• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 19

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
1.

Aşağıdaki verilen seçeneklerin hangisi, Postmodernizmin üretim işlevinde dönemsel olarak geçirdiği evrelerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Toyotaizm
Soru Açıklaması

Dönemsel olarak bakıldığında üretim işlevi dört farklı evrede incelenebilir: Basit üretim, Taylorizm, Fordizm ve Post-fordizmdir.

2.
Kaynak bağımlılığı kuramına göre, aşağıdaki kavramlardan hangisi örgütün özerkliğini kaybetmesi ya da sınırlandırmasına neden olmaktadır?
Doğru Cevap: "B" b. Uyma
Soru Açıklaması
3.

Hangisi örgütsel yoğunluğun tanımıdır?

Doğru Cevap: "A" Bir örgüt topluluğunun üyesi olan örgütlerin sayısı.
Soru Açıklaması

Örgütsel Yoğunluk: Bir örgüt topluluğunun üyesi olan örgütlerin sayısıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi kurum değildir?

Doğru Cevap: "E" Yöneticiler
Soru Açıklaması

Evlilik, şirket, sigorta yaptırma, üniversiteye gitme, akademik unvan, oy verme, selamlaşma birer kurumdur. Örneklerden de anlaya- cağınız gibi, kurumlar insanlar tarafından tarihsel olarak yaratılmış ancak artık insanlardan bağımsız bir nesnel gerçeklikmiş gibi (güneş gibi, yağmur gibi) normal kabul edilen, kanıksanmış (alışılmış) davranış örüntüleri ya da kural sistemleridir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi ahlaki değerlere uygunluktan kaynaklanan meşruiyet türüdür?
Doğru Cevap: "B" Ahlaki meşruiyet
Soru Açıklaması
6.

Doğruluğu ve geçerliği evrensel olarak gerçek ve değişmez olan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mutlak
Soru Açıklaması

Doğruluğu ve geçerliği evrensel olarak gerçek ve değişmez olan Mutlaktır.

7.
Kaynak bağımlılığı kuramının temel çerçevesini çizen, Jeffrey Pfeffer ve Gerald. R. Salancik tarafından 1978 yılında yayımlanan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgütlerin Dışsal Denetimi 
Soru Açıklaması
8.
Modernizmin modern yönetim ve örgütlenme yaklaşımını da etkileyen temel özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Modernizm sistematik değildir.
Soru Açıklaması
Modernizm sistematiktir. Toplumların belli bir düzen içerisinde varlıklarını sürdürebilmeleri için, toplumsal sistemi meydana getiren kurumların görevlerinin sistemin bekas› doğrultusunda belirlenmesi gerekmektedir.
9.
Vekâlet kuramına göre, bir fabrikanın seri üretim hattı ambalajlama biriminde çalışan işçilerin ücretlendirilmesinde davranış odaklı sözleşme kullanılmalıdır. Bunun sebebi nedir?
Doğru Cevap: "A" Bu bir rutin iştir.
Soru Açıklaması
Vekâlet kuramına göre, genellikle rutin adımlardan oluşan işler için davranış odaklı sözleşmeler daha avantajlıdır. Ancak karmaşık süreçlere sahip işler için davranışların izlenmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle bu tür işlerde çıktı odaklı sözleşmelere başvurulmaktadır. Yine uzun vadeli iş ilişkilerinde davranış odaklı sözleşmeler kullanışlıyken kısa vadeli sözleşmelere dayanan işlerde çıktı odaklı sözleşmeler daha çok tercih edilmelidir. Soruda sözü edilen durum uzun vadeli rutin bir iştir. Öyleyse, doğru yanıt (a) şıkkıdır.
10.
Aşağıdakilerden hangisi postmodern düşüncenin temel özelliklerinden değildir
Doğru Cevap: "D" Pozitivisttir
Soru Açıklaması
Hatırlama
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
11.

İşlemlerle ilgili bilgilerin taraflar arasında eşit dağılmamış oluşu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bilgi asimetrisi
Soru Açıklaması

İşlemlerle ilgili bilgilerin taraflar arasında eşit dağılmamış oluşu bilgi asimetrisidir.

12.
Örgütlerdeki bürokratikleşme, merkezileşme veya uzmanlaşma gibi yapısal boyutları inceleyen araştırmaların analiz düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Örgüt
Soru Açıklaması
13.

Dinsel olan veya dinsellik atfedilen bütün değer ve ilkeleri bireysel ve toplumsal yaşamın dışına iten, sadece bu dünyayı yaşanabilir kabul edip, öte dünya ile ilişkiyi koparma temeline dayalı, insan-merkezci bir düşünme ve yaşama biçimine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Sekülerizm
Soru Açıklaması

Din ve benzeri tüm inançları reddeden, dünya odaklı yaşam biçimine sekülerizm denir.

14.

Örgütün az sayıda potansiyel alışveriş partnerinin olması durumuna ne denmektedir?

Doğru Cevap: "C" Küçük sayılar sorunu
Soru Açıklaması

Örgütün az sayıda potansiyel alışveriş partnerinin olması durumuna küçük sayılar sorunu denmektedir.

15.
"İnsanlar toplumu yaratır ve toplum da insanları etkiler. Etkilenen o insanlar da tekrar yeni toplumsal yapılar yaratırlar. İnsanlar sürekli devam eden böylesi bir ilişkisel yapı içinde var olurlar." Yukarıdaki düşünceyi savunan bir kişinin aşağıdaki örgüt kuramlarından hangisini benimsemiş olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Eleştirel Kuram
Soru Açıklaması
Eleştirel kuramcılara göre toplum insanlardan önce var olur ancak yalnızca onların aktif katılımıyla sürekli hâle gelir. İnsanlar toplumu yaratır ve toplum da insanları etkiler. Etkilenen o insanlar da tekrar yeni toplumsal yapılar yaratırlar. İnsanlar sürekli devam eden böylesi bir ilişkisel yapı içinde var olurlar. Eleştirel yaklaşıma göre insanların açığa çıkmamış bir potansiyelleri vardır. Bu potansiyel çoğu zaman gerçekleşmeden kalır çünkü insanlar içinde bulundukları toplumsal koşullardan kurtulamayabilirler. Oysa potansiyelin açığa çıkması için insan, yüzeydeki görünümlerin ötesine bakmalı ve içinde bulunduğu durumu nasıl değiştirebileceğini düşünmelidir.
16.

İşe alınan bir çalışan bir yabancı dili iyi derecede bildiğini iddia edebilir; dili ne kadar iyi kullandığının ölçülmesi de zor olabilir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "B" Kötü seçim
Soru Açıklaması

Kötü Seçim: Asilin, vekilin bilgi ve becerileriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadan sözleşme yapması durumudur.

17.
Yeni kurumsal kuram için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Örgüt topluluklarını değil örgütleri tek tek inceler.
Soru Açıklaması
18.

Bir sektörde pazar payı ne kadar az örgüt tarafından paylaşılıyorsa o sektörde __________ o kadar yüksek demektir. Aşağıdakilerin hangisi boşluğa gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" Yoğunluk
Soru Açıklaması

Bir sektörde pazar payı ne kadar az örgüt tarafından paylaşılıyorsa o sektörde yoğunluk o kadar yüksek demektir.

19.
Akıllı telefon üreten bir firma, işlemci alımında piyasadaki tedarikçilerin daha geniş bilgisi ve uzmanlığı olduğuna inanmakta ve kendisini aldatabileceği kaygısını taşımakta ve bunun için alınabilecek önlemler firma tarafından yüklü bulunmaktadır. Bu durumda işlem maliyetleri kuramına göre bu firma aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidir?
Doğru Cevap: "C" İşlemi kendi bünyesinde yapmak
Soru Açıklaması
Bazı faaliyetlerin örgüt sınırları içinde ya da dışında yapılması kararı verilirken bilgi asimetrisi kaygıları devreye girmektedir. Eğer örgüt yönetimi belli bir işlem ve bu işlemle ilgili konular hakkında piyasadaki tedarikçi ve taşeronların çok daha geniş bilgisi olduğuna inanıyorsa bu tedarikçi ve taşeronların yanıltma yoluyla örgütü aldatabilecekleri kaygısını taşıyabilir. Bu gibi durumlarda örgüt yönetimi tedarikçi ve taşeronların olası olumsuz davranışlarına karşı duyduğu kaygı ve belirsizlik hissine ek olarak bu hisleri gidermek için tedarikçi ve taşeronlar hakkında bilgi toplama ve takip süreçlerinin maliyetini de hesapladığında bunu çok yüklü bulabilir. Böyle koşullarda örgüt yönetimi adı geçen işlemi kendi bünyesinde yapmayı tercih edebilir.
20.

Örgütler hem iç hem de dış çevresel yapılarla ilişki kurarak faaliyet gösterirler. Aşağıdakilerden hangisi iç çevresel yapının unsurlarından biridir? 

Doğru Cevap: "A" Büyüklük
Soru Açıklaması

Konuya örgütler açısından bakıldığında aktörler ile kastedilenin örgüt sahip ve yöneticileri olduğu anlaşılmaktadır. Yapı ile kastedilen ise hem örgütlerin büyüklük, yönetim ve örgütlenme biçimi, üretim teknolojisi gibi iç çevresel hem de kültür, hukuk, teknoloji, ekonomi gibi dış çevresel yapılardır. Yanıt A'dır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler