• Örgüt Kuramı Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 1
1.

Bir araştırmanın bağımlı değişkeninin örgüt-içi, örgütler-üstü veya örgütlerarası hangi bağlamda ele alındığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Analiz düzeyi
Soru Açıklaması

Analiz düzeyi bir araştırmanın bağımlı değişkeninin örgüt-içi, örgütler-üstü veya örgütlerarası hangi bağlamda ele alındığını ifade etmektedir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kuramı alanında yapılan analiz düzeylerinden değildir?

Doğru Cevap: "A" Örgüt içi düzey
Soru Açıklaması

Örgüt düzeyi, örgütler arası düzey, örgütler üstü düzey ve örgüt toplulukları düzeyinin her biri örgüt kuramı alanında yapılan birer analiz düzeyi iken örgüt içi düzey örgüt kuramı değil örgütsel davranış analiz düzeyidir.

3.
Bir biçime sahip örgütlerden en fazla kaç tanesinin var olabileceğine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Taşıma kapasitesi 
Soru Açıklaması
4.

Bir örgüt topluluğunun üyesi olan örgütlerin sayısına ne denir?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel yoğunluk
Soru Açıklaması

Bir örgüt topluluğunun üyesi olan örgütlerin sayısına örgütsel yoğunluk denmektedir.

5.
Aşağıdaki örgüt kuramlarından hangisi örgütsel değişimi, örgütsel yapı ve koşul bağımlılık etmenleri arasındaki ilişkilerden yola çıkarak açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Koşul Bağımlılık Kuramı
Soru Açıklaması
6.

Rakiplerle aynı kaynaklara bağımlı olma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kaynak kıtlığı
Soru Açıklaması

Kaynak Kıtlığı: Rakiplerle aynı kaynaklara bağımlı olmaktan kaynaklanan durumdur.

7.

Bir örgüt biçiminin ne ölçüde bilinir olduğu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bilişsel meşruiyet
Soru Açıklaması

Bir örgüt biçiminin ne ölçüde bilinir olduğu bilişsel meşruiyettir.

8.
Bir sektördeki aktörler arasında var olan, ilişki, iletişim, iş birliği kurma biçimleri, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" İç ilişkililik
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, örgütsel yapının koşul-bağımlılık etmenine uymadığı durumlarda ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Örgütsel performansın sabit tutulması
Soru Açıklaması
Uyum, yüksek örgütsel performansa yol açan koşul-bağımlılık etmeninin düzeyi ile örgütsel yapı düzeyinin birleşimidir. Örgütsel yapı, koşul-bağımlılık etmenine uyarsa yüksek performans elde edilir. Tersine, yapı etmene uymazsa düşük performans elde edilir ve örgütler, daha yüksek performans elde etmek için uyuma doğru harekete geçerler. Bu ifade aynı zamanda, koşul-bağımlılık kuramının örgütsel değişime getirdiği açıklamadır. Düşük örgütsel performans sonucu ortaya çıkan kriz durumu örgütsel değişimi tetiklemektedir. Bu nedenle, doğru yanıt B seçeneğidir.
10.
Bir işletmede yer alan üretim birimi yöneticisinin birimin yeni girişimlerine destek olması için diğer birimleri ikna etmesi hangi tür politik faaliyetlere örnek oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Koalisyonlar oluşturma
Soru Açıklaması
İşletmelerin dış çevrelerindeki aktörlerle ilişkileri politik bir süreç olarak kabul edilmektedir. Örgütün içinde yer alan bireyler, gruplar veya örgütün kendisi bir takım politik faaliyetler çerçevesinde diğer birey, grup veya örgütlerle olan bağımlılık ve güç ilişkilerini şekillendirmektedir. Politik bakış açısına göre koalisyonlar oluşturmak, örgütlerin varlığını sürdürmeleri açısından en kritik faaliyeti içermektedir. Bu bakış açısına göre örgütlerin, diğer sosyal aktörleri kendi faaliyetlerine katılmaya ya da faaliyetlerine destek vermeye teşvik veya ikna etmesi gerekmektedir. Yukarıda verilen örnekte de bir birimin diğer birimlerin desteğini almak için onları ikna etmesine vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda doğru yanıt E seçeneğidir.
logo
Örgüt Kuramı
Ara Sınav - Deneme 1
11.
Pazar payının çok fazla işletme arasında paylaşıldığı bir sektörde hiçbir aktörün karşılıklı bağımlılık ilişkisini belirleyecek güce tek başına sahip olmaması durumu çevrenin hangi özelliğini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Düşük yoğunluk
Soru Açıklaması
Kaynak bağımlılığı kuramında örgütün davranışları üzerinde etkili olan çevre, üç özelliği açısından incelenmektedir. Bunlar yoğunluk, kaynak kıtlığı ve iç ilişkililik durumudur. Bir sektördeki toplam üretim hacminin, satışların, istihdamın, yaratılan katma değerin ağırlık olarak kaç işletme tarafından kontrol edildiği yoğunluk durumunu ifade etmektedir. Söz konusu sonuçların az sayıda (sektörün hacmine göre iki, üç ya da dört) örgüt arasında dağılması durumunda sektör yoğunluğunun yüksek olduğu kabul edilmektedir. Yüksek yoğunluğun tam tersine söz konusu sonuçların çok sayıda örgüt arasında dağılması ve hiçbir aktörün karşılıklı bağımlılık ilişkisini belirleyecek güce tek başına sahip olmaması o sektörde düşük yoğunluğa işaret etmektedir. Buna göre doğru yanıt A seçeneğidir.
12.
Bir örgüt topluluğunda, belirli bir örgüt biçimine sahip örgütlerde bilişsel meşruiyetin yavaşça arttığı görülmektedir. Bununla birlikte örgütler arasındaki rekabet de giderek artmaktadır. Kaynakların azlığı nedeniyle, bu rekabet örgütlere zarar vermektedir. Buna bağlı olarak örgüt kurulma oranları azalmakta ve kapanma oranları artmaktadır.Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Örgüt yoğunluğu yüksektir
Soru Açıklaması
13.

Örgütün uyuma yaklaştığı, ancak tam olarak ulaşamadığı, başka bir deyişle, örgütsel yapının koşul-bağımlılık değişkenleriyle kısmen uyum yakaladığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Eksik uyum
Soru Açıklaması

Örgütün uyuma yaklaştığı, ancak tam olarak ulaşamadığı, başka bir deyişle, örgütsel yapının koşul-bağımlılık değişkenleriyle kısmen uyum yakaladığı durum eksik uyumdur.

14.

Aşağıdakilerin hangisi işletmelerin çevresel talepler karşısında gösterdiği davranışlara verilen addır?

Doğru Cevap: "A" Uyma
Soru Açıklaması

Uyma, Örgütlerin çevresel baskılara karşı koymak yerine koşulların gerektirdiği davranışlarda bulunmasıdır.

15.

Evrendeki her olayın belirli bir neden sonuç ilişkisi ile oluştuğunu ve belirli kurallara tabi olduğunu savunan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Belirlenimcilik 
Soru Açıklaması

Belirlenimcilik; evrendeki her olay ve olgunun nedensellik zinciri çerçevesinde belirli kanunlar ya da kurallara bağlı olarak meydana geldiğini, doğada bulunan her şeyin birbirine kırılmaz bir neden-sonuç zinciriyle bağlı bulunduğunu kabul eden anlayıştır. Yanıt C’dir. 

16.
Daha yüksek düzeydeki koşul- bağımlılık etmenine uyumun daha aşağı düzeydeki koşul- bağımlılık etmenine uyuma göre daha yüksek performansa yol açması durumuna ne denir?
Doğru Cevap: "C" Farklılaşan performans
Soru Açıklaması
Farklılaşan Performans
17.
Bir örgüt topluluğunda, benzer örgüt biçimine sahip örgütlerin kurulma oranı düşük olduğu gibi, kapanma oranlarında da çok büyük değişiklikler görülmemektedir. Uzun bir zaman diliminde ise örgüt topluluğunun büyüklüğünde hissedilir bir değişime rastlanmamıştır.Buna göre bu örgüt topluluğuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Örgüt topluluğu taşıma kapasitesine ulaşılmıştır
Soru Açıklaması
18.

I. Örgütün sınırlarıII. Faaliyet sistemiIII. Örgütün genel stratejileriIV. Örgütsel süreçlerÖrgüt düzeyinde gerçekleştirilen analizler bir bütün olarak yukarıdakilerden hangisi/hangilerinin üzerinde durmaktadır?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Örgüt düzeyinde gerçekleştirilen analizler bir bütün olarak örgütsel süreçler, örgütün sınırları, faaliyet sistemi ve örgütün genel stratejileri üzerinde durmaktadır.

19.
Örgüt kuramları genel olarak çevrenin örgüt üzerindeki etkisini önceleyen belirlenimci bir eğilimle ortaya çıkmışlardır. Bu durumun nedeni klasik ve neo klasik yönetim dönemlerinde daha çok uygulamacılar tarafından üretilen yönetim bilgisine daha bilimsel bir kimlik kazandırma çabalarıdır. Tarihsel olarak ilk ortaya çıkan ve uzun yıllar örgüt kuramı alanında en belirleyici yaklaşım olan kuram, genel olarak örgütler için çevreyi en belirleyici öge olarak görmekte ve örgütlerin çevreye nasıl uyum sağlayabilecekleri üzerine düşünceler geliştirmektedir. Belirlenimci yaklaşımın çok belirgin olduğu bu kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Koşul bağımlılık kuramı
Soru Açıklaması
Tarihsel olarak ilk ortaya çıkan ve uzun yıllar örgüt kuramı alanında en belirleyici kuram olan koşul bağımlılık kuramında belirlenimci yaklaşım çok belirgindir. Kuram genel olarak örgütler için çevreyi en belirleyici öge olarak görmekte ve örgütlerin çevreye nasıl uyum sağlayabilecekleri üzerine düşünceler geliştirmektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.
20.
Kesim genişliği bol olan örgüte ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Genelci örgüt
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler