• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.
Eleştirel yönetim çalışmaları tüm örgütsel yapıları ve yönetim uygulamalarını sorgulamamızın yolunu açmıştır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu sorgulamanın içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İş süreçlerini insanileştirmesi, bürokratik yapılara alternatif yaratılması
Soru Açıklaması
İş süreçlerini insanileştirmesi, bürokratik yapılara alternatif yaratılması, eleştirel yönetim çalışmalarının tüm örgütsel yapıları ve yönetim uygulamalarını sorgulama sürecinde yer almaz.
2.
Örgütlerdeki birey ve grup davranışlarını inceleyen ve daha sonra İnsan İlişkileri Yaklaşımı adıyla gelişen davranışçı çalışmaların yer aldığı “psikolojik” köken hangi evrenin referans noktalarından birisidir?
Doğru Cevap: "A" 1. Evre
Soru Açıklaması
3.

Rakiplerle aynı kaynaklara bağımlı olma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kaynak kıtlığı
Soru Açıklaması

Kaynak Kıtlığı: Rakiplerle aynı kaynaklara bağımlı olmaktan kaynaklanan durumdur.

4.

Eleştirel yönetim çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Temel amaçlarından biri geleneksel ve yaygın kabul görmüş yönetim düşüncesini eleştirerek örgütsel hayatta kullanılan kavramların arka planını teşhir etmektir.
Soru Açıklaması

Eleştirel yönetim çalışmalarının temel amaçlarından biri, geleneksel ve yaygın kabul görmüş yönetim düşüncesini eleştirerek, örgütsel hayatta kullanılan kavramların arka planını teşhir etmektir. Bu şekilde mevcut yönetim uygulamalarının önemli oranda değiştirilmesine çalışır.

5.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kuramında temel tartışma konularından değildir?
Doğru Cevap: "D" Yapı Tartışmaları
Soru Açıklaması
Yapı ise genellikle belli bir biçime ve düzene sahip toplumsal davranış örüntülerini, örneğin örgütler aç›ısından çevreyi ifade etmektedir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi yeni kurumsal kuramı benimseyen bir işletme yöneticisi tarafından söylenmiş olabilir?
Doğru Cevap: "D" Bir kurum, toplumsal olarak insa edilmiş kural sistemleridir.
Soru Açıklaması
Diğer seçenekler eski kurumsal kuram yaklaşımına ait savlardır. yeni kurumsal kuram, kurum kavramını örgütün de dahil olduğu toplumsal bağlamın bir özelliği olarak ele alır. Yeni kurumsal kurama göre kurum, toplumsal olarak inşa edilmiş, normal koşullarda sürekli yeniden üretilen davranış örüntüleri veya kural sistemleridir.
7.
İşlem maliyetleri kuramında işlemlerin örgüt sınırları içinde ast-üst ilişkileri çerçevesinde yürütülmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hiyerarşi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi koşul-bağımlılık kuramının temel varsayımlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Örgütlenmenin, bir tane en iyi yolu yoktur
Soru Açıklaması
Kimi kaynaklarda duyumsallık yaklaşımı olarak da geçen koşul-bağımlılık kuramının temel varsayımları şu şekilde sıralanabilir: • Örgütlenmenin, bir tane en iyi yolu yoktur. • Her türlü örgütlenme aynı ölçüde etkili değildir. • Örgütlenmenin en iyi yolu, örgütün ilişkili olduğu koşul-bağımlılık etmenlerine bağımlıdır
9.

Aşağıdakilrden hangisi eleştirel kuramın benimsediği yaklaşımlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İnsanlar toplumlardan once var olur.
Soru Açıklaması

Eleştirel kuramcılara göre toplum insanlardan önce var olur ancak yalnızca onların aktif katılımıyla sürekli hâle gelir.

10.
Aksi düşünülemeyecek kadar kanıksanmış olmaktan kaynaklanan meşruiyet türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bilişsel meşruiyet
Soru Açıklaması
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.

Örgütün mal ve hizmet üretimi için ihtiyaç duyduğu işlemleri iç sözleşmeler yoluyla kendi bünyesinde gerçekleştirmek yerine dış sözleşmelerle piyasa mekanizmasına ihale etmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Pazar kontrolü
Soru Açıklaması

Örgütün mal ve hizmet üretimi için ihtiyaç duyduğu işlemleri iç sözleşmeler yoluyla kendi bünyesinde gerçekleştirmek yerine dış sözleşmelerle piyasa mekanizmasına ihale etmesi durumuna Pazar kontrolü denir.

12.
Eleştirel yönetim çalışmalarının ortaya çıkışını hızlandıran gelişmelerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Bürokratikleşmenin örgütsel ve toplumsal hayat üzerindeki olumlu etkileri
Soru Açıklaması
Aşırı örgütlenme ve bürokratikleşmenin örgütsel ve toplumsal hayat üzerindeki olumsuz etkilerinin merak edilmesiyle başlamıştır.
13.

Örgütlerdeki bireylerin, sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim yaklaşımı kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Özgürleşme
Soru Açıklaması

Örgütlerdeki bireylerin, sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim yaklaşımı kavramına özgürleşme denir.

14.

Eleştirel teori aşağıda belirtilenlerden hangisini yapmaya çalışmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Eleştirel teori toplumsal olgulara ilişkin yanılsamaları açığa çıkarmaya çalışmaktadır.
Soru Açıklaması

Eleştirel teori toplumsal olgulara ilişkin yanılsamaları açığı çıkarmaya çalışmaktadır. Diğer seçeneklerdeki ifadeler doğru değildir.

15.

Bir sendikanın, üyesi olan işçilerin çıkarlarını savunma amacından kolayca vazgeçememesi örgütsel ekolojinin hangi özelliğidir?

Doğru Cevap: "C" Ana yapısal özellik
Soru Açıklaması

Bir sendikanın üyesi olan işçilerin çıkarlarını savunma amacından kolayca vazgeçememesi örgütsel ekolojinin özellikleri arasında yer alan ana yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır.

16.
Yeni kurumsal kuramda meşruiyet, kaynak bağımlılığı kuramının varsaydığı gibi örgütün itibar kazanmak veya geliştirmek için stratejik olarak kullandığı bir kaynak değil, örgütlerle kültürel çevreleri arasında adeta kendiliğinden ortaya çıkan bir uyumun sonucudur Buna göre meşruiyet, mevcut kurumların bir örgütün varlığını açıklanabilir ve anlaşılabilir kılma derecesidir. Kurumsallaşma kavramı ile meşruiyet kavramı çoğu zaman eşanlamlı kullanılmaktadır. Ayrıca bir örgüt biçimi, örgüt davranışı ya da bir yönetim uygulaması meşrulaştıkça kurumsallaşmaktadır. Yukarıda tanımlanan ve açıklanan meşruiyet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Örgütsel meşruiyet
Soru Açıklaması
Ahlaki, faydacı ve bilişsel meşruiyet tanımları, örgütsel meşruiyetin çeşitleri olarak açıklanmaktadır. Örgütsel meşruiyet, mevcut kurumların bir örgütün varlığını açıklanabilir kılma derecesi, toplumsal kabul edilebilirliktir. Doğru cevap D seçeneğidir.
17.

Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan, belli bir yapıya ve devamlılığa sahip sosyal ilişki biçimini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Örgüt
Soru Açıklaması

Örgüt kavramı belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan, belli bir yapıya ve devamlılığı sahip sosyal ilişki biçimini ifade etmektedir.

18.

Örgütlerin ihtiyaç duydukları kaynakları dış çevrelerinden elde edebilmek ve çevreden gelebilecek baskı ve tehditlere karşı koyabilmek için hangi davranışlara neden ve nasıl giriştiğini açıklamaya çalışan kuram aşağıdkilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kaynak bağımlılığı kuramı
Soru Açıklaması

Kaynak bağımlılık kuramı örgütlerin ihtiyaç duydukları kaynakları dış çevrelerinden elde edebilmek ve çevreden gelebilecek baskı ve tehditlere karşı koyabilmek için hangi davranışlara neden ve nasıl giriştiğini açıklamaya çalışır.

19.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde pozitivizm ile ilgili doğru bir ifadeye yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Bilimsel kabul edilen veriler, sayısal verilerdir.
Soru Açıklaması
20.
I. Toplumsal dünyayı incelemeyi amaçlar II. Toplumsal dünyayı değiştirmeyi amaçlar III. Rahatsız edici sorular sorar IV. Çelişkileri ortaya koymaya çalışır Bir eleştirel kuramcı yukarıdakilerden özelliklerden hangileri ile ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
Eleştirel kuramcı için bilimsel araştırma yürütmenin amacı, sadece toplumsal dünyayı incelemek değil aynı zamanda onu değiştirmektir. Eleştirel kuramcı rahatsız edici sorular sorar; çelişkileri ortaya koyar; ikiyüzlülüğü açığa çıkarır; sıradan insanların, dogmaların hâkimiyetinden kurtulmalarına yardımcı olur. Eleştirel sıfatına sahip bir teori ve bilimsel araştırma politik etiketinden korkmaz ve insanlar için özgürleştirici ve dönüştürücü bir çaba hâline gelir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler