• Örgüt Kuramı Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 9
1.
Aşağıdakilerden hangisi gerçekçi-pozitivist örgüt kuramlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yeni Kurumsal Kuram
Soru Açıklaması
Gerçekçi-pozitivist olmayan 3 kuramdan biri sorulmuştur.
2.
Aşağıdakilerden hangisi organik örgüt yapısı hakkında bilgi vermektedir?
Doğru Cevap: "C" İş tanımları ve işlevler arasındaki sınırların daha esnek, çalışanların karar alma yetkileri daha fazla ve keskin olmayan bir hiyerarşinin olduğu bir yapıdır.
Soru Açıklaması
Organik örgüt yapısı, iş tanımları ve işlevler arasındaki sınırların daha esnek ve kuralların daha az biçimsel, çalışanların karar alma yetkileri daha fazla ve keskin olmayan bir hiyerarşinin olduğu bir yapıdır. Organik yapıda, neo-klasik yönetim ak›m›nda vurgulanan özellikler ön plandadır.
3.
Kaynak bağımlılık kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi örgütlerin bağımlılık ilişkilerinden kaynaklanan baskı ve kısıtlara tepki olarak ortaya koydukları temel eylemlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Koşulların gerektirdiği davranışlarda bulunma
Soru Açıklaması
4.
Bir örgütte karar alma yetkisinin hiyerarşinin üst basamaklarında toplanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Merkezileşme
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden Örgütleri anlama konusunda yapılan çalışmaların konularından değildir?
Doğru Cevap: "B" Liderlik gibi kişilik özelliklerinin nasıl etkilediği ile ilgilenmez
Soru Açıklaması
Örgütü oluşturan bireylerin kişilik özellikleri ve eylemlerinin örgütün amaçlarına katkılarının liderlik vb. yollarla nas›l ortaya çıktığı ve örgütlenme biçimlerini nasıl etkilediği ile ilgilenir.
6.

Yüksek düzeyde merkezileşme ve uzmanlaşma, kesin olarak tanımlanmış görevler, biçimsel kurallar ve net bir hiyerarşiye sahip örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mekanik örgüt yapısı
Soru Açıklaması

Yüksek düzeyde merkezileşme ve uzmanlaşma, kesin olarak tanımlanmış görevler, biçimsel kurallar ve net bir hiyerarşiye sahip olan örgüt yapısı mekanik örgüt yapısıdır.

7.
İnsan davranışlarını, içinde yaşadıkları çalışma ortamlarında ele alan ve bireyin örgütten ne şekilde etkilenerek davranış değişikliği gösterdiğini inceleyen araştırma alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel Davranış
Soru Açıklaması
8.

Örgütteki yöneticilerin ve destek faaliyetlerinde çalışanların sayısının diğer çalışanların sayısına oranına ne denmektedir?

Doğru Cevap: "C" İdari yoğunluk
Soru Açıklaması

Örgütteki yöneticilerin ve destek faaliyetlerinde çalışanların sayısının diğer çalışanların sayısına oranına idari yoğunluk denmektedir.

9.

Kaynak bağımlılığı kuramı çerçevesinde, bir aktörün bir faaliyeti ya da eylemi gerçekleştirirken bütünüyle ya da tam olarak kendi istediği sonuçlara ulaşamamasının nedenini oluşturan şey nedir?

Doğru Cevap: "D" Bağımlılık
Soru Açıklaması

Soruda tanımlanan şey bağımlılıktır. Bir diğer deyişle bir sosyal sistem içinde ya da sosyal ilişkilerde, bir aktörün eylemini gerçekleştirmek ile ilgili tüm koşulları ya da etkenleri tam olarak kontrol edememesi durumunda bağımlılık ortaya çıkmaktadır.

10.

Örgütlerin kendilerini olumsuz yönde etkileyebilecek toplumsal kesimlerin liderlerini örgütün bir parçası haline getirerek o toplumsal kesimin tutum ve davranışlarını kontrol etmeye çalışması hangi kavramla açıklanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Kooptasyon
Soru Açıklaması

Soruda tanımlanan kavram kooptasyondur.

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 9
11.
Koşul-bağımlılık kuramına dayanarak yapılan çalışmalarda iki farklı örgüt yapısı tanımlanmaktadır. Bunlardan biri olan örgüt yapısının temel özellikleri , iş tanımları ve işlevler arasındaki sınırların daha esnek ve kuralların daha az biçimsel, çalışanların karar alma yetkilerinin daha fazla ve keskin olmayan bir hiyerarşinin var olmasıdır. Bu yapıda, neo-klasik yönetim akımında vurgulanan özellikler ön plana çıkmaktadır. Yukarıda sözü edilen örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Organik örgüt yapısı
Soru Açıklaması
Organik örgüt yapısı, iş tanımları ve işlevler arasındaki sınırların daha esnek ve kuralların daha az biçimsel, çalışanların karar alma yetkileri daha fazla ve keskin olmayan bir hiyerarşinin olduğu bir yapıdır. Doğru cevap D seçeneğidir.
12.

Bir araştırmanın bulgularına ulaşmak için üzerinde çalıştığı insan, grup, olay, kurum vb. en temel birimi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Analiz birimi
Soru Açıklaması

Analiz birimi bir araştırmanın bulgularına ulaşmak için üzerinde çalıştığı insan, grup, olay, kurum vb. en temel birimdir.

13.

Örgütlerin çevrelerindeki büyük çaplı değişimlere yapılarını değiştirerek uyum sağlamaya çalışacaklarını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Uyum yaklaşımı
Soru Açıklaması

Örgütlerin çevrelerindeki büyük çaplı değişimlere yapılarını değiştirerek uyum sağlamaya çalışacaklarını öne süren yaklaşım uyum yaklaşımıdır.

14.
Aşağıdakilerden hangisi kaynak bağımlılığı kuramının gelişimine katkı sağlayan bilim adamlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Glenn R. Carroll 
Soru Açıklaması
15.
Malzemelerin sınırlı insan müdahalesiyle işlemler arasında sürekli olarak aktığı yüksek düzeyde otomasyonun olduğu üretim teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Süreç Teknolojisi
Soru Açıklaması
16.
Örgütleri anlama konusunda genel olarak araştırmalar yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi araştırılan konular arasında yer almaz.
Doğru Cevap: "C" Örgütün uluslararası alanda etkilerinin ,ilişkilerinin ne ve nasıl olduğu
Soru Açıklaması
Örgütün uluslararası alanda etkilerinin ,ilişkilerinin ne ve nasıl olduğu
17.

Örgütlerin büyüklükleri arttıkça kapanma olasılıklarının azalmasını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Büyüklük bağımlılığı
Soru Açıklaması

Örgütlerin büyüklükleri arttıkça kapanma olasılıklarının azalmasını açıklayan kavram büyüklük bağımlılığıdır.

18.

Chandler’ın kuramına göre elektrikli otomobil üreten, uzaya uydu fırlatan ve aynı zamanda yenilenebilir enerji teknolojisi üreten bir işletme ne tür örgütsel yapıyla uyum sağlarsa yüksek performansa yol açar?

Doğru Cevap: "B" Çok bölümlü yapı
Soru Açıklaması

Chandler’ın kuramına göre elektrikli otomobil üreten, uzaya uydu fırlatan ve aynı zamanda yenilebilir enerji teknolojisi üreten işletme çok bölümlü yapı ile yüksek performans elde eder. Çünkü çeşitlendirme stratejisi ile çok bölümlü yapı uyum durumundadır.

19.

Belli bir sektörde pazar payı ne kadar az örgüt tarafından paylaşılıyorsa o sektördeki yoğunluk için ne söylenebilir?

Doğru Cevap: "A" Yüksektir.
Soru Açıklaması

Belli bir sektörde pazar payı ne kadar az örgüt tarafından paylaşılıyorsa o sektörde yoğunluk o kadar yüksek demektir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi kaynak bağımlılığı kuramının, örgütler arası ilişkileri açıklamaya yönelik olarak ortaya koyduğu iddialardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Örgütsel formlar, çevresel koşullara bağlı olarak çeşitlilik göstermektedirler.  
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler