• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 24

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
1.
Değişken girdinin fiyatı azaldığında firmanın kısa dönem MC eğrisi sağa kaymaktadır. Bu sağa kaymanın anlamı, arz ettiği çıktıyı ya da ürünü artıracağı şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla üreteceği çıktı miktarı artacağı için talep edeceği değişken girdi olan emek miktarı da artar. Talep edilen emek miktarındaki bu artışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Çıktı etkisi
Soru Açıklaması
Değişken girdinin fiyatı azaldığında firmanın kısa dönem MC eğrisi sağa kaymaktadır. Bu sağa kaymanın anlamı, arz ettiği çıktıyı ya da ürünü artıracağı şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla üreteceği çıktı miktarı artacağı için talep edeceği değişken girdi olan emek miktarı da artar. Talep edilen emek miktarındaki bu artış, çıktı artışından kaynaklandığı için buna çıktı etkisi denir.
2.
 Yukarıdaki üretim imkânları eğrisi üzerinde D1 noktasından D2 noktasına kayıldığında marjinal dönüşüm oranı (MRTY,X) kaçtır?
Doğru Cevap: "A" -2
Soru Açıklaması

Üretim imkânları eğrisi üzerinde D1 noktasından D2 noktasına kayıldığında

3.

"MRTS’nin .... olması ikame esnekliğinin .... çıkmasına yol açar. İkame esnekliği bu şekilde olan üretim fonksiyonlarında iki girdi birbiriyle ...."

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" Sabit – sonsuz – mükemmel ikame
Soru Açıklaması

MRTS’nin sabit olduğunda MRTS’deki yüzdesel değişim sıfıra eşit olur ve esneklik sonsuz çıkar, bu tip doğrusal üretim fonksiyonlarında girdiler mükemmel ikamedir. Doğru cevap B'dir.

4.

İş gücü, sermaye malı, hammadde, ara malı, makine gibi unsurlar üretim aşamasında nedir?

Doğru Cevap: "A" Girdi
Soru Açıklaması

Bir mal› üretmek için biraraya getirilip üretim sürecinde kullan›lan kaynaklar (iflgücü, sermaye mal›, hammadde, ara mal›, makine vb.) girdilerdir

5.

Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektiren ödemelerin tamamına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Açık maliyet
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, C şıkkıdır. Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektiren ödemelerin tamamına açık maliyet denir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi firmanın talep edilen mallarının bir birimi başına düşen hasılatını ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Ortalama hasılat
Soru Açıklaması

Ortalama hasılat, firmanın talep edilen mallarının bir birimi başına düşen hasılatını ifade eder.

7.
Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi dengenin bir özelliğidir?
Doğru Cevap: "C" Tüm tüketiciler için marjinal ikame oranının eşit olması
Soru Açıklaması
8.

Bir market sahibinin başka bir markette işçi olarak çalışsaydı elde edebileceği  ücret aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamına girer?

Doğru Cevap: "A" Örtük Maliyet
Soru Açıklaması

Bir market sahibinin başka bir markette işçi olarak çalışsaydı elde edebileceği  ücret örtük maliyete girer. Aynı şekilde dükkan kendine aitse, aynı dükkanı kiralasaydı ödeyeceği kira da örtük maliyete girer.

9.

Tam rekabetçi bir firmanın talep eğrisinin şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" yatay eksene paralel ve sonsuz esneklikli
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında, firma malına ait talep eğrisi  yatay eksene paralel ve sonsuz esnektir. Talep eğrisinin sonsuz esnekliğe sahip olması, firmanın belirlenen fiyattan sonsuz sayıda mal satacağını, fiyatı bu fiyatın üzerinde belirlemesi durumunda tüm müşterilerini kaybedeceğini ve fiyatı bu fiyatın altında belirlemesinin ise rasyonel olmadığını göstermektedir.

10.

Kısa dönemde firmanın emek girdisi için yaptığı harcamalar firmanın hangi maliyetini yansıtır?

Doğru Cevap: "A" Toplam değişken maliyet
Soru Açıklaması

Kısa dönemde firmanın tek değişken girdisi olan emek girdisi için yapılan harcamalar firmanın toplam değişken maliyetlerini yansıtmaktadır. Toplam değişken maliyetler üretimin sıfır olduğu durumda sıfıra eşit olan ve üretim miktarıyla birlikte artan maliyetlerdir.

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
11.

Monopol piyasasında toplam hasılatı maksimum yapan talebin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ed =-1
Soru Açıklaması

Toplam hasılat, talebin fiyat esnekliğinin -1’e eşit olduğu yani birim esnek olduğu nokta maksimum değer alır. Bundan dolayı doğru cevap A’dır.

12.

Tam rekabet piyasasında firmanın malına ait talep eğrisinin esnekliği nasıldır?

 

Doğru Cevap: "A" e = ∞
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında firma malına ait talep eğrisi sonsuz esnek olup yatay eksene paraleldir.

13.
Marjinal maliyet -marjinal hasılat yaklaşımına gore bir firmanın kısa dönem kârı ne zaman maksimum üretim düzeyine çıkar?
Doğru Cevap: "D" Marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu üretim düzeyinde
Soru Açıklaması
Marjinal maliyet-marjinal hasılat yaklaşımına göre marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu (MR = MC) üretim düzeyinde firmanın kısa dönem kârı da maksimum üretim düzeyine ulaşmaktadır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR