• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel yönetim çalışmalarının güç ilişkilerine bakış açısını yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Gücün kullanımındaki saklı kalmış yapıları ortaya çıkarmaya çalışır.
Soru Açıklaması
2.

Kişilerin bilgi derleme ve işleme yetilerinin kısıtlı olması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Sınırlı rasyonellik
Soru Açıklaması

Kişilerin bilgi derleme ve işleme yetilerinin kısıtlı olması durumuna sınırlı rasyonellik denir.

3.
Belli bir biçime sahip örgütlerin devlet veya meslek örgütleri gibi güçlü aktörlerle ilişki kurmaları aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Sosyo-politik meşruiyet
Soru Açıklaması
Bir örgütsel biçimin (ve ona sahip örgütlerin) önemli sosyo-politik aktörler, özellikle de devlet, tarafından kabul görmesi, sosyo-politik meşrulaşma olarak adlandırılmaktadır. Sosyo-politik meşrulaşmanın gerçekleşmesini sağlayan yollardan biri, bir biçime sahip örgütlerin devlet veya meslek örgütleri gibi güçlü aktörlerle ilişki kurmalarıdır. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranış alanında çalışan bir araştırmacının yaptığı eleştirel yönetim çalışmasının konusu değildir?
Doğru Cevap: "D" Çalışanları etkin izleme ve kontrol etme yolları
Soru Açıklaması
Çalışanları etkin izleme ve kontrol etme yolları
5.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yoğunluğun artmasının temel sonucudur?
Doğru Cevap: "B" Rekabetin artması
Soru Açıklaması
Belirli bir biçime sahip örgütlerin sayısının, yani örgütsel yoğunluğun artması söz konusu örgütsel biçimi meşrulaştırırken, bu biçime sahip örgütler arasındaki rekabeti de artırır. Çünkü belli bir biçime sahip örgütlerin çevrelerinden temin edebilecekleri kaynaklar sınırlıdır. Bu nedenle, doğru yanıt B seçeneğidir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada postmodern dönemin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Satış odaklılık
Soru Açıklaması
Hatırlama
7.
Eleştirel teori, örgütlerde her unsurun, verimliliğin artırılması ve daha fazla kâr elde etmede bir araç olarak görülmesinin kimi yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Bu sonuçlardan aşağıda hangisi yanlıştır verilmiştir.
Doğru Cevap: "A" Tüketicilerin ve toplumun değerlerinin ve genel politik-ahlaki yargılarının eşitliğin gözeltilmesine
Soru Açıklaması
Tüketicilerin ve toplumun değerlerinin ve genel politik-ahlaki yargılarının eşitliğin gözeltilmesine
8.
Uzun zaman önce oluşmuş bir örgütün, zaman geçtikçe çevrede yaşanan değişimlere uyum sağlayamadığı için kapanma olasılığının artacağı görüşü aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Yaşlılık sıkıntıları
Soru Açıklaması
Yaş bağımlılığı kuramı örgütlerin yaşı büyüdükçe kapanma oranlarının nasıl değiştiğine ilişkin önermeler sunar. Eğer örgütler yaşlandıkça kapanma oranları sistematik bir biçimde azalıyor veya artıyorsa örgüt kapanma oranında yaş bağımlılığının etkili olduğu söylenebilir. Bu bağlamda ortaya çıkan görüşlerden biri, örgütlerin yaşlandıkça kapanma olasılıklarının artacağı yönündedir. Bu görüş çevrenin değişken olmasına vurgu yapar. Çevre sürekli değiştiği için bir örgüt yaşlandıkça çevresiyle olan uyumunu, ana yapısal özellikleri durağan olduğundan, kaybeder. Buna yaşlılık sıkıntısı denir. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel yaklaşımın, örgütsel yapıları ve yönetim uygulamalarını sorgulamasına yol açan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Eşitsizlikten uzak sosyal ilişkilerin oluşması
Soru Açıklaması
10.
Yeni kurumsal kuram ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 
Doğru Cevap: "E" Örgütsel ekoloji kuramına bazı açılardan itiraz ederek doğmuştur.
Soru Açıklaması
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
11.

Sosyal bilimler alanında postmodern dönüşümün çerçevesinin değerlendirilmesi için kullanılan iki farklı değerlendirme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Dönemsel - Felsefi
Soru Açıklaması

Sosyal bilimler alanında postmodern dönüşümün çerçevesi, toplumsal kurumların örgütlenme biçimleri ve toplumu oluşturan bireylerin bilgiye ulaşma biçimleri gibi iki farklı açıdan değerlendirilmektedir. Bunlar; Dönemsel postmodernizm ve Felsefi postmodernizmdir

12.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin kurumsal baskılar karşısında başvurabileceği temel stratejilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yayılma stratejisi
Soru Açıklaması
Kurumsal baskılar karşısında örgütler beş temel strateji izleyebilmektedir: uyma, uzlaşma, kaçınma, karşı koyma, manipüle etme.
13.

Asilin, vekilin bilgi ve becerileriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadan sözleşme yapması durumuna ne denir?

Doğru Cevap: "A" Kötü seçim
Soru Açıklaması

Asilin, vekilin bilgi ve becerileriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadan sözleşme yapması durumuna kötü seçim denmektedir.

14.
Toplumsal davranışa anlam ve istikrar kazandıran, sosyal olarak inşa edilmiş davranış örüntüleri ve kural sistemlerine ne isim verilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Kurum
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdaki örgüt kuramlarından hangisi gerçekçi pozitivist paradigmaya dayanmaz?

Doğru Cevap: "E" Postmodern örgüt kuramı
Soru Açıklaması

Postmodern örgüt kuramı İradeci paradigmaya dayanmaktadır. Yanıt E’dir. 

16.

Toplumsal davranışa anlam ve istikrar kazandıran, sosyal olarak inşa edilmiş davranış örüntüleri ve kural sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kurum
Soru Açıklaması

Toplumsal davranışa anlam ve istikrar kazandıran, sosyal olarak inşa edilmiş davranış örüntüleri ve kural sistemlerine kurum denir.

17.

Psikoloji 1950’lerden önce geliştirilen ve örgüt kuramı alanının belirginleşmesinde katkısı olan bir disiplindir. Bu kökenden doğan fikirler daha sonra “Yönetim Düşüncesinde İnsan İlişkileri Yaklaşımı” adıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisi “Örgüt yapısı içinde insan sadece rasyonel davranışlar mı sergiler?” sorusunu ele alan araştırmaların ulaşacağı sonuçlardan değildir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Psikolojik kökenin temsilcisi Roethlisberger, Dickson, Mayo, Barnard gibi isimler Taylor ve Fayol’un yönetim ilkelerine temel oluşturan hedefleri yani etkinlik ve verimlilik arayışlarını sürdürmüşlerdir. Ancak bu hedeflere ulaşmada insanın rolüne odaklanırlar ve bu modelde insanların tüm davranışlarının bir nedene dayanır.

18.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel yaklaşımın karşı çıktığı durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gerektiğinde alternatif işleyiş
Soru Açıklaması
19.

Örgütlerin faaliyetlerini sürdürürken çeşitli çevresel faktörlerle olan ilişkilerini nasıl kurguladıklarını ve yönettiklerini açıklamak üzere geliştirilmiş önermeler bütününden oluşan araştırma alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Örgüt kuramı
Soru Açıklaması

Örgüt kuramı araştırma alanı örgütlerin faaliyetlerini sürdürürken çeşitli çevresel faktörlerle olan ilişkilerini nasıl kurguladıkları ve yönettiklerini açıklamak üzere geliştirilmiş önermeler bütününden oluşmaktadır.

20.
İlaç üreticisi bir firmanın üretimde kullandığı bazı kritik ara ürünleri üreten işletmeyi satın alması aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Geriye doğru dikey bütünleşme
Soru Açıklaması
Geriye doğru dikey bütünleşme
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler