• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 29

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 29
1.

Bütçe doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Marjinal dönüşüm oranı (MRT)
Soru Açıklaması

?y/?x = -Px/PyBütçe doğrusunun eğimi, paranın tüketici için oluşturduğu marjinal dönüşümoranı (MRT) olarak da tanımlanabilir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi firmanın talep edilen mallarının bir birimi başına düşen hasılatını ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Ortalama hasılat
Soru Açıklaması
Ortalama hasılat, firmanın talep edilen mallarının bir birimi başına düşen hasılatını ifade etmektedir.
3.

Aşağıdaki durumlardan hangilerinin varlığı  Pareto etkin denge fiyatlarının oluşumunu ve üretimde ve dağılımda etkinliği engeller?

1. Monopol piyasa yapısı

2. Dışsallıklar

3. Kamusal Mallar

4.Özelleştirme 

Doğru Cevap: "C" 1,2,3
Soru Açıklaması

Yaygın biçimde karşılaşılan eksik rekabet koşulları, dışsallıklar ve kamusal malların varlığı, Pareto etkin denge fiyatlarının oluşumunu engeller ve üretimde ve dağılımda etkinlik sağlanamaz. Bu durumlarda en iyi politika, mümkün olduğunca çok sayıda Pareto koşulları gerçekleştirerek optimuma yaklaşmak mıdır, Yoksa Pareto koşullarından bir kısmının sağlanması gereksiz ve istenilmeyen bir durum mudur? İşte ikinci en iyi teoremin yanıtlamaya çalıştığı soru budur. Doğru cevap C seçeneğidir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi kaynakların ana başlıklarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Maliyet
Soru Açıklaması
5.

Yukarıda bir monopol için talep (D) ve marjinal hasıla (MR) grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   
Doğru Cevap: "E" Fiyat 6'dan 7'ye yükseldiğinde toplam hasıla artar
Soru Açıklaması

Üretim miktarı 6'yı geçince marjinal hasıla negatif olmaktadır. Bu nedenle üretim miktarı 6'dan 7'ye yükseldiğinde toplam hasıla artmaz, azalır. Doğru cevap E'dir.

6.

Tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan mal bileşimlerinin oluşturduğu eğriye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Farksızlık eğrisi
Soru Açıklaması

Tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan mal bileşimlerinin oluşturduğu eğriye Farksızlık eğrisi adı verilir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi ücret düzeyindeki artışa bağlı olarak ortaya çıkan çıktı etkisi adımlarından bir değildir?
Doğru Cevap: "E" Tüketici kredileri maliyetleri daha da yükselir
Soru Açıklaması
Tüketici kredileri maliyetleri daha da yükselir
8.

Kârın maksimum olduğu nokta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Marjinal hasıla marjinal maliyete eşittir
Soru Açıklaması

Kârın maksimum olduğu noktada marjinal maliyet marjinal hasılaya eşittir. Bunu cebirsel olarak kârın 1. dereceden türevini alarak göstermek mümkündür. Kâr toplam hasıla ile toplam maliyet arasındaki farka eşittir. Toplam hasılanın 1. türevi marjinal hasılayı, toplam maliyetin 1. türevi ise marjinal maliyeti verir. Kârın maksimum olduğu noktada 1. dereceden türevi sıfıra eşit olduğundan marjinal maliyet marjinal hasılaya eşit olacaktır.

9.
I. Kısıtlı optimizasyon II. Denge analizi III. Karşılaştırmalı durağan analiz Yukarıdakilerden hangileri mikroekonomik modellerin kullandığı analitik araçlardandır?
Doğru Cevap: "E" I,II ve III
Soru Açıklaması
- Kısıtlı optimizasyon - Denge analizi - Karşılaştırmalı durağan analiz
10.

--------, üretim sürecinde kullan›lan üretim faktörlerinin tamamının miktarının değiştirilmesini mümkün kılan dönemdir. Diğer birifadeyle uzun dönemde tüm girdilerin miktarları istenildiği gibi değiştirilebilmektedir. Ayrıca bu dönem sabit girdinin olmadığı bir dönemdir.

Doğru Cevap: "A" Uzun dönem
Soru Açıklaması

Uzun dönem,üretim sürecinde kullan›lan üretim faktörlerinin tamamının miktarının değiştirilmesini mümkün kılan dönemdir. Diğer birifadeyle uzun dönemde tüm girdilerin miktarları istenildiği gibi değiştirilebilmektedir. Ayrıca bu dönem sabit girdinin olmadığı bir dönemdir.

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 29
11.
Bir öğrencinin elindeki sınırlı parayla tiyatro yerine sinemaya gitmesi durumu ile aşağıdakilerden hangisine örnek verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması
Kıtlığın bir sonucu olarak toplumların alternatifler arasında bir seçim yapmaları kaçınılmazdır. Bir şeyi seçmek demek diğer alternatiflerden vazgeçmek anlamına gelir ve bunun topluma bir maliyeti vardır. Ekonomistler buna fırsat maliyeti adını vermektedir. Fırsat maliyeti kavramı, ekonominin yukarıdaki tanımı içinde yer almamakla beraber, kıtlığın bir sonucu olması itibariyle aslında zımni olarak tanımın içindedir. Fırsat maliyeti bir şeyi seçtiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerin değerini ifade etmektedir. Örneğin, Hükümetin mevcut imkânlarla okul yerine yol yapması veya savunma harcamalarına daha fazla para ayırarak yurttaşlarına götürebileceği sağlık hizmetlerinden vazgeçmesi birer fırsat maliyetidir.
12.

Tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan mal bileşimlerinin oluşturduğu eğri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Farksızlık eğrisi 
Soru Açıklaması

Doğru cevap B seçeneğindeki yer almaktadır. 

13.
Üretim imkanları sınırı eğrisinin orijine göre dışbükey olması aşağıdaki koşulların hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "D" Üretim fonksiyonlarından birinin ölçeğe göre artan getiriye sahip olması
Soru Açıklaması
14.
Emek girdisinin diğer girdilerle ikam etmek oldukça kolay ise emek talebi ücret esnekliği de yüksek değerler alması hangi etki ile açıklanır?
Doğru Cevap: "A" İkame etkisi
Soru Açıklaması
Emek girdisinin diğer girdilerle ikam etmek oldukça kolay ise emek talebi ücret esnekliği de yüksek değerler alması İkame Etkisi ile açıklanır
15.

Aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerinigösteren doğruya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Eş maliyet doğrusu
Soru Açıklaması

Aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerini gösteren doğruya eş maliyet doğrusu denir. Eş maliyet doğrusu üzerindeki her bir noktada yer alan girdi bileşenleri için yapılan toplam harcama aynıdır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasında firmanın kısa dönem arz eğrisini oluşturur?

Doğru Cevap: "E" MC’nin AVC’ nin üzerinde kalan kısmı
Soru Açıklaması

Firma AVC’nin minimum olduğu noktadan itibaren fiyat arttıkça üretimde bulunduğuna göre marjinal maliyet (MC) eğrisinin bu nokta ve üzerindeki kısmı firmanın kısa dönem arz eğrisini oluşturacaktır.

17.
Aşağıdakilerden hangisinde, bütçe doğrusunun eğiminin -1/2 olduğu durumda, yatay ve düşey eksende yer alan mallar arasındaki ilişki doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Düşey eksende yer alan x malının fiyatı, dikey eksende yer alan y malının fiyatının yarısıdır.
Soru Açıklaması
Bütçe doğrusunun eğimi, paranın tüketici için oluşturduğu marjinal dönüşüm oranı (MRT) olarak da tanımlanabilir. Örneğin MRT=dy/dx=-1/2 ise tüketici bir birim x malı elde etmek için vazgeçmesi gereken y malı yarım birimdir. Başka bir deyişle bir birim y malının tüketiciye maliyeti iki birim x malıdır. Yine eğimin -1/2 olması, x malı fiyatının dikey eksende yer alan y malı fiyatının yarısı olduğunu gösterir.
18.

SRATC eğrisinin şekli aşağıdaki harflerden hangisine benzemektedir?

Doğru Cevap: "A" U
Soru Açıklaması

SRTAC ve SRAVC eğrileri azalan verimler kanunu nedeniyle "U" şeklindedir. Önce azalır sonra artar.

19.

Değer yargısı içeren görüşe dayanan iktisada ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Normatif iktisat
Soru Açıklaması

Normatif iktisat değer yargısı içerir.

20.
Mallar arasında tam ikame söz konusu ise tercihleri yansıtan farksızlık eğrileri bir doğru halini alır, bu doğrunun eğimi kaç olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" -1
Soru Açıklaması
Mallar arasında tam ikame söz konusu ise tercihleri yansıtan farksızlık eğrileri eğimi (-1) olan doğru halini alır ve optimal tercih ise her zaman sınırda oluşur.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler