• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada postmodern dönemin özellikleri arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: "A" Üst-gerçeklik
Soru Açıklaması

(fog)(0)=f(g(0))=f(-1)=(-1)³+1=0 olur.

2.
Örgütteki yöneticilerin ve destek faaliyetlerde çalışanların sayısının diğer çalışanların sayısının oranına ne denir?
Doğru Cevap: "D" İdari yoğunluk
Soru Açıklaması
İdari yoğunluk
3.
Bir sosyal sistem içinde ya da sosyal ilişkilerde bir aktörün eylemini, faaliyetini gerçekleştirmek ile ilgili tüm koşulları yada etkenleri tam olarak kontrol edememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Bağımlılık
Soru Açıklaması
Bağımlılık
4.
Aşağıdakilerden hangisi kaynak bağımlılığı kuramının, örgütler arası ilişkileri açıklamaya yönelik olarak ortaya koyduğu iddialardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Örgütsel formlar, çevresel koşullara bağlı olarak çeşitlilik göstermektedirler.
Soru Açıklaması
5.
Eleştirel teorinin gelişiminde önemli bir yer olan kurum, sosyal araştırmalar yapmak amacıyla 1923 yılında Almanya’da kurulmuş bir araştırma okuludur. Bu okul döneminde eleştirel kuramcılar daha çok kapitalist ve sosyalist ekonomiler ve işçi hareketinin tarihi üzerine odaklanmışlar ve Marksizm'in felsefi temelleri, ekonomi politik, planlı ekonominin sorunları, işçi sınıfının durumu gibi konuları tartışmışlardır. Bu okuldaki teorisyenler iktisat, felsefe, sosyoloji, siyaset bilimi ve psikanaliz gibi çok farklı sosyal bilim alanlarından gelmişlerdir. Çok disiplinli olma özelliği, okulda yapılan araştırmalardaki felsefe ile sosyal teori arasındaki sınırların kaldırılması çabasını da desteklemiştir. Yukarıda açıklanan düşünce okulu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Frankfurt okulu
Soru Açıklaması
Eleştirel teorinin gelişiminde bir kilometre taşı olan Frankfurt Okulu, Sosyal Araştırmalar Enstitüsü adı altında 1923 yılında Frankfurt Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bir araştırma okuludur. Bu dönemde eleştirel kuramcılar kapitalist ve sosyalist ekonomiler, işçi hareketinin tarihi gibi konular üzerine odaklanmışlar ve ekonomi politik, planlı ekonominin sorunları, işçi sınıfının durumu gibi konuları tartışmışlardır. Doğru cevap A seçeneğidir.
6.
Kurumların çeşitli boyutları vardır. Bu boyutların bazılarının toplumsal temeli, kurumlara iliştirilmiş yaptırımlardır. Bu yaptırımları sağlayan taşıyıcı mekanizmalar ise bir kuruma uyulmasını sağlayan yasalar, yönetmelikler ve sözleşmelerdir. Örneğin, örgütler yasaların zorunlu tuttuğu standart muhasebe sistemlerini uygulamak zorundadırlar. Eğer bunu yapmazlarsa çeşitli yaptırımlarla karşılaşırlar. Yukarıda açıklanan duruma uygun olan kurumsal boyut biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kuralcı boyut
Soru Açıklaması
Kurumların kuralcı boyutunun toplumsal temeli kurumlara iliştirilmiş yaptırımlardır. Yaptırımlar, kurumlara uyulmadığı takdirde örgütlerin ya da kişilerin bir biçimde cezalandırılmasını sağlar. Bu yaptırımları sağlayan taşıyıcı mekanizmalar ise bir kuruma uyulmasını sağlayan yasalar, yönetmelikler ve sözleşmelerdir. Doğru cevap D seçeneğidir.
7.
Aşağıdakilerden hangisi uyum gösteren bir işletmenin ayrı tutma kapsamında değerlendirilebilecek bir uygulamasıdır?
Doğru Cevap: "B" Çevre standartları konusundaki kurallara kimi zaman uymasa da uyum gösterdiğini belirtme
Soru Açıklaması

Bir başka yol da ayrı tutma, yani taleplere görünürde uyum sağlanmasıdır (Meyer ve Rowan, 1977). Örneğin çevre koruma ya da kalite standartları konusunda gerekli önlemleri aldığını dile getiren hatta bunu belgeleyen (çeşitli sertifikalar vb. yoluyla) bir işletme, kendi iç süreçlerinde standartlara aykırı uygulamaları sürdürebilmektedir.

8.

Kaynak bağımlılığı kuramı örgütleri, politik doğası ile görmekte ve hem örgütün içindeki kararları hem de örgütlerin dış çevre ile olan ilişkilerini politik bir süreç olarak değerlendirmektedir. Bu bağlamda kaynak bağımlığı kuramına göre işletmeler hangisiyle tanımlanabilir?

Doğru Cevap: "B" Koalisyon
Soru Açıklaması

İşletmeyi oluşturan farklı birimler, örneğin pazarlama, üretim, finans, ar-ge departmanları, birbirinden farklı çıkar ve beklentilere sahip olabilir. Ya da ürün geliştirmeden sorumlu mühendisler, satıştan sorumlu ekipler, hukuksal işlemlerden sorumlu avukatlar vb. birçok farklı grubun varlığından söz edilebilir. İşletmeler aslında bu farklı gruplar arasında oluşan koalisyonlardan ibarettir.

9.

Tüm sosyal bilim araştırmalarında, ele alınan konunun nasıl analiz edileceği sorusu çok kritiktir. Analiz noktasında iki önemli konu kendini gösterir: (1) Araştırma konusunun hangi bağlam içinde inceleneceği ve (2) konunun temel aktörünün veya aktörlerinin kimler olduğu. Bir bilimsel çalışmada birinci soruya verilen yanıtlar hangilerinin belirlenmesini sağlar?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

Bir bilimsel çalışmada birinci soruya verilen yanıt analiz düzeyini, ikinci soruya verilen yanıt ise analiz birimini belirlememizi sağlar. Analiz düzeyi belirlendiğinde, incelenen konuyu bir bağlam içinde tanımlamak mümkün olur. Örgüt araştırmalarının odaklandıkları analiz düzeyleri açısından farklılaştıklarını bilmek önemlidir.

10.

Örgütlerin ihtiyaç duydukları kaynakları dış çevrelerinden elde edebilmek ve çevreden gelebilecek baskı ve tehditlere karşı koyabilmek için hangi davranışlara neden ve nasıl giriştiğini açıklamaya çalışan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kaynak bağımlılığı kuramı
Soru Açıklaması

Kaynak bağımlılık kuramı örgütlerin ihtiyaç duydukları kaynakları dış çevrelerinden elde edebilmek ve çevreden gelebilecek baskı ve tehditlere karşı koyabilmek için hangi davranışlara neden ve nasıl giriştiğini açıklamaya çalışır.

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
11.

Bir örgütsel biçimin ve ona sahip örgütlerin önemli sosyo-politik aktörler, özellikle de devlet, tarafından kabul görmesi nasıl tanımlanır?

Doğru Cevap: "A" Sosyo-politik meşrulaşma
Soru Açıklaması

Örgüt topluluklarının kurumsal çevreleriyle olan ilişkilerinin incelenmesine kurumsal ekoloji denir. Kurumsal ekolojiye göre örgüt topluluklarının içsel dinamikleri bir ölçüde içinde faaliyet gösterdikleri kurumsal çevreye bağlı olarak gelişir. Bu çerçevede öne sürülen en önemli fikir sosyo-politik meşrulaşmadır.

12.

Örgüt kuramının bir çalışma alanı olarak belirginleşmesi ve Koşul Bağımlılık Kuramı etrafındaki geçici uzlaşma, örgüt kuramı alanının doğuşu ve gelişiminde kaçıncı evrede gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

Örgüt kuramı alanının doğuşu ve gelişimi dört evrede incelenebilir. 1. Evre (1800’lerin sonlarından 1950’lerin başına kadar): Farklı disiplinlerde ve uygulamada örgütler ve yönetim üzerine yapılan çeşitli çalışmalar. 2. Evre (1950’lerin başından 1970’lerin sonuna kadar): Örgüt kuramının bir çalışma alanı olarak belirginleşmesi ve Koşul Bağımlılık Kuramı etrafındaki geçici uzlaşma. 3. Evre (1970’lerin sonundan 1990’ların sonuna kadar): Örgüt kuramlarında çeşitlenme. 4. Evre (1990’ların sonundan günümüze kadar): Çeşitlenmeyle birlikte bütünleştirme çabalarının artması.

13.

Rakip işletmeyi satın alarak ya da rakip işletme ile birleşerek rekabeti ortadan kaldırmak için yapılan bütünleşmeye ne denmektedir?

Doğru Cevap: "C" Yatay bütünleşme
Soru Açıklaması

Yatay bütünleşme, sorunun doğru yanıtıdır.

14.
Eleştirel teorisyenler pozitivizmin aşağıdaki hangi kavramlarına itiraz ederler?
Doğru Cevap: "B" mutlak akıl ve mutlak doğru
Soru Açıklaması
Eleştirel teorisyenler pozitivizmin mutlak akıl ve mutlak doğru kavramlarına itiraz ederler.
15.

Örgütün girdilerinin kaynağı, çıktılarının pazarı, rakiplerle rekabet ettiği ve devlet, düzenleyici kuruluşlar ve diğer örgütlerle ilişkilerini sürdürdüğü ortamı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Çevre
Soru Açıklaması

Örgütün girdilerinin kaynağı, çıktılarının pazarı, rakiplerle rekabet ettiği ve devlet, düzenleyici kuruluşlar ve diğer örgütlerle ilişkilerini sürdürdüğü ortam Çevredir.

16.

Kişi veya örgütler arası alışverişleri yönetmek için yapılan pazarlık, izleme ve yönetişim maliyetlerinin tamamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İşlem maliyetleri
Soru Açıklaması

Kişi veya örgütler arası alışverişleri yönetmek için yapılan pazarlık, izleme ve yönetişim maliyetlerinin tümü işlem maliyetleridir.

17.

Örgütün amacının çevreyle ve örgüt içindeki yapılan kaynak alışverişlerinin maliyetlerini en aza indirmek olduğunu öne süren örgütsel kuram hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İşlem maliyetleri kuramı
Soru Açıklaması

Oliver Williamson, Coase’ın fikirlerini daha da geliştirerek örgütsel iktisat kuramlarına katkıda bulunmuş ve işlem maliyetleri kuramının temellerini atmıştır. İşlem maliyetleri kuramına göre örgüt bir işlemler serisidir. İşlemler bireyler ve örgütler arasındaki mal ve hizmet alışverişleridir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi örgütler-arası düzeye odaklanan bir örgüt kuramıdır?
Doğru Cevap: "B" Kaynak Bağımlılığı Kuramı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel yaklaşımın örgütlerde eleştirdiği konulardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Vekâlet maliyetleri
Soru Açıklaması
Vekâlet maliyetleri
20.

Gelişen bilişim teknolojilerinin de katkısıyla tüketim nesnesinin ürünler ve hizmetler olmaktan çıkarak imajlar ve deneyimler haline gelmesini ifade etmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Üst-gerçeklik
Soru Açıklaması

Gelişen bilişim teknolojilerinin de katkısıyla tüketim nesnesinin ürünler ve hizmetler olmaktan çıkararak imajlar ve deneyimler haline gelmesini ifade etmesine üst-gerçeklik adı verilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler