• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel kuramın, sosyal bilim kuramları içindeki yerini anlatması bakımından yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Mevcut kabul görmüş sosyal bilim kuramlarıyla aynı bakış açısını temsil eder
Soru Açıklaması
Eleştirel kuramın yaklaşımındaki farklılığın ortaya koyulması istenmiştir.
2.

Vekilin sözleşmesine uygun biçimde davranmayarak işten kaytarması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ahlaki risk
Soru Açıklaması

Vekilin sözleşmesine uygun biçimde davranmayarak işten kaytarması durumuna Ahlaki risk denir.

3.

Belli bir olguyu, olgu kümesini ya da durumu, bağıntı ve ilişkileriyle açıklamaya çalışan kavramsal sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kuram
Soru Açıklaması

Belli bir olguyu, olgu kümesini ya da durumu, bağıntı ve ilişkileriyle açıklamaya çalışan kavramsal systeme kuram denir.

4.
Eleştirel yaklaşıma göre, aşağıdakilerden hangisi geleneksel yönetim uygulamalarının yol açtığı yıkıcı sonuçlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Bürokratik denetimlerin azalması
Soru Açıklaması
Bürokratik denetimlerin azalması
5.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel alandaki çeşitliliğin kaynaklarına ilişkin yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal yaşamda egemen olan tek mantıksal kuram demokrasidir.
Soru Açıklaması
6.

1950’lerden önce geliştirilen ve örgüt kuramı alanının belirginleşmesinde katkısı olan diğer bir disiplin psikolojidir. Bu kökenden doğan fikirler daha sonra “Yönetim Düşüncesinde İnsan İlişkileri Yaklaşımı” adıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda hangisi “Örgüt yapısı içinde insan sadece rasyonel davranışlar mı sergiler?” sorusunu ele alan araştırmaların ulaşacağı sonuçlardan değildir?

Doğru Cevap: "C" İnsanların tüm davranışları bir nedene dayanmaz.
Soru Açıklaması

Psikolojik kökenin temsilcisi Roethlisberger, Dickson, Mayo, Barnard gibi isimler Taylor ve Fayol’un yönetim ilkelerine temel oluşturan hedefleri yani etkinlik ve verimlilik arayışlarını sürdürmüşlerdir. Ancak bu hedeflere ulaşmada insanın rolüne odaklanırlar ve bu modelde insanların tüm davranışlarının bir nedene dayanır.

7.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel yönetim çalışmalarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çalışan performansının sürekli olarak artırılması gerektiğini ifade eder.
Soru Açıklaması
"Çalışan performansının sürekli olarak artırılması gerektiğini ifade eder" ifadesi, eleştirel yönetim çalışmalarının özelliklerinden biri değildir.
8.
Felsefi olarak bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleyen, genel anlamıyla da bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi olarak tanımlanan eylemden hareket etmektedir. Toplumsal olguları betimleyip açıklamakla yetinmeyen, muhalif ve sorgulayıcı analiz yöntemine dayanan kuramsal yaklaşımdır. Yukarıda açıklanan kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eleştirel kuram
Soru Açıklaması
Eleştirel kuram, “toplumsal olguları betimleyip açıklamakla yetinmeyen aynı zamanda eleştiren bir bilimsel teori mümkün müdür?" sorusundan doğmaktadır. Bu kuramın eleştirel olması, onun muhalif ve sorgulayıcı bir analiz yöntemine dayandığı anlamına gelmektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.
9.

Örgütlerin faaliyetlerini sürdürürken çeşitli çevresel faktörlerle olan ilişkilerini nasıl kurguladıklarını ve yönettiklerini açıklamak üzere geliştirilmiş önermeler bütününden oluşan araştırma alanı hangisidir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Örgüt: Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan, belli bir yapıya ve devamlılığa sahip sosyal ilişki biçimidir. Kuram (Teori): Belli bir olguyu, olgu kümesini ya da durumu, bağıntı ve ilişkileriyle açıklamaya çalışan kavramsal sistem; bilgiyi düzenleyerek ve basitleştirerek karmaşık sosyal dünyayı daha anlaşılır hâle getiren, birbiriyle bağlantılı düşünceler sistemidir. Örgütsel Yapı: Örgütteki düzenlenmiş ilişkiler bütünüdür. Örgütsel Ekoloji: Ayıklama yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş ve örgüt kurulma ve kapanma oranlarını inceleyen örgüt kuramıdır.

10.

Örgütlerin, bağımlı oldukları kesimlerin istekleri doğrultusunda belirli uygulamaları benimsemesi sonucunda oluşan eş biçimlilik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Zorlayıcı
Soru Açıklaması

Örgütlerin, bağımlı oldukları kesimlerin istekleri doğrultusunda belirli uygulamaları benimsemesi sonucunda oluşan zorlayıcı eş biçimliliktir.

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.

Örgütler ve iktisat arasındaki bağ ilk kez iktisatçı Ronald Coase tarafından hangi yıl ortaya atılmıştır?

Doğru Cevap: "B" 1937
Soru Açıklaması

Örgütler ve iktisat arasındaki bağ ilk kez iktisatçı Ronald Coase tarafından 1937 yılında ortaya atılmıştır. Coase “Örgütler neden vardır?” temel sorusunun yanıtını ararken örgütlerin bazı durumlarda üyeleri arasındaki ilişkileri pazar mekanizmalarından daha ucuza ve kolayca yürütebilecekleri önermesini yapmıştır.

12.
Elektrik enerjisi olmadan üretimin sürdürülememesi, bu kaynağın hangi özelliğini gösterir?
Doğru Cevap: "B" Kritiklik düzeyi
Soru Açıklaması
13.

Kişilerin kendi çıkarlarını ön plana almaları ve bu amaçla gerekirse karşı tarafı yanıltmaları durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Fırsatçılık
Soru Açıklaması

Kişilerin kendi çıkarlarını ön plana almaları ve bu amaçla gerekirse karşı tarafı yanıltmaları durumuna fırsatçılık denir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi meşruiyet için yeterli değildir?
Doğru Cevap: "A" Yasalara uygunluk
Soru Açıklaması
Meşruiyet sadece yasalara uygunluk değildir. Bunun daha ötesinde bir kavramdır. Hatta bir örgütsel davranış yasalara uygun olduğu halde çeşitli toplumsal kesimler tarafından meşru görülmeyebilir. Öyleyse, yanıt (a) şıkkıdır.
15.
“Bilgi nedir?” sorusuna cevap bulmaya çalışan felsefi disiplinin adı nedir?
Doğru Cevap: "E" Epistemoloji
Soru Açıklaması
16.
Kuram ve uygulama arasındaki bağlantı sorununu ortadan kaldırmaya yönelen ve eleştirel teoriye büyük katkıları olan ikinci kuşak teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Habermas
Soru Açıklaması
Kuram ve uygulama arasındaki bağlantı sorununu ortadan kaldırmaya yönelen ve eleştirel teoriye büyük katkıları olan ikinci kuşak teorisyen Habermas'tır.
17.
Kurumsal baskılara karşı farklı tepkiler ve çelişen kurumsal mantıklar, bir örgütsel alanda aşağıdakilerden hangisine yol açar?
Doğru Cevap: "A" Çeşitlilik
Soru Açıklaması
Örgütsel alanlarda eş biçimliliğin yanı sıra çeşitlilik de vardır. Çeşitlilik, örgütlerin kurumsal baskılara karşı farklı tepkiler göstermelerinden ve çatışan kurumsal mantıklardan kaynaklanır.
18.
Frankfurt Okulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yalnızca eleştiri geleneğinden gelen teorilerden beslenir
Soru Açıklaması
Frankfurt Okulu, yalnızca eleştiri geleneğinden gelen teorilerden beslenmez.
19.
Vekâlet kuramına göre temel insan doğası varsayımı nedir?
Doğru Cevap: "B" İnsanlar fırsatçıdırlar, kaytarmaya eğilimlidirler, çabalarını en aza indirmeye çalışırlar ve bilgi saklarlar.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi işlem maliyeti kuramının ilgilendiği temel konulardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Örgütlerin, asil ve vekil arasındaki çıkar çatışması üzerinden incelenmesi.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler