• Örgüt Kuramı Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 2
1.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi arayışçı stratejiyi benimsemiş bir örgüte ait olabilir? 

Doğru Cevap: "C" Yeni bir ürün lansmanı yaparak potansiyel müşterilere ulaşma
Soru Açıklaması

Arayışçı stratejiyi benimseyen örgütler, yeni ürün ve pazar fırsatlarının nasıl tespit edileceğine ve kullanılacağına odaklanırlar. Arayışçı örgütler, yenilikçi ürün ve hizmetlere odaklanarak ve kendi ar-ge çabaları aracılığıyla pazarın gelişimini öngörür ve biçimlendirirler.

2.

Rakip işletmeyi satın alarak ya da rakip işletme ile birleşerek rekabeti ortadan kaldırmak için yapılan bütünleşmeye ne denmektedir?

Doğru Cevap: "C" Yatay bütünleşme
Soru Açıklaması

Yatay bütünleşme, sorunun doğru yanıtıdır.

3.

Koşul-bağımlılık kuramında örgütsel yapının üzerinde durduğu boyutlardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Büyüklük
Soru Açıklaması

Büyüklük örgütte kaç kişinin çalıştığıyla ilgili bir kavramdır.

4.
Bir sosyal sistem içinde bir aktörün eylemini gerçekleştirmek ile ilgili tüm koşulları ya da etkenleri tam olarak kontrol edememesi durumunda ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bağımlılık
Soru Açıklaması
5.
Örgüt Kuramı alanında yaşanılan sıkıntılardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Felsefe, tarih ve edebiyat gibi sosyal bilimlerin pek çok alanıyla yoğun ilişkilerinin olmaması
Soru Açıklaması
Başlangıcından itibaren psikoloji, sosyoloji ve ekonomi; son dönemlerde ise felsefe, tarih ve edebiyat gibi sosyal bilimlerin pek çok alanıyla olan yoğun ilişkileri nedeniyle örgüt kuramı alanındaki çalışmaların derli toplu bir biçimde özetlenmesi de en az örgütlerin anlaşılması kadar zorludur
6.
1970’lerin sonunda ortaya çıkan “kuram geliştirme” eğiliminin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel meseleleri sadece anlamak ve açıklamak
Soru Açıklaması
7.

Miles ve Snow strateji yönünden örgütleri kaça ayırmışlardır?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması

Miles ve Snow örgütleri savunmacı, arayışçı ve analizci stratejileri benimseyenler olmak üzere üçe ayırmışlardır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Kapalı ve hesap verilemezdir.
Soru Açıklaması
Örgütlerin uzun vadede hayatta kalma becerisine sahip olma anlamında durağan, belli prosedürlere bağlı olarak ne zaman ne yapacağı belli olduğu için güvenilir, faaliyetleri sürekli kayıt altına alındığından geliştirilmeye açık ve hesap verebilir olmaları, sosyal hayatta örgüt biçimindeki yapılara olan ihtiyacı artırmıştır.
9.

Örgütler temel olarak kendileri için gereken kaynakları kontrol ederken diğer aktörlerden etkilenmektedirler. Bu etkileşim belirli koşullara bağlıdır. Aşağıdakilerin hangisi bu koşullardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Örgütün ilgili çevresel aktör için önemli olan herhangi bir kaynağı kontrol eder pozisyonda olması
Soru Açıklaması

Örgütün ilgili çevresel aktör için önemli olan herhangi bir kaynağı kontrol eder pozisyonda olmaması gerekir.

10.

I. Sektör çevresiII. İşlem çevresi III. Algılanan çevreHangileri örgütlerin karşılıklı etkileşim içine girebildikleri ve onların davranışlarını açıklamak konusunda incelenmesi gereken çevre fikri düzeylerindendir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması

Örgütlerin çevreleri üç düzeyde ele alınmaktadır. Sektör çevresi, işlem çevresi ve algılanan çevre.

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 2
11.

Örgütteki düzenlenmiş ilişkiler bütününü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel yapı
Soru Açıklaması

Örgütteki düzenlenmiş ilişkiler bütününe örgütsel yapı adı verilmektedir.

12.

Giddens tarafından geliştirilen ve toplumsal hayatın içerisinde yapı ve eylemin ardışık- eşzamanlı veya statik- dinamik gibi ayırımlara tabi olmadan birbirine bağımlı, bir diğerini engellemekten ziyade birbirine besleyen unsurlar olduğunu kabul eden anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Yapılanma Giddens tarafından geliştirilen ve toplumsal hayatın içerisinde yapı ve eylemin ardışık- eşzamanlı veya statik- dinamik gibi ayırımlara tabi olmadan birbirine bağımlı, bir diğerini engellemekten ziyade birbirine besleyen unsurlar olduğunu kabul eden anlayıştır.

13.

Z işleminin ancak Y işlemi tamamlandıktan sonra gerçekleşebilmesi ve Y işleminin de V işlemine bağlı olması gibi sıralı karşılıklı bağımlılık gerektirdiği teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Bağlı teknoloji
Soru Açıklaması

Z işleminin ancak Y işlemi tamamlandıktan sonra gerçekleşebilmesi ve Y işleminin de V işlemine bağlı olması gibi sıralı karşılıklı bağımlılık gerektirir (örn. otomobil imalatı işletmeleri). Sıralı karşılıklı bağımlılıkta, bazı alt birimlerin çıktısının diğerlerinin girdisi olması söz konusudur ancak bu ilişki karşılıklı değildir (örn. otomobil tekerlik montajı öncesinde aksların monte edilme zorunluluğu).

14.

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin özellikleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Akademik alt yapı
Soru Açıklaması

Örgütler büyük-küçük, yeni-eski, ulusal-küresel, kâr amacı güden-gütmeyen, yasal-yasa dışı olmak üzere farklı özelliklere sahip olabilirler.

15.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel ekoloji kuramıyla ilgili demografik süreçlerden ya da değişkenlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Kanıksanmışlık
Soru Açıklaması
16.

Genç örgütlerin içsel süreçlerini ve çevreleriyle olan ilişkilerini yaşlılar kadar iyi düzenleyememiş olmalarından kaynaklanan sıkıntı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yenilik sıkıntısı
Soru Açıklaması

Genç örgütlerin içsel süreçlerini ve çevreleriyle olan ilişkilerini yaşlılar kadar iyi düzenleyememiş olmalarından kaynaklanan yenilik sıkıntısıdır.

17.
Sosyal olgularda neden-sonuç ilişkilerini belirlemeyi ve genel-evrensel yasalara ulaşmayı reddeden, birey ve grupların öznel durumlarını örgüt araştırmalarının merkezine alan, sosyal bilimler ile doğa bilimlerinin birbirinden kesin olarak farklı olduklarını ve bu nedenle farklı araştırma yöntemleri ile ele alınmaları gerektiğini, örgüt araştırmalarında çok farklı kavramsal çerçevelerin ve kuramsal bakış açılarının olabileceğini savunan çalışmalar hangi evrede ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" Üçüncü
Soru Açıklaması
Bilimde öznelliğin öneminin vurgulanması 3. evre ile başlamıştır.
18.
Örgütlerarası güç ilişkilerinin asıl dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Asimetri
Soru Açıklaması
19.
Örgütlerin ana yapısal özelliklerini oluşturan resmî amaçları, güç ilişkileri, temel teknolojileri ve pazarlama stratejileri onların ortaya çıktıkları dönemdeki toplumsal koşulların izlerini üzerinde taşır.Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanır?
Doğru Cevap: "B" Damgalama
Soru Açıklaması

Örgütlerin ana yapısal özelliklerini oluşturan resmî amaçları, güç ilişkileri, temel teknolojileri ve pazarlama stratejileri onların ortaya çıktıkları dönemdeki toplumsal koşulların izlerini üzerinde taşır. Buna damgalama denir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi ikincil yapısal özellik değildir?
Doğru Cevap: "C" TEMA’ nın yeşillendirme amacından vazgeçememesi
Soru Açıklaması
Örgütsel ekoloji kuramı ikincil yapısal özelliklerin kolay, ana yapısal özelliklerin ise zor değişeceğini ve bu nedenle ayıklama sürecini çevresel değişimle birlikte ana yapısal özelliklerin belirleyeceğini öne sürmektedir. Örgütlerin resmi amaçları, güç ilişkileri, temel teknolojileri ve pazarlama stratejileri gibi değiştirilmesi güç özellikler, onların değiştirilmesi güç yapısal özelliklerini oluşturmaktadır. Şıklar arasında (C) şıkkı, örgütün amaçlarına işaret ettiğinden, değişmesi daha olası, dolayısıyla da esnek, ikincil yapısal özellik olamaz. Ana yapısal özelliktir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler