• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 21

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
1.
Bir şeyi seçtiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerin değeri neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Fırsat Maliyeti
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi piyasaya giriş ve çıkışların kolay olduğu, benzer fakat farklılaştırılmış mallar üreten çok sayıda firmanın faaliyet gösterdiği ve firmaların belli ölçüde fiyat belirleme gücüne sahip olduğu piyasa yapısını ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Monopolcü rekabet piyasası
Soru Açıklaması
Monopolcü rekabet piyasası, piyasaya giriş ve çıkışların kolay olduğu, benzer fakat farklılaştırılmış mallar üreten çok sayıda firmanın faaliyet gösterdiği ve firmaların belli ölçüde fiyat belirleme gücüne sahip olduğu piyasa yapısını ifade eder.
3.
Aşagıdaki iktisatçılardan hangisi kullanım değeri ve değişim değerlerini ayırmış ve bu ayrım ile de ünlü su-elmas paradoksunu ortaya ç›karmıştır?
Doğru Cevap: "A" Adam Smith
Soru Açıklaması
Smith, kullanım değeri ve değişim değerlerini ayırmış ve bu ayrım ile de ünlü su-elmas paradoksunu ortaya ç›karmıştır.
4.
Bireyler ulaşabilecekleri en üst seviyedeki faydaya ulaşmak için tercihte bulunurken kaç kısıt ile karşı karşıyadır?
Doğru Cevap: "A" İki
Soru Açıklaması
Bireyler ulaşabilecekleri en üst seviyedeki faydaya ulaşmak için tercihte bulunurken iki kısıt ile karşı karşıyadır
5.

Üretimde kullanılan diğer girdilerin miktarları sabitken, yalnızca bir girdinin kullanılan miktarında bir birimlik artış ya da azalış ile toplam fiziki üründe meydana gelen değişimi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" marjinal fiziki ürün
Soru Açıklaması

Üretim sürecinde kullanılan değişken girdi miktarının artırılması sonucu elde edilen toplam ürün (çıktı) miktarı bize toplam fiziki ürünü verir ve TPP ile gösterilmektedir. Üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir girdinin kullanılan miktarındaki bir birimlik artış veya azalış yönündeki değişimin toplam fiziki üründe meydana getirdiği değişime marjinal fiziki ürün denir ve MPP ile gösterilir. Yani MPP firmaya; her bir ilave işçiyi üretim sürecine kattığında veya üretim sürecinden çıkardığında TPP’nin ne yönde ve ne büyüklükte değişeceği konusunda bilgi verir.

6.

Toplam hasılatın tolam maliyete eşitliği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir

Doğru Cevap: "A" TR = TC
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasas›nda k›sa dönem firma dengesinin ortaya konulmas›ndakullan›lan ilk yaklafl›m toplam has›lat-toplam maliyet yaklafl›m›d›r. fiekil 5.3’ün üstk›sm›nda firman›n toplam has›lat, toplam maliyet ve kar-zarar e¤rileri birlikte gösterilmifltir. Firma, toplam has›lat›n tolam maliyete eflit oldu¤u (TR = TC) Q1 üretimdüzeyinden sonra kâra geçmifltir.

7.

Tam rekabet piyasasının hangi özelliği; alıcı ve satıcıların sayısındaki çokluk nedeniyle, her iki tarafın da piyasa fiyatını kontrol etme ve belirleme güçlerinin olmaması durumunu ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Atomize özelliği
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasının atomize olma özelliği; alıcı ve satıcıların sayısındaki çokluk nedeniyle, her iki tarafın da piyasa fiyatını kontrol etme ve belirleme güçlerinin olmamasıdır. Doğru cevap A seçeneğidir.

8.

"Firmanın talep edilen mallarının bir birimi başına düşen hasılatı neyi ifade etmektedir? 

Doğru Cevap: "A" Ortalama hasılat
Soru Açıklaması

Ortalama has›lat, firman›n talep edilen mallar›n›n bir birimi bafl›na düflen has›lat›n› ifade etmektedir. Tam rekabet piyasas›nda firma mal›n› sürekli ayn› fiyata satt›-¤›na göre ortalama has›lat›n›n da de¤iflmemesi ve sat›fl fiyat›na eflit olmas› gerekir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi, üretim miktarında meydana gelen bir birimlik değişme karşısında toplam hasılattaki değişmedir?
Doğru Cevap: "B" Marjinal hasılat
Soru Açıklaması
Marjinal hasılat, üretim miktarında meydana gelen bir birimlik değişme karşısında toplam hasılattaki değişmedir
10.

Parayı cebimizde tutmanın fırsat maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Vazgeçtiğimiz faiz geliri
Soru Açıklaması

Parayı cebimizde tutmanın fırsat maliyeti bankaya yatırmayarak vazgeçtiğimiz faiz geliridir.

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
11.

Kısa üretim döneminde, değişken girdinin emek (L) olduğu varsayımıyla emek girdisi için emeğin marjinal fiziki ürünün formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" MPP= ∆TPP/∆L 
Soru Açıklaması

Formülden de anlaşıldığı üzere emeğin marjinal fiziki ürünü TPP’deki değişiminL’deki değişime oranı tarafından verilir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının “Atomize Olma” özelliğine karşılık gelir?
Doğru Cevap: "A" Çok sayıda alıcı ve satıcının olması
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında çok sayıda alıcı ve satıcının olması “Atomize Olma” özelliğine karşılık gelir.

13.

Emeğin ortalama fiziki ürününün artmakta olduğu üretim bölgesinde kısa dönem ortalama değişken maliyet (SRAVC) nasıldır?

Doğru Cevap: "C" Azalır
Soru Açıklaması

Emeğin ortalama fiziki ürününün artmakta olduğu üretim bölgesindeSRAVC’nin azalmakta olduğunu, emeğin ortalama fiziki ürününün azalmakta oldu-ğu üretim bölgesinde SRAVC’nin artmakta olduğunu göstermektedir.

14.
Faktör piyasasında monopol ve monopson özelliklerinin tek bir modelde gösterilmesi ile ortaya çıkan piyasa türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İki taraflı monopol
Soru Açıklaması
15.

Malların fiyatları sabitken tüketicinin gelirinde meydana gelen değişmeler sonucu ortaya çıkan optimal seçimlerin birleştirilmesi ile aşağıdaki eğrilerden hangisi elde edilir?

Doğru Cevap: "E" Gelir tüketim eğrisi
Soru Açıklaması

Sadece gelirdeki değişmeler sonucu ulaşılan optimal seçimleri birleştirerek gelir tüketim eğrisini elde ederiz. Bu eğri üzerinde farklı gelir düzeyleri için talep edilen (seçilen) mal demetleri görülmektedir.

16.
Cournot modelini geliştirerek daha gerçekçi bir düopol modeli ortaya koyan, Cournot modelinden farklı olarak firmaların aralarındaki karşılıklı bağımlılığın farkında olduklarını varsayan model aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Chamberlin Modeli
Soru Açıklaması
17.

Bir üretim faktörü olarak sermayenin elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Faiz
Soru Açıklaması

Sermayenin üretimden elde ettiği gelir ekonomik anlamda faiz olarak adlandırılmaktadır.

18.
Aşağıdaki piyasalardan hangisi oligopole en uygun örnektir?
Doğru Cevap: "A" Beyaz eşya piyasası
Soru Açıklaması
Beyaz Eşya Piyasası
19.

Tam rekabet piyasasıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" AR=MR=P
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında, ortalama hasılat (AR), marjinal hasılata (MR) ve piyasada oluşan fiyata (P) eşittir. Bundan dolayı doğru cevap E’dir.

20.

Diğer faktörler sabitken, tüketicinin gelirindeki bir azalışın bütçe doğrusu üzerindeki etkisi nedir?

Doğru Cevap: "A" Sola kaydırır
Soru Açıklaması

Doğru cevap A seçeneğindeki yer almaktadır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler