• Örgüt Kuramı Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 10
1.

Örgütlerin çevresel baskılara karşı koymak veya tam olarak uymak yerine koşulların gerektirdiği davranışları gerçekleştiriyor gibi yapması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ayrı tutma
Soru Açıklaması

Örgütlerin çevresel baskılara karşı koymak veya tam olarak uymak yerine koşulların gerektirdiği davranışları gerçekleştiriyor gibi yapması ayrı tutmadır.

2.
Örgütün çevresini, örgütlerin hem etkilediği hem de etkilendiği, sosyal olarak inşa edilmiş kurumsal bir çevre olarak tanımlayan yeni kurumsal kuramın örgüt-çevre anlayışını aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Yapılanmacı
Soru Açıklaması
3.
Koşul-bağımlılık kuramı kapsamında yapılan teknoloji odaklı çalışmalara göre örgütsel alt birimlerin arasında döngüsel karşılıklı bağımlılığın olduğu, odaktaki nesnenin çeşitli teknikler aracılığıyla ve nesneden gelen geri bildirimler dikkate alınarak değiştirildiği örgütsel teknoloji türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yoğun teknoloji
Soru Açıklaması
Teknoloji odaklı çalışmalara göre örgütsel alt birimlerin arasında döngüsel karşılıklı bağımlılığın olduğu, odaktaki nesnenin çeşitli teknikler aracılığıyla ve nesneden gelen geri bildirimler dikkate alınarak değiştirildiği örgütsel teknoloji türü yoğun teknolojidir. Doğru cevap A seçeneğidir.
4.
Örgütsel değişim aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "A" Düşük performans sonucunda yeni örgütsel yapıyı benimseme ve uyuma doğru hareket etme sonucunda ortaya çıkar.
Soru Açıklaması
5.

Örgütlerin yönetimi meselesini anlamak için onları, içinde bulundukları çevrenin koşulları ile birlikte ele almayı salık veren sosyolojik bakış açısını hangisi getirmiştir?

Doğru Cevap: "C" Koşul Bağımlılık Kuramı
Soru Açıklaması

Koşul Bağımlılık Kuramı, geliştirildiği 1960’lı yıllardan önceki psikoloji kökenli bakış açısına ek olarak “örgütlerin yönetimi meselesini anlamak için onları, içinde bulundukları çevrenin koşulları ile birlikte ele almayı” salık veren sosyolojik bakış açısını getirmiştir. Koşul Bağımlılık Kuramının bu yeni yaklaşımı, örgütsel davranış ile örgüt kuramı veya mikro ile makro çalışmaların birbirinden ayrılmasını ve hatta davranışçıların alandaki baskın konumunun dengelenmesini sağlamıştır.

6.

Thompson’a göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?

Doğru Cevap: "E" Yalnızca karmaşık örgütler sıralı karşılıklı bağımlılığa sahiptir.
Soru Açıklaması

Thompson’a göre döngüsel karşılıklı bağımlılık, sıralı ve dolaylı karşılıklı bağımlılığı; sıralı karşılıklı bağımlılık ise dolaylı karşılıklı bağımlılığı kapsamaktadır. Başka bir ifadeyle, bütün örgütler dolaylı; daha karmaşık örgütler dolaylı ve sıralı; en karmaşık örgütler dolaylı, sıralı ve döngüsel karşılıklı bağımlılığa sahiptir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin çevresel baskılara karşı koymak yerine koşulların gerektirdiği davranışlarda bulunmasıdır?
Doğru Cevap: "D" Uyma
Soru Açıklaması
Uyma, örgütlerin çevresel baskılara karşı koymak yerine koşulların gerektirdiği davranışlarda bulunmasıdır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kurulma ve kapanma oranını etkileyen topluluk içi ve topluluklar arası dinamiklerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Yapısal durağanlık
Soru Açıklaması
9.
Weber’in geliştirdiği bürokrasi kuramını diğer yaklaşımlardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Örgütleri anlamaya ve açıklamaya çalışması
Soru Açıklaması
10.
İdari köken temsilcileri arasında yer alan ve Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nı geliştiren uygulamacı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Taylor
Soru Açıklaması
logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 10
11.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları istikrarlı bir şekilde temin edebilme durumudur?.
Doğru Cevap: "A" Özerklik
Soru Açıklaması
Özerklik örgütlerin yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları istikrarlı bir şekilde temin edebilme durumudur.
12.

Aşağıdakilerden hangisi koşul-bağımlılık kuramının çalışma alanlarından değildir?

Doğru Cevap: "C" Bürokratik odaklı çalışmalar
Soru Açıklaması

Koşul-bağımlılık kuramı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar -Çevre odaklı çalışmalar -Teknoloji odaklı çalışmalar -Büyüklük odaklı çalışmalar -Strateji odaklı çalışmalardır.

13.

Örgütlerin çevrelerindeki büyük çaplı değişimlere yapılarını değiştirerek uyum sağlamaya çalışacaklarını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Uyum yaklaşımı
Soru Açıklaması

Örgütlerin çevrelerindeki büyük çaplı değişimlere yapılarını değiştirerek uyum sağlamaya çalışacaklarını öne süren yaklaşım uyum yaklaşımıdır.

14.
I. Örgütler ancak etkin oldukları sürece hayatta kalabilirler.II. Örgütlerin enerji kaybetmemek için durağan olmaya gereksinimleri vardır.III. Örgütlerin başarılı olmaları, içinde bulundukları çevrenin koşullarına bağlıdır.IV. Örgüt, çevre ile etkileşimini sınırlandırarak hayatta kalabilir.Yukarıda verilenlerden hangileri kaynak bağımlılığı kuramına temel oluşturan fikirlerdir?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
Kaynak bağımlılığı kuramı iki temel fikirden yola çıkmaktadır. Bunların ilki, örgütlerin ancak etkin olabildikleri sürece hayatta kalabilecekleridir. İkincisi ise örgütlerin etkinliğinin yani başarılı olmalarının, içinde bulundukları çevrenin koşullarına bağlı olduğudur. Buna göre I. ve III. Önermelerde verilen bilgiler doğrudur ve doğru yanıt B seçeneğidir.
15.

Miles ve Snow’a göre örgütler strateji yönünden kaç gruba ayrılmaktadır?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması

Miles ve Snow örgütleri savunmacı, arayışçı ve analizci stratejileri benimseyenler olmak üzere üçe ayırmıştır.

16.

Bir örgüt biçiminin sosyal çevrenin doğal bir unsuru gibi görülmesi ve bu biçime sahip örgütlerin varlığının sorgulanamaması hangi kavramla açıklanmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Kanıksanmışlık
Soru Açıklaması

Bir örgüt biçiminin sosyal çevrenin doğal bir unsuru gibi görülmesi ve bu biçime sahip örgütlerin varlığının sorgulanamamasına kanıksanmışlık denmektedir.

17.
Örgüt kuramının bir çalışma alanı olarak belirginleştiği ve Koşul Bağımlılık Kuramı etrafında geçici uzlaşmanın sağlandığı birinci evre olarak adlandırılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 1950-1970
Soru Açıklaması
18.

Örgütlerin davranışını anlayabilmek için o davranışın içinde gerçekleştiği ortamı anlamak gerekmektedir. Bu çerçevede kuramda, aşağıdakilerden hangisi örgütler arası ilişkilere dair ortaya konulan argümanlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Örgütler bağımsız varlıklardır.
Soru Açıklaması

Diğer şıklarda örgütlerin bağımlılığı üzerinde durulurken, B şıkkında örgütlerin bağımsızlığından bahsedilmektedir.

19.
Küçük taneli değişimler sık ortaya çıkan, küçük çaplı değişimler, iri taneli değişimler ise seyrek gözlenen ama büyük çaplı çevresel değişimlerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İri taneli değişimler örgütler için önemli uyum sorunları doğurur
Soru Açıklaması
20.
Sosyal bilimler araştırmalarında araştırma konusunun temel aktörünün veya aktörlerinin kimler olduğu hangi kavram ile açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" analiz birimi
Soru Açıklaması
Analiz birimi kavramının tanımı verilmiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler