• Örgüt Kuramı Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 13
1.

Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerini araştıran, gerçekliğin yapısını ve doğasını açıklamaya çalışan felsefî disiplin hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ontoloji
Soru Açıklaması

Ontoloji: Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerini araştıran, gerçekliğin yapısını ve doğasını açıklamaya çalışan felsefî disiplindir. Gerçekçilik: İnsandan bağımsız, keşfedilebilecek ama değiştirilemeyecek bir gerçeklik olduğunu varsayan yaklaşımken; Nominalizm: İnsandan bağımsız bir gerçek olmadığını, insan neyi gerçek olarak kabul ederse onun gerçek olduğunu varsayan yaklaşımdır. Etkileşimcilik: Gerçekliğin insanlar tarafından sosyal olarak inşa edildiğini, insandan insana değişebileceğini varsayan yaklaşımdır. Epistemoloji ise bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefi disiplindir.

2.

 örgütsel ekoloji kuramının incelediği başlıca konu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Örgütlerin kurulma ve kapanma oranları
Soru Açıklaması

Örgütsel ekoloji, ayıklama yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş bir örgüt kuramıdır. Ayıklama yaklaşımı çevresel değişimle birlikte mevcut örgütlerin kapanacağını ve bunların yerine yeni örgütlerin kurulacağını öngördüğünden, örgütsel ekoloji kuramı örgüt kurulma ve kapanma oranlarını inceler.

3.

Tüm sosyal bilim araştırmalarında, ele alınan konunun nasıl analiz edileceği sorusu çok kritiktir. Analiz noktasında iki önemli konu kendini gösterir: (1) Araştırma konusunun hangi bağlam içinde inceleneceği ve (2) konunun temel aktörünün veya aktörlerinin kimler olduğu. Bir bilimsel çalışmada birinci soruya verilen cevaplar hangilerini belirmemizi sağlar?

Doğru Cevap: "A" Analiz düzeyi- Analiz birimi
Soru Açıklaması

Bir bilimsel çalışmada birinci soruya verilen cevap analiz düzeyini, ikinci soruya verilen cevap ise analiz birimini belirlememizi sağlar. Analiz düzeyi belirlendiğinde, incelenen konuyu bir bağlam içinde tanımlamak mümkün olur. Örgüt araştırmalarının odaklandıkları analiz düzeyleri açısından farklılaştıklarını bilmek önemlidir.

4.
Aşağıdaki örgüt kuramlarından hangisi örgüt-çevre ilişkisi açısından “iradeci” değildir?
Doğru Cevap: "D" Koşul Bağımlılık
Soru Açıklaması
5.
Sistemi oluşturan unsurların her birinin değerinin sisteme olan katkıları oranında olduğunu kabul eden anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşlevselcilik
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi örgütün ana yapısal özelliklerinden biridir? 

Doğru Cevap: "A" Örgütün pazarlama stratejileri
Soru Açıklaması

Örgütsel ekoloji, iki tür yapısal özelliği birbirinden ayırır. Bunların ilki ana yapısal özelliklerdir. Ana yapısal özellikler örgütlerin resmi amaçları, güç ilişkileri (yani, örgüt içinde otoritenin nasıl kurulduğu), temel teknolojileri ve pazarlama stratejileridir. Bunlar bir kez belirlendikten sonra kolayca değiştirilemezler. Çünkü bunların değiştirilmesi hem örgüt içinden hem de örgüt dışından itirazlarla karşılanır.

7.
Aşağıdakilerden hangisi küçük taneli çevresel değişimin gerçekleştiği durumlarda da üstün performans gösterirler?
Doğru Cevap: "B" Özelci örgütler
Soru Açıklaması
(C), (D) ve (E) şıkları da zaten genelci örgütlere örnektir. Dolayısıyla, farklı olan şık (B) şıkkıdır.
8.
Petrokimya endüstrisinde yer alan bir işletmenin, üretim sürecinde kullandığı kritik girdilerden birini üreten bir tedarikçiyi satın alması, örgütsel bağımlılık ilişkilerine müdahale etmek için izlenen büyüme stratejilerinden hangisine karşılık gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" İleriye doğru dikey bütünleşme
Soru Açıklaması
Örgütsel bağımlılık ilişkilerine müdahale etmek için izlenen büyüme stratejilerinden birisi örgütler arasındaki birleşme ve satın almalardır. Kaynak bağımlılığı kuramı birleşme ve satın almaları üç farklı strateji üzerinden ele almaktadır, Bu stratejiler, yatay bütünleşme, dikey bütünleşme ve çeşitlendirme stratejilerdir. Yatay bütünleşme, rakip örgütleri satın alma; çeşitlendirme, ekonominin diğer endüstrilerine yayılarak mevcut faaliyet alanına bağımlılığı azaltmayı ifade etmektedir. Dikey bütünleşme ise tedarikçi ya da müşteri konumunda olan örgütler ile mevcut bağımlılık ilişkilerinin yapısını değiştirmeyi içermektedir. Bu amaçla kullanılan yollardan biri tedarikçi konumundaki bir işletmeyi satın almayı ifade eden geriye doğru dikey bütünleşmedir. Soru kökünde verilen örnekte de tedarikçi konumundaki bir işletmenin satın alınması yoluna gidildiği görülmektedir. Bu bağlamda doğru yanıt C seçeneğidir.
9.
Aşağıdaki hangisi bir örgütsel biçimin bilişsel meşruiyete sahip olması nedeniyle sağladığı bir avantajdır?
Doğru Cevap: "B" Bilinir olan biçimin yenileri için hazır model işlevini görmesi
Soru Açıklaması
10.
I. Frederick. W. Taylor’un bilimsel yönetim yaklaşımıII. Elton Mayo’nun insan ilişkileri yaklaşımıIII. Likert’in Sistem 4 yaklaşımıIV. Henri Fayol’un yönetim süreci yaklaşımıYukarıda verilenlerden hangileri klasik yönetim akımı içerisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
Endüstri Devrimi’nden sonra yaşanan niceliksel ve niteliksel değişme ve gelişmeler örgüt alanına olan ilgiyi arttırmıştır. Bu ilgi sonucunda tüm örgütlerde her zaman ve her yerde uygulanabilecek genel ilkeler geliştirmeyi amaçlayan klasik ve neo-klasik yönetim akımları gelişmiştir. Frederick W. Taylor’un bilimsel yönetim ve Henri Fayol’un yönetim süreci yaklaşımı klasik yönetim akımının; Elton Mayo’nun insan ilişkileri yaklaşımı ile Rennis Likert’in Sistem 4 yaklaşımı gibi davranışsal yaklaşımlar ise neo-klasik yönetim akımının gelişmesinde rol oynamışlardır. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.
logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 13
11.

Pazarda hareketli ve yenilikçi olma merkezli strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Analizci strateji
Soru Açıklaması

Pazarda hareketli ve yenilikçi olma merkezli strateji Arayışçı stratejidir.

12.

Bir örgütün hayatta kalmak için gereksinim duyduğu kaynakları temin ettiği ortama ne denmektedir?

Doğru Cevap: "E" Kesim
Soru Açıklaması

Bir örgütün hayatta kalmak için gereksinim duyduğu kaynakları temin ettiği ortama kesim denmektedir.

13.

Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan, belli bir yapıya ve devamlılığa sahip sosyal ilişki biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Örgüt
Soru Açıklaması

Örgüt Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan, belli bir yapıya ve devamlılığa sahip sosyal ilişki biçimidir.

14.

I. Kaynak BağımlılığıII. Örgütsel EkolojiIII. İşlem MaliyetiIV. Kurumsal Kuram

1970’lerin ikinci yarısında etkilerini bugün de gelişerek sürdüren hangi araştırma program/programları, örgüt kuramı alanına dâhil olmuştur?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

1970’lerin ikinci yarısında etkilerini bugün de gelişerek sürdüren dört araştırma programı, örgüt kuramı alanına dâhil olmuştur. Kaynak Bağımlılığı, Örgütsel Ekoloji, İşlem Maliyeti ve Kurumsal Kuram adları verilen bu kuramlarla, daha önce örgüt çalışmaları alanında tartışılmayan pek çok problem, kavram, konu, analiz birimi ve yöntem, örgüt kuramı alanına girmiştir.

15.
Kurama dayanarak yapılan çalışmalar analiz düzeyi bakımından örgütler arası düzeyde gerçekleşmektedir. Kuram, örgüt-çevre anlayışı bakımından iradecidir. Gerçekçi pozitivist paradigmaya dayanmaktadır. Kuramın araştırma niyeti de bilimci yönetimcidir. Söz konusu kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kaynak bağımlılık kuramı
Soru Açıklaması
Kaynak bağımlılık kuramına dayanarak yapılan çalışmalar analiz düzeyi bakımından örgütler arası düzeyde gerçekleşmektedir. İradeci olan kaynak bağımlılık kuramı gerçekçi pozitivist paradigmaya dayanmaktadır ve araştırma niyeti de bilimci yönetimcidir. Doğru cevap B seçeneğidir.
16.
“Örgütsel konuları araştıranlar, bu işi ne için ya da kimin için yaparlar?” sorusu hangi tartışma alanına yönelik bir sorudur?
Doğru Cevap: "B" Bilimcilik-yönetimcilik tartışmaları
Soru Açıklaması
17.

Bir şirketin faaliyet alanını doğrudan etkileyen yasalardaki değişime sebep olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İri Taneli Değişim
Soru Açıklaması

Soruda bulunan örnek iri taneli değişime örnektir çünkü yasalar pek sık değişmez. Değişirse de şirket üzerinde büyük etkilere sahip olurlar.

18.
Gerçekçilik ve nominalizm aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkili kavramlardır?
Doğru Cevap: "A" Ontoloji
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin, varlıklarını sürdürmek için gerekli kaynakların kullanımı açısından bağımlı olduğu dış aktörlerinden değildir?

Doğru Cevap: "C" Hissedarlar
Soru Açıklaması

Hissedarlar örgütün bağımlı olduğu dış aktörlerinden değildir. Hissedarlar işletmenin iç değişkenlerindendir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin ana yapısal özellikleri arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Örgütlerin hiyerarşik katmanları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler