• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 30

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 30
1.

Firmaların sattığı son birim maldan elde ettiği hasılaya ne denir?

Doğru Cevap: "A" Marjinal hasıla
Soru Açıklaması

Firmalar›n satt›¤› son birim maldan elde etti¤i has›laya marjinal has›lat denir.Tam rekabet piyasas›nda firma fiyat›n› de¤ifltiremedi¤inden satt›¤› son birim maldan yine o mal›n sabit oldu¤u fiyat› kadar has›lat elde edecektir. Bir baflka deyiflle marjinal has›lat fiyata eflit olacakt›r.

2.
Az sayıda satıcının bir malın üretim ve satışına hâkim olduğu ve yeni firmaların piyasaya girişinin zor veya imkânsız olduğu piyasa yapısı ne olarak adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Oligopol
Soru Açıklaması
Az sayıda satıcının bir malın üretim ve satışına hâkim olduğu ve yeni firmaların piyasaya girişinin zor veya imkânsız olduğu piyasa yapısı oligopol piyasa olarak tanımlanır.
3.

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasalarında refahın maksimize edilmesinin sebebidir?

Doğru Cevap: "A" Fiyatın marjinal maliyete eşit olması
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasalarında refahın maksimize edilmesinin sebebi, tam rekabet dengesinde fiyatın marjinal maliyete eşit olmasıdır.

4.
Üreticilerarası dengeye ilişkin olarak, şayet sabit miktardaki girdilerin yeniden dağılımı ile ekonomide üretilen mallarda artış sağlanabiliyorsa bu duruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Üretim etkinsizliği
Soru Açıklaması
Üreticilerarası dengeye ilişkin olarak, şayet sabit miktardaki girdilerin yeniden dağılımı ile ekonomide üretilen mallarda artış sağlanabiliyorsa bu duruma Üretim etkinsizliği denir.
5.
Tam rekabet firmalarının sıfır ekonomik kar elde etmelerine rağmen piyasayı terk etmeme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Muhasebeci kârının pozitif olması
Soru Açıklaması
Muhasebeciler firmadan çıkan paranın kaydını tutarken fırsat maliyetinden kaynaklanan firmanın kaybını göz önünde bulundurmazlar. Sıfır ekonomik kâr durumunda, ekonomik kâr sıfır iken muhasebeci kârı pozitiftir ve firma faaliyetini sürdürmeye devam eder.
6.
Edgeworth kutu diyagramı aşağıdaki ekonomik kavramlardan hangisinin ölçülmesinde kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Genel denge
Soru Açıklaması
Üretimde Etkinlik ve Genel Denge
7.

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasında firma talep eğrisinin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Miktar eksenine paraleldir
Soru Açıklaması

Firma talep eğrisi miktar eksenine paraleldir

8.
Farksızlık eğrisinin herhangi bir noktasına çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisi aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kavram ile açıklanır? 
Doğru Cevap: "A" Marjinal ikâme oranı 
Soru Açıklaması
9.
  • Piyasada alıcı ve satıcı sayısı çoktur
  • Piyasaya giriş-çıkış serbesttir
  • Ürün farklılaştırması yapılabilir
  • Üreticiler fiyat belirleme gücüne sahiptir
Yukarıdaki ifadelerden hangileri tam rekabet piyasasının varsayımlarındandır?
Doğru Cevap: "D" I,II
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasası alıcı ve satıcının çok olduğu ve piyasaya giriş çıkışların serbest olduğu bir piyasa türüdür. Tam rekabet piyasasında ürünler homojendir ve ürün farklılaştırması yoktur. Ayrıca üreticiler fiyatı veri olarak alırlar yani fiyat belirleme güçleri yoktur. Bu yüzden doğru ifadeler I ve II. İfadelerdir.

10.
Kısmi denge kavramı aşağıdaki yazarlardan hangisinin adı ile anılır?
Doğru Cevap: "C" A. Marshall
Soru Açıklaması
logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 30
11.

I-Piyasadaki alıcı ve satıcı sayısı çoktur

II-Üretilen ürün homojendir

III-Piyasaya giriş-çıkış önünde engel yoktur

IV-Alıcılar piyasa hakkında eksik bilgiye sahiptir

Yukarıdakilerden hangileri tam rekabet piyasası için geçerlidir?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında eksik değil tam bilgi geçerlidir.

12.
I. firmanın monopol gücüne sahip olması II. piyasayı bölümlere ayırabilmesi III.piyasalar arasında geçişin mümkün olmaması IV. tüketicinin piyasa hakkında tam bilgiye sahip olması Yukarıda verilenlerden hangileri fiyat farklılaştırması yapılabilmesi için gerekli olan koşullar arasındadır?
Doğru Cevap: "C" I-II-III
Soru Açıklaması
Bir firmanın fiyat farklılaştırması yapabilmesi için firmanın 1. monopol gücüne sahip olması, 2. piyasayı bölümlere ayırabilmesi ve 3. ayırdığı bu bölümler arasında geçiş olmayarak yeniden satış olanağı bulunmaması gerekmektedir.
13.
Bir malın piyasa talebinin bir büyük üretici tarafından çok sayıda küçük üreticiye göre daha ucuza karşılanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ölçek ekonomileri
Soru Açıklaması
Bir malın piyasa talebinin bir büyük üretici tarafından çok sayıda küçük üreticiye göre daha ucuza karşılanması ölçek ekonomileri olarak adlandırılmaktadır.
14.

‘Eğer Pareto optimal koşullarının tümü sağlanamıyorsa bu koşullarda mümkün olduğunca çoğunun sağlanmasına yönelik istekler gereksizdir.’ ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

 

Doğru Cevap: "D" İkinci en iyi teorem
Soru Açıklaması

‘Eğer Pareto optimal koşullarının tümü sağlanamıyorsa bu koşullarda mümkün olduğunca çoğunun sağlanmasına yönelik istekler gereksizdir.’ ifadesi ikinci en iyi teoremin genel ifadesidir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden birisi değildir? 
Doğru Cevap: "C" Para
Soru Açıklaması
16.

İnsanların emekleriniarz ederek elde ettikleri gelir aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ücret
Soru Açıklaması

İnsanlar gelirlerini, ya sahibi olduklar› kaynaklar› satarak ya da kiralayarak elde ederler. ‹nsanlar›n topraklar›n› kullanarak elde ettikleri gelire rant, emekleriniarz ederek elde ettikleri gelire ücret, sermayelerini kullanarak elde ettikleri gelirefaiz ve giriflimcilerin gelirine de kâr denilmektedir. Kaynaklar› ellerinde bulunduranlar bu kaynaklar›n› satarak veya kiraya vererek elde ettikleri gelirle mal ve hizmet alabilmektedirler. Üreticiler de satt›klar› mal ve hizmetlerin bir karfl›l›¤› olarakelde ettikleri bu gelirle kaynaklar›n› kulland›klar› birimlerin gelirlerini ödemektedirler. Yani burada bir döngü söz konusudur

17.
Aşağıdakilerden hangisi Edgeworth kutu diyagramında bahsedilen modelin varsayımlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Analize işlem maliyetleri, dış ticaret ve devlet dahil edilmiştir.
Soru Açıklaması
18.
I. İlave emek kullanıldığında firmanın toplam maliyetinde ortaya çıkan artıştır.II. Üretim faktörleri için rekabetçi piyasa geçerli olduğunda, bu faktöre ödenen bedeldir.III. İlave emek kullanıldığında firmanın toplam maliyetinde ortaya çıkan düşüştür.Yukarıdakilerden hangileri emek girdisi için marjinal faktör maliyetinin (MFC) tanımıdır?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
İlave emek kullanıldığında firmanın toplam maliyetinde ortaya çıkan artıştır. Üretim faktörleri için rekabetçi piyasa geçerli olduğunda, marjinal faktör maliyeti bu faktöre ödenen bedeldir.
19.

Tam rekabet piyasasındaki firmanın kısa dönem arz eğrisi neye eşittir?

 

Doğru Cevap: "A" MC
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasındaki firmanın kısa dönem arz eğrisi marjinal maliyet eğrisine eşittir.

20.

Uzun dönem ortalama maliyet minimum kılan çıktı düzeyine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Minimum etkin ölçek
Soru Açıklaması

Uzun dönem ortalama maliyet minimum kılan çıktı düzeyine minimum etkin ölçek denir. Minimum etkin ölçek dengesinde uzun dönem marjinal maliyet, uzun dönem ortalama maliyete eşittir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler