• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 36

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 36
1.
Aşağıdakilerden hangisi tüketici tercihleri ile ilgili aksiyomların geçerli olduğu ve tüketimde dışsallığın bulunmadığı varsayımı altında transfer ve değişim sonucu yeni bir dengeye ulaşıldığı durumu ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Refah ekonomisinde ikinci teorem
Soru Açıklaması
Tüketici tercihleri ile ilgili aksiyomların geçerli olduğu (farksızlık eğrileri orijine dışbükeydir, süreklilik vardır) ve tüketimde dışsallığın bulunmadığı varsayımı altında transfer ve değişim sonucu yeni bir dengeye ulaşılmaktadır ki bu refah ekonomisinde ikinci teorem olarak adlandırılır.
2.
Her malın üretimi için kullanılan sermaye-emek oranı ne zaman eşit olur?
Doğru Cevap: "C" Etkin üretim setinin doğrusal olması durumunda
Soru Açıklaması
3.

Reel gelir düzeyinin sabit olduğu bir durumda, fiyat değişimine bağlı olarak iki mal arasındaki değişim oranındaki farklılaşmanın yol açtığı talep miktarındaki değişimi aşağıdakilerden hangisi açıklar?

Doğru Cevap: "A" İkame etkisi
Soru Açıklaması

Reel gelir düzeyinin sabit olduğu bir durumda, fiyat değişimine bağlı olarak iki mal arasındaki değişim oranındaki farklılaşmanın yol açtığı talep miktarındaki değişimi, ikame etkisi açıklar.

4.
Girdiler arasındaki ikame kolay ise emek talebi esnekliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B"  Emek talebi daha esnek olur. 
Soru Açıklaması
Girdiler arasın İkame ne kadar fazla ise emek talebi daha esnek olur.
5.
Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektirmeyen fakat bir alternatiften vazgeçilmiş olunması nedeniyle ortaya çıkan maliyetlere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Örtük maliyet
Soru Açıklaması
6.

Gelirde ve x malının fiyatında bir değişme olmaksızın y malının fiyatı yükselirse hangisi meydana gelir? 

 

Doğru Cevap: "B" Bütçe doğrusunun y eksenini kestiği nokta sola kayar
Soru Açıklaması

Gelirde ve x malının fiyatında bir değişme olmaksızın y malının fiyatı yükselirse bütçe doğrusunun y eksenini kestiği nokta sola kayar ve doğru, değişmenin büyüklüğüne bağlı olarak dikleşir.

7.

Doğru Cevap: "A" MR=MC noktasında
Soru Açıklaması

Tam rekabetçi bir firma MR=MC eşitliğinin sağlandığı üretim düzeyinde maksimum kara ulaşır

8.

Gözlük üretimi ne tür bir üretim sürecidir?

Doğru Cevap: "D" Sabit oranlı üretim süreci
Soru Açıklaması

İkame esnekliği sıfır olan üretim fonksiyonlarına sabit-oranlı üretim fonksiyonu denir. Bir birim çıktıyı elde etmek için birbiriyle sadece tek bir oranda bir araya gelen girdiler mükemmel tamamlayıcılardır ve dolayısıyla sabit-oranlı üretim fonksiyonlarında girdiler mükemmel tamamlayıcıdırlar. Gözlük üretimini sabit-oranlı üretim sürecine örnek verebiliriz. Bir tane gözlük bir çerçeve ve iki gözlük camından üretilmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.

9.

Bir modelde değeri veri olarak alınan değişkene ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Dışsal değişken
Soru Açıklaması

Ekonomi derslerinde karşılaşılan en basit model, belli bir mala yönelik arz ve talep modelidir. Kullanılan her modelde hangi değişkenlerin veri olarak kullanılacağı ve hangi değişkenlerin model içerisinde belirleneceği açıkça belirtilmelidir. Bu, bize içsel (endojen) ve dışsal (egzojen) değişkenler arasındaki önemli farkı gösterir. Dışsal değişken, bir modelde değeri veri olarak alınan değişkendir. Yani bu değişkenin değeri incelenen modelin dışında bir dışsal süreç tarafından belirlenir. Doğru cevap A seçeneğidir.

10.
İnsanlar gelirlerini, ya sahibi oldukları kaynakları satarak ya da kiralayarak elde ederler. İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelire ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Rant
Soru Açıklaması
İnsanlar gelirlerini, ya sahibi oldukları kaynakları satarak ya da kiralayarak elde ederler. İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelire rant denilmektedir.
logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 36
11.
Aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrisinin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Pozitif eğimlidirler
Soru Açıklaması
12.

Sabit maliyetli bir endüstrinin uzun dönem arz eğrisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Esnekliği sonsuzdur
Soru Açıklaması

Firmanın maliyetleri sabit olduğundan firmanın uzun dönemdeki dengesi ortalama maliyet eğrisinin minimum noktasında gerçekleşmekte ve firma normal kâr elde etmektedir.  Tam rekabetçi piyasalarda uzun dönem arz eğrisi, ortalama maliyet eğrisinin (AC) minimum olduğu noktadır ve yatay eksene paraleldir.

13.

"Üretim fonksiyonu, teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği  ............   çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadedir" cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" maksimum
Soru Açıklaması

Üretim fonksiyonu, teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği  maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadedir.

14.

Farksızlık eğrisinin herhangi bir noktasına çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Marjinal ikame oranı
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, A şıkkıdır. Farksızlık eğrisinin herhangi bir noktasına çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisi marjinal ikame oran (MRS) olarak tanımlanır. MRS tüketicinin mallar arasındaki değişim isteğini ifade eder.

15.

Bir malın piyasa fiyatı, arz ve talebi eşitleyen denge fiyatının altında belirlenirse aşağıdakilerden hangisi meydan gelir.

Doğru Cevap: "E" Talep fazlası
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, E şıkkıdır. Bir malın piyasa fiyatı, arz ve talebi eşitleyen denge fiyatının altında belirlenirse, o malı belirlenen b u fiyattan almak isteyen tüketici çok, satmak isteyen üretici ise az olur. Bu durumda ise talep fazlası meydana gelir.

16.

Tüm mikroekonomik modeller kaç analitik araca dayanmaktadır?

Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması

3

17.
Dikey eksende Y malının, yatay eksende X malının yer aldığı bir modelde bütçe doğrusu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bütçe doğrusunun eğimi, X ve Y malının nispi fiyatları arasındaki farka eşittir
Soru Açıklaması
Bütçe doğrusunun eğimi -Px/Py 'dir. Yani malların nispi fiyatlarına eşittir. ?y/?x = -Px/Py dir.
18.
I. Piyasadaki alıcı ve satıcı sayısının çokluğu II. Üretilen ürünlerin homojen olması III. Piyasa hakkında eksik bilgiye sahip olunması. Yukarıdakilerden hangileri tam rekabet piyasasının özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında piyasa hakkında "eksik" değil "tam" bilgiye sahip olunması söz konusudur. Eksik bilgi olsaydı ürün piyasanın farklı yerlerinde farklı fiyatlara sahip olurdu. 

19.
A firması, kısa dönemde sadece değişken maliyetlerini karşılayabilmektedir. B firması ise, kısa dönemde ortalama maliyetini karşılayabilmektedir. Yukarıda özellikleri verilen A ve B firmalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" A firması kapanma noktasındadır, B firması başabaş noktasındadır
Soru Açıklaması

Fiyatın ortalama değişken maliyetin minimumuna ve marjinal maliyete eşit olduğu kısa dönemde sadece değişken maliyetlerin karşılanabildiği nokta kapanma noktasıdır. Fiyatın ortalama maliyete eşit olduğu noktada ise aşırı kâr sıfırdır ve bu nokta başabaş noktasıdır.

20.

Uzun dönem toplam maliyet 150 TL ve üretim miktarı 30 birim ise uzun dönem ortalama maliyet kaç birimdir?

Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması

5

LRAC=LRTC/Q

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler