• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.
Emek dışındaki diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği yüksek ise emek talebinin ücret esnekliği nasıldır?
Doğru Cevap: "C" Yüksek esnek
Soru Açıklaması
Eğer firma dilediği zaman diğer üretim faktörlerinden istediği oranda bulabiliyorsa bu durumda emek talebinin ücret esnekliği de yüksek esnek olur.
2.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Edgeworth modelinde stratejik değişken hem üretim düzeyi hem de fiyattır
Soru Açıklaması

Cournot modelinde üretim düzeyi, Bertnard modelinde fiyat, Edgeworth modelinde hem üretim düzeyi hem de fiyat, Stackelberg modelinde üretim düzeyi stratejik değişkendir. Chamberlin modelinde firmalar karşılıklı bağımlılığın farkındadırlar. Bundan dolayı doğru cevap C’dir.

3.
Orijine göre içbükey olan bir üretim imkanları eğrisi ile bir fayda fonksiyonu tek bir noktada kesişiyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Marjinal ikame oranı, marjinal dönüşüm oranına eşittir.
Soru Açıklaması
4.
Gelir tüketim eğrisinden hareketle hangi eğri elde edilir?
Doğru Cevap: "A" Engel eğrisi
Soru Açıklaması
5.
Tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan mal bileşimlerinin oluşturduğu eğriye ne denir?
Doğru Cevap: "E" Farksızlık Eğrisi
Soru Açıklaması
Tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan mal bileşimlerinin oluşturduğu eğriye farksızlık eğrisi denir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının atomize olma özelliğini açıklamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Piyasadaki alıcı ve satıcı sayısının çok sayıda olması
Soru Açıklaması

Alıcı ve satıcı sayısının çok sayıda olması atomize olma özelliğini ifade eder.

7.
Diğer faktörler sabitken, tüketicinin gelirindeki bir artışın bütçe doğrusu üzerindeki etkisi nedir?
Doğru Cevap: "E" Bütçe doğrusu sağa kayar
Soru Açıklaması
8.

Marshall modeli oldukça kullanışlı ve değişimleri iyi gösteren bir model olmasına karşın bir ...........  ............  modelidir ve bir seferde bir piyasayı inceler.

Yukarıdaki ifadeyi doğru kılacak şekilde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" kısmi denge
Soru Açıklaması

Marshall modeli oldukça kullanışlı ve değişimleri iyi gösteren bir model olmasına karşın bir kısmi denge modelidir ve bir seferde bir piyasayı inceler. Bazı sorular için bu perspektif daralması analitik basitlik ve görüş keskinliği sağlar. Ancak bu yaklaşım, piyasalar arasındaki önemli ilişkilerin keşfine engel olabilir. Daha geniş çaplı sorulara cevap vermek için çeşitli piyasa ve bireyler arasındaki uygun olanlara ayna tutan, tüm ekonomiyi kapsayan bir modele ihtiyaç duyarız.

9.

Ekonomide kıt olmayan mallara ne denir? 

Doğru Cevap: "A" Serbest mal
Soru Açıklaması

Ekonomide kıt olmayan mallara serbest mal denir

10.
Uzun dönem emek talep eğrisinin kısa dönem emek talep eğrisine göre ücret değişikliklerine daha fazla duyarlı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Üretim sürecinde girdiler arası ikamenin mümkün olması
Soru Açıklaması
Üretim sürecinde girdiler arası ikamenin mümkün olması
logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.

Aşağıdaki mal gruplarından hangisinde marjinal ikame oranı (MRS) sabit ve -1'e eşit olur?

Doğru Cevap: "C" Dana eti – sığır eti
Soru Açıklaması

Orijine göre dışbükey türdeki farksızlık eğrileri için ortaya çıkan azalan MRS durumu, mallar arasında tam ikame durumunda sabit ve - 1’e eşit olur. Yine tamamlayıcı mallarda MRS 0 ya da ? değerleri dışında başka bir değer almaz. Eğer farksızlık eğrileri orijine göre içbükey olursa artan MRS durumu ile karşılaşılır. Soruda MRS değerinin sabit ve - 1’ eşit olması ikame malları niçin geçerli olduğuna göre şıklarda ikame malı olan dana eti ve sığır eti verildiğinden doğru şık C şıkkıdır.

12.

Bütçe doğrusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Doğru üzerinde tüketici tüm gelirini kullanmıştır
Soru Açıklaması

Bütçe doğrusu negatif eğimli olup, bu doğru üzerinde tüketici bütün gelirini kullanmıştır. Dolayısıyla harcamaları gelirine eşittir ve eğimi, -Px/Py olup, marjinal dönüşüm oranı (MRT) olarak da ifade edilebilir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi monopolcü rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "D" Mallar homojendir.
Soru Açıklaması

Mallar homojen değildir. Her firma kendi ürünü üzerinde monopolcü güce sahiptir

14.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi pozitif analize ilişkin bir önermedir?
Doğru Cevap: "E" Vergilerin arttırılması tüketimde azalmaya neden olacaktır.
Soru Açıklaması
15.

 Q = f (L, K, D, T)

Yukarıdaki üretim fonksiyonunda Q aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: "A" Üretim düzeyi
Soru Açıklaması

Q = f (L, K, D, T)

Bu üretim fonksiyonunda: Q üretim düzeyini, L emek girdisini, K sermaye girdisini, D doğal kaynak girdisini ve T teknoloji girdisini temsil etmektedir.

16.
I. Emeğin marjinal ürününün artan olmasıII. Firmanın marjinal hasılatının artan olmasıIII. Emeğin marjinal ürününün azalan olmasıIV. Firmanın marjinal hasılatının azalan olmasıYukarıdakilerden hangileri monopolcünün kısa dönem emek girdisi telep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "D" III ve IV
Soru Açıklaması
İlki emeğin marjinal ürününün azalan olması, ikincisi ise firmanın marjinal hasılatının da azalan olmasıdır çünkü monopolcü ilave ürünü satabilmek için fiyatı düşürmek zorundadır.
17.
Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektirmeyen fakat bir alternatiften vazgeçilmiş olunması nedeniyle ortaya çıkan maliyetlere ne ad verilir.
Doğru Cevap: "D" Örtük maliyet
Soru Açıklaması
Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektirmeyen fakat bir alternatiften vazgeçilmiş olunması nedeniyle ortaya çıkan maliyetlere örtük maliyet denir.
18.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tam rekabetçi bir firmanın kısa dönem kâr maksimizasyonu koşulu gösterilmiştir?

Doğru Cevap: "A" MR=MC
Soru Açıklaması

tam rekabetçi bir firmanın kısa dönem kâr maksimizasyonu koşulu MR=MC'dir. Diğer bir ifadeyle, marjinal hasılat marjinal maliyet eşitliğidir.

19.

Sermayenin fiyatı 28 lira, emeğin fiyatı 7 lira ve sermayenin marjinal fiziki ürünü 56 birim olarak belirlenmiş ise emeğin marjinal fiziki ürünü kaç birim olur?

Doğru Cevap: "D" 14
Soru Açıklaması

(MPPL/MPPK)= (w/r) ise (MPPL/56)= (7/28)

ifadesinde MPPL yi çekersek MPPL=14 birim olarak buluruz.

20.

Tam rekabet piyasasında bulunan bir firma hangi kritere göre kapanıp kapanmama kararı verir?

Doğru Cevap: "D" Ortalama değişken maliyetlere bakarak
Soru Açıklaması

Firma kapanıp kapanmama kararını ortalama değişken maliyetlerine (AVC) bakarak verir. Eğer firmanın ürettiği ürünler için piyasada gerçekleşen fiyat, firmanın değişken maliyetlerini dahi karşılayamıyorsa firmanın çekilmesi gerekmektedir. Bu durumda firmanın kapanması halinde katlanması gereken maliyetleri, sabit maliyetleri kadar olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler