• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 22

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
1.

Tam rekabet piyasasında kısa dönemde bir firmanın kapanıp kapanmama kararı verilirken aşağıdakilerden hangisine bakarak karar verilir? 

Doğru Cevap: "B" AVC
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında kısa dönemde bir firmanın kapanıp kapanmama kararı verilirken AVC'ye (ortalama değişken maliyet)  bakarak karar verilir. Eğer firmanın ürettiği ürünler için piyasada gerçekleşen fiyat, firmanın değişken maliyetlerini dahi karşılamıyorsa firmanın çekilmesi gerekir.

2.
Belirli bir zaman diliminde; bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişme ne olarak tanımlanır?
Doğru Cevap: "C" Marjinal fayda
Soru Açıklaması
Marjinal fayda ise belirli bir zaman diliminde; bu maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişme olarak tanımlanır.
3.

 Tam rekabet piyasasında firmanın karını maksimum olduğu nokta aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" TR ile TC arasındaki farkın maksimum olduğu
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında firma karının maksimum olduğu nokta, TR ile TC arasındaki farkın maksimum olduğu noktadır. Bundan dolayı doğru cevap A’dır.

4.

I. Piyasa gücünün oluşmasıII. Piyasaların etkin olarak işlememesi III. Toplumsal eşitliğin varlığı  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kaynak dağılımında etkinsizliğe yol açmaktadır?

 

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Piyasalara hiçbir müdahalenin olmadığı bir ekonomide bile iki temel nedendendolayı, kaynakların dağıtımında etkinlik sağlanamayabilir. Bunlar piyasa gücününoluşması, piyasaların var olmaması ve etkin olarak işlememesidir.

5.
Bir maldan bir birim daha fazla üretmek için öteki maldan ne kadar fedakârlık etmek gerektiğini gösteren ifadeye ne denir?
Doğru Cevap: "B" Marjinal dönüşüm oranı
Soru Açıklaması
6.
Bir tam rekabet piyasası için aşağıdaki denkliklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" (Px . L) / x = w
Soru Açıklaması
(Px . L) / x = w
7.

Aşağıdakilerden hangisi dışsallık kaynaklarından biri değildir?

 

Doğru Cevap: "D" Bölünebilir kamusal mallardan kaynaklanan dışsallıklar.
Soru Açıklaması

Bölünebilir kamusal malların bir fiyatı olduğu için bu mallarda dışsallıklar söz konusu olmaz.

8.

Bütçe kısıtı Pxx + Pyy = I şeklini aşağıdaki hangi durumlarda alır?

Doğru Cevap: "A" Tüketici tüm gelirini sadece mallar için harcarsa
Soru Açıklaması

Bütçe kısıtını Pxx + Pyy ? I şeklinde yazabiliriz. Burada Pxx tüketici tarafından birinci mal için harcanan para, Pyy ise diğer mal için harcanan parayı göstermekte ve toplam harcama tüketicinin gelirini aşmamaktadır. Buna göre tüketicinin geliri, veri fiyatlarda bütçe kısıtını ortaya koyar. Tüketici tüm gelirini mallar için harcadığında, yani tasarruf ve ödünç alma durumu söz konusu olmadığında ya da tasarruf tüketicinin elde edebileceği bir mal gibi düşünüldüğünde bu denklem eşitlik (Pxx + Pyy =I ) biçimini alır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasa çözümlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Fiyat farklılaştırması
Soru Açıklaması

Fiyat farklılaştırması monopol piyasasına özgü bir uygulamadır.

10.
I. Kısıtlı optimizasyon II. Dengesizlik analizi III. Karşılaştırmalı durağan analiz. Yukarıdakilerden hangileri mikroekonomik modellerin kullandığı "analitik" araçlardır?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

Tüm mikroekonomik modeller üç analitik araca dayanmaktadır:

Kısıtlı optimizasyon; Denge analizi; Karşılaştırmalı durağan  analiz

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
11.

Piyasada oluşan fiyat denge fiyatının üzerinde ise, aşağıdaki şıklardan hangisinde piyasada bu durumu takiben gerçekleşecek olaylar doğru biçimde verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" arz fazlası oluşur ve fiyatlar düşer
Soru Açıklaması

Piyasada oluşan fiyatın denge fiyatının üstünde olması halinde, satıcılar satmak istedikleri miktarda malı satamamakta, yani bir arz fazlası oluşmakta ve fiyatı düşürmek zorunda kalmaktadırlar. Piyasa fiyatının denge fiyatının altında olması halinde ise tam tersi söz konusudur ve bir talep fazlası doğmaktadır. Bu talep fazlası, fiyatların artmasına neden olmaktadır.

12.
Tek bir firmanın yakın ikamesi bulunmayan bir mal ürettiği-sattığı piyasa türüne hangi isim verilir?
Doğru Cevap: "A" Saf Monopol
Soru Açıklaması
Tek bir firmanın yakın ikamesi bulunmayan bir mal ürettiği-sattığı piyasa türüne "saf monopol" ismi verilir
13.
Aşağıdakilerden hangisi üretim süreci sonrası elde edilen ürün miktarıdır?
Doğru Cevap: "E" Çıktı
Soru Açıklaması
Üretim süreci sonrası elde edilen ürün miktarı çıktıdır.
14.

Firmaların sattığı son birim maldan elde ettiği gelire ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Marjinal hasılat
Soru Açıklaması

Firmaların sattığı son birim maldan elde ettiği gelire marjinal hasılat denir.

15.
 • Eksik rekabet koşulları

 • Dışsallıklar

 • Kamusal malların varlığı

 • Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Pareto etkin denge fiyatının oluşumunu engeller ve üretimde ve dağıtımda etkinlik sağlanmaz?

  Doğru Cevap: "E" I,II ve III
  Soru Açıklaması

  Yaygın biçimde karşılaşılan eksik rekabet koşulları, dışsallıklar ve kamusal malların varlığı, Pareto etkin denge fiyatlarının oluşumunu engeller ve üretimde ve dağılımda etkinlik sağlanamaz.

  16.
  Tam rekabetçi bir firmanın ortalama kârının sıfır olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
  Doğru Cevap: "A" Normal kâr
  Soru Açıklaması

  Ortalama kârı P=AR=AC şeklinde hesaplarız. Ortalama kârın sıfır olduğu bir durumda;AR-AC=0

  AR=AC

  Dolayısıyla AR=AC=MR=D=P eşitliği geçerli olur.

  AC=P noktası da başabaş noktası olduğundan bu noktada üretim yapan firma sabit ve değişken maliyetlerini karşılayabilir. Dolayısıyla bu noktada zarar sıfırdır ve firma normal kâr elde etmektedir

  17.
  Belirli bir zaman diliminde belli mal ve hizmetlerden tüketilmesi sonucu toplam faydadaki artış olarak tanımlanan fayda kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" MU 
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıda seçeneklerde verilen özelliklerden hangisi monopolcü gücün kaynaklarından birisi değildir?
  Doğru Cevap: "D" Piyasadaki fiyatı veri kabul etme
  Soru Açıklaması
  Piyasadaki fiyatı veri kabul etme monopolcü gücün kaynaklarından birisi değildir.
  19.

  Bir ekonomik modelin çalışması sonucu değeri belirlenen ekonomik değişken hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" İçsel
  Soru Açıklaması

  Modeldeki parametrelerin çözümlenmesi ile değeri belirlenen, modelin dinamiklerini yansıtan değişken içsel değişken olarak adlandırılır.

  20.
  I. Ücret düşüklüğünden tek bir firmanın yararlandığı ve ürünün fiyatının değişmediği durumdur.II. Ücret düşüşünden tüm firmaların yararlandığı, firmaların üretimlerini azaldığı, üretim artışının ürünün fiyatında artışa neden olduğu, tek tek firmaların emek talep eğrilerinin sola kaydığı durumdur.III. Ücret düşüşünden tüm firmaların yararlandığı, firmaların üretimlerini artırdığı, üretim artışının ürünün fiyatında düşüşe neden olduğu, tek tek firmaların emek talep eğrilerinin sola kaydığı durumdur.Yukarıdakilerden hangileri endüstri talep eğrisini daha dik duruma getirir?
  Doğru Cevap: "C" Yalnız III
  Soru Açıklaması
  Ücret düşüşünden tüm firmaların yararlandığı, firmaların üretimlerini artırdığı, üretim artışının ürünün fiyatında düşüşe neden olduğu, tek tek firmaların emek talep eğrilerinin sola kaydığı durumdur.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler