• Örgüt Kuramı Deneme Ara Sınavları – Deneme 14

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 14
1.
I. Dernek II. Okul III. İtfaiye IV. Şirket Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri örgütlere örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
Örgütler hayatımızın her tarafını kuşatmış durumdadırlar. Okullar, hastaneler, ordu, itfaiye, çeşitli şirketler, dernekler, medya kuruluşları, cemaatler, sendikalar, alışveriş merkezleri, hatta mafya veya terör örgütleri gündelik hayatımızın bir parçası nı oluşturan örgütlere örnek gösterilebilir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi ayıklama yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş bir örgüt kuramıdır?
Doğru Cevap: "A" örgütsel ekoloji kuramı
Soru Açıklaması
3.

Kaynak bağımlılığı kuramına göre örgüt davranışlarını açıklamak için en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çevre
Soru Açıklaması

Örgütlerin davranışlarını anlamak için, o davranışların içinde gerçekleştiği bağlamı anlamak gereklidir. En kısa ifadesiyle kaynak bağımlılığı kuramı, örgütlerin ihtiyaç duydukları kaynakları dış çevrele-rinden elde edebilmek ve çevreden gelebilecek baskı ve tehditlere karşı koyabil-mek için hangi davranışlara neden ve nasıl giriştiğini açıklamaya çalışmaktadır.

4.

Örgüt kuramının bir çalışma alanı olarak belirginleşmesi ve Koşul Bağımlılık Kuramı etrafındaki geçici uzlaşma, örgüt kuramı alanının doğuşu ve gelişiminde kaçıncı evrede gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "B" 2.Evre
Soru Açıklaması

Örgüt kuramı alanının doğuşu ve gelişimi dört evrede incelenebilir. 1. Evre (1800’lerin sonlarından 1950’lerin başına kadar): Farklı disiplinlerde ve uygulamada örgütler ve yönetim üzerine yapılan çeşitli çalışmalar. 2. Evre (1950’lerin başından 1970’lerin sonuna kadar): Örgüt kuramının bir çalışma alanı olarak belirginleşmesi ve Koşul Bağımlılık Kuramı etrafındaki geçici uzlaşma. 3. Evre (1970’lerin sonundan 1990’ların sonuna kadar): Örgüt kuramlarında çeşitlenme. 4. Evre (1990’ların sonundan günümüze kadar): Çeşitlenmeyle birlikte bütünleştirme çabalarının artması.

5.
Örgüt kuramlarının odaklandıkları analiz birimlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" İnsan davranışlarını, içinde yaşadıkları çalışma ortamlarında ele alır ve bireyin örgütten ne şekilde etkilenerek davranış değişikliği gösterdiğini inceler.
Soru Açıklaması
Örgütsel davranış insan davranışlarını, içinde yaşadıkları çalışma ortamlarında ele alır ve bireyin örgütten ne şekilde etkilenerek davranış değişikliği gösterdiğini inceler.
6.
Örgütsel alt birimlerin hedef yönelimi, zaman yönelimi, kişiler arası yönelimler ve yapıların biçimselliği temelindeki farklılıklara karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Farklılaşma
Soru Açıklaması
7.
Koşul - Bağımlılık Kuramının örgütsel yapı ile ilgili örgütteki hangi rollerin hangi görevler, hangi görevlerin hangi iş birimleri ve hangi iş birimlerinin hangi bölümler altında yer alacağı boyut aşağıdaki boyutlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Uzmanlaşma
Soru Açıklaması
Uzmanlaşma
8.
Örgütlerin kendilerini olumsuz yönde etkileyebilecek toplumsal kesimlerin liderlerini örgütün bir parçası haline getirerek o toplumsal kesimin tutum ve davranışlarını kontrol etmeye çalışmasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Kooptasyon
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin faaliyetlerini gerçekleştirirken bağımlı oldukları aktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Örgüt içi bölümler
Soru Açıklaması
10.

Bir örgütün hayatta kalmak için gereksinim duyduğu kaynakları temin ettiği ortama ne denmektedir?

Doğru Cevap: "E" Kesim
Soru Açıklaması

Bir örgütün hayatta kalmak için gereksinim duyduğu kaynakları temin ettiği ortama kesim denmektedir.

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 14
11.

Örgütsel yapı, koşul-bağımlılık etmenine uyarsa nasıl bir performans elde edilmesi beklenir?

Doğru Cevap: "B" Yüksek performans
Soru Açıklaması

Örgütsel yapı, koşul-bağımlılık etmenine uyarsa yüksek performans elde edilir (örn. bürokratik yapı büyük örgütlere uyumludur ve bu uyum ile kârlılık arasında olumlu ilişki söz konusudur).

12.
Aşağıdaki örgüt kuramlarından hangisi, araştırma niyeti açısından yalnızca bilimci pozisyonda yer alan örgüt kuramlarından birisidir?
Doğru Cevap: "D" Örgütsel Ekoloji Kuramı
Soru Açıklaması
13.
Kuramların, gündelik hayattaki en temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yaşamını sürdürme
Soru Açıklaması
14.

Bir örgütsel biçimin ve ona sahip örgütlerin önemli sosyo-politik aktörler, özellikle de devlet tarafından kabul görmesi hangi kavram ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "A" Sosyo-politik meşrulaşma
Soru Açıklaması

Bir örgütsel biçimin ve ona sahip örgütlerin önemli sosyo-politik aktörler, özellikle de devlet tarafından kabul görmesi sosyo-politik meşrulaşmadır.

15.
I. Temel ve uzun dönemli hedefleri belirlemeII. Hedeflere ulaştıracak hareket şekillerini benimsemeIII. Gerekli kaynakların tahsis edilmesiYukarıdaki bilgiler Koşul - Bağımlılık Kuramının hangi kavramı ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Strateji
Soru Açıklaması
Strateji
16.

Koşul bağımlılık kuramına göre, bir örgütün büyüklüğüne karar vermede hangi ölçütten yararlanılmaktadır? 

Doğru Cevap: "A" Örgütteki çalışan sayısı
Soru Açıklaması

Koşul-bağımlılık kuramında örgütteki çalışan sayısına göre değerlendirilen büyüklük, örgütte gerçekleştirilen işlerin ölçeği konusunda fikir vermektedir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi koşul-bağımlılık kuramının temel çalışmalarından değildir?

Doğru Cevap: "D" Uyum odaklı çalışmalar
Soru Açıklaması

Koşul-bağımlılık kuramı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar çevre odaklı çalışmalar, teknoloji odaklı çalışmalar, büyüklük odaklı çalışmalar ve strateji odaklı çalışmalar şeklindedir. Uyum odaklı çalışma bulunmamaktadır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi Woodward’ın sınıflandırdığı teknoloji alanlarından birisidir?

Doğru Cevap: "C" Birim teknolojisi
Soru Açıklaması

Birim teknolojisi Woodward’ın sınıflandırdığı teknoloji alanlarından birisi olurken, diğer şıklarda sayılan teknoloji türleri Woodward’ın sınıflandırmasına girmemektedir.

19.
Bir araştırmanın, bulgularına ulaşmak için üzerinde çalıştığı insan, grup, olay, kurum vb. en temel birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Analiz Birimi
Soru Açıklaması
20.

Sevilen bisküvileri ve çikolatalarını hiç değiştirmeden satmaya devam edip yeni ürünlerini de eski ürünlerine benzer üreten bir gıda işletmesi ile hangi tür örgüt yapısı uyumu yüksek performansa yol açar?

Doğru Cevap: "A" İşlevsel-ürün temelli matris
Soru Açıklaması

Analizci stratejiyi benimseyen örgütler, geleneksel ürün ve müşteri tabanını koruyarak yeni ürün ve pazar fırsatlarının nasıl tespit edileceğine ve kullanılacağına odaklanırlar. Bu örgütler, seçtikleri yeni ürün ve hizmetleri yerleşik ürün tabanına ekleyerek arayışçı ve savunmacı stratejileri birleştirirler. Analizci strateji, işlevsel-ürün temelli matris örgüt yapısı ile uyum duruma gelerek yüksek performans sağlamaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler