• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 38

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 38
1.

Aşağıdaki durumların hangisinin gerçekleşmesi halinde firmanın kapanma kararı alıp piyasadan çekilmesi gereklidir?

Doğru Cevap: "C" piyasa fiyatı, ortalama değişken maliyetin en düşük noktasından bile az olduğunda
Soru Açıklaması

Firma kapanıp kapanmama kararını ortalama değişken maliyetlerine (AVC) bakarak verir. Eğer firmanın ürettiği ürünler için piyasada gerçekleşen fiyat, firmanın değişken maliyetlerini dahi karşılayamıyorsa firmanın çekilmesi gerekmektedir. Bu durumda firmanın kapanması halinde katlanması gereken maliyetleri, sabit maliyetleri kadar olacaktır. Firmanın toplam değişken maliyetleri, elde ettiği toplam hasılatının üstünde ise piyasada oluşan fiyat hem ortalama maliyetin hem de ortalama değişken maliyetin altında olur. Bu durumda firmanın kapanma kararı alıp piyasadan çekilmesi en mantıklı olanıdır.

2.

Ak firmasının 2016 yılı toplam hasılatı 2580 000 TL, açık maliyeti, 1475 000 TL ve örtük maliyeti 185 000 tl olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Ak firmasının 2016 yılı Ekonomik kârı kaç TL dir?

Doğru Cevap: "C" 920 000
Soru Açıklaması

Ekonomik kâr = Toplam haslat - Toplam maliyet (açık + örtük maliyetler)Ekonomik kâr= 2580000-(1475000+185000)=920000 TL

3.

 Aşağıdaki eşitliklerden hangisi toplum refahını ölçmenin yollarından biridir?

Doğru Cevap: "A" W= CS + PS
Soru Açıklaması

Toplumun refahını (W) ölçmenin yollarından bir tanesi tüketici artığı (CS) ile üretici artığının (PS) toplanmasıdır.

4.

Genel denge analizine ilişkin çalışmalar ilk kez hangi iktisatçı ile başlamıştır?

Doğru Cevap: "C" Walras
Soru Açıklaması

Kısmi denge kavramı Alfred Marshall, genel denge kavramı ise Leon Walras ile anılmaktadır. Genel denge analizine ilişkin çalışmalar 19. yüzyılın son çeyreğinde Leon Walras ile başlamıştır.

5.

Teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması

Üretim fonksiyonu, teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadedir.

6.
Üreticilerarası dengeye ilişkin olarak, Edgeworth kutu diyagramında eksenler neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Sabit miktardaki sermaye ve emek miktarlarını
Soru Açıklaması
Üretim etkinliğini analiz etmek için de Edgeworth kutu diyagramı kullanılabilir. Burada iki malın üretildiği (X,Y), üretimde sermaye ve emek olmak üzere iki girdinin (K,L) kullanıldığı varsayılmaktadır. Üretim faktörleri homojen olup, toplam miktarları sabittir.
7.

a ve b gibi iki mal tüketen bir tüketici, mevcut geliri ile optimum tüketim bileşimini seçtiğinde aşağıdaki koşullardan hangisini yerine getirmiş olur?

Doğru Cevap: "C" MUa/MUb=Pa/Pb
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, C şıkkıdır. a ve b gibi iki mal tüketen bir tüketici, mevcut geliri ile optimum tüketim bileşimini seçtiği nokta farksızlık eğrisinin bütçe doğrusuna teğet olduğu noktadır. Bu noktada farksızlık eğrisinin eğiminin tersi (negatif işaretlisi) olan marjinal fayda oranları, bütçe doğrusunun eğimin tersi (negatif işaretlisi) olan fiyat oranına eşit olmuş olur. 

8.

I. Tam rekabet piyasasında her satıcı firma, piyasa fiyatını veri olarak kabul etmek zorundadır.

II. Tam rekabet piyasasında, firma talep ve piyasa talep eğrisi negatif eğime sahiptir.

III. Tam rekabet piyasasında, firma talebi artırmak gibi bir sebeple fiyatını değiştirebilir. 

Tam rekabet piyasalarında firma ve piyasa talep eğrisi ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

I. Tam rekabet piyasasında her satıcı firma, piyasa fiyatını veri olarak kabul etmek zorundadır. (Doğru)

II. Tam rekabet piyasasında, firma talep ve piyasa talep eğrisi negatif eğime sahiptir. (Yanlış, tam rekabet piyasasında, piyasa talep eğrisi negatif eğime sahiptir. Firma talep eğrisi yatay ekseneparaleldir.)

III. Tam rekabet piyasasında, firma talebi artırmak gibi bir sebeple fiyatını değiştirebilir. (Yanlış, tam rekabet piyasasında, firma talebi artırmak gibi bir sebeple fiyatını değiştiremeyecektir.) 

Cevap A şıkkıdır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi monopol piyasanın özelliğini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Giriş engellerinin olması
Soru Açıklaması
Giriş engellerinin olması doğru cevaptır.
10.
Aşağıdakilerden hangisi, açıklanmış tercihler teorisini geliştirerek tüketici davranışları teorisini ordinalist yaklaşım çerçevesinde analiz eden iktisatçıdır?
Doğru Cevap: "C" Paul Samuelson
Soru Açıklaması
Paul Samuelson açıklanmış tercihler teorisini geliştirerek tüketici davranışları teorisini ordinalist yaklaşım çerçevesinde analiz etmiştir
logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 38
11.
Firmanın belli bir çıktı düzeyini, mümkün olan en düşük maliyet ile gerçekleştirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik etkinlik
Soru Açıklaması
12.
1897 yılında geliştirilen, aynı Cournot ve Bertrand modelleri gibi piyasada iki firmanın olduğu, firmaların aynı maliyetle homojen mal ürettikleri, her düopolcünün kendi kendi malına yönelik talep eğrisini tam olarak bildiği ve her iki firmanın da kâr maksimizasyonu amaçladıkları varsayımları üzerine kurulan model aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Edgeworth Modeli
Soru Açıklaması
13.
Kısa dönemde firmanın üretim için katlandığı toplam maliyet formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Toplam maliyet = toplam sabit maliyetler + değişken maliyetler
Soru Açıklaması
14.
Emek girdisi için marjinal ürünün (MPL) bu ürüne ilişkin marjinal hasılat (MR) ile çarpılması sonucu hangi değere ulaşılır?
Doğru Cevap: "A" Emeğin marjinal ürün hasılatına
Soru Açıklaması
MRP = (MR) *(MPL)
15.

İki tüketici için değişimin son bulduğu ve marjinal ikame oranlarının eşit olduğu Pareto optimum noktalarının birleştirilmesiyle edilen eğri hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Anlaşma eğrisi
Soru Açıklaması

İki tüketici için değişimin son bulduğu ve marjinal ikame oranlarının eşit olduğu bu Pareto optimum noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğri, anlaşma eğrisi veya sözleşme eğrisi olarak adlandırılır.

16.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi ekonomide kıt olmayan malları ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Serbest Mal
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye faktörüne ilişkin marjinal ürün hasılatını verir?
Doğru Cevap: "A" (MR) . (MPK)
Soru Açıklaması
(MR) . (MPK) marjinal hasılat ile sermayenin marjinal ürün fiyatını çarptığınızda marjinalürün hasılatını elde edersiniz.
18.
Monopolcü rekabet piyasasını tam rekabet piyasasından ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mal Farklılaşması
Soru Açıklaması
Mal Farklılaşması
19.

Firma belli bir üretim düzeyine ilişkin maliyet minimizasyonunu gerçekleştirdiğinde marjinal teknik ikame oranı aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

Doğru Cevap: "C" Girdi fiyatları oranı
Soru Açıklaması

Maliyet minimizasyonu marjinal teknik ikame oranının girdi fiyatları oranına eşit olmasını gerektirir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrilerinin özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "A" Farksızlık eğrilerinin birbirlerini keser
Soru Açıklaması

senler içinde her noktadan bir farks›zl›k e¤risi geçmekte ve farks›zl›k e¤rileri haritas› ortaya ç›kmaktad›r. Farks›zl›k e¤rileri haritas›na sahip oldu¤umuzda tüketicitercihleri konusunda her fleyi biliyoruz demektir. Bu e¤rilere iliflkin özelliklerebakt›¤›m›zda; daha önce aç›klad›¤›m›z aksiyomlar çerçevesinde:(i) Farks›zl›k e¤rilerinin birbirlerini kesmeyeceklerini söyleyebiliriz. Geçifllilikve ço¤u aza tercih etme aksiyomlar› çerçevesinde kesiflme gerçekleflemez.(ii) Farks›zl›k e¤rileri orijinden uzaklaflt›kça daha yüksek fayda düzeyini gösterirler. Bu özellik ço¤u aza tercih etme aksiyomu ile uyumludur. Ancakburada farks›zl›k e¤rilerinin mutlaka paralel olaca¤› anlam› ç›kmamal›-d›r, baz› durumlarda yaklafl›p baz› durumlarda ayr›k olabilirler ancakbirbirlerini kesemezler.(iii)Tüketici her iki mal› da arzu ediyorsa (her iki mal›n marjinal faydalar› pozitif ise yani MUx>0, MUy>0 ise) tüm farks›zl›k e¤rileri negatif e¤ime sahipolacakt›r.(iv) Her bir tüketim demeti sadece tek bir farks›zl›k e¤risi üzerinde bulunur,birden fazla farks›zl›k e¤risi üzerinde bulunamaz. Aksi takdirde bu e¤rilerbirbirlerini keserler.(v) Farks›zl›k e¤rileri kal›n olarak da çizilemez; o zaman çok az fazla olan demet ile az olan demet ayn› farks›zl›k e¤risi üzerinde olur. Dolay›s›yla geçifllilik, süreklilik ve ço¤u aza tercih etme aksiyomlar›na ayk›r›l›k ortaya ç›kar

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler