• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 31

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 31
1.
Aşağıdakilerden hangisi normatif analize bir örnektir?
Doğru Cevap: "D" Daha güçlü bir ekonomi için ürettim arttırılmalı ve enflasyon düşürülmelidir.
Soru Açıklaması

Pozitif analizde, nedir veya ne oluyor gibi açıklayıcı sorular yanında, öngörü yapmaya yönelik sorular da sorulur. Bir şeyin ne olduğu ya da ne olacağı konusu ile ilgili ortaya konan pozitif önermeler sınanabilirdir. Diğer taraftan, normatif analiz daha çok sosyal politikalara ilişkin taleplere ve hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkindir. Normatif analiz ne olmalı ya da nasıl olmalı gibi kelimeleri içeren değer yargıları ile ilgili ifadelerdir.

2.

Yandaki şekle göre monopolün kârını maksimum yapan üretim düzeyi hangi noktada gerçekleşir?

Doğru Cevap: "C" Marjinal maliyetin marjinal hasılaya eşit olduğu c noktası
Soru Açıklaması

Kârın maksimum olması için marjinal maliyetin marjinal hasılaya eşit olması gerekir. Doğru cevap C'dir.

3.

Kısa dönemde ortalama maliyet eğrisinin minimum olduğu çıktı düzeyine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Maksimum tesis kapasitesi
Soru Açıklaması

Kısa dönemde ortalama maliyet eğrisinin minimum olduğu çıktı düzeyine maksimum tesis kapasitesi denir.

4.
Yukarda yer alan grafiğe göre L0 düzeyinde emek istihdam edilmesi durumunda firmanın etkin istihdam düzeyine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" L0 düzeyinde firma emek istihdam ederse son emek biriminin firmaya maliyeti, bu birimin üreteceği çıktıdan elde edeceği geliri aşacaktır.
Soru Açıklaması
L0 düzeyinde firma emek istihdam ederse son emek biriminin firmaya maliyeti, bu birimin üreteceği çıktıdan elde edeceği geliri aşacaktır.
5.

Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemde toplam maliyetleri hesaplamak amacı ile kullanılır?

Doğru Cevap: "C" Toplam sabit maliyet + toplam değişken maliyet
Soru Açıklaması

Sabit ve değişken maliyetlerin toplamı toplam maliyetleri verir.

6.
 • Zarf eğrisi olarakta adlandırılır.
 • Minimum noktasının solunda pozitif ölçek ekonomileri vardır.
 • Kısa dönem ortalama maliyet eğrilerinin üstünde yer alır
 • Minimum noktasının sağında azalan bir eğridir.
 • Uzun dönem marjinal maliyet eğrisi ile minimum noktada gelişir.
 • Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi için yukarıda verilenlerden doğru olanlar seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

   

  Doğru Cevap: "E" IV ve V
  Soru Açıklaması

  LRAC minimum noktasının solunda azalan, sağında ise artan bir eğridir. LRAC, kısa dönem maliyet eğrilerinin altında yer alır ve SRATC eğrilerini zarf gibi içine aldığından zarf eğrisi olarakta adlandırılır.

  7.
  Aşağıdaki oligopol modellerinden hangisinde firmalar fiyat düzeyi üzerinden rekabet halindedirler?
  Doğru Cevap: "A" Bertrand modeli
  Soru Açıklaması
  Bertrand modeli
  8.

  I-Ölçek ekonomileri

  II-Patentler

  III-Özel imtiyaz hakkı

  IV-Üretimin bölünemezliği

  Yukarıdakilerden hangileri  monopol piyasalarında giriş engelleri arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "D" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Monopol piyasalarına giriş engelleri arasında üretimin bölünmezliği gibi bir koşul yoktur. Doğru cevap D'dir.

  9.

  “Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine ……… denir.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  Doğru Cevap: "A" Fırsat maliyet
  Soru Açıklaması

  Fırsat maliyet, mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine denir. Bundan dolayı doğru cevap A seçeneğidir

  10.

  Aşağıda Sweezy modeli için verilen ifadelerden hangisi hatalıdır?

   

  Doğru Cevap: "B" Marjinal hasılat eğrisi süreklilik gösterir.
  Soru Açıklaması

  Sweezy modeli oligopolde var olan fiyat katılığını açıklamaktadır. Sweezy’e göre oligopolcü firmalar fiyat artışlarından dolayı oldukça esnek bir taleple, fakat fiyattaki düşüşlerden dolayı da az esnek bir taleple karşılaşmaktadır. Rakip firmaların bu simetrik olmayan tepkileri talep eğrisinin dirsekli oluşuna yol açmaktadır. Sweezy modelinde firmanın talep eğrisi dirsekli olduğundan marjinal hasılat eğrisi süreklilik göstermez. Dolayısıyla B seçeneğinde verilen ‘Marjinal hasılat eğrisi süreklilik gösterir.’ ifadesi Sweezy modeli için hatalı bir ifadedir.

  logo
  Mikro İktisat
  Deneme Final Sınavları - Deneme 31
  11.

   Bir malın gelir etkisi ikame etkisinden büyükse ve geleneksel talep eğrisi pozitif eğimli ise bu  tür mallara ne ad verilmektedir?

  Doğru Cevap: "C" Giffen mal
  Soru Açıklaması

  Ancak gelir etkisinin daha büyük olması durumunda geleneksel talep eğrisi pozitif eğimli olur. Bu tür mallara Giffen malları denir. Doğru cevap C seçeneğidir.

  12.

  Üretim yapan bir firmanın toplam maliyetleri 100 TL iken, toplam sabit maliyetleri 20 TL'dir. Bu durumda firmanın toplam değişken maliyetleri kaç TL'dir?

  Doğru Cevap: "D" 80
  Soru Açıklaması

  Kısa dönemde firmanın üretim için katlandığı toplam maliyet (SRTC), toplam sabit maliyetler (TFC) ile toplam değişken maliyetlerin (SRVC) toplamı tarafından verilir ve aşağıdaki eşitlik ile ifade edilir:

  SRTC = TFC + SRVC

  Her ne kadar toplam sabit maliyetler üretimle birlikte değişmeyip sabit kalıyor olsa da toplam değişken maliyetler üretim ile birlikte arttığından dolayı toplam maliyetler de üretimle birlikte artmaktadır.

  13.
  Tam rekabetçi piyasada hangi değer bir firma için veri (sabit) alınır?
  Doğru Cevap: "A" Fiyat
  Soru Açıklaması
  14.

  Her iki girdinin marjinal fiziki ürününün pozitif olduğu ve eş ürün eğrisinin eğiminin negatif olduğu bölgeye ne ad verilir?

   

  Doğru Cevap: "D" Üretimin ekonomik bölgesi
  Soru Açıklaması

  Her iki girdinin marjinal fiziki ürününün pozitif olduğu ve eş ürün eğrisinin eğiminin negatif olduğu bölgeye üretimin ekonomik bölgesi denir.

  15.

  Aşağıdakilerden hangisi bir sabit girdidir?

  Doğru Cevap: "D" Binaların yıllık kirası
  Soru Açıklaması

  Binaların yıllık kirası ile üretim seviyesi arasında bir ilişki yoktur. Dolayısıyla sabit bir girdidir. 

  16.
  Aşağıdaki üretim fonksiyonlarından hangisinin ikame esnekliği sıfırdır?
  Doğru Cevap: "B" Sabit-oranlı üretim fonksiyonu
  Soru Açıklaması
  17.

  Sermaye miktarı 10 birim ve sabit iken, kısa dönemde firma 2 birim emek kullanırken emeğin ortalama fiziki ürünü 10 birim olmaktadır. Buna göre firma 10 birim sermaye ve 2 birim emek kullanırken toplam fiziki ürünü ne kadardır?

  Doğru Cevap: "B" 20
  Soru Açıklaması

  Üretim sürecinde kullanılan değişken girdi miktarının artırılması sonucu elde edilen toplam ürün (çıktı) miktarı bize toplam fiziki ürünü verir ve TPP ile gösterilmektedir. Üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir girdinin kullanılan miktarındaki bir birimlik artış veya azalış yönündeki değişimin toplam fiziki üründe meydana getirdiği değişime marjinal fiziki ürün denir ve MPP ile gösterilir. Yani MPP firmaya; her bir ilave işçiyi üretim sürecine kattığında veya üretim sürecinden çıkardığında TPP’nin ne yönde ve ne büyüklükte değişeceği konusunda bilgi verir.

  Bir birim girdi başına elde edilen ürün miktarına ortalama fiziki ürün denir ve APP ile gösterilir. APP girdi başına üründen başka bir şey değildir ve TPP’nin girdi miktarına oranlanması sonucu bulunur. Emek girdisi için APP’nin formülü şöyledir:

  APP = TPP / L

  18.
  Bir eş ürün eğrisi üzerinde sabit kabul edilen değer aşağıdakilerden hangisidir? 
  Doğru Cevap: "B" Girdi düzeyi 
  Soru Açıklaması
  19.

  I. AR = TR / Q

  II. AR = P .Q / Q

  III. AR = Q

  Tam rekabet piyasasında ortalama hasılat için yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "D" I ve II
  Soru Açıklaması

  Ortalama hasılat, firmanın talep edilen mallarının bir birimi başına düşen hasılatını ifade etmektedir. Tam rekabet piyasasında firma malını sürekli aynı fiyata sattığına göre ortalama hasılatının da değişmemesi ve satış fiyatına eşit olması gerekir.

  AR = TR / Q

  TR = P . Q

  AR = P .Q / Q

  Pay kısmında P ve Q çarpım şeklinde olduğundan pay ve paydadaki Q’lar birbirini götürecek ve geriye,

  AR = P kalacaktır.

  20.
  MRPL eğrisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  Doğru Cevap: "E" Belirli bir ücret düzeyinde firmanın istihdam edeceği iş gücü miktarını
  Soru Açıklaması
  MRPL: Belirli bir ücret düzeyinde firmanın istihdam edeceği iş gücü miktarını
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler