• Örgüt Kuramı Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 8
1.
Kaynak bağımlılığı kuramına göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? I- Örgütler ve örgütün alt birimleri uzlaşı temelinde faaliyet gösterir.  II- Örgütlerin oluşum ve faaliyetlerinde politikalar ve güç mücadeleleri belirleyicidir. III- Örgütsel kararlar işletme amaçlarına uygunluk açısından yapılan hesaplamalarla alınır.
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması

Kaynak bağımlılığı kuramının bu yaklaşımı, örgütü oluşturan tüm birey ve grupların, amaçların ne olduğu ve bu amaçların nasıl gerçekleştirileceği konusunda uzlaşı içinde olduğu fikrini sorgulayan politik yaklaşıma dayanmaktadır. Politik perspektif, koşul bağımlılık kuramının aksine örgütleri, farklı çıkarlara sahip alt grupların koalisyonu olarak görmekte, söz konusu bireyler ve gruplar arasında uzlaşı değil çatışmanın var olduğunu öne sürmektedir (March, 1962; Cyert ve March, 1963, Pfeffer, 1992; Pfeffer, 2005).

2.

Ayıklama yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş ve örgüt kurulma ve kapanma oranlarını inceleyen örgüt kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Örgütsel ekoloji yaklaşımı
Soru Açıklaması

Ayıklama yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş ve örgüt kurulma ve kapanma oranlarını inceleyen örgüt kuramı örgütsel ekoloji yaklaşımıdır.

3.

Mücevher tasarımı ve üretimi yapan bir işletmenin, sadece mücevher satışı gerçekleştiren ve kendi müşterileri arasında yer alan bir mağazalar zincirini satın alması hangi bütünleşmenin bir örneğidir?

Doğru Cevap: "E" İleriye doğru dikey bütünleşme
Soru Açıklaması

Mücevher üretimi yapan bir işletmenin mücevher satışı yapan bir işletmeyi satın alması ileriye doğru dikey bütünleşmedir.

4.
Örgütlerin hiyerarşik katmanlarının ve işlevsel bölümlerinin sayısı ve büyüklükleri gibi daha kolay değiştirilebilir yapısal özelliklerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İkincil Yapısal Özellik
Soru Açıklaması
5.

Aston Grubuna göre en önemli koşul bağımlılık etmeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Büyüklük
Soru Açıklaması

Aston Grubuna göre en önemli koşul bağımlılık etmeni büyüklüktür.

6.
Aşağıdakilerden hangisi bir sektördeki yüksek yoğunluğun tersi durumudur?
Doğru Cevap: "B" Çatışma
Soru Açıklaması
Bir sektördeki yüksek yoğunluğun tersi, çatışma durumudur. Çatışmanın hakim olduğu sektörlerde bu kez hiçbir aktör karşılıklı bağımlılık ilişkilerini belirleyecek güce tek başına sahip değildir.
7.

I. Örgütün sınırlarıII. Faaliyet sistemiIII. Örgütün genel stratejileriIV. Örgütsel süreçlerÖrgüt düzeyinde gerçekleştirilen analizler bir bütün olarak yukarıdakilerden hangilerinin üzerinde durmaktadır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

Örgüt düzeyinde gerçekleştirilen analizler bir bütün olarak örgütsel süreçler, örgütün sınırları, faaliyet sistemi ve örgütün genel stratejileri üzerinde durmaktadır.

8.

Bir örgütün diğer örgütlerle ilişkilerinin analizini kapsayan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Örgütler-arası düzey
Soru Açıklaması

Örgütler-arası analiz düzeyi bir örgütün diğer örgütlerle ilişkilerinin analizini kapsamaktadır.

9.

Rakiplerle aynı kaynaklara bağımlı olmaktan kaynaklanan durum hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kaynak kıtlığı
Soru Açıklaması

Kaynak Kıtlığı: Rakiplerle aynı kaynaklara bağımlı olmaktan kaynaklanan durum. İç İlişkililik: Bir sektördeki rakiplerin birbirinden haberdar olma durumu. Çatışma: Yoğunluğun düşük olması durumudur.

10.

Aşağıdakilerden hangisi örgütleri anlama araştırmalarının ele aldığı konulardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Fiziksel temeller
Soru Açıklaması

Örgütlenme biçimlerinin örgütleri oluşturan bireylerin tutum ve davranışlarını nasıl etkilediği, örgütü oluşturan bireylerin kişilik özellikleri ve eylemlerinin örgütün amaçlarına katkılarınınn liderlik vb. yollarla nasıl ortaya çıktığı ve örgütlenme biçimlerini nasıl etkilediği, örgütlerin performans, başarı ve hayatta kalma konusundaki durumları, örgütler ve örgütlerin kültürel, politik, teknolojik vb. çevre unsurları arasındaki karşılıklı etkiler, bu konularda yapılacak çalışmaların dayanacağı felsefi ve yöntembilimsel temellerdir.

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 8
11.

Örgütlerin yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları istikrarlı bir şekilde temin edebilme durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Özerklik
Soru Açıklaması

Örgütlerin yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları istikrarlı bir şekilde temin edebilme durumu özerkliktir.

12.

Bir sendikanın, üyesi olan işçilerin çıkarlarını savunma amacından kolayca vazgeçememesi örgütsel ekolojinin hangi özelliğidir?

Doğru Cevap: "C" Ana yapısal özellik
Soru Açıklaması

Bir sendikanın üyesi olan işçilerin çıkarlarını savunma amacından kolayca vazgeçememesi örgütsel ekolojinin özellikleri arasında yer alan ana yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır.

13.

Örgütlerin yaşlandıkça çevreleriyle olan uyumlarını kaybetmelerinden kaynaklanan sıkıntı aşağıakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yaşlılık sıkıntısı
Soru Açıklaması

Örgütlerin yaşlandıkça çevreleriyle olan uyumlarını kaybetmelerinden kaynaklanan yaşlılık sıkıntısıdır.

14.

Bir sektördeki rakiplerin birbirlerinden haberdar olma durumları aşağıdaki kavramların hangisine karşılık gelmektedir?

Doğru Cevap: "C" İç ilişkililik
Soru Açıklaması

Bir sektördeki rakiplerin birbirlerinden haberdar olma durumları iç ilişkililik olarak tanımlanmaktadır.

15.
I. Büyüklük ve bürokratik yapıII. Değişken çevre ile biçimsel kurallarIII. Büyüklük ile uzmanlaşmaIV. Değişken çevre ile merkezileşmeYukarıda verilen örgütsel yapı özellikleri ile koşul-bağımlılık etmeni eşleştirmelerinden hangileri arasında yüksek performans açısından olumlu ilişkiler söz konusudur?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
Büyüklük ile mekanik yapı ve değişken çevre ile organik yapı arasında yüksek performans açısından olumlu ilişkiler söz konudur. Seçeneklerde büyüklük ile birlikte verilen bürokratik yapı ve uzmanlaşma mekanik yapının özellikleridir ve büyüklük ile uyumludur. Ancak biçimsel kurallar ve merkezileşme yine mekanik yapının özellikleridir ve değişken çevreyle uyumlu değildir. Bu nedenle, doğru yanıt D seçeneğidir.
16.

Bir sektördeki rakiplerin birbirinden haberdar olma durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İç ilişkililik
Soru Açıklaması

Bir sektördeki rakiplerin birbirinden haberdar olma durumu iç ilişkililiktir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi koşul-bağımlılık kuramında üzerinde en fazla durulan koşul-bağımlılık etmenleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Personel
Soru Açıklaması

Çevre, teknoloji, büyüklük ve strateji koşul-bağımlılık kuramında üzerinde en fazla durulan koşul-bağımlılık etmenleri arasında yer alırken, personel bu etmenlere dahil değildir.

18.

Yüksek düzeyde merkezileşme ve uzmanlaşma, kesin olarak tanımlanmış görevler, biçimsel kurallar ve net bir hiyerarşiye sahip örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mekanik örgüt yapısı
Soru Açıklaması

Yüksek düzeyde merkezileşme ve uzmanlaşma, kesin olarak tanımlanmış görevler, biçimsel kurallar ve net bir hiyerarşiye sahip olan örgüt yapısı mekanik örgüt yapısıdır.

19.
Ayıklama yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş örgüt kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Örgütsel Ekoloji Kuramı
Soru Açıklaması
Örgütsel Ekoloji Kuramı
20.
Ayıklama yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş ve örgüt kurulma ve kapanma oranlarını inceleyen örgüt kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel Ekoloji Kuramı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler