• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 27

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 27
1.

Uzun dönemde üretimi iki kat artırmanın, maliyeti iki kattan daha az artırdığı duruma ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Pozitif ölçek ekonomileri
Soru Açıklaması

Uzun dönemde üretimi iki kat artırmanın, maliyeti iki kattan daha az artırdığı duruma, pozitif ölçek ekonomileri denir.

2.

Ortalama fiziki ürünü hesaplarken toplam fiziki ürünü aşağıdakilerden hangisine bölmeliyiz?

Doğru Cevap: "C" Değişken girdiye
Soru Açıklaması

Ortalama fiziki ürünü hesaplarken toplam fiziki ürünü değişken girdi miktarına  bölmeliyiz. 

3.
Bir firmanın zarar etmesine rağmen piyasada kalma veya piyasadan çekilme kararını verirken göz önünde bulundurduğu etken nedir?
Doğru Cevap: "A" Ortalama değişken maliyetler
Soru Açıklaması
Firma piyasada zarar etmesine rağmen kalma veya piyasadan çekilme kararını verirken hep ortalama değişken maliyetlerini (AVC) göz önünde bulundurur. Piyasa fiyatı, firmanın AVC’nin minimum noktasına eşit olduğunda üretime ara verir ancak piyasadan çekilmez. Fiyat AVC’nin minimum noktasının üzerine çıktığı anda firma da üretimde bulunmaya başlar. Fiyat AVC’nin minimum noktasının altına indiği anda ise firma artık ne sabit maliyetini ne de değişken maliyetini karşılayama yacağından ve gelecekte fiyatın tekrar yükseleceğine ilişkin bir beklentisi de olmadığından kapanma kararı alır. Buradan yola çıkarak firmanın üretime başlayıp başlamayacağı kararını ortalama değişken maliyete bakarak aldığı söylenebilir.
4.

Eş maliyet doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "E" –w/r
Soru Açıklaması

Eş maliyet doğrusunun denklemi:

Eşitlikten de anlaşılacağı gibi üzere eş maliyet doğrularının eğimi göreceli girdi fiyatları tarafından verilmekte ve şu şekilde gösterilmektedir:

5.
Aşağıdakilerden hangisi rasyonel seçim ile ilgili doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "C" Rasyonel seçim kısıt altında en büyük tatmini sağlar.
Soru Açıklaması
6.
Farksızlık eğrisine herhangi bir noktada çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Marjinal İkame Oranı
Soru Açıklaması
7.
Emek dışındaki diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği yüksek ise emek talebi ücret esnekliği bundan nasıl etkilenir?
Doğru Cevap: "A" Artar
Soru Açıklaması
Emek dışındaki diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği yüksek ise emek talebi ücret esnekliği artar.
8.

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden değildir? 

Doğru Cevap: "E" heterojenlik
Soru Açıklaması

heterojenlik tam rekabet piyasasının özelliklerinde biri değildir, aksine tam rekabet piyasası homojenlik özelliği gösterir. 

9.
Tüketici tercihleri normal davranış özelliklerine sahip ise ve tüketimde dışsallıklar yok ise piyasanın pür değişim dengesi etkin ve Pareto optimaldir sonucu refah ekonomisinde hangi teorem ile anılır?
Doğru Cevap: "A" Refah ekonomisinde birinci teorem
Soru Açıklaması
Tüketici tercihleri normal davranış özelliklerine sahip ise ve tüketimde dışsallıklar yok ise piyasanın pür değişim dengesi etkin ve Pareto optimaldir sonucu refah ekonomisinde "birinci teorem" olarak anılır.
10.

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir zaman diliminde; bu maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişme olarak tanımlanır?

Doğru Cevap: "A" Marjinal fayda
Soru Açıklaması

Belirli bir zaman diliminde; bu maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişmeye Marjinal fayda adı verilir.

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 27
11.
Bir piyasanın yapısının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi belirleyici değildir?
Doğru Cevap: "D" Faiz oranı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki durumların hangisinde emek arz eğrisi daima pozitif eğimli olur?
Doğru Cevap: "E" Boş zaman düşük mal olduğunda
Soru Açıklaması
Boş zaman düşük mal olduğunda gelir arttıracak yönlü ücret artışları her zaman emek arzını yükselteceklerdir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi verilen bir periyotta (bir hafta, bir ay, bir yıl) harcama yapmak için ne kadarlık bir satın alma gücünün (paranın) mevcut olduğunu gösteren bir kavramdır?
Doğru Cevap: "E" Bütçe
Soru Açıklaması
Bütçe verilen bir periyotta (bir hafta, bir ay, bir yıl) harcama yapmak için ne kadarlık bir satın alma gücünün (paranın) mevcut olduğunu gösterir.
14.

Emeğin marjinal fiziki ürününün artmakta olduğu ve emeğin marjinal fiziki ürününün azalmakta olduğu üretim bölgeleriyle ilgili olarak aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" SRMC azalır-SRMC artar
Soru Açıklaması

Emeğin marjinal fiziki ürününün artmakta olduğu üretim bölgesinde SRMC azalmakta, emeğin marjinal fiziki ürününün azalmakta olduğu üretim bölgesinde SRMC artmaktadır. Bundan dolayı doğru cevap D’dir.

15.
Tüketiciler arası mal değişiminin sona ermesi durumunda hangi sonuç ile karşılaşılır?
Doğru Cevap: "C" Firma kazançları sona erer
Soru Açıklaması
Tüketiciler arası mal değişiminin sona ermesi durumunda firma kazançları sona erer.
16.

Adam Smith tarafından ortaya çıkarılan su-elmas paradoksuna aşağıdaki iktisatçılardan hangisi açık ve kesin bir çözüm ortaya koymuştur?

Doğru Cevap: "B" Alfred Marshall
Soru Açıklaması

Alfred Marshall

17.
Değer yargılarını ön planda tuttuğu ve ne olmalıdır şeklindeki iktisat politikalarını değerlendirdiği için refah ekonomisi hangi teori kapsamında değerlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Normatif teori
Soru Açıklaması
Değer yargılarını ön planda tuttuğu ve ne olmalıdır şeklindeki iktisat politikalarını değerlendirdiği için refah ekonomisi Normatif teori kapsamında değerlendirilir.
18.
Mikroekonomi aşağıdakilerden hangisini araştırma konusu olarak tanımlamaz?
Doğru Cevap: "E" Büyüme ve kalkınma
Soru Açıklaması
19.

Firmanın normal kâr elde ettiği durumda, ekonomik kâr aşağıdakilerden hangi değeri alır?

Doğru Cevap: "C" =0
Soru Açıklaması

ekonomik kâr sıfıra eşittir. Çünkü normal kâr düzeyi firmanın başabaş noktasıdır; muhasebe anlamında ne zarar ne kâr sözkonusudur; Anck ekonomik kâr yoktur.

20.

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Piyasaya giriş uzun dönemde kısıtlıdır
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasının özellikleri:

-Çok sayıda alıcı ve satıcı vardır

-Homojen mal üretilir

-Piyasaya giriş çıkış serbesttir

-Piyasaya giriş çıkış serbesttir

-Alıcı ve satıcılar tam bilgiye sahiptir

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler