• Örgüt Kuramı Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 12
1.
I . Örgütlenmenin bir tane en iyi yolu yoktur.II. Her türlü örgütlenme aynı ölçüde etkili değildir.Bu özellikler hangi örgüt kuramının temel varsayımlarını oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Koşul Bağımlılık Kuramı
Soru Açıklaması
Koşul Bağımlılık Kuramı
2.

Belli bir sektörde pazar payı ne kadar az örgüt tarafından paylaşılıyorsa o sektördeki yoğunluk için ne söylenebilir?

Doğru Cevap: "A" Yüksektir
Soru Açıklaması

Belli bir sektörde pazar payı ne kadar az örgüt tarafından paylaşılıyorsa o sektörde yoğunluk o kadar yüksek demektir.

3.
Bir şirket, birimler arasındaki iş bölümünü düzenlemekte zorluklar yaşamaktadır. Bunun yanında henüz tedarikçiler ve müşteriler ile güvenli ilişkiler kurmakta başarılı olamamıştır. Dolayısıyla, girdi temininde, girdilerin ürüne dönüştürülmesinde ve ürünlerin pazarlanmasında sorunlar yaşamıştır. Bunun sonucu olarak da şirket kapanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Yenilik sıkıntısı
Soru Açıklaması
4.

Varolan ürün-müşteri grubunu koruyarak pazarda istikrarlı olma ve verimlilikten taviz vermeden yenilikçi olma merkezli strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Analizci strateji
Soru Açıklaması

Varolan ürün-müşteri grubunu koruyarak pazarda istikrarlı olma ve verimlilikten taviz vermeden yenilikçi olma merkezli strateji, analizci stratejidir.

5.
Etkililik, verimlilik ve kârlılık gibi göstergelerle ifade edilebilen örgütsel performans, klasik yönetim akımına göre biçimselleşme, uzmanlaşma ve eş güdüm derecesine bağlıyken neo-klasik yönetim akımına göre hangi duruma bağlıdır?
Doğru Cevap: "C" Örgütteki bireylerin örgütsel kararlara katılımına
Soru Açıklaması
Etkililik, verimlilik, kârlılık vb. göstergelerle ifade edilebilen örgütsel performans neo-klasik yönetim akımına göre örgütteki bireylerin örgütsel kararlara katılımına bağlıdır. Doğru cevap C seçeneğidir.
6.
Ayakkabı üreten bir işletmenin çevresel taleplerin çeşitlilik göstermesi ve belirsizleşmesi sonucu örgüt yapısındaki işlevsel birimlerini artırması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Farklılaşma
Soru Açıklaması
Örgütte çevresel belirsizliklerin artması ve çevresel taleplerin değişkenlik göstermesi gibi nedenlerle örgütsel alt birimlerin hedef yönelimi, zaman yönelimi, kişilerarası yönelimler ve yapıların biçimselliği temelindeki farklılıkları, farklılaşma kavramı ile açıklanmaktadır. Bu nedenle doğru yanıt, B seçeneğidir.
7.
Kaynak bağımlılığı kuramı, örgütlerin davranışlarını aşağıdaki temel kavramlar çiftlerinden hangisi etrafında açıklayarak özgün kimliğini geliştirmiştir? 
Doğru Cevap: "B" Güç ve bağımlılık 
Soru Açıklaması
8.

Yönetim ve örgüt araştırmacıları makinelere ve diğer üretim elemanlarına ek olarak insanın nasıl verimli ve etkili çalışabileceğini araştırır diyen bir araştırmacı hangi yılların temel mantığıyla konuşmaktadır?

Doğru Cevap: "A" 1950`ler
Soru Açıklaması

Örgüt araştırmalarının ilk dönemi 1800’lü yıllar ile 1950’ler arasında insanı da bir üretim elemanı olarak gören ilk periyottur. Yanıt A’dır. 

9.
Aşağıdakilerden hangisi koşul bağımlılık kuramının örgütsel yapının boyutlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Örgütteki bireylerin örgütsel kararlara katılımınI sağlama.
Soru Açıklaması
:• Bürokratikleşme, örgütün idari işlerle ne derece uğraştığı, • Biçimselleşme, sosyal konumların ve sosyal konumlar arasındaki ilişkilerin, bu konumları işgal eden bireylerin kişisel özellik ve ilişkilerinden bağımsız olarak açıkça belirlenme ve tanımlanma derecesi, • Standartlaşma, örgütteki işlerin kural ve yöntemlere bağlılığı, • Hiyerarşi, örgütteki çalışanların farklı derecelere göre sıralanması, • Merkezîleşme, karar alma yetkisinin hiyerarşinin üst basamaklarında toplanması; • Uzmanlaşma ya da bölümlendirme, örgütteki hangi rollerin hangi görevler, hangi görevlerin hangi iş birimleri ve hangi iş birimlerinin hangi bölümler altında yer alacağı ile ilgilididir.
10.

Hangisi daha yüksek düzeydeki koşul-bağımlılık etmenine uyumun, daha aşağı düzeydeki koşul- bağımlılık etmenine uyuma göre daha yüksek performansa yol açması durumudur?

Doğru Cevap: "A" Farklılaşan performans
Soru Açıklaması

Eksik Uyum: Örgütün uyuma yaklaştığı ancak tam olarak ulaşamadığı, başka bir deyişle, örgütsel yapının koşul-bağımlılık değişkenleriyle kısmen uyum yakaladığı durumdur. Savunmacı Strateji: Var olan ürün- müşteri grubunu koruma ve verimlilik merkezlidir. Arayışçı Strateji: Pazarda hareketli ve yenilikçi olma merkezlidir. Analizci Strateji: Var olan ürün-müşteri grubunu koruyarak pazarda istikrarlı olma ve verimlilikten taviz vermeden yenilikçi olma merkezlidir. Farklılaşan Performans: Daha yüksek düzeydeki koşul-bağımlılık etmenine uyumun, daha aşağı düzeydeki koşul- bağımlılık etmenine uyuma göre daha yüksek performansa yol açması durumudur.

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 12
11.
Koşul-bağımlılık kuramına dayanarak yapılan çalışmalarda iki farklı örgüt yapısı tanımlanmaktadır. Bunlardan biri olan örgüt yapısının temel özellikleri yüksek düzeyde merkezileşme ve uzmanlaşma, kesin olarak tanımlanmış görevler, biçimsel kurallar ve net bir hiyerarşinin var olmasıdır. Bu yapıda, klasik yönetim akımında vurgulanan özellikler ön plana çıkmaktadır. Yukarıda sözü edilen örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mekanik örgüt yapısı
Soru Açıklaması
Mekanik örgüt yapısı; yüksek düzeyde merkezileşme ve uzmanlaşma, kesin olarak tanımlanmış görevler, biçimsel kurallar ve net bir hiyerarşiye sahiptir. Doğru cevap B seçeneğidir.
12.

Bir araştırmada, bir işletmenin üst düzey yöneticisine, havayolu taşımacılığının özelleştirilmesinin ve bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin sayısındaki artışın ilgili sektöre etkilerinin ne olabileceği konusundaki fikri sorulmuştur. Cevap son derece basit ve nettir: “Ne alakamız var ki bizim? Onlar havadan gidiyor biz karadan...”

Yukarıdaki gibi düşünen bir yönetici, işletmenin hangi kaynağı için çevre koşullarını göz ardı etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Yolcu
Soru Açıklaması

Algılanan çevre, örgütün davranışlarını belirleyen yönetsel kararları etkilemektedir. Bir dış çevresel değişiklik, yönetim tarafından anlaşılmadığı, dikkate alınmadığı sürece, örgütün davranışları açısından bir etki yaratmayacaktır. Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere, kara yolundan yolcu taşımacılığı yapan bir şirketin yöneticisi, özelleştirilen ve rekabete açılan hava yolu yolcu taşımacılığı sektöründeki gelişmelerin kendi örgütünü nasıl etkileyebileceğini görmemekte, dolayısıyla da söz konusu gelişmeye tepki olacak herhangi bir davranışa yönelmemektedir. Oysa kara yolu şirketlerine yakın fiyatlara, konforlu biçimde ve çok daha kısa sürelerle seyahat etme imkânı sağlayan hava yolu şirketleri, söz konusu işletmeler ile aynı müşteri grubuna yani aynı kaynağa yönelmektedirler.

13.

Malzemelerin sınırlı insan müdahalesiyle işlemler arasında sürekli olarak aktığı yüksek düzeyde otomasyonun olduğu üretim teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Süreç teknolojisi
Soru Açıklaması

Malzemelerin sınırlı insan müdahalesiyle işlemler arasında sürekli olarak aktığı yüksek düzeyde otomasyonun olduğu üretim teknolojisi süreç teknolojisidir.

14.
Örgütlerin ana yapısal özelliklerinin bu örgütlerin ortaya çıktıkları dönemdeki toplumsal koşulların izlerini taşıması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "E" Damgalama
Soru Açıklaması
Damgalama
15.
Bir örgütsel biçimin giderek daha fazla aktör tarafından bilinir ve anlaşılır hale gelmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sosyo-Politik Meşrulaşma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Üçüncü Evrede ortaya çıkan örgüt kuramlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Koşul Bağımlılık Kuramı
Soru Açıklaması
17.
Analiz Düzeyi : Örgütler - arası DüzeyÖrgüt - Çevre anlayışı : İradeciDayandığı Paradigma : Geçekçi PozitivistAraştırma Niyeti : Bilimci - YönetimciYukarıda verilen özellikler hangi örgüt kuramına aittir?
Doğru Cevap: "C" Kaynak Bağımlılık Kuramı
Soru Açıklaması
Kaynak Bağımlılık Kuramı
18.

Aşağıdakilerden hangisi Koşul-Bağımlılık kuramının örgütleri görme biçimlerinden değildir?

Doğru Cevap: "B" Kapalı sistem
Soru Açıklaması

Koşul-bağımlılık kuramı, örgütleri uygun girdileri sağlama, girdiler üzerinde gerçekleşen işlemlerin verimli bir şekilde eş güdümünü sağlama ve çıktıları etkili bir şekilde pazarlamaya girişen açık sistemler olarak görmektedir.

19.

Aşağıdakilerin hangisi/hangileri örgütlerin bağımlılık ilişkilerini yürütebilmeleri için gereken ön şartlardandır?I. Bağımlılık ilişkisinin farkında olmakII. Talepleri doğru tanımlamakIII. Taleplerin çatışması

Doğru Cevap: "A" I-II-III
Soru Açıklaması

Bu ön şoşulların hepsi gerekmektedir.

20.
I. FarklılaşmaII. Mekanik örgüt yapısıIII. BütünleşmeIV. Organik örgüt yapısıYukarıda yer alan özellikler Koşul-Bağımlılık kuramının hangi odaklı çalışmalarının içinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Çevre odaklı çalışmalar
Soru Açıklaması
Çevre odaklı çalışmalar
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler