• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 17

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
1.
Aşağıdaki isimlerden hangisi Eleştirel Yönetim Çalışmalarına katkı sağlamamıştır?
Doğru Cevap: "E" Coase
Soru Açıklaması
Coase
2.
Örgütsel yapı ile koşul-bağımlılık etmeninin yüksek örgütsel performansa yol açacak biçimde bir araya gelmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Uyum
Soru Açıklaması
3.

Örgütün az sayıda potansiyel alışveriş partnerinin olması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Küçük sayılar sorunu
Soru Açıklaması

Örgütün az sayıda potansiyel alışveriş partnerinin olması durumuna küçük sayılar sorunu denir.

4.

Eleştirel teorinin gelişiminde bir kilometre taşı olan Frankfurt Okulu, Sosyal Araştırmalar Enstitüsü adı altında hangi yıl kurulmuştur?

Doğru Cevap: "E" 1923
Soru Açıklaması

Frankfurt Okulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü adı altıda 1923 yılında Frankfurt Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bir araştırma okuludur.

5.
Bir sektördeki toplam üretim hacminin, satışların, istihdamın, yaratılan katma değerin veya varlıkların ağırlıklı olarak kaç işletme tarafından kontrol edildiğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yoğunluk
Soru Açıklaması
6.
Örgütler düzeyindeki tespitlerden yola çıkarak sosyal ve ekonomik sistemlerdeki sosyal adaletsizlikleri değiştirmeyi amaçlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eleştirel Yönetim Yaklaşımı
Soru Açıklaması
Eleştirel yönetim yaklaşımı
7.

Pazarın merkezine giderek az sayıda büyük firmanın hakim olması pazarın etrafındaki kesimlerden beslenebilecek firmaların kurulmasını kolaylaştırır. Bu durumda ne kadar çok yoğunlaşma olursa özelci örgüt kurulma oranının nasıl olması beklenir?

Doğru Cevap: "A" Yüksek
Soru Açıklaması

Kaynak bölünmesinden ötürü küçük ve pazarın et-rafındaki farklılaşmış kesimlerin herhangi birinde faaliyet gösterebilecek özelci örgütlerin kurulması mümkün olur. Bir başka deyişle, pazarın merkezine giderek az sayıda büyük firmanın hakim olması pazarın etrafındaki kesimlerden beslenebilecek firmaların kurulmasını kolaylaştırır. Bu nedenle, yoğunlaşmayla özelci örgüt kurulma oranı arasında pozitif bir ilişki beklenir. Yani, ne kadar çok yoğunlaşma olursa özelci örgüt kurulma oranı da o kader yüksek olur.

8.

Kurumların yaptırımlarla desteklenebileceğini gösteren boyut aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Bilişsel
Soru Açıklaması

Kurumların yaptırımlarla desteklenebileceğini gösteren boyut Kuralcı boyutudur.

9.
Örgütlerin bilinçli ya da bilinçsiz biçimde meşruiyet kazanma çabası gösterdiklerini ifade eden örgüt kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yeni Kurumsal Kuram
Soru Açıklaması
10.
Yeni Alıştırma SorusuAşağıdakilerden hangisi eleştirel kuramın farkındalık sağlamayı amaçladığı konulardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Meşruiyet
Soru Açıklaması
Meşruiyet
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
11.
En az fark edilen ancak en güçlü meşruiyet türü aşağıdakilerden hangisidir?.
Doğru Cevap: "B" Bilişsel
Soru Açıklaması
12.
Eleştirel yönetim çalışmalarının bir üyesi aşağıdaki görüşlerden hangisine yakınlık duymaz?
Doğru Cevap: "B" Ulusalcılık
Soru Açıklaması
Eleştirel yönetim çalışmalarının bir üyesi ulusalcılık görüşüne yakınlık duymaz. Doğru cevap B şıkkıdır.
13.

Asilin, vekilin bilgi ve becerileriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadan sözleşme yapması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kötü seçim
Soru Açıklaması

Asilin, vekilin bilgi ve becerileriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadan sözleşme yapması durumu kötü seçimdir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi işlem maliyet kuramında tanımlanan fırsatçılık kavramıyla ilgili olarak doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Fırsatçılık kolayca saptanıp elenebileceğinden, örgütlerin fırsatçılığı önlemek için maliyetleri artırmasına gerek yoktur.
Soru Açıklaması
15.

Kendini modernizme karşı konumlandırmış düşünce biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Postmodernizm
Soru Açıklaması

Kendini modernizme karşı konumlandırmış düşünce biçimi postmoernizmdir.

16.
3. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel yönetim çalışmalarının ortaya çıkışıyla ilgili doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" C. 2000’lerin ortasından itibaren kabul görmüştür.
Soru Açıklaması
2000’lerin ortasından itibaren kabul gördüğü söylenemez.
17.
Ayrı tutma yöntemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ayrı tutma, kurumsal baskıları göz ardı etmek ve eleştirmektir.
Soru Açıklaması
18.
Toplumun yararı gözetilerek benimsenen uygulamalar ne tür eşbiçimliliğe örnektir?
Doğru Cevap: "C" Ahlaki
Soru Açıklaması
19.
Kaynak bağımlılığı kuramının temel varsayımlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Örgütler bağımsız ve yalıtık varlıklardır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel meşruiyetle ilgili yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "C" En zayıf ve en az fark edilen meşruiyet bilişsel olanıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler