• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin bağımlılık ilişkilerini yönetmek ve içinde bulundukları çevresel koşullarda varlıklarını sürdürmek için sergiledikleri davranışlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Güç kavramı ve güç ilişkileri
Soru Açıklaması
örgütlerin bağımlılık ilişkilerini yönetmek ve içinde bulundukları çevresel koşullarda varlıklarını sürdürmek için sergiledikleri davranışlarÖrgütler arası kollektif yapılar oluşturmaya yönelik stratejiler,Örgütsel bağımlılıkların yapısını değiştirme,Bağımlılık ilişkisinin koşulları yönetme,Dışsal taleplerin değerlendirmesi, üst düzey yöneticilerin değişimidir.
2.

Vekilin performansının asil tarafından belirlenen prosedürlere uygun davranıp davranmadığına bağlı olarak belirlenmesini öngören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Davranış odaklı sözleşmeler
Soru Açıklaması

Vekilin performansının asil tarafından belirlenen prosedürlere uygun davranıp davranmadığına bağlı olarak belirlenmesini öngören yaklaşım davranış odaklı sözleşmeler yaklaşımıdır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Henry Fayol 1916 yılında yayımlanan Administration Industrielle et Générale (Genel ve Endüstriyel Yönetim) adlı eserinde işletmelerin temel işlevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Halkla ilişkiler faaliyetleri
Soru Açıklaması
Henry Fayol 1916 yılında yayımlanan Administration Industrielle et Générale (Genel ve Endüstriyel Yönetim) adlı eserinde işletmelerin alt temel işlevi bulunduğunu belirtmektedir: Teknik faaliyetler (üretim), ticari faaliyetler (pazarlama ve sat›nalma), finansal faaliyetler, emniyet faaliyetleri (personel), muhasebe faaliyetleri ve yönetim faaliyeti
4.
I. Çevresel değişimle birlikte mevcut örgütler kapanır ve yerine yenileri kurulur II. Örgütler, çevresel değişimlerle uyumlu yeni yapıları hızla yürürlüğe koyarlar. III. Örgütler, çevrelerinde yaşanan büyük çaplı değişimlere hemen uyum sağlamazlar. IV. Örgütler, çevresel değişimlere hızlı bir şekilde uyum sağlayacak yapılar tasarlarlar. Yukarıda verilenlerden hangileri örgütsel ayıklama yaklaşımının temel varsayımlarındandır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
Ayıklama yaklaşımına göre çevrede büyük çaplı değişimler ortaya çıktığında mevcut örgütlerin büyük bir kısmı kapanır ve bunların yerine yeni çevresel koşullarla uyumlu yapısal özellikleri olan örgütler kurulur. Örgütlerin çevresi değişken olduğu için var olan örgütlerin pek azının çok yaşlı olması beklenir. Bu az sayıdaki çok yaşlı örgütle aynı dönemde kurulmuş olan pek çok örgüt zaman içinde ortaya çıkan çevresel değişimlere uyum sağlayamadığı için kapanmış olacaktır. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.
5.

Hangisi toplumsal yaşamda egemen olan en temel kurumsal mantıklardan değildir?

Doğru Cevap: "D" Bireysellik
Soru Açıklaması

Toplumsal yaşamda egemen olan en temel kurumsal mantıklar, kapitalizm, bürokrasi, demokrasi, aile ve dindir. Örneğin, bürokrasi kuralları ve hiyerarşiyi vurgulayan bir kurumsal mantıktır. Demokrasi ise bireysel hakları ve özgür iradeyi vurgulayan bir kurumsal mantıktır. Bürokrasi, kurallara uygun olarak herkese eşit muameleyi sağlayan bir kurumsal mantık olması nedeniyle demokrasiyle uyumluyken diğer yandan da özgürlükleri kısıtlaması açısından demokrasiyle çelişir.

6.
Piyasada diğer şirketlerle çalışan bir taşıma şirketi iş hacmini büyütmek istemektedir. Bunun için taşımada kullandığı araç sayısını arttırmayı amaçlamaktadır. Kendisine araç üretmesi için bir üretici firma ile anlaşma yapmayı planlayan taşıma şirketinin yöneticileri, anlaşmak üzere oldukları firmanın kendilerini aldatabileceğinden şüphelenmektedirler. Araç üretimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan taşıma şirketinin sahipleri, bu konuda kendilerinden daha fazla bilgiye sahip karşı firmanın dürüst davranmadığı düşüncesi ile kaygılanmaktadırlar. Yukarıdaki örnekte taşıma şirketi yöneticilerinin taşıdığı kaygılar hangi durumundan kaynaklanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Bilgi asimetrisi
Soru Açıklaması
7.
Örgütsel alanlarda belirli yönetim uygulamalarının nasıl yayıldığına ve örgütlerin bu uygulamaları hangi niyetlerle benimsediklerine odaklanan fikirleri inceleyen literatür aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Yayılma literatürü
Soru Açıklaması
8.
“El elin yitiğini türkü çığıra çığıra arar” atasözü vekâlet kuramının hangi boyutuyla ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Vekiller en az gayretle en çok faydayı edinmek isterler.
Soru Açıklaması
Atasözün anlamı: Bizim işimize ancak kendimiz canla başla sarılabiliriz. Bir kimsenin sıkıntısına çare bulacak olan bir başka kimse, bu işi gereği gibi değil, kendisini en az yıpratacak şekilde yapar. Bu ifade, vekâlet kuramının aşağıdaki önermeleriyle bağdaşır. Kurama göre ikili ilişkilerde asil ve vekilin arzu ve amaçlarının uyuşmaması ya da asilin vekilin gerçekten ne yaptığını saptamasının güç ya da masraflı olması nedeniyle yaşanan bir vekâlet sorunu mevcuttur. Asiller örgütün verimli işleyişi sonucunda servetlerini artırma amacındadırlar. Vekiller ise ortaya koydukları gayrete kıyasla servetten aldıkları payı çoğaltmak, yani en az gayrete en fazla ücret ve faydayı edinmek isterler. Bir diğer deyişle, asiller asgari maliyetle çalışanlardan azami gayreti (verimlilik) beklerken vekiller asgari gayrete azami ücretlendirme beklerler. Yine vekâlet kuramına göre, vekillerin de kendilerine dönük amaçları vardır ve yeri geldiğinde yetkilerini asillerin değil, kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde kullanabilirler. Belki daha da önemlisi, kendi konumlarını riske atacak ama örgüt için faydalı olabilecek bazı yeni iş fırsatlarından ya da teknolojilerden uzak durabilirler. Öyleyse, yanıt (b) şıkkıdır.
9.

Giddens tarafından geliştirilen ve toplumsal hayatın içerisinde yapı ve eylemin ardışık- eşzamanlı veya statik- dinamik gibi ayırımlara tabi olmadan birbirine bağımlı, bir diğerini engellemekten ziyade birbirine besleyen unsurlar olduğunu kabul eden anlayış hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yapılanma
Soru Açıklaması

Yorumsamacılık: Nesnelerin veya olayların anlamlarının kendi özlerinde var olan bir özellik olmayıp onu yorumlayanlarca ortaya çıkartıldığını kabul eden yaklaşımdır. Yapısalcılık: Birbiriyle etkileşim içerisinde bulunan parçalardan oluşan sistemin, kendisini oluşturan ögelerden üstün ve onlara egemen olduğunu, sistemin yapısının bu ögeler arasındaki ilişkilerden çıkarılabileceğini kabul eden yaklaşımdır. İşlevselcilik: Sistemi oluşturan unsurların her birinin değerinin sisteme olan katkıları oranında olduğunu kabul eden anlayıştır. İradecilik: İnsan iradesinin karar alma ve uygulamada akıldan daha üstün olduğunu, her türlü toplumsal ve psikolojik sınırlandırma ve koşullanmaları aşabileceğini kabul eden anlayıştır. Ve son olarak Yapılanma: Giddens tarafından geliştirilen ve toplumsal hayatın içerisinde yapı ve eylemin ardışık- eşzamanlı veya statik- dinamik gibi ayırımlara tabi olmadan birbirine bağımlı, bir diğerini engellemekten ziyade birbirine besleyen unsurlar olduğunu kabul eden anlayıştır.

10.
Eleştirel sosyal bilim yaklaşımı aşağıdaki bilim insanlarından hangisine kadar uzanır?
Doğru Cevap: "A" Karl Marx
Soru Açıklaması
Eleştirel sosyal bilim yaklaşım›, Karl Marx (1818-1883) ve Sigmund Freud’a(1856-1939) kadar uzan›r. Doğru cevap A şıkkıdır.
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.
İşlem maliyetleri kuramında işletme sahipleri ve yöneticilerin bilgi işleme becerilerinin kısıtlılığını ifade eden  kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Sınırlı rasyonellik 
Soru Açıklaması
12.
Yeni kurumsal kuramın temel kavramları aşağıdaki hangi şıkta tam ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kurum, kurumsallaşma, meşruiyet, örgütsel alan ve eş biçimliliktir.
Soru Açıklaması
13.
Bir şirketin “yalın üretim” yöntemini uyguladığını kamuoyuna ilan edip, işleri eskisi gibi yapması, aşağıdaki strateji türlerinden hangisine örnektir? 
Doğru Cevap: "C" Ayrı tutma 
Soru Açıklaması
14.
Örgüt kuramlarının gelişim evrelerinden ikincisinde ortaya çıkan ve örgütsel davranış ile örgüt kuramı çalışmalarının birbirinden ayrılmasını sağlayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Koşul Bağımlılık Kuramı
Soru Açıklaması
15.

Belirli yönetim uygulamalarının rasyonel ilerleme sağlayacağına dair yayılan geçici ortak inanç nedir?

Doğru Cevap: "C" Yönetim modası
Soru Açıklaması

Belirli yönetim uygulamalarının rasyonel ilerleme sağlayacağına dair yayılan geçici ortak inanç, yönetim modasıdır.

16.
Bir işletmede asiller ve vekiller arasında yapılan sözleşmenin tipini belirleyen etmenlerden biri de aralarındaki ilişkinin süresidir. Asillerin uzun vadeli ilişkilerde vekillerin davranışlarını daha kolay değerlendirmesi beklenmektedir. Kısa süreli ilişkilerde ise asille vekil arasındaki bilgi asimetrisinin daha fazla olacağı öngörülmektedir. Yukardaki bilgilere göre bir işletmede asil ve vekil arasında uzun süreli bir ilişki yaşanacak ise asilin hangi tip sözleşmeyi tercih etmesi uygun olacaktır?
Doğru Cevap: "D" Davranış temelli sözleşme
Soru Açıklaması
17.
Modernizmin homojenleştirici özelliği ile tek tip yaşam biçimlerinin idealize edilmesi hangi yaklaşımın sonucudur?
Doğru Cevap: "A" Akılcılık
Soru Açıklaması
Akılcılıkta her sorun için tek bir akılcı çözüm vardır ve çoğulculuğa karşıdır.
18.
Koşul bağımlılık kuramının çevre odaklı çalışmalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel yapı koşul bağımlılık etmenine uyarsa düşük performans elde edilir.
Soru Açıklaması
19.
Koşul-bağımlılık kuramı kapsamında yapılan teknoloji odaklı çalışmalara göre örgütsel alt birimlerin arasında dolaylı karşılıklı bağımlılığın olduğu ve çeşitli müşterilerin birbirlerine bağlandığı örgütsel teknoloji türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aracılı teknoloji
Soru Açıklaması
Teknoloji odaklı çalışmalara göre örgütsel alt birimlerin arasında dolaylı karşılıklı bağımlılığın olduğu ve çeşitli müşterilerin birbirlerine bağlandığı örgütsel teknoloji türü aracılı teknolojidir. Doğru cevap A seçeneğidir.
20.
Kurumsal baskıda bulunan kesimleri örgütün bir üyesi haline getirme, hangi stratejinin seçenekleri arasında ter alır?
Doğru Cevap: "B" Manipülasyon stratejisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler