• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 39

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 39
1.

Uzun dönem maliyet minimizasyonunu amaçlayan firmanın; emeğin marjinal fiziki ürünü (MPPL=20) emeğin ücreti (w) ise 4 birim iken Sermayenin marjinal fiziki ürünü (MPPK=50)iken firmanın maliyet minimizasyonu için sermayenin birim fiyatı ne olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması

Firma uzun dönem maliyet minimizasyonu için MPPL/w= MPPK/r formülünden ilgili değerler yerine konulduğunda 20/4=50/r

r=10 olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir.

2.
Bir maldan bir birim daha fazla üretmek için öteki maldan ne kadar fedakârlık etmekgerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Marjinal dönüşüm oranı
Soru Açıklaması
Marjinal Dönüşüm Oranı, bir maldan bir birim daha fazla üretmek için öteki maldan ne kadar fedakârlık etmek gerektiğini göstermektedir.
3.
                                  Yukarıdaki şekile göre, üretim imkânları sınırı eğrisi üzerinde diğer tüm etkin üretim noktalarına oranla en çok tercih edilen üretim noktası hangisidir?
Doğru Cevap: "C" E noktası
Soru Açıklaması

Bireyin farksızlık eğrilerini şekle ilave ettiğimiz zaman, üretim imkânları sınırı eğrisi üzerinde tek bir nokta (E noktası) maksimum faydayı sağlamaktadır. E noktasında üretim imkânları sınırı eğrisi, bireyin ulaşabileceği en yüksek farksızlık eğrisine (U2) teğettir. Bu teğet noktasında marjinal ikame oranı (MRSYX) marjinal dönüşüm oranına (MRTYX) eşittir. Böylece hem üretimde hem de dağılımda ekinlik sağlanmıştır.

4.

Gelirin bir fonksiyonu olarak çizilen talep eğrisine ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Engel eğrisi
Soru Açıklaması

Talep fonksiyonları için fayda maksimizasyonu problemi çözümünden hareket edilir ve talep fonksiyonları setine ulaşılır. Bu set içerisinde; üç tür talep fonksiyonu tanımlanır: • Fiyatın bir fonksiyonu olarak talep (geleneksel, alışılmış veya doğal talep eğrisi) • Gelirin bir fonksiyonu olarak talep (Engel Eğrisi) • Diğer bir malın fiyatının fonksiyonu olarak talep (Çapraz fiyat talep fonksiyonu)

5.
Üretim imkanları sınırı eğrisinin doğru şeklinde olması aşağıdaki koşulların hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "A" Her iki üretim fonksiyonunun ölçeğe göre sabit getiriye sahip olması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi üreticiler arasında etkin girdi paylaşımını gösteren eşitliktir?
Doğru Cevap: "A" MTRSXKL= MTRSYKL=w/r
Soru Açıklaması

Üreticiler arasında etkin girdi paylaşımının sağlandığı noktada malların marjinal teknik ikame oranları ile girdi fiyatlarının birbirine oranının eşit olması gerekir.

7.

Üretim sıfır olduğu durumda sıfır olan, üretim artıkça artan maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Toplam değişken maliyet
Soru Açıklaması

Toplam değişken maliyet; üretim sıfır olduğu durumda sıfır olup, üretim artıkça artmaktan maliyettir.

8.
Gerçekte var olan yerine olması gereken ile ilgilenen iktisadı anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Normatif iktisat
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Fayda düzeyinin azalması farksızlık eğrisini sola doğru kaydırır
Soru Açıklaması

Farksızlık eğrileri; Birbirlerini kesmez, Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini gösterirler, Tüketici her iki malı da arzu ediyorsa, negatif eğimlidirler, Her bir tüketim demeti sadece tek bir farksızlık eğrisi üzerinde bulunur. Fayda düzeyinin azalması durumunda, farksızlık eğrisi sola doğru kaymaz.

10.
I. Toprak II. Emek III. Sermaye  IV. Hizmetler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir üretimi gerçekleştirmek için gerekli üretim faktörlerindendir? 
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 39
11.
Edgeworth kutu diyagramında eşürün eğrilerinin birbirlerine teğet oldukları noktaların birleştirilmesi ile elde edilen eğriye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Etkin üretim seti
Soru Açıklaması
Edgeworth kutu diyagramında eşürün eğrilerinin birbirlerine teğet oldukları noktaların birleştirilmesi ile elde edilen eğri üretimin anlaşma eğrisini veya etkin üretim setini gösterir.
12.
Tam ikâme mallar için çizilebilecek farksızlık eğrilerinin şekli aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Düz doğru 
Soru Açıklaması
13.

Girdi fiyatları sabitken girdilere yapılan toplam harcama miktarının artması durumda eş maliyet doğrusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Paralel olarak sağa kayar ve eğim değişmez
Soru Açıklaması

Girdi fiyatları sabitken girdilere yapılan toplam harcama miktarının artması durumda eş maliyet doğrusu paralel olarak sağa kayar ve eğim değişmez.

14.
Ücretlerdeki yüzde onluk bir artış ile ilgili kategorideki emek piyasası istihdamında yüzde beşlik bir azalışa neden olmuş ise emek talebi ücret esnekliği hangi değeri alır?
Doğru Cevap: "A" -1/2
Soru Açıklaması
Ücretlerdeki yüzde onluk bir artış ile ilgili kategorideki emek piyasası istihdamında yüzde beşlik bir azalışa neden olmuş ise emek talebi ücret esnekliği -1/2 olur.
15.
Emeğin marjinal ürünü için aşağıdaki kısaltmalardan hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "A" MPL
Soru Açıklaması
MPL: Emeğin marjinal ürünü
16.
Heterojen mal üreten oligopolcülerden oluşan piyasaya ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Farklılaştırılmış oligopol
Soru Açıklaması
Farklılaştırılmış Oligopol
17.
Pozitif eğimli bireysel emek arz eğrisi elde edebilmek için hangi koşullar gereklidir?
Doğru Cevap: "E" a ve c şıkkı
Soru Açıklaması
Boş zamanın normal mal yani gelir arttıkça talebi artan bir mal olması ve ikame etkisinin gelir etkisinden büyük olması gerekir .
18.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde TPP ve MPP ilişkisi doğru ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" TPP maksimum olduğu noktada MPP 0 dır. 
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bir monopolcü rekabet piyasası olmaya daha yakındır?
Doğru Cevap: "A" Akaryakıt
Soru Açıklaması
20.

Üretimde kullanılan girdilerin oranı %10 arttırıldığında üretim de %10 oranında artıyorsa, üretim sürecinde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

Doğru Cevap: "C" Ölçeğe göre sabit getiri
Soru Açıklaması

Üretim faktörleri miktarının ve üretim miktarının aynı oranda artması ölçeğe göre sabit getiri durumunu ifade eder.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler