• Örgüt Kuramı Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 11
1.
Kaynak bölünmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Kaynak bölünmesi, rekabet nedeniyle örgüt topluluğundaki bütün örgütlerin kullanabileceği kaynakların azalmasıdır.
Soru Açıklaması
2.
Telefonla iletişim kuranları birbirine bağlayan bir operatörün kullandığı teknoloji aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Aracı teknoloji
Soru Açıklaması
Örgütsel alt birimlerin arasında dolaylı karşılıklı bağımlılığın olduğu ve çeşitli müşterilerin birbirlerine bağlandığı örgütsel teknoloji türü aracı teknoloji olarak anılmaktadır. Yukarıda verilen örnekte de telefon operatörü iki müşteri grubunu birbirine bağlayan bir teknoloji kullanmaktadır. Bu nedenle doğru yanıt, A seçeneğidir.
3.

Örgütlerin çevrelerindeki büyük çaplı değişimlerin gerekli kıldığı yapısal değişiklikleri gerçekleştiremeyeceklerini ve bu nedenle çevrede değişim meydana geldiğinde var olan örgütlerin önemli bir kısmının kapanacağını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ayıklama yaklaşımı
Soru Açıklaması

Örgütlerin çevrelerindeki büyük çaplı değişimlerin gerekli kıldığı yapısal değişiklikleri gerçekleştiremeyeceklerini ve bu nedenle çevrede değişim meydana geldiğinde var olan örgütlerin önemli bir kısmının kapanacağını öne süren yaklaşım, ayıklama yaklaşımıdır.

4.

Bir örgüt biçiminin sosyal çevrenin doğal bir unsuru gibi görülmesi ve bu biçime sahip örgütlerin varlığının sorgulanamaması hangi kavramla açıklanmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Kanıksanmışlık
Soru Açıklaması

Bir örgüt biçiminin sosyal çevrenin doğal bir unsuru gibi görülmesi ve bu biçime sahip örgütlerin varlığının sorgulanamamasına kanıksanmışlık denmektedir.

5.
Örgütlerdeki farklılaşma ve bütünleşme süreçleri ile bütünleşme düzeneklerinin üzerinde duran çalışma aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Lawrence ve Lorsch’un çalışması 
Soru Açıklaması
6.

I. Örgütlenmenin, bir tane en iyi yolu yoktur.II. Her türlü örgütlenme aynı ölçüde etkili değildir.III. Örgütlenmenin en iyi yolu, örgütün ilişkili olduğu koşul-bağımlılık etmenlerine bağımlıdır.Hangileri koşul-bağımlılık kuramının temel varsayımlarındandır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması

Kimi kaynaklarda durumsallık yaklaşımı olarak da geçen koşul-bağımlılık kuramının temel varsayımları şu şekilde sıralanabilir. Örgütlenmenin, bir tane en iyi yolu yoktur. Her türlü örgütlenme aynı ölçüde etkili değildir. Örgütlenmenin en iyi yolu, örgütün ilişkili olduğu koşul-bağımlılık etmenlerine bağımlıdır.

7.
Kaynak bağımlılığı kuramında örgüt çevre ilişkilerini açıklarken aşağıdakilerden hangisi bu açıklamada yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Kooptasyon
Soru Açıklaması
Kooptasyon
8.
Örgütünü bir makine gibi gören yönetici ile kırık bir ayna olarak gören yönetici arasındaki farklılık neden kaynaklanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Paradigma farkı
Soru Açıklaması
Paradigma kavramına örnek verilmiştir.
9.
Örgütlerin ana yapısal özelliklerinin değiştirilmesinin güç olması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" yapısal durağanlık
Soru Açıklaması
10.
90'lı yıllardan beri atari oyunları üreten bir firma, değişen teknolojik gelişimlere ve bireylerin güncel oyun ihtiyaçlarına uyum sağlayamadığı için ürettiği ürünleri pazarlayamaz hale gelmiştir. Bunun sonucunda da kapanmak zorunda kalmıştır.Bu durum aşağıdakilerin hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "E" Yaşlılık sıkıntısı
Soru Açıklaması
logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 11
11.

İşletmelerin tedarikçisi konumundaki bir işletmeyi satın alarak ilgili kaynağı doğrudan kontrol etme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Geriye doğru dikey bütünleşme
Soru Açıklaması

İşletmelerin tedarikçisi konumundaki bir işletmeyi satın alarak ilgili kaynağı doğrudan kontrol etme şekli geriye doğru dikey bütünleşmedir.

12.
Kurama dayanarak yapılan çalışmalar analiz düzeyi bakımından örgüt düzeyinde gerçekleşmektedir. Kuram, örgüt-çevre anlayışı bakımından ise belirlenimcidir. Gerçekçi pozitivist paradigmaya dayanmaktadır. Kuramın araştırma niyeti de bilimci yönetimcidir. Söz konusu kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Koşul bağımlılık kuramı
Soru Açıklaması
Koşul bağımlılık kuramına dayanarak yapılan çalışmalar analiz düzeyi bakımından örgüt düzeyinde gerçekleşmektedir. Belirlenimci olan koşul bağımlılık kuramı gerçekçi pozitivist paradigmaya dayanmaktadır ve araştırma niyeti de bilimci yönetimcidir. Doğru cevap E seçeneğidir.
13.

Örgütsel yapı ile koşul-bağımlılık etmeninin yüksek örgütsel performansa yol açacak biçimde bir araya gelmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Uyum
Soru Açıklaması

Uyum: Örgütsel yapı ile koşul-bağımlılık etmeninin yüksek örgütsel performansa yol açacak biçimde bir araya gelmesidir. Çevre: Örgütün girdilerinin kaynağı, çıktılarının pazarı, rakiplerle rekabet ettiği ve devlet, düzenleyici kuruluşlar ve diğer örgütlerle ilişkilerini sürdürdüğü ortamdır. Teknoloji: Örgütte yapılan işlere karşılık gelmektedir. Büyüklük: Örgütte kaç kişinin çalıştığıyla ilgili bir kavramdır. Strateji: Temel ve uzun dönemli hedefleri belirleme, hedeflere ulaştıracak hareket şekillerini benimseme ve gerekli kaynakları tahsis etmedir.

14.

Örgütlerin davranışını anlayabilmek için o davranışın içinde gerçekleştiği ortamı anlamak gerekmektedir. Bu çerçevede hangisi kaynak bağımlılığı kuramının, örgütler arası ilişkilere dair ortaya koyduğu temel argümanlardan değildir?

Doğru Cevap: "C" Bağımlılık ilişkisi, bağımlı olan tarafın davranışlarına ilişkin belirsizlikle birlikte ortaya çıktığında, örgütün varlığını sürdürmesi ya da başarılı olması herhangi bir sorun teşkil etmez.
Soru Açıklaması

Bağımlılık ilişkisi, bağımlı olan tarafın davranışlarına ilişkin belirsizlikle birlikte ortaya çıktığında, örgütün varlığını sürdürmesi ve başarılı olması bir sorunsal hâline gelmektedir.

15.

Temel ve uzun dönemli hedefleri belirleme, hedeflere ulaştıracak hareket şekillerini benimseme ve gerekli kaynaklar tahsis edilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Strateji
Soru Açıklaması

Strateji, temel ve uzun dönemli hedefleri belirleme, hedeflere ulaştıracak hareket şekillerini benimseme ve gerekli kaynakların tahsis edilmesini ifade etmektedir.

16.

I. Yenilik sıkıntısıII. Yaşlılık sıkıntısıIII. Ergenlik sıkıntısıHangileri örgüt kapanma oranında yaş bağımlılığına bağlı görülen sıkıntılardır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Yaş bağımlılığı kuramı örgütlerin yaşı büyüdükçe kapanma oranlarının nasıl değiştiğine ilişkin önermeler sunar. Bunlar: yenilik sıkıntısı, yaşlılık sıkıntısı, ergenlik sıkıntısıdır.

17.
Belirli bir coğrafi-siyasi bölgede aynı örgütsel biçime sahip örgütlerin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel Topluluk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler