• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.
Belirli şartlarda, mallardan birisinin belirli bir miktarı ile birlikte diğer maldan üretilebilecek maksimum miktarı gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Üretim imkânları sınırı eğrisi
Soru Açıklaması
Üretim İmkanları Sınırı Eğrisi
2.
Bir politika değişikliğinin bir sosyal iyileşme olarak değerlendirilebilmesi için hem Kaldor hem de Hicks kriterlerine uygun olması gerektiğini ileri süren kriter kime aittir?
Doğru Cevap: "A" Scitovsky
Soru Açıklaması
Bir politika değişikliğinin bir sosyal iyileşme olarak değerlendirilebilmesi için hem Kaldor hem de Hicks kriterlerine uygun olması gerektiğini ileri süren kriter Scitovsky kriteridir.
3.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yeni firmaların piyasaya girişlerini engelleyerek monopolün varlığına yol açan faktörlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Ücretler
Soru Açıklaması
Doğru yanıt ücretlerdir.
4.
Pareto optimum noktalarının birleştirilmesi ile ilgili olarak elde edilen eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Anlaşma eğrisi
Soru Açıklaması
İki tüketici için değişimin son bulduğu ve marjinal ikame oranlarının eşit olduğu Pareto optimum noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğri, anlaşma eğrisi veya sözleşme eğrisi olarak adlandırılır.
5.

Tam rekabet piyasasında bir firmanın karşı karşıya olduğu talep eğrisi nasıldır?

Doğru Cevap: "A" Sonsuz esnek
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında her satıcı firma, piyasa fiyatını veri olarak kabul etmek zorundadır. Yani firma fiyatı etkileyemez ve fiyat kabullenicidir. Bu yüzden firmanın malı hiç talep edilmese veya çok talep edilse de fiyatı değişmeyecektir. Ayrıca firma talebi artırmak gibi bir sebeple de fiyatını değiştiremeyecektir. Bu yüzden tam rekabet piyasasında, firma malına ait talep yatay eksene paralel ve sonsuz esnektir.

6.
Piyasada üretilen ürünlerin tam ikameye sahip olmaları gerekliliği tam rekabet piyasasının hangi özelliği ile açıklanır?
Doğru Cevap: "A" Homojenlik özelliği
Soru Açıklaması
7.

Hem etkinlik hem de refah açısından en ideal piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Tam rekabet piyasası
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, C şıkkıdır. Hem etkinlik hem de refah açısından en ideal piyasa tam rekabet piyasasındadır.

8.
Emek girdisi için talep eğrisi genellikle sol yukarıdan sağ aşağıya doğru eğimlidir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Azalan marjinal verimler prensibi
Soru Açıklaması
Bu negatif eğimin nedeni azalan marjinal verimler prensibidir. Sermaye girdisini sabit tutan bir firma kullandığı emek girdisini artırdığında ilave emek girdisininmarjinal verimliliği (MPL) eninde sonunda azalandır. Çünkü emek girdisinin artırılmasıyla emek birimi başına sermaye miktarı azalmaktadır. İstihdam edilen emek sayısı arttığında emeğin marjinal verimliliği azaldığı için, MRPL de azalan olacaktır. Dolayısıyla emek talep eğrisi elde edilirken emeğin marjinal verimliliği veri ya da sabit olan ürün fiyatı (Px) ile çarpıldığından MRPL de azalan olur.
9.
Kâr maksimizasyonu amaçlayan firmanın emek talebine ilişkin kuralı; aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Px.MPL=w
Soru Açıklaması
Kâr maksimizasyonu amaçlayan firmanın emek talebine ilişkin kural: Px.MPL=w dir.
10.

Bir malın piyasasında arz fazlası varsa, o malın fiyatı ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi meydana gelir?

Doğru Cevap: "C" Malın fiyatı düşer
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, C şıkkıdır. Bir malın piyasasında arz fazlası varsa, üreticiler ellerindeki malları satmak için malın fiyatını düşürmek zorunda kalır. Dolayısıyla piyasada denge oluşabilmesi için malın fiyatı düşer. 

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.

Maksimum tesis kapasitesinden küçük üretim düzeyleri ------- olarak adlandırılır.

              Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Aşırı kapasite
Soru Açıklaması

Aşırı kapasite

Maksimum tesis kapasitesinden küçük üretim düzeyleri aşırı kapasite olarak adlandırılır.

12.
Aşağıdakilerden hangisi bir ürün için çıktı etkisinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Firma verimliliğinde düşüş
Soru Açıklaması
Çıktı etkisi fiyatların değişimi ile ilgili olarak firmanın üretimini gerçekleştireceği çıktı miktarını ayarlaması sürecini tanımlar. Bu nedenle verimlilik dışında kalan tüm seçenekler dolaylı olarak fiyat değişimleri ile açıklanabilir.
13.

Marjinal maliyeti 0.5 ve marjinal teknik ikame oranı 4 olan bir firma için sermayenin marjinal fiziki ürünün değeri kaçtır?

 

Doğru Cevap: "B" 0,5
Soru Açıklaması

Marjinal maliyet (SRMC) = 1/ MPPL ile hesaplanmaktaydı. 0,5=1/ MPPL denklemini çözersek MPPL = 2 olarak bulunur. Marjinal teknik ikame oranı (MRTS) = MPPL/MPPK formülüyle hesaplanır. Elimizde MRTS ve MPPL değerleri olduğundan bu formülü MPPK için çözersek sonuca ulaşmış oluruz. 4= 2/ MPPK, buradan MPPK= 0,5 olarak bulunur

14.

Aşağıdaki ürünlerden hangisine ait piyasa tam rekabete en yakın olanıdır?

Doğru Cevap: "D" Ekmek
Soru Açıklaması

Gemi ve uçak gibi ürünlerde hem alıcı hem satıcı sayısı sınırlıdır. İlaç ve otomobilde ise alıcı sayısı çok olduğu halde satıcı sayısı sınırlıdır. Bu nedenle bu ürünlerin hiçbiri tam rekabet piyasasının temel özelliklerinden biri olan çok sayıda satıcı ve çok sayıda alıcı şartını sağlamaz. Bu nedenle tam rekabete en yakın olan ürün ekmektir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi Pareto optimaliteyi gösterir?
Doğru Cevap: "D" MRSYX1 = MRSYX2 = … = MRSYXn olması
Soru Açıklaması
Pareto optimalite
16.

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "A" Piyasada tek bir firma vardır
Soru Açıklaması

Tam rekabetçi piyasalardan söz edebilmek için bir piyasan›n afla¤›daki özellikleritafl›mas› gerekmektedir.• Piyasadaki Al›c› ve Sat›c›lar›n Say›s›n›n Çoklu¤u (Atomize Olma Özelli¤i)• Üretilen Ürünlerin Homojen Olmas› (Homojenlik Özelli¤i)• Piyasaya Girifl-Ç›k›fl Engelinin Bulunmamas› (Mobilite Özelli¤i)• Piyasa Hakk›nda Tam Bilgiye Sahip Olunmas› (fieffafl›k Özelli¤i)

17.
Emek girdisi için ortalama fiziki ürünün artmakta olduğu üretim bölgesinde kısa dönem ortalama değişken maliyetin durumu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Azalandır. 
Soru Açıklaması
18.

Elimizdeki parayla tiyatroya gitmek yerine paramızı bankada tutarak faiz elde etmek, aşağıdakileren hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "A" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması

Elimizdeki parayla tiyatroya gitmek yerine paramızı bankada tutarak faiz elde etmek, Fırsat Maliyetine örnektir.

19.

I. Toplam değişken maliyet

II. Toplam sabit maliyet

III. Ortalama sabit maliyet

Firma üretim yapmadığında sıfır olan maliyet yukarıda sıralanan maliyet kavramlarından hangisi ve hangileridir?

Doğru Cevap: "E" Sadece I
Soru Açıklaması

Üretim durduğunda değişken maliyet söz konusu olmayacağı için toplam değişken maliyet sıfır olur.

20.

Belirli bir zaman diliminde, bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişme ne olarak tanımlanır?

 

Doğru Cevap: "A" Marjinal fayda
Soru Açıklaması

Marjinal fayda belirli bir zaman diliminde, bu maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişme olarak tanımlanır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler