• Örgüt Kuramı Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 5
1.
Örgütlerin ana yapısal özelliklerinin değiştirilmesinin güç olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yapısal Durağanlık
Soru Açıklaması
2.
Birbiriyle etkileşim içerisinde bulunan parçalardan oluşan sistemin, kendisini oluşturan ögelerden üstün ve onlara egemen olduğunu, sistemin yapısının bu ögeler arasındaki ilişkilerden çıkarılabileceğini kabul eden yaklaşım hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yapısalcılık
Soru Açıklaması
Yapısalcılık'ın tanımı verilmiştir.
3.

İş tanımları ve işlevler arasında daha esnek sınırlara, daha az biçimsel kurallara ve keskin olmayan bir hiyerarşiye sahip olan ve çalışanların karar alma yetkisinin daha fazla oldu olduğu örgüt yapısı hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Organik Örgüt Yapısı
Soru Açıklaması

Organik örgüt yapısı, iş tanımları ve işlevler arasındaki sınırların daha esnek ve kuralların daha az biçimsel, çalışanların karar alma yetkileri daha fazla ve keskin olmayan bir hiyerarşinin olduğu bir yapıdır. Organik yapıda, neo-klasik yönetim akımında vurgulanan özellikler ön plandadır. Mekanik Örgüt Yapısı: Yüksek düzeyde merkezîleşme ve uzmanlaşma, kesin olarak tanımlanmış görevler, biçimsel kurallar ve net bir hiyerarşiye sahip örgüt yapısıdır. Diğer seçenekler örgüt yapısı değildir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletme davranışı olarak kabul edilemez?
Doğru Cevap: "C" Denetimden geçme
Soru Açıklaması
5.

Örgüt yaşıyla örgütün kapanma oranı arasındaki ilişkiye dair ekolojik kuram hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yaş bağımlılığı
Soru Açıklaması

Yaş bağımlılığı kuramı örgütlerin yaşı büyüdükçe kapanma oranlarının nasıl değiştiğine ilişkin önermeler sunar. Eğer örgütler yaşlandıkça kapama oranları sistematik bir biçimde azalıyor veya artıyorsa örgüt kapanma oranında yaş bağımlılığının olduğu söylenebilir. Yaş bağımlılığıyla ilgili genel olarak öne sürülen fikir örgütler yaşlandıkça kapanma olasılıklarının azalacağıdır.

6.

Birbiriyle etkileşim içerisinde bulunan parçalardan oluşan sistemin, kendisini oluşturan ögelerden üstün ve onlara egemen olduğunu, sistemin yapısının bu ögeler arasındaki ilişkilerden çıkarılabileceğini kabul eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Yapısalcılık
Soru Açıklaması

Birbiriyle etkileşim içerisinde bulunan parçalardan oluşan sistemin, kendisini oluşturan ögelerden üstün ve onlara egemen olduğunu, sistemin yapısının bu ögeler arasındaki ilişkilerden ç›karılabileceğini kabul eden yaklaşım Yapısalcılıktır.

7.

Örgütün uyuma yaklaştığı ancak tam olarak ulaşamadığı, başka bir deyişle, örgütsel yapının koşul-bağımlılık değişkenleriyle kısmen uyum yakalaması aşağıdailerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Eksik uyum
Soru Açıklaması

Örgütün uyuma yaklaştığı ancak tam olarak ulaşamadığı, başka bir deyişle, örgütsel yapının koşul-bağımlılık değişkenleriyle kısmen uyum yakaladığı durum eksik uyumdur.

8.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Genelci örgütlerin giderleri özelci örgüte göre daha azdır.
Soru Açıklaması

Genelci örgütler birden fazla işle uğraştıkları için gelir giderleri özelci örgütlere göre daha yüksektir.

9.
Örgüt - çevre ilişkileri açısından baktığımızda örgütlerin çevreye uyum sağlama çabalarında bulunmalarının bile mümkün olmadığı,çevrenin tek belirleyici olduğunu kabul eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Örgütsel Ekoloji Kuramı
Soru Açıklaması
Örgütsel Ekoloji Kuramı
10.

Aşağıdakilerden hangisi Koşul-Bağımlılık kuramının örgütleri görme biçimlerinden değildir?

Doğru Cevap: "B" Kapalı sistem
Soru Açıklaması

Koşul-bağımlılık kuramı, örgütleri uygun girdileri sağlama, girdiler üzerinde gerçekleşen işlemlerin verimli bir şekilde eş güdümünü sağlama ve çıktıları etkili bir şekilde pazarlamaya girişen açık sistemler olarak görmektedir.

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 5
11.

Örgütlerin büyüklük, yönetim ve örgütlenme biçimi, üretim teknolojisi gibi iç çevresel; kültür, hukuk, teknoloji, ekonomi gibi dış çevresel unsurları aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Yapı
Soru Açıklaması

Örgütler açısından ele alındığında büyüklük, yönetim ve örgütlenme biçimi, üretim teknolojisi gibi iç çevresel; kültür, hukuk, teknoloji, ekonomi gibi dış çevresel unsurlar ‘Yapı’ kavramına karşılık gelmektedir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi sosyo-politik meşrulaşmayla ilgili değildir? 
Doğru Cevap: "C" Kaynak bölünmesi 
Soru Açıklaması
13.
Çevre koruma ya da kalite standartları konusunda gerekli önlemleri aldığını belgeleyen bir işletme, kendi iç süreçlerinde standartlara aykırı uygulamaları sürdürebilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Ayrı tutma
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi organik örgüt yapısını en iyi tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" İş tanımları ve işlevler arasında daha esnek sınırlara, daha az biçimsel kurallara ve keskin olmayan bir hiyerarşiye sahip olan ve çalışanların karar alma yetkisinin daha fazla olduğu örgüt yapısıdır.
Soru Açıklaması
15.

Örgüt araştırmalarında analiz birimi olarak çalışanların örgütler içerisindeki davranışlarının incelenmesini konu edinen sosyal bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Örgütsel davranış
Soru Açıklaması

Örgütsel davranış, örgüt araştırmalarında analiz birimi olarak çalışanların örgütler içerisindeki davranışlarının incelenmesini konu edinmektedir.

16.
Kaynak bağımlılığı kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi örgütler arası ilişkilere dair argümanlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Örgütler bağımsız veya yalıtık varlıklardır.
Soru Açıklaması
17.
Müşteri taleplerine hızlı yanıt vermeye yatırım yapan örgütler aşağıdakilerden hangisini yaparlar?
Doğru Cevap: "A" Ürün farklılaştırmak
Soru Açıklaması
Bir örgüt topluluğunu oluşturan örgütler genellikle birbirleriyle kaynaklar için rekabet ederler. Bu rekabet çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin bazen örgütler kendi ürünlerini diğerlerinin ürünlerinden farklılaştırmaya çalışırlar. Bazen de ürünlerini farklılaştırmak yerine onlardan daha fazla üretip daha ucuza satma yolunu seçerler. İlk stratejiyi seçen örgütler yenilik ve müşteri taleplerine hızlı yanıt vermeye yatırım yaparken ikincisini seçenler birim maliyeti düşürmek için yatırım yaparlar.
18.

Bir sektördeki yoğunluk durumu, o sektördeki pazar payını paylaşan örgüt sayısı ile ölçülmektedir. Buna göre, aşağıdaki sayılara bakarak, hangi şıkta yoğunluğun yüksek olduğunu söylemek mümkündür?

Doğru Cevap: "E" 11
Soru Açıklaması

Yoğunluk, bir sektördeki toplam üretim hacminin, satışların, istihdamın, yaratılan katma değerin veya varlıkların ağırlıklı olarak kaç işletme tarafından kontrol edildiğini ifade etmektedir. Söz konusu sonuçların az sayıda (sektörün hacmine göre iki, üç ya da dört) örgüt arasında dağılması durumunda sektör yoğunluğunun yüksek olduğu kabul edilmektedir.

19.

Birbiriyle etkileşim içerisinde bulunan parçalardan oluşan sistemin, kendisini oluşturan ögelerden üstün ve onlara egemen olduğunu, sistemin yapısının bu ögeler arasındaki ilişkilerden ç›karılabileceğini kabul eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Yapısalcılık
Soru Açıklaması

Birbiriyle etkileşim içerisinde bulunan parçalardan oluşan sistemin, kendisini oluşturan ögelerden üstün ve onlara egemen olduğunu, sistemin yapısının bu ögeler arasındaki ilişkilerden ç›karılabileceğini kabul eden yaklaşım Yapısalcılıktır.

20.

I. Her iş için bilimsel yöntem ve ilkeler belirlenmelidir.II. Çalışanların bilimsel yöntemlerle seçilmesi, eğitilmesi ve geliştirilmesi gereklidir.III. Çalışanların da bu yöntemleri benimsemesi sağlanmalıdır.IV. Yönetimle ilgili sorumluluklar çalışanlarla paylaşılmalı, çalışan ve yönetim arasında net bir iş ve sorumluluk bölümü ortadan kaldırılmalıdır.Bilimsel yönetim yaklaşımını geliştiren Taylor’a göre, bilimsel yönetimin gerekleri hangi temel ilke/ilkelerde toplanmıştır?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Taylor, bilimsel yönetimin gereklerini dört temel ilkede toplamıştır; ona göre bu ilkeler, yöneticilerin görevi olarak tanımlanmalıdır. Her iş için bilimsel yöntem ve ilkeler belirlenmelidir. Çalışanların bilimsel yöntemlerle seçilmesi, eğitilmesi ve geliştirilmesi gereklidir. Çalışanların da bu yöntemleri benimsemesi sağlanmalıdır, Yönetimle ilgili sorumluluklar çalışanlar üzerinden alınarak yönetim sorumluluğu hâline getirilmeli, çalışan ve yönetim arasında net bir iş ve sorumluluk bölümü yapılmalıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler