• Örgüt Kuramı Deneme Ara Sınavları – Deneme 15

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 15
1.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi örgüt kavramını açıklamaz?
Doğru Cevap: "E" Örgüt, bilgiyi düzenleyen, anlaşılır hale getiren birbiri ile bağlantılı düşünceler sistemidir.
Soru Açıklaması
Örgüt, bilgiyi düzenleyen, anlaşılır hale getiren birbiri ile bağlantılı düşünce sistemidir.
2.
Kurama dayanarak yapılan çalışmalar analiz düzeyi bakımından örgüt düzeyinde gerçekleşmektedir. Kuram, örgüt-çevre anlayışı bakımından iradecidir. Nominalist anti-pozitivist paradigmaya dayanmaktadır. Kuramın araştırma niyeti ise bilimci yönetimcidir. Söz konusu kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Postmodern örgüt kuramı
Soru Açıklaması
Postmodern örgüt kuramına dayanarak yapılan çalışmalar analiz düzeyi bakımından örgüt düzeyinde gerçekleşmektedir. İradeci olan postmodern örgüt kuramı, nominalist anti-pozitivist paradigmaya dayanmaktadır ve araştırma niyeti bilimci yönetimcidir. Doğru cevap D seçeneğidir.
3.

Örgütteki yöneticilerin ve destek faaliyetlerinde çalışanların sayısının diğer çalışanların sayısına oranına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" İdari yoğunluk
Soru Açıklaması

Örgütteki yöneticilerin ve destek faaliyetlerinde çalışanların sayısının diğer çalışanların sayısına oranı idari yoğunluk kavramı ile açıklanmaktadır.

4.
Örgüt Kuramı alanının doğuşu ve gelişimi kaç evrede ele alınır.
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
4
5.

Ayıklama yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş ve örgüt kurulma ve kapanma oranlarını inceleyen örgüt kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Örgütsel ekoloji yaklaşımı
Soru Açıklaması

Ayıklama yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş ve örgüt kurulma ve kapanma oranlarını inceleyen örgüt kuramı örgütsel ekoloji yaklaşımıdır.

6.
Çalışan kadınlara yönelik yapılan yeni bir yasal düzenlemenin, memur sendikaları tarafından olumlu karşılanırken işçi sendikaları tarafından olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilmesini aşağıda verilenlerden hangisi en iyi açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel toplulukların üyelerinin çevresel değişimlerden benzer şekillerde etkilenmesi
Soru Açıklaması
Belirli bir coğrafi-siyasi bölgede (örneğin, bir ülkede) belirli bir zaman diliminde aynı örgütsel biçime sahip olan örgütler örgütsel toplulukları oluşturur. Örgütsel toplulukların, örgütsel ekoloji kuramının temel varsayımları ile uyumlu bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan biri, toplulukların ana özellikleri birbirine benzer örgütlerden meydana geldiği için onların üyelerinin çevresel değişimden benzer şekilde etkilenmesidir. Ayrıca bir türden çevresel değişime bir örgüt topluluğunun üyelerinin vereceği tepkiyle bir başkasının üyelerinin vereceği tepki çok farklı olabilir. Soru kökünde verilen durum, aynı örgütsel topluluğun üyelerinin, çevresel değişimlere benzer şekilde etkilenmesi ve bu nedenle bu değişimlere benzer şekilde tepki vermesi durumunu örneklendirmektedir. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.
7.

Örgüt toplulukları üzerinde çalışan ve bilimciliği ağır basan örgüt kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yeni kurumsal kuram
Soru Açıklaması

Yeni kurumsal kuram, örgüt toplulukları üzerinde çalışan ve bilimciliği ağır basan bir örgüt kuramı olup örgütlerin hangi kurumsal yapı veya uygulamaları benimserse meşruiyetlerini, dolayısıyla hayatta kalma imkânlarını artırabilecekleri üzerine öneriler getirmektedir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi örgütü oluşturan boyutlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Yönetim modası
Soru Açıklaması
Yönetim modası
9.
Aşağıdakilerden hangisi mekanik örgüt yapısının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yüksek düzeyde yetki verme
Soru Açıklaması
10.

Örgütün uyuma yaklaştığı, ancak tam olarak ulaşamadığı, başka bir deyişle, örgütsel yapının koşul-bağımlılık değişkenleriyle kısmen uyum yakaladığı durum nedir?

Doğru Cevap: "E" Eksik uyum
Soru Açıklaması

Örgütün uyuma yaklaştığı, ancak tam olarak ulaşamadığı, başka bir deyişle, örgütsel yapının koşul-bağımlılık değişkenleriyle kısmen uyum yakaladığı durum eksik uyumdur.

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 15
11.

Belirli bir coğrafi-siyasi bölgede aynı örgütsel biçime sahip örgütlerin oluşturduğu topluluğa ne denmektedir?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel topluluk
Soru Açıklaması

Belirli bir coğrafi-siyasi bölgede aynı örgütsel biçime sahip örgütlerin oluşturduğu topluluğa örgütsel topluluk denmektedir.

12.

Bir şirketin faaliyet alanını doğrudan etkileyen yasalardaki değişimler hangi çevresel değişime örnek gösterilebilir?

Doğru Cevap: "C" İri taneli değişim
Soru Açıklaması

İri taneli değişim seyrek gözlenen ama büyük çaplı çevresel değişim demektir. İri taneli değişime bir örnek, bir şirketin faaliyet alanını doğrudan etkileyen yasalardaki değişimlerdir. Yasalar pek sık değişmezler ancak değiştiklerinde şirketler üzerinde büyük etkiler yaratabilirler. İri taneli değişim her türden örgüt için önemli uyum sorunları doğurur ve pek çok örgütün kapanmasına neden olur. Ancak bazı stratejileri benimsemiş örgütlerin bu türden değişimi başarıyla atlatmaları diğerlerine kıyasla daha olası olabilir.

13.

Küçük taneli değişimin gerçekleştiği durumda aşağıdaki örgütlerden hangisi daha yüksek performans gösterir?  

I- Enerji ve medya alanlarında faaliyet gösteren bir örgüt

II- Uluslararası bir yayınevi

III- Kahvaltı salonu

IV- Kuaför

Doğru Cevap: "D" III ve IV
Soru Açıklaması

Özelci örgütler ayrıca küçük taneli çevresel değişimin gerçekleştiği durumlarda da genelcilere kıyasla üstün performans gösterirler. Çevresel değişim büyük çaplı olmadığı için özelci örgütlerin uzmanlıkları çevre değiştiğinde yararsız hale gelmez. Mevcut becerilerini kullanarak küçük çevresel dalgalanmaları kolayca atlatabilirler. Genelci örgütler ise hâlâ yeterince etkin kullanamadıkları kaynakları nedeniyle dezavantajlı durumdadırlar.

14.

Örgütlerin çevrelerindeki büyük çaplı değişimlerin gerekli kıldığı yapısal değişiklikleri gerçekleştiremeyeceklerini ve bu nedenle çevrede değişim meydana geldiğinde var olan örgütlerin önemli bir kısmının kapanacağını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ayıklama yaklaşımı
Soru Açıklaması

Örgütlerin çevrelerindeki büyük çaplı değişimlerin gerekli kıldığı yapısal değişiklikleri gerçekleştiremeyeceklerini ve bu nedenle çevrede değişim meydana geldiğinde var olan örgütlerin önemli bir kısmının kapanacağını öne süren yaklaşım, ayıklama yaklaşımıdır.

15.
Örgütte, işgörenlerin üst yönetim kademesinden başlayarak yukarıdan aşağıya doğru farklı sorumluluk ve yetkilere sahip derecelerle sıralanması örgütsel yapının hangi boyutuna karşılık gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Hiyerarşi
Soru Açıklaması
Koşul bağımlılık kuramında, örgütsel yapının üzerinde en fazla; bürokratikleşme, biçimselleşme, standartlaşma, hiyerarşi, merkezileşme ve uzmanlaşma gibi boyutlarla durulmaktadır. Bürokratikleşme, örgütün idari işlerle ne derece uğraştığını; biçimselleşme, sosyal konumların ve sosyal konumlar arasındaki ilişkilerin, bu konumları işgal eden bireylerin kişisel özellik ve ilişkilerinden bağımsız olarak açıkça belirlenme ve tanımlanma derecesini; standartlaşma, örgütteki işlerin kural ve yöntemlere bağlılığını; hiyerarşi, örgütteki çalışanların farklı derecelere göre sıralanmasını; merkezîleşme, karar alma yetkisinin hiyerarşinin üst basamaklarında toplanmasını ifade etmektedir. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.
16.

Varolan ürün-müşteri grubunu koruyarak pazarda istikrarlı olma ve verimlilikten taviz vermeden yenilikçi olma merkezli strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Analizci strateji
Soru Açıklaması

Varolan ürün-müşteri grubunu koruyarak pazarda istikrarlı olma ve verimlilikten taviz vermeden yenilikçi olma merkezli strateji, analizci stratejidir.

17.
Kesim genişliğine göre örgütler nasıl sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "A" Özelci-genelci 
Soru Açıklaması
18.

Örgütlerin faaliyetlerini sürdürürken çeşitli çevresel faktörlerle olan ilişkilerini nasıl kurguladıklarını ve yönettiklerini açıklamak üzere geliştirilmiş önermeler bütününden oluşan araştırma alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Örgüt Kuramı
Soru Açıklaması

Örgütlerin faaliyetlerini sürdürürken çeşitli çevresel faktörlerle olan ilişkilerini nasıl kurguladıklarını ve yönettiklerini açıklamak üzere geliştirilmiş önermeler bütününden oluşan araştırma alanı Örgüt kuramı sosyal bilim alanıdır.

19.
Koşul-bağımlılık kuramı kapsamında yapılan teknoloji odaklı çalışmalara göre malzemelerin sınırlı insan müdahalesiyle işlemler arasında sürekli olarak aktığı yüksek düzeyde otomasyonun olduğu üretim teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Süreç teknolojisi
Soru Açıklaması
Teknoloji odaklı çalışmalara göre malzemelerin sınırlı insan müdahalesiyle işlemler arasında sürekli olarak aktığı yüksek düzeyde otomasyonun olduğu üretim teknolojisi süreç teknolojisidir. Doğru cevap B seçeneğidir.
20.

Örgütlerin büyüklükleri arttıkça kapanma olasılıklarının azalmasını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Büyüklük bağımlılığı
Soru Açıklaması

Örgütlerin büyüklükleri arttıkça kapanma olasılıklarının azalmasını açıklayan kavram büyüklük bağımlılığıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler