• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.
Firmanın açık ve örtük maliyetleri toplamına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik maliyet
Soru Açıklaması
2.
Eğer tüketici tercihleri orijine göre dışbükey ve tüketimde dışsallıklar yoksa her bir rekabetçi genel denge Pareto etkin dağılım olarak savunulur. Bu tanımlama aşağıdaki seçeneklerden hangisi için geçerlidir?
Doğru Cevap: "A" Refah ekonomisinde birinci teorem
Soru Açıklaması
Refah ekonomisinde birinci teoremi tüketici tercihleri orijine göre dışbükey ve tüketimde dışsallıklar yoksa her bir rekabetçi genel denge Pareto etkin dağılımı şeklinde tanımlanır.
3.
İnsanların emeklerini arz ederek elde ettikleri gelire ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ücret
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde firma kapanma kararı verir?

Doğru Cevap: "E" Fiyat < Ortalama değişken maliyet
Soru Açıklaması

Fiyatın ortalama değişken maliyetten küçük olması firmanın kapanma kararı almasına yol açar.

5.
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının firmaların ve tüketicilerin ürünün fiyatı ve kalitesi hakkında hiç bir bedel ödemeden, istedikleri bilgiye, istedikleri zaman ulaşabileceklerini ifade eden özelliklerinden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Şeffaflık özelliği
Soru Açıklaması
Şeffaflık özelliği, firmaların ve tüketicilerin ürünün fiyatı ve kalitesi hakkında hiç bir bedel ödemeden, istedikleri bilgiye, istedikleri zaman ulaşabilecekleri anlamına gelmektedir.
6.

I. Potansiyel firmalar elde ettikleri kâr normal kâra eşit oluncaya kadar piyasaya girmeye devam ederler.

II. Fiyat, marjinal maliyetin minimum olduğu seviyede belirlenir.

III. Uzun dönemde hem firma hem de piyasa dengesi sağlanır.

Tam rekabette uzun dönem firma dengesi ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Kısa dönemde kâr elde eden firmalar, potansiyel firmaların uzun dönemde piyasaya girmesine neden olur. Bu noktada potansiyel firmalar elde ettikleri kâr normal kâra eşit oluncaya kadar piyasaya girmeye devam ederler. Aynı zamanda fiyatı da ortalama maliyetin minimum olduğu seviyede belirlerler ki bu fiyat ne piyasada faaliyette bulunan firmaların piyasayı terk etmelerine neden olacak kadar düşük ne de potansiyel firmaların piyasaya girmelerine neden olacak kadar yüksektir. Bu durumda uzun dönemde hem firma hem de piyasa dengesi sağlanmış olur.

Cevap D şıkkıdır.

7.
Tüketici tercihlerinin tutarlılığı üzerine ekonomistler tarafından kabul edilmiş süreklilik aksiyomunun tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Eğer A sepeti B’ye tercih ediliyorsa ve diğer bir Z sepeti içerik olarak B’ye çok yakınsa bu durumda A sepeti Z’ye tercih edilir.
Soru Açıklaması
Tüketici tercihlerinin tutarlılığı üzerine ekonomistler tarafından kabul edilmiş süreklilik aksiyomunun tanımı; Eğer A sepeti B’ye tercih ediliyorsa ve diğer bir Z sepeti içerik olarak B’ye çok yakınsa bu durumda A sepeti Z’ye tercih edilir. şeklindedir.
8.

Üretim düzeyi ile birlikte değişmeyip sabit kalan üretim harcamaları toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Toplam sabit maliyet
Soru Açıklaması

Üretim düzeyi ile birlikte de¤iflmeyip sabit kalan üretim harcamalar› toplam›natoplam sabit maliyet denir

9.
Oligopolü dirsekli talep eğrisi yardımıyla açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Sweezy 
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik maliyetin doğru ifadesidir?
Doğru Cevap: "A" Toplam açık maliyetler + toplam örtük maliyetler
Soru Açıklaması
logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tam rekabetçi bir piyasada toplum refahın ölçümü doğru olarak gösterilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Tüketici artığı + üretici artığı
Soru Açıklaması

tam rekabetçi bir piyasada toplum refahın ölçümü, tüketici artığı ile üretici artığının toplamıdır.

12.

Bir şey seçildiğinde vazgeçilen alternatiflerin değerine ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması

Fırsat maliyeti kavramı, ekonominin yukarıdaki tanımı içinde yer almamakla beraber, kıtlığın bir sonucu olması itibariyle aslında zımni olarak tanımın içindedir. Fırsat maliyeti bir şeyi seçtiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerin değerini ifade etmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir.

13.
I. Bir modelde değeri veri olarak alınan değişkene dışsal değişken denir.II. Değeri model içinde belirlenen değişkene amaç değişkeni denir.III. Bir bağımsız değişkenin değeri bir birim arttığında bağımlı değişkenin nasıl  değiştiğini anlatan terime marjinal terim denir.IV. Karar vericinin optimize etmek istediği ilişkiye kısıt denir.Yukarıda verilen tanımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

Değeri model içinde belirlenen değişkene içsel değişken ve karar vericinin optimize etmek istediği ilişkiye amaç fonksiyonu denir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi basit Edgeworth modelinin varsayımları arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "E" Analizde kullanılan farksızlık eğrileri orijine göre içbükeydir.
Soru Açıklaması

İki mal ve iki tüketici için geliştirilen basit Edgeworth analizi tam rekabet piyasasında yapılmaktadır ve tüm girdi ve çıktı fiyatları veri kabul edilir. Diğer taraftan analize işlem maliyetleri, dış ticaret ve devlet dahil edilmemiştir. Analizde tüketicilerin fayda fonksiyonları birbirinden bağımsız olup, tüketicilerin normal davranış özelliklerini yansıtan farksızlık eğrileri orijine göre dışbükeyidir. Bu nedenle E seçeneğinde basit Edgeworth modeli için verilen ifade hatalı bir ifadedir.

15.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ekonomik kâr doğru olarak gösterilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Toplam hasılat - (açık maliyetler + örtük maliyetler)
Soru Açıklaması

Ekonomik kâr = Toplam hasılat - (açık maliyetler + örtük maliyetler) 'dir.

16.
I. Homojenlik özelliğiII. Fiyat belirleyici olma özelliğiIII. Şeffaflık özelliğiIV. Mobilite özelliğiYukarıda verilen ifadelerden hangileri tam rekabet piyasasının özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" I-III-IV
Soru Açıklaması
Tam rekabet piyasasının özellikleri; atomize olma, homojenlik, mobilite ve şeffaflıktır.
17.
Toplumda en kötü durumda olanların yararına olan politikaların adalete uygun olduğunu ileri süren kimdir?
Doğru Cevap: "C" Rawls
Soru Açıklaması
Scitovsky Kriteri
18.

Marjinal maliyet eğrisinin minimum noktalardan kestiği eğriler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" SRAVC ve SRATC
Soru Açıklaması

19.

Teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması

Üretim fonksiyonu, teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadeye denir. Bundan dolayı doğru cevap B seçeneğidir.

20.

Bir malın fiyatının artması halinde aşağıdakilerden hangileri gerçekleşir?

I-Tüketici rantı azalır

II-Üretici rantı artar

III-Refah azalır

   
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

Malın fiyatındaki yükseliş tüketici rantında düşmeye, üretici rantında ise artışa neden olur. Refahtaki değişimin yönü ise tüketici ve üretici rantındaki değişim miktarlarına bağlıdır. Bu nedenle doğru cevap D'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler