• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.
Tam rekabet piyasası varsayımlarının geçerli olduğu bir endüstride ekonomik kâr gerçekleşiyorsa, üretimde, fiyatta ve kârda aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?
Doğru Cevap: "A" Üretim artar, ürün fiyatı düşer, ekonomik kâr yok olur.
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında endüstriye giriş çıkışlar serbest olduğundan, o endüstride kâr olduğunu gören üreticiler, üretimlerini o endüstriye kaydıracak, bu durum ise üretimin artıp, fiyatların düşmesine ve nihayetinde ekonomik kârın yok olmasına sebep olacaktır.

2.

Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması

Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine fırsat maliyeti ya da alternatif maliyet denir.

3.

Tam rekabetçi bir firmanın elde ettiği toplam kâr hangi durumda maksimumdur?

 

Doğru Cevap: "A" Marjinal kâr sıfıra eşitse
Soru Açıklaması

Firmanın kâr maksimizasyon koşulu MR=MC olduğundan, ve marjinal kâr (MP) MR-MC farkına eşit olduğundan, MR=MC koşulunun sağlanabilmesi için marjinal kârın sıfır olması gerekmektedir. Dolayısıyla, son birim malın satışından elde edilen kâr sıfır olduğunda, toplam kâr maksimum olur.

4.
Bir birim çıktı başına düşen toplam sabit maliyete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ortalama sabit maliyet
Soru Açıklaması
Bir birim çıktı başına düşen toplam sabit maliyete ortalama sabit maliyet denir.
5.

Q = f (L, K, D, T)

Yukarıdaki üretim fonksiyonunda T aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: "A" Teknoloji girdisi
Soru Açıklaması

 Q = f (L, K, D, T)

Bu üretim fonksiyonunda: Q üretim düzeyini, L emek girdisini, K sermaye girdisini, D doğal kaynak girdisini ve T teknoloji girdisini temsil etmektedir.

6.

Tam rekabet piyasasında uzun dönem arz eğrisinin fiyat karşısında sonsuz esnek olma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Fiyatın sabit olması
Soru Açıklaması

Fiyatın sabit olması piyasada arz eğrisinin sonsuz esnek (yatay eksene paralel) çizilmesine neden olur.

7.
Muhasebe maliyeti aşağıda gösterilen hangi maliyete eşittir?
Doğru Cevap: "A" Toplam açık maliyetlere
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Eş ürün eğrisi üzerindeki her bir nokta farklı üretim düzeyini gösterir.
Soru Açıklaması
9.

         -------, Latince bir terimdir ve “diğer şeyler eşit” anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak doldurur?

Doğru Cevap: "A" Ceteris paribus
Soru Açıklaması

Ceteris paribus

10.

Firmaların sattığı son birim maldan elde ettiği gelire ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Marjinal hasılat
Soru Açıklaması

Firmaların sattığı son birim maldan elde ettiği gelire Marjinal Hasılat adı verilir

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.

Doğru Cevap: "C" 18
Soru Açıklaması

32-14= 18

12.
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasında firmaların kar maksimizasyonu ile ilgili kullanılan yaklaşımlardan birisidir?
Doğru Cevap: "B" Marjinal maliyet-marjinal hasılat
Soru Açıklaması
Tam rekabet piyasasında firmaların kar maksimizasyonu ile ilgili kullanılan ikinci yaklaşım marjinal maliyet-marjinal hasılat yaklaşımıdır.
13.

Bir firmanın ekonomik kârı 800 lira ise ve muhasebeci kârı 500 lira olarak değer verilebiliyorsa örtük maliyeti ne kadardır?

Doğru Cevap: "B" 300 lira
Soru Açıklaması

Ekonomik kâr = Toplam haslat - Toplam maliyet (açık + örtük maliyetler)Muhasebeci kârı = Toplam hasılat - Toplam maliyet (açık maliyetler)

Olduğu için ekonomik kârdan muhasebeci kârını çıkartırsak geriya kalan değer örtük maliyetleri verir. Bu durumda 800 - 500 = 300lira olur.

Cevap B şıkkıdır.

14.

“ceteris paribus” ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" Diğer şeyler eşit
Soru Açıklaması

Di¤er bilimlerde oldu¤u gibi iktisatç›lar da baz› varsay›mlar alt›nda çal›flmalar›-n› yürütmektedirler. Bunlar›n en önemlilerinden bir tanesi “ceteris paribus” varsay›m›d›r. Latince bir terim olan ceteris paribus “di¤er fleyler eflit “ anlam›na gelmektedir. Herhangi bir faktörün ilgilendi¤imiz de¤iflken üzerine etkisini ölçebilmek için di¤er tüm faktörlerin de¤iflmedi¤ini varsaymak zorunday›z

15.

Rekabetçi piyasada firma tam esnek bir talep eğrisi ile karşı karşıya olduğu için  marjinal hasılat (MR) neye eşittir?

Doğru Cevap: "C" Ürünün piyasa fiyatına eşittir.
Soru Açıklaması

Rekabetçi piyasada firma tam esnek bir talep eğrisi ile karşı karşıya olduğu için, marjinal hasılat (MR) ürünün piyasa fiyatına eşit olur.

16.

Üretim imkânları eğrini üzerindeki bir nokta aşağıdakilerden  hangisini ifade etmez?

 

Doğru Cevap: "B" Ekonomide kullanılmayan atıl girdilerin var olduğunu ifade eder.
Soru Açıklaması

Girdilerin atıl kalması durumunda,  girdi bileşimlerini değiştirerek, mallardan birinin miktarı sabitken öteki malın üretimini artırmak mümkün olduğundan üretimde etkinlik sağlanmamış olur. Ekonomide kullanılmayan girdi varsa mevcut üretim miktarı üretim imkânları eğrisi altındaki bir noktada olacaktır.

17.

Tam rekabet piyasasında talep eğrileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

Doğru Cevap: "C" Firma talep eğrisi sonsuz esnekliğe sahiptir
Soru Açıklaması

a,b,d ve e şıklarında verilen ifadeler yanlıştır, c şıkkında verilen ifade doğrudur, firma talep eğrisi sonsuz esnektir, yani orijine paraleldir. 

18.

Tam rekabet piyasasında çok sayıda alıcı ve satıcının olması bu tür piyasaların hangi özelliğiyle açıklanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Atomize
Soru Açıklaması

Tam rekabetçi piyasalardan söz edebilmek için bir piyasanın aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir. • Piyasadaki Alıcı ve Satıcıların Sayısının Çokluğu (Atomize Olma Özelliği) • Üretilen Ürünlerin Homojen Olması (Homojenlik Özelliği) • Piyasaya Giriş-Çıkış Engelinin Bulunmaması (Mobilite Özelliği) • Piyasa Hakkında Tam Bilgiye Sahip Olunması (şeffaflık Özelliği). Doğru cevap A seçeneğidir.

19.

I-Tek satıcı olması

II-Tek alıcı olması

III-Ürünün yakın ikamesinin olmaması

IV-Giriş engellerinin olması

Yukarıdakilerden hangileri monopol piyasasının özellikleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" I, III ve IV
Soru Açıklaması

Monopol piyasaları yakın ikamesi olmayan bir malı tek satıcının sattığı ve giriş engellerinin olduğu piyasalardır. Monopol piyasası için tek alıcının olması koşulu yoktur.

20.
Ülkenin ihraç mallarına olan talebin düşmesi toplam talep eğrisini ne yönde etkiler?
Doğru Cevap: "B" Sola kaymasına neden olur
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler