• Örgüt Kuramı Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 7
1.

Bir örgüt topluluğunun üyesi olan örgütlerin sayısına ne denir?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel yoğunluk
Soru Açıklaması

Bir örgüt topluluğunun üyesi olan örgütlerin sayısına örgütsel yoğunluk denmektedir.

2.

Bir sektördeki rakiplerin birbirlerinden haberdar olma durumları aşağıdaki kavramların hangisine karşılık gelmektedir?

Doğru Cevap: "C" İç ilişkililik
Soru Açıklaması

Bir sektördeki rakiplerin birbirlerinden haberdar olma durumları iç ilişkililik olarak tanımlanmaktadır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi örgütün ihtiyaç duyulan desteğin ve kaynakların sürekliliğini sağlamak için ilişki içinde bulunulan diğer grup ve örgütlerin beklentilerini ya da taleplerini karşılamaya dönük faaliyetleridir?
Doğru Cevap: "B" İlişkilerin yönetimi
Soru Açıklaması
İlişkilerin yönetimi örgütün ihtiyaç duyulan desteğin ve kaynakların sürekliliğini sağlamak için ilişki içinde bulunulan diğer grup ve örgütlerin beklentilerini ya da taleplerini karşılamaya dönük faaliyetleri
4.

Aston Grubuna göre en önemli koşul bağımlılık etmeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Büyüklük
Soru Açıklaması

Aston Grubuna göre en önemli koşul bağımlılık etmeni büyüklüktür.

5.

Bir örgüt biçiminin sosyal çevrenin doğal bir unsuru gibi görülmesi ve bu biçime sahip örgütlerin varlığının sorgulanmaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kanıksanmışlık
Soru Açıklaması

Bir örgüt biçiminin sosyal çevrenin doğal bir unsuru gibi görülmesi ve bu biçime sahip örgütlerin varlığının sorgulanmaması kanıksanmışlıktır.

6.

Pazarda hareketli ve yenilikçi olma merkezli strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Arayışçı strateji
Soru Açıklaması

Arayışçı strateji pazarda hareketli ve yenilikçi olma merkezlidir.

7.
Yüksek düzeyde merkezileşme ve uzmanlaşma, kesin olarak tanımlanmış görevler, biçimsel kurallar ve net bir hiyerarşi ile tanımlanan örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mekanik Örgüt Yapısı
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel meşruiyetin temel göstergesidir?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel yoğunluk
Soru Açıklaması

Örgütsel ekolojiye göre örgütsel yoğunlukla bilişsel meşruiyet arasında ilişki vardır: Çevrede bir biçime sahip örgütlerden ne kadar çok varsa söz konusu biçimin o kadar bilişsel meşruiyete sahip olduğu söylenebilir. Bir biçime sahip örgütlerin sayıları yani örgütsel yoğunlukları ne kadar çoksa insanlar bu türden örgütleri o kadar çok görürler, onlar hakkında o kadar çok şey duyarlar ve bunlarla o kadar çok ilişki kurarlar. Dolayısıyla, sayıca daha fazla örgütün benimsediği örgütsel biçimler daha fazla bilinirler ve kanıksanırlar, yani sosyal çevrenin doğal unsurlarıymış gibi görünürler.

9.

Örgütlerin çevresel baskılara karşı koymak veya tam olarak uymak yerine koşulların gerektirdiği davranışları gerçekleştiriyor gibi yapması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ayrı tutma
Soru Açıklaması

Örgütlerin çevresel baskılara karşı koymak veya tam olarak uymak yerine koşulların gerektirdiği davranışları gerçekleştiriyor gibi yapması ayrı tutmadır.

10.

"Mücevher tasarımı ve üretimi yapan bir işletmenin, sadece mücevher satışı gerçekleştiren ve kendi müşterileri arasında yer alan bir mağazalar zincirin satın alması" hangi kavram için örnek gösterilebilir?

Doğru Cevap: "A" İleriye doğru dikey bütünleşme
Soru Açıklaması

Mücevher tasarımı ve üretimi yapan bir işletmenin, sadece mücevher satışı gerçekleştiren ve kendi müşterileri arasında yer alan bir mağazalar zincirin satın alması ise ileriye doğru dikey bütünleşmeye gitmenin bir örneğini oluşturmaktadır. Böylelikle işletme, ürünlerinin büyük bölümünü pazara sunmasını sağlayan işletmeyi bünyesine katarak bu müşteriye olan bağımlılığını doğrudan kontrol altına almış olmaktadır.

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 7
11.

Bir sosyal sistem içinde ya da sosyal ilişkilerde, bir aktörün eylemini/faaliyetini gerçekleştirmek ile ilgili tüm koşulları ya da etkenleri tam olarak kontrol edememesi durumunda hangisi ortaya çıkmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Bağımlılık
Soru Açıklaması

Kaynak Kıtlığı: Rakiplerle aynı kaynaklara bağımlı olmaktan kaynaklanan durum. Çatışma: Yoğunluğun düşük olması durumudur. Bağımlılık, bir aktörün bir faaliyeti ya da eylemi gerçekleştirirken bütünüyle ya da tam olarak kendi istediği sonuçlara ulaşamamasının nedenini oluşturmaktadır. Bir diğer deyişle bir sosyal sistem içinde ya da sosyal ilişkilerde, bir aktörün eylemini/faaliyetini gerçekleştirmek ile ilgili tüm koşulları ya da etkenleri tam olarak kontrol edememesi durumunda bağımlılık ortaya çıkmaktadır.

12.

Kaynak bağımlılığı kuramı çerçevesinde, bir aktörün bir faaliyeti ya da eylemi gerçekleştirirken bütünüyle ya da tam olarak kendi istediği sonuçlara ulaşamamasının nedenini oluşturan şey nedir?

Doğru Cevap: "D" Bağımlılık
Soru Açıklaması

Soruda tanımlanan şey bağımlılıktır. Bir diğer deyişle bir sosyal sistem içinde ya da sosyal ilişkilerde, bir aktörün eylemini gerçekleştirmek ile ilgili tüm koşulları ya da etkenleri tam olarak kontrol edememesi durumunda bağımlılık ortaya çıkmaktadır.

13.

Malzemelerin sınırlı insan müdahalesiyle işlemler arasında sürekli olarak aktığı yüksek düzeyde otomasyonun olduğu üretim teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Süreç teknolojisi
Soru Açıklaması

Malzemelerin sınırlı insan müdahalesiyle işlemler arasında sürekli olarak aktığı yüksek düzeyde otomasyonun olduğu üretim teknolojisi süreç teknolojisidir.

14.

Koşul-bağımlılık kuramında örgütsel yapının üzerinde durduğu boyutlardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Büyüklük
Soru Açıklaması

Büyüklük örgütte kaç kişinin çalıştığıyla ilgili bir kavram olup Koşul-bağımlılık kuramında örgütsel yapının üzerinde durduğu boyutlardan biri değildir.

15.
Örgüt kuramı araştırmaları hangi analiz düzey(ler)inde gerçekleştirilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Örgüt, örgütler-arası, örgütler-üstü
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kuramının gelişiminde 1. Evrede etkili olan sosyoloji kökenli kuramcılardan birisidir?
Doğru Cevap: "B" Philip Selznick
Soru Açıklaması
17.

Farklılaşma ve bütünleşme konuları koşul bağımlılık kuramında hangi araştırmalar kapsamında incelenmektedir?

Doğru Cevap: "A" Çevre odaklı çalışmalar
Soru Açıklaması

Lawrence ve Lorsch’un çalışmasında, plastik gereçler üreten işletmeler ile konteyner üreten işletmelerin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), imalat ve pazarlama işlevleri açısından farklı çevresel taleplerle karşılaştıkları gözlemlenmiştir. Özellikle, plastik gereçler üreten işletmelerin ar-ge bölümleri konteyner üreten işletmelerin ar-ge bölümlerine göre belirsizlik düzeyi daha yüksek çevrelerle karşılaşmaktadır. Bu yüzden, plastik gereçler üreten işletmelerin ar-ge bölümleri konteyner üreten işletmelerin ar-ge bölümlerine göre daha az bürokratikleşmiştir. Bu çevresel çeşitlilik örgüt yapısına da yansımış ve ayrı işlevsel bölümler kurulmuştur. Bu durum, aynı işletme içindeki farklı işlevsel bölümlere farklılaşma olarak yansımıştır.Özetle, çevre odaklı çalışmalar kapsamına girmektedir.

18.
Örgütlerin ana yapısal özelliklerinin bu örgütlerin ortaya çıktıkları dönemdeki toplumsal koşulların izlerini taşımasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Damgalama
Soru Açıklaması
19.

Örgütlerin yaşlandıkça çevreleriyle olan uyumlarını kaybetmelerinden kaynaklanan sıkıntı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yaşlılık sıkıntısı
Soru Açıklaması

Örgütlerin yaşlandıkça çevreleriyle olan uyumlarını kaybetmelerinden kaynaklanan yaşlılık sıkıntısıdır.

20.

Genç örgütlerin içsel süreçlerini ve çevreleriyle olan ilişkilerini yaşlılar kadar iyi düzenleyememiş olmalarından kaynaklanan sıkıntı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yenilik sıkıntısı
Soru Açıklaması

Genç örgütlerin içsel süreçlerini ve çevreleriyle olan ilişkilerini yaşlılar kadar iyi düzenleyememiş olmalarından kaynaklanan yenilik sıkıntısıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler