• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 32

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 32
1.
Aşağıdakilerden hangisi firmanın talep edilen mallarının bir birimi başına düşen gelirini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Ortalama hasılat
Soru Açıklaması
Ortalama hasılat, firmanın talep edilen mallarının bir birimi başına düşen gelirini ifade etmektedir.
2.
Rekabetçi bir piyasada, kısa dönemde ücret düzeyi ortalama ürün hasılatına eşit ya da daha yüksek olduğunda firma ile ilgili ne söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Üretim yapmayacaktır.
Soru Açıklaması
3.
Rekabetçi piyasada firmanın tam esnek bir talep eğrisi ile karşı karşıya olduğu göz önünde bulundurulursa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Marjinal hasılat = Ürünün piyasa fiyatı
Soru Açıklaması
4.
Kısmi denge analizi aşağıdaki iktisatçılardan hangisinin adı ile anılır?
Doğru Cevap: "D" A. Marshall
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasalarında refahın maksimize edilmesinin sebebidir?
Doğru Cevap: "C" Tam rekabet dengesinde fiyatın marjinal maliyete eşit olması
Soru Açıklaması
Tam rekabet piyasalarında refahın maksimize edilmesinin sebebi, tam rekabet dengesinde fiyatın marjinal maliyete eşit olmasıdır. Bu noktada arz ve talep birbirine eşittir ki bu da fiyatın marjinal maliyete eşit olduğunu garantiler.
6.
Ekonominin genel denge koşulu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Mal ve hizmetlerin fiyatlarının oranı, mal ve hizmetlerin marjinal ikame oranları ve marjinal teknik ikame oranları birbirine eşit olmalıdır.
Soru Açıklaması
Ekonomide genel dengenin sağlanması için Mal ve hizmetlerin fiyatlarının oranı, mal ve hizmetlerin marjinal ikame oranları ve marjinal teknik ikame oranları birbirine eşit olmalıdır.
7.

Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın piyasada zarar etmesine rağmen kalma veya piyasadan çekilme kararını verirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurur?

Doğru Cevap: "B" Ortalama değişken maliyet 
Soru Açıklaması

Firma piyasada zarar etmesine rağmen kalma veya piyasadan çekilme kararını verirken hep ortalama değişken maliyetlerini (AVC) göz önünde bulundurur. Piyasa fiyatı, firmanın AVC’nin minimum noktasına eşit olduğunda üretime ara verir ancak piyasadan çekilmez. Fiyat AVC’nin minimum noktasının üzerine çıktığı anda firma da üretimde bulunmaya başlar. Fiyat AVC’nin minimum noktasının altına indiği anda ise firma artık ne sabit maliyetini ne de değişken maliyetini karşılayamayacağından ve gelecekte fiyatın tekrar yükseleceğine ilişkin bir beklentisi de olmadığından kapanma kararı alır. Buradan yola çıkarak firmanın üretime başlayıp başlamayacağı kararını ortalama değişken maliyete bakarak aldığı söylenebilir. Firma AVC’nin minimum olduğu noktadan itibaren fiyat arttıkça üretimde bulunduğuna göre marjinal maliyet eğrisinin bu nokta ve üzerindeki kısmı firmanın kısa dönem arz eğrisini oluşturacaktır.

8.

Firmalar açısından artan maliyetlerin söz konusu olduğu tam rekabet piyasasında uzun dönem arz eğrisinin (LRS) eğimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Pozitif eğimlidir.
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, A şıkkıdır. Firmalar açısından artan maliyetlerin söz konusu olduğu tam rekabet piyasasında uzun dönem arz eğrisi (LRS) pozitif eğimli bir eğridir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem genişleme yolunun işgücü eksenine paralel olmasının nedenidir?
Doğru Cevap: "A" Kısa dönemde sermayede değişiklik yapılamaması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Tam rekabet piyasasında firma kapanma noktasını gösterir.
Doğru Cevap: "A" Ortalama değişken maliyetin minmum noktası
Soru Açıklaması
ortalama değişken maliyetin minimum olduğu yer Tam rekabet piyasasında firma kapanma noktasını gösterir
logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 32
11.
Etkin üretim seti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Tüm girdilerin etkin bir şekilde kullanıldığını
Soru Açıklaması
Üretim sürecinde elde edilen ürünlerden birinin üretim miktarını azaltmadan, diğerinin miktarının artırılmasının olanaksız olduğu durumda, girdilerin etkin dağılımının gerçekleştiği, dolayısıyla üretimde etkinliğin sağlandığı kabul edilir.
12.

Tam rekabet piyasalarında refahın maksimize edilmesinin sebebi nedir?

Doğru Cevap: "C" Denge noktasında fiyatın marjinal maliyete eşit olması
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasalarında refahın maksimize edilmesinin sebebi, tam rekabet dengesinde fiyatın marjinal maliyete eşit olmasıdır. Bu noktada arz ve talep birbirine eşittir ki bu da fiyatın marjinal maliyete eşit olduğunu garantiler. Doğru cevap C seçeneğidir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik karın pozitif olduğu durum için geçerlidir?

Doğru Cevap: "A" Firma aşırı kar elde etmektedir.
Soru Açıklaması

Ekonomik kar, toplam hasılat ile ekonomik maliyet arasındaki farka eşittir. Ayrıca Ekonomik kar= Muhasebe karı – toplam örtük maliyetler biçiminde yazılabilir. Ekonomik karın pozitif olabilmesi için muhasebe karının 0’dan büyük değerler alması gerekmektedir. Muhasebe karı = Toplam hasılat – toplam açık maliyetler olduğundan ekonomik karın pozitif olabilmesi için toplam açık maliyetlerin, toplam hasılattan büyük olması gerekmektedir. Ekonomik karın, 0’a eşit olduğu durumda firma normal kar, negatif olduğu durumda ise zarar etmektedir. 

14.
Emeğin marjinal fiziki ürününün maksimum olduğu bir rekabetçi firma için aşağıdakilerden hangisi de maksimum olacaktır?
Doğru Cevap: "A" Emeğin marjinal ürün hasılatı
Soru Açıklaması
Emeğin marjinal fiziki ürünün maksimum olması demek emeğim marjinal ürün hasılasının da maksimum olması demek anlamına gelir.
15.

Tam rekabet piyasasındaki bir firma kısa dönem kârına hangi üretim düzeyinde maksimuma ulaşmaktadır?

Doğru Cevap: "B" MR=MC
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasındaki bir firmaların kısa dönem kâr maksimizasyonu marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu (MR = MC) üretim düzeyinde ulaşmaktadır.

16.

Her iki girdinin marjinal fiziki ürününün pozitif olduğu ve eş ürün eğrisinin eğiminin negatif olduğu bölgeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Üretimin ekonomik bölgesi
Soru Açıklaması

Her iki girdinin marjinal fiziki ürününün pozitif olduğu ve eş ürün eğrisinin eğiminin negatif olduğu bölgeye üretimin ekonomik bölgesi denir.

17.

İkinci derece fiyat farklılaştırması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?

 

Doğru Cevap: "C" Monopolcü farklı miktarlar için farklı fiyat talep eder.
Soru Açıklaması

İkinci derece fiyat farklılaştırması, monopolcünün farklı miktarlar için farklı fiyat talep etmesine denir. Burada tüketiciler tarafından satın alınan mal miktarı arttıkça monopolcü tarafından birim fiyat düşürülerek, tüketicinin söz konusu mala olan talebi uyarılmaya çalışılmaktadır

18.

Marjinal hasılat eğrisi marjinal maliyet eğrisinin üzerinde yer aldığı sürece firmanın üretimini arttırması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Doğru Cevap: "A" Kar artar
Soru Açıklaması

Marjinal hasılat > marjinal maliyet olması üretim (satışlar) arttıkça karın artacağına işaret eder.

19.
Hem üretim düzeyini hem de fiyat düzeyini stratejik değişken olarak kabul eden geleneksel oligopol modeli aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Edgeworth Modeli 
Soru Açıklaması
20.

Aynı miktar ürünü elde etmeye imkân tanıyan farklı girdi bileşenlerinin her biri ayrı bir ------- oluşturur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Üretim tekniği
Soru Açıklaması

 Aynı miktar ürünü elde etmeye imkân tanıyan farklı girdi bileşenlerinin her biri ayrı bir üretim tekniğini oluşturur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler