• Örgüt Kuramı Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 6
1.

Aşağıdakilerden hangisi, örgütlerin teknoloji kullanımlarında döngüsel karşılıklı bağımlılığı örneklemektedir? 

Doğru Cevap: "E" Bir hastalığın tanı ve tedavisi süresince farklı birimler arasındaki ilişkiler
Soru Açıklaması

Yoğun teknoloji, işe konu olan nesneyi çeşitli teknikler kullanarak ve aynı nesneden gelen geri bildirimler doğrultusunda değiştirmektedir (örn. hastanın durumuna göre değişen tanı ve tedavi teknikleri kullanan bir hastane). Bu tür teknolojinin kullanıldığı örgütlerde, alt birimlerin arasında döngüsel karşılıklı bağımlılık vardır. Her bir alt birimin çıktısının diğerinin girdisi olduğu iki yönlü bir bağlantı vardır ve böylece alt birimler arasında kestirilemez bir şekilde ileriye ve geriye doğru işlem yapılır (örn. bir hastalığın tanı ve tedavisi süresince farklı birimler arasındaki ilişkiler).

2.

Nesnelerin veya olayların anlamlarının kendi özlerinde var olan bir özellik olmayıp onu yorumlayanlarca ortaya çıkartıldığını kabul eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yorumsamacılık
Soru Açıklaması

Nesnelerin veya olayların anlamlarının kendi özlerinde var olan bir özellik olmayıp onu yorumlayanlarca ortaya çıkartıldığını kabul eden yaklaşım Yorumsamacılıktır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel ekoloji kuramı ile uyum yaklaşımını benimseyen diğer örgüt kuramları arasındaki farklardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Çevrenin değişken olduğu fikrini kabul etmesi
Soru Açıklaması
4.

Örgüt yaşıyla örgütün kapanma oranı arasındaki ilişkiye dair ekolojik kuram hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yaş bağımlılığı
Soru Açıklaması

Yaş bağımlılığı kuramı örgütlerin yaşı büyüdükçe kapanma oranlarının nasıl değiştiğine ilişkin önermeler sunar. Eğer örgütler yaşlandıkça kapama oranları sistematik bir biçimde azalıyor veya artıyorsa örgüt kapanma oranında yaş bağımlılığının olduğu söylenebilir. Yaş bağımlılığıyla ilgili genel olarak öne sürülen fikir örgütler yaşlandıkça kapanma olasılıklarının azalacağıdır.

5.

Sosyal ilişkilerde, bir aktörün eylemini/faaliyetini gerçekleştirmek ile ilgili tüm koşulları ya da etkenleri tam olarak kontrol edememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Bağımlılık
Soru Açıklaması

Sosyal ilişkilerde, bir aktörün eylemini/faaliyetini gerçekleştirmek ile ilgili tüm koşulları ya da etkenleri tam olarak kontrol edememesi durumunda bağımlılık ortaya çıkmaktadır.

6.
Koşul-bağımlılık kuramının ortaya çıkmasını sağlayan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tek ve evrensel bir örgütlenme modelinin var olmadığının anlaşılması
Soru Açıklaması
Etkililik, verimlilik, kârlılık vb. göstergelerle ifade edilebilen örgütsel performans, klasik yönetim akımına göre biçimselleşme, uzmanlaşma ve eş güdüm derecesine bağlıyken neo-klasik yönetim akımına göre, örgütteki bireylerin örgütsel kararlara katılımına bağlıdır. Ancak örgütlerin yapıları üzerinde 1950’lerin sonundan başlayarak gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların sonucunda; tek ve evrensel bir örgütlenme modelinin var olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. İşte koşul-bağımlılık kuramı, örgüt tasarımlarındaki ya da örgütlenme modellerindeki bu farklılıkları açıklayabilmek için geliştirilmiştir. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.
7.

Örgütün teknolojisi değil büyüklüğü en önemli koşul-bağımlılık etmenidir. Bu sonuç hangi araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur? 

Doğru Cevap: "C" Aston Grubu
Soru Açıklaması

Örgütsel yapının şekli, hiyerarşideki düzey sayısı, yönetsel denetim alanı (her bir üste bağlı ast-ların sayısı) ve destek çalışanları sayısının hat çalışanları sayısına oranı üzerinden değerlendirilmiştir. Aston Grubu, örgütün teknolojisinin değil büyüklüğünün en önemli koşul-bağımlılık etmeni olduğu sonucuna ulaşmıştır.

8.

Petrole dayalı enerji yerine doğal gaz kullanmak ya da rüzgâr enerjisine yönelmek hatta kendi enerjisini üretmek gibi yöntemler uygulayan bir işletme hangisini yapmaktadır?

Doğru Cevap: "C" İkame girdiler kullanarak bağımlılığını azaltmaktadır.
Soru Açıklaması

Tek kaynağa bağımlılığı azaltmanın bir yolu da ikame girdiler kullanma ile tedarikçiye olan bağımlılığın azaltılmasıdır. Örneğin petrole dayalı enerji yerine doğal gaz kullanmak ya da rüzgâr enerjisine yönelmek hatta kendi enerjisini üretmek gibi yöntemlerle, kritik bir girdiye bağımlılığı azaltmak mümkün olabilmektedir. Ancak buradaki hareket alanı da işletmenin üretim bilgisi üzerindeki hakimiyetine, teknolojik esnekliğine ve finansal gücüne göre değişecektir.

9.
İşletme içinde bir alt birim, örneğin pazarlama, üretim, araştırma geliştirme ya da finans departmanının, kendi bölüm amaçları veya çıkarları doğrultusunda işletme kararlarını yönlendirebilme, etkileyebilme potansiyeline sahip olması hangi kavramla açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Güç
Soru Açıklaması
10.
I. Nominalizm, insandan bağımsız bir gerçekliğin olmadığını savunmaktadır.II. Gerçekçilik, gerçeğin insanlar tarafından sosyal olarak inşa edildiğini savunmaktadır. III. Pozitivizm, doğru bilginin, araştırmacının bakış açısına göre farklılaşabileceğini savunmaktadır.IV. Etkileşimcilik gerçekliğin insandan insana değişebileceğini savunmaktadır.Örgüt kuramı alanındaki paradigma tartışmalarının çerçevesini oluşturan kavramlara ilişkin yukarıdaki açıklamalardan hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 6
11.
Örgütün uyuma yaklaştığı ancak tam olarak ulaşamadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Eksik uyum
Soru Açıklaması
12.
Örgütlerin resmi amaçları, güç ilişkileri, temel teknolojileri ve pazarlama stratejileri gibi değiştirilmesi güç yapısal özelliklerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ana Yapısal Özellik
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, örgütler için bağımlılığın gelişiminde önemlilik özelliğine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" Belirli bilgisayar programlarının kullanılmaması durumunda üretimin başlayamaması
Soru Açıklaması

Kritiklik düzeyinin ölçütü, ilgili girdinin tedariki ya da ürünün üretimi veya satışı gerçekleşmediğinde örgütün varlığını sürdürebilme yeteneğidir. Söz konusu girdinin toplam üretim girdileri içindeki payı çok düşük de olsa yokluğu durumunda faaliyetlerin sürdürülemez noktaya gelmesi kritiklik düzeyini belirleyecektir (Pfeffer ve Salancik, 2003). Örneğin elektrik enerjisi olmadan ya da belirli makinelerin, bilgisayar programları veya veri tabanlarının kullanımı gerçekleşmeden üretimin sürdürülememesi, bu kaynakların kritik olarak tanımlanmasına neden olmaktadır. Öte yandan hangi kaynağın kritik olacağı da zaman içinde ve çevresel koşullarla birlikte değişebilmektedir.

14.

Örgütlerin yaşlandıkça kuruluşlarında yatırılan kaynakları tüketmelerinden kaynaklanan sıkıntı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ergenlik sıkıntısı
Soru Açıklaması

Örgütlerin yaşlandıkça kuruluşlarında yatırılan kaynakları tüketmelerinden kaynaklanan sıkıntılara ergenlik sıkıntısı denir.

15.

Örgütlerin ana yapısal özelliklerini oluşturan resmi amaçların, güç ilişkilerinin, temel teknolojilerinin ve pazarlama stratejilerinin, onların ortaya çıktıkları dönemdeki toplumsal koşulların izlerini üzerinde taşımalarına ne denmektedir?

Doğru Cevap: "D" Damgalama
Soru Açıklaması

Örgütlerin ana yapısal özelliklerini oluşturan resmi amaçları, güç ilişkileri, temel teknolojileri ve pazarlama stratejileri onların ortaya çıktıkları dönemdeki toplumsal koşulların izlerini üzerinde taşır. Buna damgalama denir.

16.

Aşağıdaki süreçlerden hangisi demografik süreçler dahilindeki değişkenlerdendir?I. Yaş bağımlılığıII. Büyüklük bağımlılığıIII. Cinsiyet bağımlılığı

Doğru Cevap: "D" I-II
Soru Açıklaması

Yaş ve büyüklük demografik süreci etkileyen değişkenlerdir.

17.
Ana özelliklerde değişime girişmek örgütler için potansiyel olarak yıkıcıdır çünkü bu durum:
Doğru Cevap: "D" Değerli kaynak tüketimini gerektirir
Soru Açıklaması
(A) şıkkı 'Yaşlı örgüt sayısını artırır' demekte ancak bu durum tam tersine kapanma olasılığını artırır; (B) şıkkı 'Genç örgüt sayısını artırır' demekte ki bunun verilen durumla hiç bir ilgisi yoktur; (C) şıkkı 'Eski yöntemlerin devamlılığını gerektirir' demekte ancak bu durum devamlılığı değil değişimi gerektirir; (E) şıkkı 'Kısıtlı bir zamanda gerçekleştirilir' demekte ancak bu durum çok zaman alır. Öyleyse doğru yanıt (D) şıkkıdır.
18.
Ana Yapısal Özellikler değiştirilmesi güç yapısal özellikler, İkincil Yapısal Özellikler ise daha kolay değiştirilebilir, yani esnek yapısal özelliklerdir.Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ana yapısal özellikler doğru bir şekilde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Örgütlerin temel teknolojileri ve pazarlama stratejileri
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ikincil yapısal özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Örgütteki yönetici sayısı
Soru Açıklaması
20.
Bir örgüt topluluğu büyüdükçe kendisininkine rakip biçimleri benimseyen örgütlerin hayatta kalmalarını güçleştirici hatta ortadan kaldırılmalarını sağlayacak tedbirleri daha etkin bir biçimde alır. Bu nedenle yoğunluktaki artış:
Doğru Cevap: "A" rakip biçimleri benimseyen örgütlerin kurulma olasılığını azaltır.
Soru Açıklaması
Bir örgüt topluluğu büyüdükçe kendisininkine rakip biçimleri benimseyen örgütlerin hayatta kalmalarını güçleştirici hatta ortadan kaldırılmalarını sağlayacak tedbirleri daha etkin bir biçimde alır. Örneğin, bu örgütleri açıkça eleştirir, onlara kaynak verilmemesini ister veya devletten söz konusu örgüt biçiminin yasaklanmasını isteyebilir. O nedenle, bir örgüt topluluğunun yoğunluğundaki artış onunkine rakip biçimleri benimseyen örgütlerin kurulma olasılığını azaltır, kapanma olasılıklarını ise artırır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler