• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 35

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 35
1.

Tam rekabetçi piyasalarda daha az veya daha fazla çıktı üretimi toplumun refah seviyesini .................. Tam rekabetçi çıktı seviyesinin ............ gerçekleştirilen üretim miktarı refah seviyesini .............

Yukarıdaki ifadeyi doğru kılacak şekilde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" düşürecektir; altında; düşürür
Soru Açıklaması

Toplumun refahını (W) ölçmenin yollarından bir tanesi tüketici artığı (CS) ile üretici artığının (PS) toplanmasıdır.

W = CS + PS

Formülden de anlaşıldığı gibi üretici ve tüketici artığı, refah söz konusu olduğunda eşit bir öneme sahiptir. İktisatta dikkat çeken sonuçlardan bir tanesi de tam rekabetçi piyalarda refahın maksimize edildiğidir. Tam rekabetçi piyasalarda daha az veya daha fazla çıktı üretimi toplumun refah seviyesini düşürecektir. Tam rekabetçi çıktı seviyesinin altında gerçekleştirilen üretim miktarı refah seviyesini düşürür.

2.
Düşük mallarda talep eğrisinin pozitif eğimli olması aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "C" Gelir ve ikame etkisinin ters yönlü fakat GE > İE olması
Soru Açıklaması
3.

Marjinal teknik ikame oranını değiştirmeksizin aynı çıktı düzeyini elde etmek için gerekli sermaye ve emek girdisi miktarını azaltan teknolojik gelişmeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Yansız (nötr) teknolojik gelişme
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, D şıkkıdır. Marjinal teknik ikame oranını değiştirmeksizin aynı çıktı düzeyini elde etmek için gerekli sermaye ve emek girdisi miktarını azaltan teknolojik gelişmeye Yansız (nötr) teknolojik gelişme denir

4.
Paranın mal ve hizmetlerin değerini ölçmede ortak bir ölçü birimi olması aşağıdaki para fonksiyonlarından hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Hesap birimi olması
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi pareto optimumunun koşullarından biri değildir?

 

Doğru Cevap: "D" Dışsal ekonomilerin olması
Soru Açıklaması

Dışsal ekonomiler nedeniyle ekonomideki fiyatların gerçek fiyatları yansıtmaması nedeniyle, optimum kaynak dağılımının sağlanmasına engel olmaktadır.

6.

İnsanın hem fiziki hem de zihinsel çabasına ne denir? 

Doğru Cevap: "C" Emek
Soru Açıklaması

İnsanın hem fiziki hem de zihinsel çabasına emek denir. 

7.
Aşağıdakilerden hangisi monopol piyasasının giriş engelleri olarak adlandırılan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kamu imtiyaz hakları
Soru Açıklaması
Bu faktörleri; ölçek ekonomileri, ham maddelerin özel mülkiyeti, patentler ve özel imtiyaz haklarıdır.
8.

"Belirli bir zaman diliminde; bu maldan bir birim daha fazlatüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişme olarak tanımlanır" ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Marjinal fayda
Soru Açıklaması

Marjinal fayda belirli bir zaman diliminde; bu maldan bir birim daha fazlatüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya ç›kan de¤iflme olarak tan›mlan›r.

9.

Tam rekabette eğer üretim miktarındaki artış üretimde kullanılan önemli ara malların fiyatlarını da artırıyorsa veya piyasada faaliyette bulunan firmaların sayısı az ise uzun dönem arz eğrisinin şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" pozitif eğimlidir
Soru Açıklaması

pozitif eğime sahip olabilir. Örneğin buğday üretimi herhangi bir sebeple artış gösterdiğinde tarla daha değerli hale gelecek ve tarlaya ödenen kiralar da artacaktır. Kiraların artması her bir çiftçinin ödeyeceği ortalama maliyeti artıracaktır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi tüketici artığı fonksiyonuna aittir?

 

Doğru Cevap: "D" W=CS+PS
Soru Açıklaması

Toplumun refahını (W) ölçmenin yollarından bir tanesi tüketici artığı (CS) ile üretici artığının (PS) toplanmasıdır.

W=CS+PS

Üretici ve tüketici artığı, refah söz konusu olduğunda eşit öneme sahiptir.

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 35
11.

Kısa dönem üretim fonksiyonuolan bir firmanın hangi emek seviyesinde ortalama fiziki ürün maksimum olur?

 

Doğru Cevap: "D" 8
Soru Açıklaması

Ortalama fiziki ürünün (APPL) maksimum olduğu nokta, toplam fiziki ürünün azalarak artmaya başladığı noktadır ve bu noktada APPL’nin türevinin 0’aeşitlenmesiyle ortalama fiziki ürünün maksimum olduğu emek seviyesi bulunmaktadır. İlk olarak yapmamız gereken üretim fonksiyonunu emeğe bölerek ortalama fiziki ürünü bulmaktır:

-8L+64=0 L=8 

12.

Aşağıdaki piyasaların hangisi için kısmi denge analizini kullanmak daha doğrusonuçlar verebilir?

Doğru Cevap: "E" Yiyecek
Soru Açıklaması

İktisadi politika analizinde ne zaman kısmi denge ve ne zaman genel denge analizi ile ilgili karşılaştırmalı statik analiz yapılacağı bir karar ve tecrübe sorunudur. Genelde uygulamaya konulacak politikalar belirlenirken bu politikalar istihdam ve çıktı açısından değerlendirilir. Eğer bir endüstri emek ve sermaye girdileri bakımından diğer piyasalara kıyasla çok küçük ise bu endüstrideki değişmelerin diğer piyasalara etkisi ihmal edilebilir, burada politika analizleri için kısmidenge analizleri kullanmak doğru sonuç verir.Örneğin yiyecek veya belirli giyecek malları lehine, zevklerdeki bir değişmenin girdi ve çıktıfiyatları üzerindeki etkisi ihmal edilebilir. Ancak demir-çelik üretimindeki bir teknolojik değişme ya da petrol darlığı çok büyük genel denge etkilerine sahiptir. Çünkü demir-çelik endüstrisi büyük ölçüde emek istihdam etmekte ve büyük miktarda sermaye kullanmaktadır. Yine bu endüstrinin ürünü birçok endüstride kullanılmaktadır. Benzer şekilde petrol, sentetik eşyadan elektrik üretimine kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu tür malların nispi fiyatlarındaki artış, birçok malın nispi fiyatını yükseltecektir. Bu durumlarda genel denge etkilerini ihmal etmek doğru olmayan tahminlere yol açar, belki de uygun olmayan politika önerileriyle sonuçlanır. Bu yüzden genel denge analizine yönelmek daha akılcıdır.

13.

1890 yılında yayımlanan "Ekonominin İlkeleri" adlı yapıt aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "D" Alfred Marshall
Soru Açıklaması

1890 yılında yayımlanan "Ekonominin İlkeleri" adlı yapıt Alfred Marshall'a aittir. Marshall bu eserinde; talebin fiyat üzerindeki etkisini ortaya koymuştur.

14.

Mikroekonomik anlamda kaynakların nasıl dağılacağını belirleyen en önemli faktör hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Fiyatlar
Soru Açıklaması

Kaynak dağılımı fiyat mekanizması aracılığı ile belirlenen fiyatlar aracılığı ile yönlendirilir.

15.
  • Eksik rekabet koşulları
  • Dışsallıklar
  • Kamusal malların varlığı

Yukarıdakilerden hangileri Pareto etkin denge fiyatının oluşumunu engeller ve üretimde ve dağıtımda etkinlik sağlanmaz?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Yaygın biçimde karşılaşılan eksik rekabet koşulları, dışsallıklar ve kamusal malların varlığı, Pareto etkin denge fiyatlarının oluşumunu engeller ve üretimde ve dağılımda etkinlik sağlanamaz.

16.

Aşağıdakilerden hangisi emeğin marjinal fiziki ürün miktarını hesaplamak amacıyla kullanılır?

Doğru Cevap: "B" Toplam fiziki üründeki değişme/Emek miktarındaki değişme
Soru Açıklaması

Emeğin marjinal fiziki ürün miktarı toplam fiziki üründeki değişmenin emek miktarındaki değişmeye oranıdır.

17.
Aşağıdaki koşullardan hangi ikisi monopolde kar maksimizasyonunun ön koşulu olarak tanımlanır?
Doğru Cevap: "B" TR=TC, MR=MC
Soru Açıklaması
Monopolcü, tam rekabette olduğu gibi, toplam hasılat ile toplam maliyet arasındaki farkı maksimum yapan üretim düzeyini seçerek kârını maksimum yapmaktadır. Bunun için, firma optimizasyon koşulu olarak bilinen marjinal hasılat-marjinal maliyet eşitliğini (MR=MC) sağlamalıdır.
18.
Hangi analizde her tür piyasa etkileşimleri dikkate alınarak tüm piyasalarda eşanlı dengenin sağlandığı incelenir?
Doğru Cevap: "A" Genel denge analizinde
Soru Açıklaması
Genel denge analizinde her tür piyasa etkileşimleri dikkate alınarak tüm piyasalarda eşanlı dengenin sağlandığı incelenir.
19.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tam rekabet piyasasında kısa dönem firma arz eğrisi doğru olarak gösterilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisini kestiği nokta ve üzerindeki kısmı firma arz eğrisidir
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında kısa dönem firma arz eğrisi, marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisini kestiği nokta ve üzerindeki kısmıdır.

20.

Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması

Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine Fırsat maliyeti adı verilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler