• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.
Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi, talep ve arz modelini oluşturmuş ve bu iki piyasa kuvvetinin eş anlı hareketinin fiyatı belirlediğini göstermiştir?
Doğru Cevap: "D" Alfret Marshall
Soru Açıklaması
Marshall talep ve arz modelini oluşturmuş ve bu iki piyasa kuvvetinin eş anlı hareketinin fiyatı belirlediğini göstermiştir.
2.
Monopsoncu firma için faktör talep eğrisinin çizilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Monopsoncu firmanın gerçek girdi talep eğrisinin tek bir noktadan oluşması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi monopolcünün  kısa dönem emek talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedenlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Emeğin marjinal ürünün azalan olması
Soru Açıklaması
Emeğin marjinal ürününün azalan olması belli bir ücret seviyesinden sonra MPPL azalacağı için emek talebi de düşer . Bu nedenle emek talep eğrisi azalan olacaktır.
4.

Dirsekli talep eğrisi modeli hangi iktisatçı tarafından ortaya konulmuştur?

Doğru Cevap: "B" Paul Sweezy
Soru Açıklaması

Dirsekli talep eğrisi modeli, 1939 yılında Paul Sweezy tarafından geliştirlmiştir. Bundan dolayı doğru cevap B’dir

5.

Piyasa türleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Oligopolde fiyat dışı rekabet vardır.
Soru Açıklaması

Oligopolller arasında genelde kartelleşme görülür. Firmalar aralarında anlaşarak fiyat rekabetini yasaklarlar.

6.

Uzun dönem ortalama maliyeti minimum kılan kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin ait olduğu tesisin büyüklüğüne ------- denir

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Optimum tesis büyüklüğü
Soru Açıklaması

Optimum tesis büyüklüğü

Uzun dönem ortalama maliyeti minimum kılan kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin ait olduğu tesisin büyüklüğüne optimum tesis büyüklüğü denir.

7.
Ücret seviyesinin ortalama ürün hasılatı üzerinde olduğu durumda emek talebi ne olur? 
Doğru Cevap: "E" Emek talebi sıfırdır
Soru Açıklaması
Ücret seviyesi üretilen ürünün ortalama hasılasından yüksek olması firmanın maliyetlerinin çok arttığı anlamına gelir ve böylece emek talebi sıfır olur.
8.
Toplam hasılatın maksimum olduğu noktada bir monopolcü firmanın talep eğrisinin fiyat esnekliği değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "A" -1
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasasına yöneltilen eleştirirlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Malın kalitesini artırmaya yönelik araştırmalar yapılır
Soru Açıklaması

Oligopolcü firmalar, mallarının kalitesinin geliştirilmesi, yeni tür malların türetilmesi amacıyla sağladıkları katkılar nedeniyle, ekonominin dinamik gelişmelerinin vazgeçilmez öğeleridir.

10.

Eş ürün eğrisinin eğiminin mutlak değer olarak ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" marjinal teknik ikame oranı
Soru Açıklaması

Eş ürün eğrisinin eğimi, üretim sabit iken firmanın bir girdiyi diğeriyle ikame edebilme derecesini verir. Eş ürün eğrisinin eğiminin negatif değeri marjinal teknik ikame oranı (MRTS) olarak adlandırılır. Aynı çıktı düzeyinde kalabilmek için girdilerden birinin miktarını bir birim arttırdığımızda diğer girdiden kaç birim vazgeçmek zorunda olduğumuzu gösteren orana marjinal teknik ikame oranı denir.

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
11.
Bir firma için kârı maksimize etmesiyle aşağıdaki seçeneklerde verilen durumlardan hangini gerçekleştirmiş olmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Firma üretim sürecinde kullanacağı üretim faktörleri seçimini de yapmış olur.
Soru Açıklaması
Firma üretim sürecinde kullanacağı üretim faktörleri seçimini de yapmış olur.
12.
Sermaye miktarı sabitken emeğin artan miktarlarının üretime girmesi sonucu elde edilen toplam ürün aşağıda yer alan kavramlardan hangisi ile gösterilmektedir? 
Doğru Cevap: "A" TPP
Soru Açıklaması
13.
Tek bir tüketicinin üretim imkanları sınırı üzerinde fayda maksimizasyonuna ulaşması için gerekli şart nedir?
Doğru Cevap: "D" Tüketicinin marjinal ikame oranını, marjinal dönüşüm oranına eşitlemesi
Soru Açıklaması
Tüketicinin marjinal ikame oranını, marjinal dönüşüm oranına eşitlemesi durumunda fayda maksimizasyonuna ulaşılır
14.
Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki bireylerin kabiliyetleri, eğitimleri ve öğretimleri dahil olmak üzere fiziki ve entelektüel hizmetlerinin tamamını içermektedir.
Doğru Cevap: "B" Emek
Soru Açıklaması
Emek toplumdaki bireylerin kabiliyetleri, eğitimleri ve öğretimleri dahil olmak üzere fiziki ve entelektüel hizmetlerinin tamamını içermektedir.
15.

üretim sürecinde kullanılan değişken girdi miktarının artırılması sonucu elde edilen toplam ürün miktarına ne denir? 

Doğru Cevap: "A" Toplam fiziki ürün
Soru Açıklaması

soruda verilen tanımı karşılayan ifade, toplam fiziki ürün dir. 

16.
Tam rekabet piyasalarında herhangi bir firmaya ait talep eğrisi nasıldır?
Doğru Cevap: "B" Yatay eksene paraleldir.
Soru Açıklaması
17.
Sabit maliyetli firmaların uzun dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yatay eksene paraleldir.
Soru Açıklaması
18.
Firmalar üretimleri için gerekli olan girdileri kaç ana kaynaktan sağlar?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
Firma girdisi bireylerden emek , firmalardan sermaye ve son olarak doğal kaynaklar olarak açıklanabilir.
19.
Bir fayda fonksiyonuna ilişkin eğri üretim imkanları eğrisini iki noktada kesiyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Elde edilebilecek maksimum faydaya ulaşılmamıştır.
Soru Açıklaması
Dağılımda ve Üretimde genel denge
20.
Bir firmanın fiyat kabullenici olmasından ne anlıyorsunuz?
Doğru Cevap: "D" Firmanın fiyatı etkileyemeyecek kadar küçük olduğunu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler