• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.

İnsandan bağımsız, keşfedilebilecek fakat değiştirilemeyecek bir gerçeklik olduğunu varsayan felsefî disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Ontoloji: Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerini araştıran, gerçekliğin yapısını ve doğasını açıklamaya çalışan felsefî disiplindir. Gerçekçilik: İnsandan bağımsız, keşfedilebilecek ama değiştirilemeyecek bir gerçeklik olduğunu varsayan yaklaşımken; Nominalizm: İnsandan bağımsız bir gerçek olmadığını, insan neyi gerçek olarak kabul ederse onun gerçek olduğunu varsayan yaklaşımdır. Etkileşimcilik: Gerçekliğin insanlar tarafından sosyal olarak inşa edildiğini, insandan insana değişebileceğini varsayan yaklaşımdır. Epistemoloji ise bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefi disiplindir.

2.

Post modernizme yönelik yaklaşımlardan “Modernizme yönelik postmodern eleştirilerdeki haklılıkları kabul etmekle birlikte, çözümün yine de modernlik içinde aranması gerektiğinde ısrar eden” yaklaşım hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Habernas’ın yaklaşımı
Soru Açıklaması

Soru kökünde belirtilen yaklaşım Habernas’ın post modernizme yönelik yaklaşımdır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi ortak kurumlar içinde yer alan örgütsel alanlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Yöneticiler
Soru Açıklaması
4.

Günümüzde çalgı, uçak ve özel makine takımları imalatında kullanılan küçük ölçekli bir üretim biçimi olan atölye tipi üretimin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Birim teknolojisi
Soru Açıklaması

Birim teknolojisi, küçük ölçekli bir üretim biçimi olan atölye tipi üretimin temel özelliğidir. Kitlesel üretim teknolojisi, büyük ölçekli üretim ve klasik endüstriyel dönem teknolojisidir. Süreç teknolojisi, malzemelerin sınırlı insan müdahalesiyle işlemler arasında sürekli olarak aktığı yüksek düzeyde otomasyonun olduğu üretim teknolojisidir. Aracı teknoloji, örgütsel alt birimlerin arasında dolaylı karşılıklı bağımlılığın olduğu ve çeşitli müşterilerin birbirlerine bağlandığı örgütsel teknoloji türüdür. Bağlı teknoloji, örgütsel alt birimlerin arasında sıralı karşılıklı bağımlılığın olduğu ve işlemlerin birbirlerini belirli bir sıra temelinde izlediği örgütsel teknoloji türüdür.

5.

Farklı çıkarlara sahip tarafların örgütlü biçimde bir araya geldiği düzenek içinde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Güç
Soru Açıklaması

Farklı çıkarlara sahip tarafların örgütlü biçimde bir araya geldiği düzenek içinde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan kavram güçtür.

6.
Vekalet kuramına göre, vekilin kendi konumunu riske atacak ama örgüt için faydalı olabilecek yeni iş fırsatlarından ya da teknolojilerinden uzak durması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" Artık kayıp
Soru Açıklaması
Vekâlet kuramına göre, vekillerin de kendilerine dönük amaçları vardır ve yeri geldiğinde yetkilerini asillerin değil, kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde kullanabilirler. Kendi konumlarını riske atacak ama örgüt için faydalı olabilecek bazı yeni iş fırsatlarından ya da teknolojilerden uzak durabilirler. Bu duruma vekâlet kuramında artık kayıp denmektedir.
7.

Doğruluğu sınanmadan kabul edilmiş, doğruluğundan asla kuşku duyulmayan görüş ya da öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Dogma
Soru Açıklaması

Doğruluğu sınanmadan kabul edilmiş, doğruluğundan asla kuşku duyulmayan görüşe dogma denir

8.

Toplumsal olguları betimleyip açıklamakla yetinmeyen aynı zamanda eleştiren bir bilimsel teori mümkün müdür? Sorusundan doğan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Eleştirel Kuram
Soru Açıklaması

Eleştirel Kuram Toplumsal olguları betimleyip açıklamakla yetinmeyen aynı zamanda eleştiren bir bilimsel teori mümkün müdür? Sorusundan doğar.

9.
Eleştirel kuram, toplumsal dünyanın incelenmesi söz konusu olduğunda, bilimsel bilginin hangi yolla üretilebileceğini savunur?
Doğru Cevap: "B" Eleştirel
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi yeni kurumsal kuramın üç temel mekanizmasından birisidir? 
Doğru Cevap: "C" Bilişsellik
Soru Açıklaması
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
11.

Vekalet kuramına göre Vekilin performansının yaptığı işin çıktısına bağlı olarak belirlenmesini öngören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Çıktı odaklı sözleşmeler
Soru Açıklaması

Vekalet kuramına göre Vekilin performansının yaptığı işin çıktısına bağlı olarak belirlenmesini öngören çıktı odaklı yaklaşımdır.

12.

Aşağıdakilerin hangisi yoğunluğun tersine, yani yoğunluğun düşük olma durumuna verilen addır?

Doğru Cevap: "C" Çatışma
Soru Açıklaması

Bir sektördeki yoğunluğun tersi, çatışma durumudur. Yani yoğunluğun düşük olma durumuna çatışma denilmektedir.

13.

I. Sektör çevresiII. İşlem çevresiIII. Algılanan çevreHangileri örgütlerin karşılıklı etkileşim içine girebildikleri ve onların davranışlarını açıklamak konusunda incelenmesi gereken çevre fikri düzeylerindendir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması

Örgütlerin çevreleri üç düzeyde ele alınmaktadır. Sektör çevresi, işlem çevresi ve algılanan çevre.

14.
Örgütlerdeki bireylerin, sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim yaklaşımını aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Özgürleşme
Soru Açıklaması
Örgütlerdeki bireylerin, sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim yaklaşımı özgürleşme tanımını vermektedir Doğru cevap C şıkkıdır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel yaklaşımın, örgütsel yapıları ve yönetim uygulamalarını sorgulamamıza neden olan olaylardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Kişiler arasında tamamen eşit olan sosyal ilişkilerin ortaya çıkması
Soru Açıklaması
Örgütlerde eşit sosyal ilişkiler ortaya çıkmamıştır.
16.

Pazarlamada postmodern dönemin farklı özellikleri ele alındığında “gittikçe bireyselleşen tüketici tercihlerinin tür, yer, zaman ve süre olarak birbirlerinden bağımsızlaşmasını” ifade eden özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Parçalanma
Soru Açıklaması

Pazarlamada postmodern dönemin beş farklı özelliği bulunmaktadır. Bunlar; Üst-gerçeklik, parçalanma, üretim ve tüketimin yer değiştirmesi, öznenin merkezîliğini yitirmesi ve zıtların birlikteliğidir. Soru kökünde yer alan “gittikçe bireyselleşen tüketici tercihlerinin tür, yer, zaman ve süre olarak birbirlerinden bağımsızlaşması” ifadesi parçalanma özelliğini tanımlamaktadır.

17.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eleştirel yönetim bakış açısı ile ilgili doğru bir ifade yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Yönetilen kesimin çıkarlarını savunan yönetim uygulamalarının bulunabileceği düşüncesi
Soru Açıklaması
18.
Ticari bir örgütün yöneticisi örgütün içerisinde bulunduğu çevresel koşullara uyum sağlamak için akılcı bir çözümlemenin olanaklı olmadığını düşünmekte ve zihinsel kalıpların zaten bulunduğu çevrenin normları bağlamında şekillenmiş olduğunu düşünmektedir. Buna göre bu örgütün yaklaşımını aşağıdaki kuramlardan hangisi açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Yeni kurumsal kuram
Soru Açıklaması
Yeni kurumsal kuram olması gerekeni değil, olanı açıklamaya çalışır. Bu nedenle işletme yöneticileri için cesaret verici önerileri pek yoktur. Ancak onları daha gerçekçi olmaya devam eder.
19.
Eleştirel Kuram toplumsal dünyanın incelemesi söz konusu olduğunda bilimsel bilginin aşağıdakilerden hangi yol ile üretilebileceğini iddia eder?
Doğru Cevap: "A" eleştiri
Soru Açıklaması
Eleştirel Kuram toplumsal dünyanın incelemesi söz konusu olduğunda bilimsel bilginin eleştiri yolu ile üretilebileceğini iddia eder.
20.
Aşağıdaki işletme işlevlerinden hangisi Postmodern örgüt kuramı tarafından dönemsel bir çerçevede ele alınan ve kendi içinde Taylorizm, Fordizm gibi evrelere ayrılan işletme işlevidir?
Doğru Cevap: "A" Üretim
Soru Açıklaması
Hatırlama
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler