• Örgüt Kuramı Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 4
1.

Aşağıdakilerin hangisinde işletmeler tedarikçisi konumundaki bir işletmeyi satın alarak ilgili kaynağı doğrudan kontrol edebilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Geriye doğru dikey bütünleşme
Soru Açıklaması

Geriye doğru dikey bütünleşme gerçekleştirerek bu kontrolü sağlamaktadırlar.

2.
Aşağıdakilerden hangisi kaynak bağımlılığı kuramı kapsamında düşünüldüğünde, ülkemizde devletin belirli sektörlere denetim standartları getirmesini sağlayan kurum ve kuruluşlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Türk Hava Kurumu
Soru Açıklaması
3.
”Üzüm üzüme baka baka kararır” atasözü hangi örgüt kuramını akla getirmektedir?
Doğru Cevap: "B" Yeni Kurumsal Kuram
Soru Açıklaması
4.

Örgütlerin çevresel baskılara karşı koymak veya tam olarak uymak yerine koşulların gerektirdiği davranışları gerçekleştiriyor gibi yapmasını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Aşırı tutma
Soru Açıklaması

Soruda geçen tanım, aşırı tutma kavramına aittir.

5.

Otomobil üretimi yüz yıl kadar önce hiçbiri çok büyük sayılamayacak binlerce firma tarafından yapılmaktayken bugün tüm dünyada üretimin çok büyük bir kısmı çok az sayıda firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ölçek ekonomisinedayalı rekabet
Soru Açıklaması

Eğer örgüt topluluğunun üyeleri arasında ölçek ekonomisine dayalı rekabet baskınsa zamanla bu topluluğa her biri giderek daha büyük ancak sayıca daha az örgütün hakim olması beklenir. Bunun nedeni daha büyük olanların küçüklere kıyasla daha fazla rekabet avantajlarının olması, buna bağlı olarak da büyüklerin küçükleri ortadan kaldırmasıdır. Dolayısıyla, ölçek ekonomisine dayalı rekabetin olduğu topluluklarda yoğunlaşma, yani giderek daha az sayıda büyük örgütün topluluğa hakim olması gözlenir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi bir örgütü oluşturan boyutlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Yoğunluk
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi topluluk dinamikleriyle ilişkili değildir?
Doğru Cevap: "E" Sınırlı rasyonellik
Soru Açıklaması
Sınırlı rasyonellik, örgütsel aktörlerin sınırlı miktarda bilgiyle karar almak zorunda olmasını ifade eder. Dolayısıyla, örgütsel dinamikler değil, doğrudan örgütsel aktörlerle ilişkilidir.
8.

Bir sendikanın hayatta kalması için en önemli kaynaklardan biri üyesi olabilecek işçilerdir. Bu işçiler söz konusu sendika için nasıl tanımlanır?

Doğru Cevap: "B" Kesim
Soru Açıklaması

Kesim, bir örgütün hayatta kalabilmesi için gerekli kaynakları temin ettiği ortamdır. Örneğin, bir sendikanın hayatta kalması için en önemli kaynaklardan biri üyesi olabilecek işçilerdir. Bu işçiler söz konusu sendikanın kesimini oluşturur.

9.
Aşağıdakilerden hangisi iri taneli çevresel değişime örnek olabilir?
Doğru Cevap: "E" Örgütün faaliyet alanını etkileyen yasalardaki değişimler
Soru Açıklaması
Ayıklama yaklaşımına dayanan örgütsel ekoloji kuramında anlatılan çevresel değişimlerden iri taneli değişim, seyrek gözlenen ama büyük çaplı çevresel değişim demektir. İri taneli değişime bir örnek, bir şirketin faaliyet alanını doğrudan etkileyen yasalardaki değişimlerdir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi, Örgüt Kuramlarında temel tartışma konularından değildir.
Doğru Cevap: "D" Ulusal tartışmalar
Soru Açıklaması
Ulusal tartışmalar
logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 4
11.

Bir sektördeki rakiplerin birbirinden haberdar olma durumu hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İç ilişkililik
Soru Açıklaması

Kaynak Kıtlığı: Rakiplerle aynı kaynaklara bağımlı olmaktan kaynaklanan durum. İç İlişkililik: Bir sektördeki rakiplerin birbirinden haberdar olma durumu. Çatışma: Yoğunluğun düşük olması durumudur.

12.

Çevre koruma ya da kalite standartları konusunda gerekli önlemleri aldığını dile getiren hatta bunu belgeleyen (çeşitli sertifikalar vb. yoluyla) bir işletme, kendi iç süreçlerinde standartlara aykırı uygulamaları sürdürmesi hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "A" Ayrı tutma
Soru Açıklaması

Ayrı Tutma: Örgütlerin çevresel baskılara karşı koymak veya tam olarak uymak yerine koşulların gerektirdiği davranışları gerçekleştiriyor gibi yapmasıdır.

13.
Yönetim ve işletme problemlerinin bilimsel yöntemlerle ele alınması, doğa bilimleri tekniklerinin ve davranış bilimlerinin alandaki çalışmalarda kullanılmasının yolunu açmıştır. Yukarıdaki gelişme örgüt kuramlarının tarihsel gelişiminde hangi dönem içerisinde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" İkinci evre
Soru Açıklaması
Örgüt kuramlarının tarihsel gelişiminde 1950’lerin başından 1970’lerin sonuna kadar devam eden ikinci evre, uygulamacı-kuramcıların yönetim yaklaşımlarından bilimsel metotlarla üretilen örgüt ve yönetim bilgisine geçişe tanıklık eder. Örgüt kuramı alanı açısından önemli gelişmeler, 1950’ler Amerikası’ndaki işletme eğitiminde ‘bilimleşme’ eğiliminin kendini göstermesi ile başlamıştır. Yönetim ve işletme problemlerinin bilimsel yöntemlerle ele alınması, doğa bilimleri tekniklerinin ve davranış bilimlerinin alandaki çalışmalarda kullanılmasının yolunu açmıştır.
14.
Bir araştırma konusunun temel aktörünün veya aktörlerinin kimler olduğunu aşağıdaki kavramlardan hangisi inceler?
Doğru Cevap: "A" Analiz birimi
Soru Açıklaması
15.
“Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca gerekli önlemleri aldığını belgeleyen bir hastanenin iç işleyişinde söz konusu yönetmeliğe aykırı uygulamaları sürdürmesi örgütün çevresel talepler karşısında gösterdiği davranışlardan hangisini örneklendirmektedir?
Doğru Cevap: "B" Ayrı tutma
Soru Açıklaması
Örgütler çevresel koşullara göre varlıklarını sürdürmeyi sağlayacak bir takım eylem ve davranışlara girişmektedir. Bu eylemler çevresel taleplere uymaktan, çevresel talebi ya da bağımlılık ilişkisinin kendisini yönlendirmeye hatta değiştirmeye varan geniş bir yelpazede gerçekleşmektedir. Bu çerçevede yer alan eylemlerden biri ayrı tutma, yani taleplere görünürde uyum sağlanmasıdır. Soru kökünde verilen örnekte de hastanenin gerekli belgeleri sağlayarak çevresel taleplere görünürde uyum sağladığı ancak işleyişte bunlara aykırı durumlar sergilediği görülmektedir. Bu bağlamda doğru yanıt B seçeneğidir.
16.

Aston Grubu’na göre hangisi, en önemli koşul bağımlılık etmenidir?

Doğru Cevap: "D" Büyüklük
Soru Açıklaması

Aston Grubu’na göre büyüklük, en önemli koşul bağımlılık etmenidir. Örgütlerin büyüklüğü ve yaşı artıkça, örgütsel yapıları görünürde daha az merkezileşmekte ancak daha fazla bürokratikleşmektedir. Büyüklük arttıkça mekanik örgüt yapısı daha yüksek örgütsel performansa yol açmaktadır.

17.
Toplumsal olgu ve olayların tarihsel bütünlüğü içinde ele alınmadan yalnızca sayısal verilerle incelenemeyeceğini savunan eleştirel kuramın epistemolojik anlayışını yansıtan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Anti-pozitivist
Soru Açıklaması
18.
Örgütsel ekoloji kuramı çerçevesinde çevresel değişimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
Doğru Cevap: "D" İstikrarlı çevre koşullarında özelci örgütlerin hayatta kalma olasılığı daha yüksektir
Soru Açıklaması
19.

Daha yüksek düzeydeki koşul-bağımlılık etmenine uyumun, daha aşağı düzeydeki koşul-bağımlılık etmenine uyuma göre daha yüksek performansa yol açması durumuna ne denmektedir?

Doğru Cevap: "A" Farklılaşan performans
Soru Açıklaması

Tanımda geçen durum farklılaşan performansa aittir.

20.

Örgütlerde farklı çıkarlara sahip iç ve dış çevresel aktörlerin birbirlerine karşı bağımlılık oluşturma, örgütün kararlarını kendi lehinde sonuçlar üretecek şekilde etkileme yeteneği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Güç
Soru Açıklaması

Örgütlerde farklı çıkarlara sahip iç ve dış çevresel aktörlerin birbirlerine karşı bağımlılık oluşturma, örgütün kararlarını kendi lehinde sonuçlar üretecek şekilde etkileme güç yeteneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler