• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.

Ekonomiyi birbirine bağlayan çok sayıda eşitlikle açıklama olarak bilinen genel denge kavramını geliştiren ilk iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Leon Walras
Soru Açıklaması

Fransız ekonomist Leon Walras (1831-1910) böyle bir analizi başlatmış. Ekonomiyi birbirine bağlayan çok sayıda eşitlikle açıklama metodu genel denge analizinde ilişkilerin anlaşılması temelini oluşturur. Walras, tek bir piyasadaki değişimin diğer piyasalara etkisini gösteren genel denge modellerini geliştirmiştir. Doğru cevap C seçeneğidir.

2.

Buğday üretiminde karşılaşılan ve üretimi olumsuz etkileyen dolu yağışı ne tür bir değişkendir.

Doğru Cevap: "B" Dışsal değişken
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, B şıkkıdır. Dışsal değişken, bir modelde değeri veri olarak alınan değişkendir. Yani bu değişkenin değeri incelenen modelin dışında bir dışsal süreç tarafından belirlenir. Buğday üretiminde ekilen alan, tohum, gübre vb. buğday üretimini belirleyen içsel değişkenlerdir. Dolu ise kontrol edilemeyen, model dışında belirlenen, bir dışsal değişkendir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrisinin taşıması gerekli özelliklerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini gösterir
Soru Açıklaması

x ve y ekseninde iki mala ilişkin çok sayıda farksızlık eğrisi çizebiliriz. Burada eksenler içinde her noktadan bir farksızlık eğrisi geçmekte ve farksızlık eğrileri haritası ortaya çıkmaktadır. Farksızlık eğrileri haritasına sahip olduğumuzda tüketici tercihleri konusunda her şeyi biliyoruz demektir. Bu eğrilere ilişkin özelliklere baktığımızda; daha önce açıkladığımız aksiyomlar çerçevesinde:

 • (i)  Farksızlık eğrilerinin birbirlerini kesmeyeceklerini söyleyebiliriz. Geçişlilik ve çoğu aza tercih etme aksiyomları çerçevesinde kesişme gerçekleşemez.
 • (ii)  Farksızlık eğrileri orijinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini gösterirler. Bu özellik çoğu aza tercih etme aksiyomu ile uyumludur. Ancak burada farksızlık eğrilerinin mutlaka paralel olacağı anlamı çıkmamalıdır, bazı durumlarda yaklaşıp bazı durumlarda ayrık olabilirler ancak birbirlerini kesemezler.
 • (iii)  Tüketici her iki malı da arzu ediyorsa (her iki malın marjinal faydaları pozitif ise yani MUx>0, MUy>0 ise) tüm farksızlık eğrileri negatif eğime sahip olacaktır.
 • (iv)  Her bir tüketim demeti sadece tek bir farksızlık eğrisi üzerinde bulunur, birden fazla farksızlık eğrisi üzerinde bulunamaz. Aksi takdirde bu eğriler birbirlerini keserler.
 • (v)  Farksızlık eğrileri kalın olarak da çizilemez; o zaman çok az fazla olan demet ile az olan demet aynı farksızlık eğrisi üzerinde olur. Dolayısıyla geçişlilik, süreklilik ve çoğu aza tercih etme aksiyomlarına aykırılık ortaya çıkar.
 • 4.
  Monopolcünün farklı piyasalarda farklı fiyat talep etmesine kaçıncı derece fiyat farklılaştırması denilmektedir?
  Doğru Cevap: "C" Üçüncü derece
  Soru Açıklaması
  5.
  Aşağıdakilerden hangisi bir monopolcünün 2. Derece fiyat farklılaştırması yaptığını gösterir?
  Doğru Cevap: "E" Satışın toplu alımlarda daha ucuza yapılması
  Soru Açıklaması
  6.
 • Marjinal fiziki ürün pozitif
 • Marjinal fiziki ürün sıfır
 • Marjinal fiziki ürün negatif
 • Eş ürün eğrisinin eğimi negatif
 • Eş ürün eğrisinin eğimi pozitif
 • Yukarıda verilen bilgilerden hangileri üretimin ekonomik bölgesi için gerekli şartlar arasında yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "A" I ve IV
  Soru Açıklaması

  Üretimin ekonomik bölgesi, her iki girdinin marjinal fiziki ürününün pozitif olduğu ve eş ürün eğrisinin negatif olduğu bölgeye denir

  7.
  Mallar arasında tam ikame var ise Py < Px olduğunda tüketicinin optimal seçimi nasıl belirlenir?
  Doğru Cevap: "D" Tüketici tüm gelirini y malı için kullanır.
  Soru Açıklaması
  8.
  Eğer ekonomide genel denge koşullarının sağlanmasında pareto optimalitesi çalışmıyorsa genel denge aşağıdaki teoremlerden hangisi ile açıklanır?
  Doğru Cevap: "A" İkinci en iyi teoremi
  Soru Açıklaması
  İkinci En iyi Teorem: Eğer ekonomide genel denge koşullarının sağlanmasında pareto optimalitesi çalışmıyorsa genel denge İkinci En iyi Teorem ile açıklanır.
  9.
  Üretim imkanları sınırı eğrisi üzerindeki her hangi bir noktadan çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisi aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
  Doğru Cevap: "A" Marjinal dönüşüm oranı
  Soru Açıklaması
  Marjinal dönüşüm oranı
  10.

  Aşağıda verilenlerden hangisi Pareto optimumunun oluşmamasına doğrudan neden olur?

  Doğru Cevap: "D" Üretimde ve tüketimde dışsallıkların bulunması
  Soru Açıklaması

  Ekonomide tam rekabet koşulları geçerli olsa bile, üretimde ve tüketimdedışsallıkların bulunması durumunda Pareto optimumuna ulaşılmaz. Dışsallık bir üreticinin veya tüketicinin diğerlerinin davranışlarından fayda veya zarar görecek şekilde etkilenmesidir. Eğer tüketici veya üretici fayda elde etmişse bunun bedelini ödememekte veya zarar görmüşse bu zararı tazmin edilmemektedir. Bu durumda piyasadaki fiyat sistemi doğru bilgi aktarma işlevini yerine getiremeyecek, gerçekpiyasa fiyatları oluşturulamayacak, etkin kaynak dağılımı sağlanamayacaktır.

  logo
  Mikro İktisat
  Deneme Final Sınavları - Deneme 7
  11.

  Firma belli bir üretim düzeyine ilişkin maliyet minimizasyonunu hangi noktadaki girdi bileşenleri ile gerçekleştirir?

  Doğru Cevap: "B" Eş maliyet doğrusunun eş ürün eğrisine teğet olduğu noktalardaki
  Soru Açıklaması

  Firma belli bir üretim düzeyine ilişkin maliyet minimizasyonunu, eş maliyet doğrusunun eş ürün e¤risine teğet olduğu noktaya ait girdi bileşenlerini kullanarak gerçekleştirir.

  12.

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi pozitif analiz yöntemine örnek verilebilir?

  Doğru Cevap: "E" Hükümetin vergileri artırması tüketimde azalmaya neden olacaktır.
  Soru Açıklaması

  Hükümetin vergileri artırması tüketimde azalmaya neden olacaktır.

  13.

  I. Kısa Dönem

  II. Uzun Dönem

  III. Çok Uzun Dönem

  Sabit girdi kavramı yukarıda sıralanan dönemlerde hangilerinde geçerlidir?

  Doğru Cevap: "A" Sadece I
  Soru Açıklaması

  Kısa dönem üretim girdilerinden sadece birinin değiştirilmesine olanak tanıyan dönemdir.

  14.

  Toplum refahının maksimum olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Tam rekabet
  Soru Açıklaması

  Tam rekabetçi piyasalarda toplumun refah seviyesi maksimumdur. Bundan dolayı doğru cevap D’dir.

  15.
  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir döneme ait oligopol piyasası modelidir?
  Doğru Cevap: "E" Hakim firma modeli
  Soru Açıklaması
  16.

  İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelir

  Doğru Cevap: "A" Rant
  Soru Açıklaması

  insanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelire rant adı verilir.

  17.

  Tek bir firmanın yakın ikamesi olmayan bir malı üretip sattığı piyasa türüne ne ad verilir?

   

  Doğru Cevap: "A" Monopol
  Soru Açıklaması

  Tek bir firmanın yakın ikamesi olmayan bir malı üretip sattığı piyasa türüne monopol piyasası adı verilmektedir.

  18.

  I. Piyasadaki Alıcı ve Satıcıların Sayısının Çokluğu

  II. Üretilen Ürünlerin Homojen Olması

  III. Piyasaya Giriş-Çıkış Engelinin Bulunması

  Verilenlerden hangisi ya da hangileri tam rekabet piyasasının özellikleri arasındadır?

  Doğru Cevap: "C" I ve II
  Soru Açıklaması

  Tam rekabet piyasasının özellikleri, piyasadaki alıcı ve satıcıların sayısının çokluğu, üretilen ürünlerin homojen olması, piyasaya giriş-çıkış engelinin bulunmaması ve piyasa hakkında tam bilgiye sahip olunması şeklindedir. Cevap C şıkkıdır.

  19.
  Üretim imkânları sınırı eğrisi kaç şekilde olabilmektedir?
  Doğru Cevap: "B" Üç
  Soru Açıklaması
  Orijine iç bükey, doğrusal ve Orijine dış bükey şekil alabilir.
  20.
  Tam rekabet piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "A" Firma talep eğrisi fiyat eksenine paraleldir.
  Soru Açıklaması
  Firma talep eğrisi fiyat eksenine paralel değildir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler