• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.
Aşağıdakilerden hangisi Koşul-bağımlılık kuramının temel çalışmalarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Büyüklük odaklı çalışmalar
Soru Açıklaması
• Çevre odaklı çalışmalar • Teknoloji odaklı çalışmalar • Büyüklük odaklı çalışmalar • Strateji odaklı çalışmalar’ dır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Uyma stratejisini tanımlamaktadır?.
Doğru Cevap: "A" Kurumsal baskılara, farkında olmadan, taklit ederek ya da zorunlu olarak itaat etmek.
Soru Açıklaması
3.
Bilimsel araştırma yürütmenin amacını sadece toplumsal dünyayı incelemek değil aynı zamanda onu değiştirmek olarak gören yaklaşıma sahip kuramcılar, rahatsız edici sorular sorarak ve çelişkileri ortaya koyarak sıradan insanların, dogmaların hâkimiyetinden kurtulmalarına yardımcı olmaktadırlar. Bu yaklaşıma sahip bir teori ve bilimsel araştırma, politik etiketinden korkmadan insanlar için özgürleştirici ve dönüştürücü bir çaba hâline gelmeyi amaçlamaktadır. Yukarıda sözü edilen kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eleştirel yaklaşım
Soru Açıklaması
Eleştirel kuramcı için bilimsel araştırma yürütmenin amacı, sadece toplumsal dünyayı incelemek değil aynı zamanda onu değiştirmektir. Eleştirel kuramcı rahatsız edici sorular sorar; çelişkileri ortaya koyar; ikiyüzlülüğü açığa çıkarır; sıradan insanların, dogmaların hâkimiyetinden kurtulmalarına yardımcı olur. Doğru cevap A seçeneğidir.
4.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin, varlıklarını sürdürmek için gerekli kaynakların kullanımı açısından bağımlı olduğu dış aktörlerinden değildir?

Doğru Cevap: "C" Hissedarlar
Soru Açıklaması

Hissedarlar örgütün bağımlı olduğu dış aktörlerinden değildir. Hissedarlar işletmenin iç değişkenlerindendir.

5.
Toplumsal olguları betimleyip açıklamakla yetinmeyen aynı zamanda eleştiren bir bilimsel teorinin mümkün olup olmadığını sorgulayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eleştirel Kuram
Soru Açıklaması
Eleştirel Kuram
6.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel alan içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Sokaktaki sade vatandaş
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel teorinin amaçları arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" İnsanlara gizli bir baskının varlığını fark ettirerek baskıdan kurtulmalarını sağlamak
Soru Açıklaması
İnsanlara gizli bir baskının varlığını fark ettirerek baskıdan kurtulmalarını sağlamak
8.

Yeni kurumların doğmasını, mevcut kurumların sürmesini veya çözülmesini sağlayan aktörlere ne denir?

Doğru Cevap: "A" Kurumsal girişimci
Soru Açıklaması

Yeni kurumların doğmasın, mevcut kurumların sürmesini veya çözülmesini sağlayan aktörlere kurumsal girişimci denir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi Oliver'in (1991) belirttiği, kuramsal baskılar karşısında örgütlerin izleyebileceği 5 temel stratejiden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yardımlaşma
Soru Açıklaması
10.

............ araştırma konusunun hangi bağlam içinde inceleneceğini göstermektedir. Bu ifadeyi doldurmak için , noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?

Doğru Cevap: "A" Analiz düzeyi
Soru Açıklaması

Analiz noktasında iki önemli konu kendini gösterir: (1) Araştırmakonusunun hangi bağlam içinde inceleneceği ve (2) konunun temel aktörününveya aktörlerinin kimler olduğu. Bir bilimsel çalışmada birinci soruya verilen cevapanaliz düzeyini, ikinci soruya verilen cevap ise analiz birimini belirlememizisağlar. Analiz düzeyi belirlendiğinde, incelenen konuyu bir bağlam içinde tanımlamakmümkün olur. Örgüt araştırmalarının odaklandıkları analiz düzeyleri açısındanfarklılaştıklarını bilmek önemlidir.

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.

Postmodern yaklaşımın daha çok felsefi bakış açısıyla ele aldığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Muhasebe
Soru Açıklaması

İşletmelerdeki her türlü faaliyetin parasal göstergelere çevrilerek kayıt altına alınması anlamındaki muhasebe işlevinin postmodern yorumu da işletmeciliğin modern yapısı ve amaçlarına yönelik bir eleştirel niyetin ürünüdür.

12.

I. BilişselII. AhlakiIII. KuralcıKurumlar hangi boyutlarıyla toplumsal davranışa istikrar kazandırır?

Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması

Kurumlar, bir yandan hangi durumda nasıl davranılması gerektiğine dair seçenekler sunarak insanların davranışa geçmesini mümkün kılarken diğer yandan da insan davranışlarını belirli seçeneklerle sınırlandırır. Bu anlamda, “toplumsal davranışa anlam ve istikrar kazandırarak”, toplumsal düzeni sağlar. Kurumlar bilişsel, ahlaki ve kuralcı boyutlarıyla toplumsal davranışa istikrar kazandırır.

13.

Yeni kurumsal kuram aşağıdaki hangi bilim dalından faydalanmıştır?

Doğru Cevap: "A" Sosyoloji
Soru Açıklaması

Yeni kurumsal kuram büyük ölçüde sosyolojiden yararlanarak geliştirilmiştir.

14.

Örgütün amacının çevreyle ve örgüt içindeki yapılan kaynak alışverişlerinin maliyetlerini en aza indirmek olduğunu öne süren örgütsel kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İşlem maliyetleri kuramı
Soru Açıklaması

Örgütün amacının çevreyle ve örgüt içindeki yapılan kaynak alışverişlerinin maliyetlerini en aza indirmek olduğunu öne süren örgütsel kuram, işlem maliyetleri kuramıdır.

15.
Vekâlet kuramının dayandığı varsayımlara göre yöneticiler, yani vekiller, eğer sürekli gözetim altında tutulmazlarsa her an asilleri, yani şirket sahiplerini kandırmaya hazır durumdadır. Kurama göre asiller ve vekiller arasında yaşanan sorunlardan biri asil ve vekilin arzu ve amaçlarının uyuşmamasıdır. Örneğin bu kurama göre, vekillerin de kendilerine dönük amaçları olabilmektedir ve bazen yetkilerini asillerin değil de kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde kullanabilmeleri mümkün olmaktadır.Aşağıdaki durumlardan hangisi vekillerin yetkilerini kendi çıkarları için kullanmalarına örnek oluşturabilecek bir durum değildir?
Doğru Cevap: "D" Vekilin şirket için gereken malzemeleri tanımadığı birinden piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlarla alması
Soru Açıklaması
16.

Örgüt araştırmalarındaki geleneksel yaklaşımın bir özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Örgüt yöneticilerine yardımcı olacak bilgiyi üretmektir.
Soru Açıklaması

Örgüt araştırmalarındaki geleneksel yaklaşımın bir özelliği, Örgüt yöneticilerine yardımcı olacak bilgiyi üretmektir.

17.
Örgütlerdeki bireylerin, sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Özgürleşme
Soru Açıklaması
Özgürleşme
18.
Örgüt büyüklüğüyle örgütün kapanma oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen ekolojik kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Büyüklük Bağımlılığı Kuramı
Soru Açıklaması
19.
İnsanların sosyal dünyayı anlamlandırmasını sağlayan, davranışlarını biçimleyen, kurumsallaşmış uygulamalar, varsayımlar, değerler ve inançlardan biri olan "demokrasi" hangi kavram için bir örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "E" Kurumsal mantık
Soru Açıklaması
20.

Belirli bir coğrafi-siyasi bölgede aynı örgütsel biçime sahip örgütlerin oluşturduğu topluluğa ne denmektedir?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel topluluk
Soru Açıklaması

Belirli bir coğrafi-siyasi bölgede aynı örgütsel biçime sahip örgütlerin oluşturduğu topluluğa örgütsel topluluk denmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler