• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 37

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 37
1.
Diğer girdiler sabit iken ilave bir birim emek kullandığında, üretimde ortaya çıkan artışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Marjinal fiziki ürün
Soru Açıklaması
Diğer girdiler sabit iken ilave bir birim emek kullandığında, üretimde ortaya çıkan artışa marjinal fiziki ürün adı verilir.
2.

Firma talep eğrisinin yatay eksene paralel olması halinde aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I-Firma verili fiyattan sonsuz tane mal satabilir

II-Verili fiyatın üstünde fiyat belirleme bazı müşterilerin kaybolmasına neden olur

III-Verili fiyatın altında fiyat belirleme rasyonel değildir

Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması

Verili fiyatın üstünde fiyat belirlendiği zaman tüm müşteriler kaybedilecektir. Bu nedenle II yanlış, diğerleri doğrudur.

3.

Uzun dönemde üretimde kullanılan bütün girdiler %100 oranında arttırıldığında çıktı düzeyi %150 oranında artıyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

Doğru Cevap: "C" Ölçeğe göre artan getiri
Soru Açıklaması

Uzun dönemde firma kullandığı bütün girdileri miktarını değiştirebilmektedir. Dolayısıyla ölçeğe göre getiri, üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında çıktı düzeyinin ne oranda arttığını gösteren orandır. Üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda arttırıldığında eğer çıktı düzeyi bu orandan daha büyük bir oranda artıyor ise o zaman ölçeğe göre artan getiri var demektir. Üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında eğer çıktı düzeyi bu orandan daha düşük bir oranda artıyor ise o zaman ölçeğe göre azalan getiri var demektir. Üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında eğer çıktı düzeyi de aynı oranda artıyor ise o zaman ölçeğe göre sabit getiri var demektir.

Buna karşılık artan ve azalan marjinal getiriler yasası kısa dönemde ortaya çıkmaktadır Azalan marjinal getiriler (verimler) kanununa göre; diğer girdiler sabit iken tek bir girdinin üretimde kullanılan miktarını artırdığımızda söz konusu girdinin marjinal fiziki ürünü belli bir noktaya kadar artar ve bu noktadan sonra azalmaya başlar.

Soruda üretimde kullanılan girdilerin %100 oranında arttırılması sonucunda çıktı düzeyi %150 oranında artıyorsa, çıktı düzeyindeki artış girdi miktarındaki artıştan daha fazladır. Bu nedenle ölçeğe göre artan getiri söz konusudur, yani doğru yanıt c şıkkıdır.  

4.
  • Marjinal fiziki ürün pozitif
  • Marjinal fiziki ürün sıfır
  • Marjinal fiziki ürün negatif
  • Eş ürün eğrisinin eğimi negatif
  • Eş ürün eğrisinin eğimi pozitif
  • Yukarıda verilen bilgilerden hangileri üretimin ekonomik bölgesi için gerekli şartlar arasında yer almaktadır?

    Doğru Cevap: "A" I ve IV
    Soru Açıklaması

    Üretimin ekonomik bölgesi, her iki girdinin marjinal fiziki ürününün pozitif olduğu ve eş ürün eğrisinin negatif olduğu bölgeye denir. Bundan dolayı doğru cevap A’dır.

    5.
    Su-elmas paradoksunu ortaya çıkaran ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
    Doğru Cevap: "A" Adam Smith
    Soru Açıklaması

    Adam Smith’in (1723-1790) "Ulusların Zenginliği" adlı yapıtını 1776 yılında yayımlaması modern ekonomi biliminin başlangıcı kabul edilmektedir. Smith, kullanım değeri ve değişim değerlerini ayırmış ve bu ayrım ile de ünlü su-elmas paradoksunu ortaya çıkarmıştır.

    6.
    Bir politikanın uygulanması sonucunda ortaya çıkan yeni durumdan kazançlı çıkacak olanlar, zarar görenlerin kayıplarını tam olarak telafi etseler bile, hala kazançlı iseler yeni durum bir sosyal iyileşme olarak algılanması hangi sosyal refah kriteri aşağıdaki yazarlardan hangisinin adı ile anılır?
    Doğru Cevap: "D" Kaldor
    Soru Açıklaması
    7.

    Birbirlerine etki edebilecek kadar az sayıda satıcının çok sayıda alıcı ile karşı karşıya geldiği ve firmaların yüksek giriş engelleri ile korunduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

    Doğru Cevap: "B" Oligopol
    Soru Açıklaması

    Tanımı yapılan piyasa türü oligopoldür. Cevap B'dir.

    8.

    Tam rekabet piyasasında kısa dönemde firmanın maksimum kâra ulaştığı nokta aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?

    Doğru Cevap: "C" Toplam hasılat ile toplam maliyet arasındaki aralığın en geniş olduğu nokta
    Soru Açıklaması

    Tam rekabet piyasasında kısa dönemde firmanın maksimum kâra ulaştığı nokta, toplam hasılat ile toplam maliyet arasındaki aralığın en geniş olduğu noktadır.

    9.
    Pareto optimum noktalarının birleştirilmesi ile elde edilen eğri aşağıdakilerden hangisidir?
    Doğru Cevap: "A" Anlaşma eğrisi
    Soru Açıklaması
    İki tüketici için değişimin son bulduğu ve marjinal ikame oranlarının eşit olduğu Pareto optimum noktalarınn birleştirilmesiyle elde edilen eğri, anlaşma eğrisi veya sözleşme eğrisi olarak adlandırılır.
    10.

    Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma kapanıp kapanmama kararını aşağıdakilerden hangisine bakarak karar verir?

    Doğru Cevap: "D" Ortalama değişken maliyetlerine (AVC)
    Soru Açıklaması

    Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma kapanıp kapanmama kararını ortalama değişken maliyetlerine (AVC) bakarak karar verir.

    logo
    Mikro İktisat
    Deneme Final Sınavları - Deneme 37
    11.
    İki mal ve iki girdi için üretim imkânları sınırı eğrisinin doğru şeklinde olabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?
    Doğru Cevap: "D" Üretim fonksiyonları ölçeğe göre sabit getiriye sahip olmalı ve doğrusal olan etkin üretim seti üzerinde sermaye-emek oranları birbirine eşit olmalı
    Soru Açıklaması
    İki mal ve iki girdi için üretim imkânları sınırı eğrisinin doğru şeklinde olabilmesi için Üretim fonksiyonları ölçeğe göre sabit getiriye sahip olmalı ve doğrusal olan etkin üretim seti üzerinde sermaye-emek oranları birbirine eşit olmalıdır.
    12.
  • LMC
  • MR
  • AR
  • LAC
  • Yukarıdakilerden hangisi uzun dönemde monopolcü rekabet piyasasının karını maksimum ettiği noktada fiyata (P) eşittir.

    Doğru Cevap: "C" III ve IV
    Soru Açıklaması

    Monopolcü rekabet piyasasındaki firma kar maksimizasyonunu, LMC=MR<P=AR=LAC’de sağlamaktadır. Bundan dolayı doğru cevap C’dir.

    13.
    Gelir arttığında malların talep edilen miktarı artıyorsa bu tür mallar ekonomide hangi isimle nitelendirilirler?
    Doğru Cevap: "A" Normal mal
    Soru Açıklaması
    Gelir arttığında malların talep edilen miktarı artıyorsa bu tür mallar ekonomide normal mal olarak nitelendirilirler.
    14.

    Bir mal veya hizmetinüretimi için direkt olarakparasal bir harcamayıgerektiren ödemelerintamamı aşağıdakilerden hangisidir?

    Doğru Cevap: "A" Açık maliyet
    Soru Açıklaması

    Bir mal veya hizmetinüretimi için direkt olarakparasal bir harcamay›gerektiren ödemelerintamam›na aç›k maliyetdenir.

    15.

    Tam rekabet piyasasındaki firma kapanıp kapanmama kararını aşağıdaki hangi maliyete bakarak karar verir?

     

    Doğru Cevap: "E" AVC
    Soru Açıklaması

    Kısa dönemde tam rekabet piyasasındaki firma kapanıp kapanmama kararını ortalama değişken maliyete (AVC) bakarak karar verir.

    16.

    Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın malına ait talep eğrisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

    Doğru Cevap: "A" Yatay eksene paraleldir.
    Soru Açıklaması

    Burada doğru cevap, A şıkkıdır. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın malına ait talep eğrisi yatay eksene paralele sonsuz esneklikli bir eğridir.

    17.
    Tam rekabet piyasasında firma zarar etmesine rağmen piyasada kalma veya piyasadan çekilme kararını neye göre alır?
    Doğru Cevap: "D" Ortalama değişken maliyetlerine
    Soru Açıklaması
    Firma piyasada zarar etmesine rağmen kalma veya piyasadan çekilme kararını verirken hep ortalama değişken maliyetlerini (AVC) göz önünde bulundurur.
    18.
    Ekonomik hayatta risk alan üretim kaynağına ne ad verilir?
    Doğru Cevap: "C" Girişimci
    Soru Açıklaması
    19.
    İki tüketici için değişimin son bulduğu ve marjinal ikame oranlarının eşit olduğu ve Pareto optimum noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğriye ne ad verilir?
    Doğru Cevap: "D" Sözleşme eğrisi
    Soru Açıklaması
    İki tüketici için değişimin son bulduğu ve marjinal ikame oranlarının eşit olduğu bu Pareto optimum noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğri, anlaşma eğrisi veya sözleşme eğrisi olarak adlandırılır.
    20.
    Muhasebe karı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru şekilde tanımlanmıştır?
    Doğru Cevap: "E" Toplam hasılat – toplam açık maliyetler
    Soru Açıklaması
    TEST BİTTİ.
    CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
    Test Bulunamadı.
    YORUMLAR
    Arşivler
    Kategoriler