• Örgüt Kuramı Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 3
1.
Örgüt kuramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Örgüt kuramı alanının doğa bilimlerinden farklılık göstermesinin en önemli nedeni, örgütlerin davranışlarının ardındaki belli düzenlilikleri tespit etme kaygısı taşımamasıdır.
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi Koşul Bağımlılık Kuramının temel kavramlarından değildir?

Doğru Cevap: "C" Örgütsel yapı
Soru Açıklaması

Bürokratikleşme, örgütün idari işlerle ne derece uğraştığıdır. Biçimselleşme, sosyal konumların ve sosyal konumlar arasındaki ilişkilerin, bu konumları işgal eden bireylerin kişisel özellik ve ilişkilerinden bağımsız olarak açıkça belirlenme ve tanımlanma derecesidir. Standartlaşma, örgütteki işlerin kural ve yöntemlere bağlılığıdır. Hiyerarşi, örgütteki çalışanların farklı derecelere göre sıralanmasıdır. Örgütsel yapı ise Örgütsel Yapı: Örgütteki düzenlenmiş ilişkiler bütünüdür ve Koşul Bağımlılık Kuramının temel kavramlarından değildir.

3.

Örgütsel alt birimlerin arasında döngüsel karşılıklı bağımlılığın olduğu, odaktaki nesnenin çeşitli tekniker aracılığıyla ve nesneden gelen geri bildirimler dikkate alınarak değiştirildiği örgütsel teknoloji türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yoğun teknoloji
Soru Açıklaması

Tanımda geçen teknoloji türü yoğun teknolojidir. Diğer şıklarda yer alan teknoloji türleri tanımla ilgili değildir.

4.
Sözleşmeler, ortaklıklar, büyüme kararları ve birliklere üyelikler, aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilirler?
Doğru Cevap: "B" Örgüt davranışı
Soru Açıklaması
5.

Örgütsel alt birimlerin arasında döngüsel karşılıklı bağımlılığın olduğu, odaktaki nesnenin çeşitli teknikler aracılığıyla ve nesneden gelen geri bildirimler dikkate alınarak değiştirildiği örgütsel teknoloji türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yoğun teknoloji
Soru Açıklaması

Yoğun teknoloji, örgütsel alt birimlerin arasında döngüsel karşılıklı bağımlılığın olduğu, odaktaki nesnenin çeşitli teknikler aracılığıyla ve nesneden gelen geri bildirimler dikkate alınarak değiştirildiği örgütsel teknoloji türünü ifade etmektedir.

6.
Bir işletmenin üst düzey yöneticisine e-ticaret uygulamalarının yaygınlaşmasının sektöre olası etkileri sorulur. “Bizim onlarla ilgimiz yok. Onlar Internette biz mağazada satış yapıyoruz” yanıtı alınır. Kaynak Bağımlılığı Kuramına göre, bu yöneticinin davranışı nasıl değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" Başarısız: Bir dış çevresel değişiklik yönetici tarafından dikkate alınmamaktadır.
Soru Açıklaması
7.

I. Yenilik sıkıntısıII. Yaşlılık sıkıntısıIII. Ergenlik sıkıntısıHangileri örgüt kapanma oranında yaş bağımlılığına bağlı görülen sıkıntılardır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Yaş bağımlılığı kuramı örgütlerin yaşı büyüdükçe kapanma oranlarının nasıl değiştiğine ilişkin önermeler sunar. Bunlar: yenilik sıkıntısı, yaşlılık sıkıntısı, ergenlik sıkıntısıdır.

8.
Beyaz eşya sektöründe TV üreticisi iki işletmeden birinin pazar payının %60, diğerinin %30 olduğu, kalan %10’luk payın küçük üreticiler arasında paylaşıldığı bir pazar yapısı mevcut ise söz konusu sektörde:
Doğru Cevap: "C" yoğunluk yüksektir
Soru Açıklaması
9.
Dondurma talebinin hafta sonları ve öğle saatlerinde fazla olması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Küçük taneli değişim
Soru Açıklaması
Ayıklama yaklaşımına dayanan örgütsel ekoloji kuramında anlatılan çevresel değişimlerden küçük taneli değişim, sık ortaya çıkan, küçük çaplı değişimlerdir. Bir şirketin ürünlerine olan talepte gözlenen farklılaşma küçük taneli değişime bir örnek olabilir. Örneğin, her şirket ürünlerine olan talebin aşağı yukarı her gün farklılaştığını gözleyebilir.
10.
Deterjan üreticisi bir firmanın, üretimde kullandığı bazı kritik ara ürünleri üreten işletmeyi satın alması aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Geriye doğru dikey bütünleşme
Soru Açıklaması
logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 3
11.

Örgütlerin çevresel baskIlara karşı koymak yerine koşulların gerektirdiği davranışlarda bulunması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Uyma
Soru Açıklaması

Örgütlerin çevresel baskIlara karŞI koymak yerine koŞullarIn gerektirdiği davranışlarda bulunması uymadır.

12.
Pozitivizmle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Dünyanın işleyişi insanların bakış açılarına göre farklılık gösterir
Soru Açıklaması
Dünyanın işleyişi insanların bakış açılarına göre farklılık gösterir (Anti-pozitivizm)
13.

Örgütlerin çevrelerindeki büyük çaplı değişimlere yapılarını değiştirerek ayak uydurmaya çalışacaklarını öne süren yaklaşım hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Uyum
Soru Açıklaması

Uyum yaklaşımına göre örgütler rasyonel yöneticiler tarafından yönetilir. Bu yöneticiler, örgütün çevresini (örneğin, yasaları, rakiplerin neler yaptığını, teknolojik gelişmeleri) sürekli izler. Bu çevrede meydana gelecek değişimleri öngörebilmek için tedbirler alırlar. Örneğin, çevrenin farklı kesimlerini izleyecek uzmanlaşmış bölümler kurarlar. Çevrede büyük bir değişim meydana geldiğinde hemen yeni koşullarla uyumlu olacak örgütsel yapılar tasarlar ve bu tasarıları hızla yürürlüğe koyarlar. Bu sayede örgütler değişen çevreye zamanında tepki verebilir, performanslarının düşmesinin ve hayatta kalma olasılıklarının azalmasının önüne geçebilirler.

14.
Daha yüksek düzeydeki koşul-bağımlılık etmenine uyumun, daha aşağı düzeydeki koşul-bağımlılık etmenine uyuma göre daha yüksek performansa yol açması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Farklılaşan performans
Soru Açıklaması
15.

Örgütlerin, kendilerini olumsuz yönde etkileyebilecek toplumsal kesimlerin liderlerini örgütün bir parçası hâline getirerek o toplumsal kesimin tutum ve davranışlarını kontrol etmeye çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kooptasyon
Soru Açıklaması

Örgütlerin, kendilerini olumsuz yönde etkileyebilecek toplumsal kesimlerin liderlerini örgütün bir parçası hâline getirerek o toplumsal kesimin tutum ve davranışlarını kontrol etmeye çalışması kooptasyondur.

16.
Hangi olayın sonunda örgütler, akrabalık bağları ve kişisel ilişkilere dayanan örgütsel biçimlerden, paylaşılan çıkarlar ve sonuçlar dışında hiç bir bağlantısı olmayan kişiler arasındaki sözleşmelere dayanan örgütsel biçimlere dönüşmüştür?
Doğru Cevap: "A" Endüstri devrimi
Soru Açıklaması
Endüstri devrimi
17.

Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerini araştıran, gerçekliğin yapılmasını ve doğasını açıklamaya çalışan felsefi disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ontoloji
Soru Açıklaması

Ontoloji, varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerini araştıran, gerçekliğin yapılmasını ve doğasını açıklamaya çalışan felsefi disiplindir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkilerde, bir aktörün eylemini/faaliyetini gerçekleştirmek ile ilgili tüm koşulları ya da etkenleri tam olarak kontrol edememesi durumunda ortaya çıkmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Bağımlılık
Soru Açıklaması
Bağımlılık sosyal ilişkilerde, bir aktörün eylemini/faaliyetini gerçekleştirmek ile ilgili tüm koşulları ya da etkenleri tam olarak kontrol edememesi durumunda ortaya çıkmaktadı.
19.
Örgüt yaşıyla örgütün kapanma oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen ekolojik kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yaş Bağımlılığı Kuramı
Soru Açıklaması
20.

Ayıklama yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş ve örgüt kurulma ve kapanma oranlarını inceleyen örgüt kuramı hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Örgütsel ekoloji
Soru Açıklaması

Örgütsel ekoloji, ayıklama yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş bir örgüt kuramıdır. Ayıklama yaklaşımı çevresel değişimle birlikte mevcut örgütlerin kapana-cağını ve bunların yerine yeni örgütlerin kurulacağını öngördüğünden, örgütsel ekoloji kuramı örgüt kurulma ve kapanma oranlarını inceler. Örgütsel ekoloji kuramında söz konusu oranların hem çevresel değişim hem de başka örgütsel ve sosyal etmenler tarafından nasıl etkilendiğine dair çok sayıda fikir yer alır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler