• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 34

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 34
1.

Aşağıdakilerden hangileri bir kartelin başarılı olabilmesi için şart değildir?

I-Firmaların aynı büyüklükte olması

II-Firmaların piyasanın tamamına hakim olmaları

III-Sözkonusu mala olan talebin fiyat esnekliğinin olmaması

IV-Sözkonusu mala olan talebin gelir esnekliğinin olmaması

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Kartelin başarılı olması için ürünün hem fiyat hem gelir açısından inelastik olması gerekir fakat, firmaların aynı büyüklükte olması ve piyasanın tamamına hakim olunması şart değildir. Fakat piyasanın önemli bir kısmına hakimiyet şarttır. Doğru cevap A'dır.

2.

Bütçe doğrusu dikey ekseni 1/Py noktasında kesiyorsa eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" -Px/Py
Soru Açıklaması

Bütçe doğrusu dikey ekseni 1/Py noktasında kesiyorsa eğimi -Px/Py dir.

3.
Eş ürün eğrisinin teğet olduğu eş maliyet doğrusu, girdi fiyatları veri iken aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Doğru Cevap: "A" Talep edilen girdilerin miktarını
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi monopolcü firmanın yeni firmaların piyasaya girmesini engelleyen faktörlerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Sübvansiyon
Soru Açıklaması

Yeni firmaların piyasaya girişlerini engelleyerek monopolün varlığına yol açan faktörler giriş engelleri olarak adlandırılmaktadır. Bu faktörleri; ölçek ekonomileri,ham maddelerin özel mülkiyeti, patentler ve özel imtiyaz hakları olarak sıralamak mümkündür. Doğru cevap C seçeneğidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe kârının toplam örtük maliyetlere eşit olduğu durumda doğrudur? 

Doğru Cevap: "C" Ekonomik kâr sıfırdır
Soru Açıklaması

Muhasebe kârının toplam örtük maliyetlere eşit olduğu durumda, ekonomik kâr sıfırdır ve firma normal kâr elde eder.

6.
Aşağıdakilerden hangisi elindeki bir miktar parayla Z marka bilgisayar almak isteyen bir öğrencinin alternatif maliyeti olamaz?
Doğru Cevap: "B" Ücretsiz dil kursuna kayıt olmak
Soru Açıklaması
7.
Edgeworth kutu diyagramında elde edilen etkin üretim seti kullanılarak hengi eğri elde edilir?
Doğru Cevap: "A" Üretim imkanları sınırı eğrisi
Soru Açıklaması
Üretim imkanları sınırı eğrisi Edgeworth kutu diyagramında elde edilen etkin üretim seti kullanılarak elde edilir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi pozitif analizin bir ifadesidir?

Doğru Cevap: "D" Hükümetin vergileri artırması tüketimde azalmaya neden olacaktır.
Soru Açıklaması

"hükümetin vergileri artırması tüketimde azalmaya neden olacaktır” yargısız pozitif bir ifadedir çünkü kanıtlara bakılarak bu yargının doğruluğu ya da yanlışlığı sınanabilir.

9.
Tam rekabet piyasalarında potansiyel firmaları kısa dönemde piyasaya girme konusunda cezbeden şey nedir?
Doğru Cevap: "B" Normalüstü kâr
Soru Açıklaması
10.
Yeni kredi kartı uygulamasının yaygınlaşması toplam talep eğrisini ne yönde etkiler?
Doğru Cevap: "D" Sağa kaymasına neden olur
Soru Açıklaması
logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 34
11.
Belirli bir zaman diliminde bir malın çeşitli miktarlarının tüketilmesi sonucu ulaşılan tatmin düzeyine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Toplam fayda
Soru Açıklaması
Belirli bir zaman diliminde bir malın çeşitli miktarlarının tüketilmesi sonucu ulaşılan tatmin düzeyi toplam faydayı gösterir.
12.
Monopolcü firmanın, bir malın satışından sağladığı hasılatını arttırması için talep eğrisinin fiyat esnekliği nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" ed < -1
Soru Açıklaması
13.
I. Emek girdisi bireyler tarafından sağlanır.II. Sermaye girdisi başka firmalardan ya satın alınır ya da kiralanır.III. Doğal kaynaklar yerden çıkartılıp ya doğrudan kullanılır ya da başka firmalara satılır.Yukarıdakilerden hangileri firmaların üretimleri için gerekli olan girdileri sağladığı ana kaynaklardır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Firmaların üretimleri için gerekli olan girdileri sağladığı üç ana kaynak; Emek girdisi bireyler tarafından sağlanır, sermaye girdisi başka firmalardan ya satın alınır ya da kiralanır, son olarak doğal kaynaklar yerden çıkartılıp ya doğrudan kullanılır ya da başka firmalara satılır.
14.

İnsanların ulaşabildikleri mevcut bilgiler ışığında kendilerine en büyük tatmini sağlayacak tercihi yapacağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Rasyonellik
Soru Açıklaması

Rasyonel davranış, ekonomistlerin insanların seçimlerini nasıl yaptıklarını açıklamak için kullandıkları bir terimdir. Rasyonellik, insanların ulaşabildikleri mevcut bilgiler ışığında kendilerine en büyük tatmini sağlayacak tercihi yapacağını ifade etmektedir.

15.

Üretime katılan son birim emeğin marjinal fiziki ürününün, piyasa fiyatı ile çarpılması sonucu aşağıdakilerden hangisine ulaşır?

Doğru Cevap: "B" Marjinal ürün hasılatı
Soru Açıklaması

Emeğin marjinal ürün hasılatı (MRPL) hesaplanırken ürünün piyasa fiyatı ya da değeri ile emeğin marjinal ürünü çarpılarak ilave çıktı için piyasa değeri hesaplanır.

16.

Tam rekabet piyasasında firmanın kar maksimizasyon koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" MC = MR
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında firmaların kâr maksimizasyonu ile ilgili kullanılan  marjinal maliyet-marjinal hasılat yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu (MR = MC) üretim düzeyinde firmanın kısa dönem kârı da maksimum üretim düzeyine ulaşmaktadır.

17.

Hem refah hem de etkinlik açısından en ideal piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tam Rekabet
Soru Açıklaması

Hem refah hem de etkinlik açısından en ideal piyasa türü tam rekabet piyasasıdır. Çünkü bu piyasalarda denge durumunda fiyat marjinal maliyete eşittir ve üretim (çıktı)  miktarı da  israfa yer vermeyecek seviyededir. 

18.

Aşağıdakilerden hangisi monopolcü piyasada monopolün varlığına yol açan faktörlerden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Yakın ikamesi olan malın üretilmesi
Soru Açıklaması

Monopol, tek bir firmanın yakın ikamesi olmayan bir malı üretip sattığı piyasa türüdür. Monopolcünün arzını kontrol ettiği malın ikamesinin olmaması halinde tam monopol söz konusudur

19.
x ve y birer mal ve hizmeti temsil ediyorsa fayda fonksiyonu aşağıdaki biçimlerden hangisi ile gösterilebilir? 
Doğru Cevap: "A" U=f(x,y)
Soru Açıklaması
20.
Birinci teoremin geçerli olduğu bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
Doğru Cevap: "D" MRSYX1 = MRSYX2 = … = MRSYXn olması
Soru Açıklaması
Değişimde Etkinlik ve pareto Optimalite
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler