• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 20

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
1.

I. toplam hasılat

II. açık maliyet

III. örtük maliyet

Yukarıda yer alan kavramlar muhasebeci karı ve ekonomik kar hesaplanırken kullanılan kavramlardır. Bu kavramlardan hangisi/hangileri yalnızca ekonomik kar hesabında kullanılır?

Doğru Cevap: "E" Yalnız III
Soru Açıklaması

Firmaların birincil amacı kâr elde etmek olduğuna göre eğer girişlerin serbest olması belirli bir süre sonra kârı sıfıra indirecekse ve buna rağmen firmalar piyasadan çekilmiyorsa bunun bir sebebi olmalıdır. Sıfır kârı daha iyi anlayabilmek için, kârın toplam hasılattan toplam maliyetin çıkarılması şeklinde hesaplandığını tekrar hatırlayalım. İktisatçılar, maliyet kavramını muhasebecilerden farklı tanımlarlar. Bu fark maliyetin nasıl hesaplandığı ile ilgilidir. İktisatçıların kârı hesaplarken hem açık hem de örtük maliyetleri dikkate aldıkları, muhasebecilerinse sadece açık maliyetleri göz önünde bulundurduklarını, üretim ve maliyet ünitelerinden biliyoruz.

Ekonomik kâr = Toplam haslat - Toplam maliyet (açık + örtük maliyetler)

Muhasebeci kârı = Toplam hasılat - Toplam maliyet (açık maliyetler)

Bu anlamda baktığımızda, muhasebeciler firmadan çıkan paranın kaydını tutarken fırsat maliyetinden kaynaklanan firmanın kaybını göz önünde bulundurmazlar. Sonuç olarak sıfır ekonomik kâr durumunda, ekonomik kâr sıfır iken muhasebeci kârı pozitiftir ve firma faaliyetini sürdürmeye devam eder.

2.
Kısıtlı optimizasyonda karar vericinin optimize etmek, yani minimize veya maksimize etmek istediği ilişkiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Amaç fonksiyonu
Soru Açıklaması

Tipik bir kısıtlı optimizasyon probleminin iki bileşenden oluştuğunu düşünebiliriz; bir amaç fonksiyonu ve kısıtlar kümesi. Amaç fonsiyonu, kısıtlı optimizasyonda karar vericinin optimize etmek, yani minimize veya maksimize etmek istediği ilişkidir.

3.

Tüketici gelirindeki artışla birlikte talep eğrisindeki değişme hangi yönde olur?

Doğru Cevap: "B" tümüyle sağa kayar
Soru Açıklaması

Talep eğrisi, eğer talebi azaltıcı bir değişime olmuşsa bütünüyle sola, artırıcı bir değişme olmuşsa bütünüyle sağa kayacaktır.  Örneğin tüketici gelirlerinin artması, daha yüksek fiyattan daha fazla miktarda malın alınıp satılması ile sonuçlanır.

4.

Sosyal refahın kayıplarla kazançların karşılaştırılmasına dayandığı görüşaşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kaldor-Hicks Kriteri
Soru Açıklaması

N. Kaldor’un geliştirdiği kritere göre bir politikanın uygulanması sonucunda ortayaçıkan yeni durumdan kazançlı çıkacak olanlar,zarar görenlerin kayıplarını tam olarak telafi etseler bile, hala kazançlı iseler yeni durum bir sosyal iyileşme olarak algılanmalıdır. Yani yeni durumda sosyal refah artmıştır. Kayıpların telafisi ya da tazmini ilkesinin uygulandığı bu kriterde kazanan, kaybedenin zararını ödese bilekazançlı çıkmaktadır. Benzer bir kriter J. R.Hicks tarafından geliştirilmiştir. Hicks’e göre bir politika uygulamasından zarar görenler, bu politikanın uygulanmaması için, önerdikleri parasal ödemelerle kazançlı çıkanları ikna edemiyorlarsa bu durum bir sosyal iyileşmedir.Dikkat edilirse Kaldor’un ve Hicks’in kriterleriaynı olgunun iki farklı yönünü ortaya koymaktadır. Her ikisi de kayıplarla kazançların karşılaştırılmasına dayanmaktadır. 

5.
TPP'nin MPP ile ilişkisi göz önüne alındığında aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" MPP'nin değeri sıfıra eşitken TPP maksimum değer alır.
Soru Açıklaması
MPP firmaya; her bir ilave işçiyi üretim sürecine kattığında veya üretim sürecinden çıkardığında TPP’nin ne yönde ve ne büyüklükte değişeceği konusunda bilgi verir. Dolayısıyla, MPP değeri sıfıra eşitken yani işçi miktarında bir değişim yaşanmazken TPP maksimum değer alır.
6.

Mallar arasında tam ikame olduğunda farksızlık eğrilerinin eğimi ne olur?

Doğru Cevap: "C" -1
Soru Açıklaması

Tam ikame durumunda farksızlık doğrusu söz konusu olacağı için eğim -1'e eşittir.

7.
Aşağıdaki teoremlerden hangisi belirli koşullar altında her rekabetçi dengenin Pareto optimal olduğunu ve dağılımda etkinliğin sağlandığını ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Refah ekonomisinde birinci teorem
Soru Açıklaması
Belirli koşullar altında her rekabetçi denge, Pareto optimaldir ve dağılımda etkinlik sağlanmıştır. Bu durum refah ekonomisinde birinci teorem olarak bilinir.
8.

Diğer girdiler sabit iken emek miktarındaki her bir birim artış karşısında toplam fiziki ürün artarak artıyor ise bu durumda emeğe göre ------- var demektir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Emeğe göre artan marjinal getiri
Soru Açıklaması

 sabit iken emek miktarındaki Diğer girdiler her bir birim artış karşısında toplam fiziki ürün artarak artıyor ise bu durumda emeğe göre artan marjinal getiri (verim)var demektir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının üretici firmaların pozitif kârı gördükçe piyasaya girmeleri veya negatif kârı görünce piyasadan çıkmaları aşamasında herhangi bir engelle karşı karşıya olmadıkları anlamına gelen özelliklerinden birisidir?
Doğru Cevap: "B" Mobilite özelliği
Soru Açıklaması
Piyasanın mobilite özelliği, üretici firmaların pozitif kârı gördükçe piyasaya girmeleri veya negatif kârı görünce piyasadan çıkmaları aşamasında herhangi bir engelle karşı karşıya olmadıkları anlamına gelmektedir.
10.

Tam rekabet piyasasında kısa dönemde karın maksimum olduğu durum nedir? 

Doğru Cevap: "D" MR=MC
Soru Açıklaması

tam rekabet piyasasında kısa dönemde karı maksimum olduğu durum marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olduğu durumdur. 

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
11.
Emek girdisi fiyatı olan ücret ( w) azaldığında, talep edilen emek miktarı üzerinde oluşan etkiler sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir? 
Doğru Cevap: "A" Çıktı etkisi, ikâme etkisi 
Soru Açıklaması
Çıktı etkisi, ikâme etkisi 
12.

Aşağıdakilerden hangisi rasyonel ve çıkarları peşinde koşan bireylerin etkileşimlerinin yarattığı sosyal sonuçları inceler?

Doğru Cevap: "C" Mikroekonomi
Soru Açıklaması

Rasyonel ve çıkarları peşinde koşan bireylerin etkileşimlerinin yarattığı sosyal sonuçları mikroekonomi incelemektedir.

13.

Bir şeyi seçtiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerin değerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir.?

Doğru Cevap: "D" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması

Bir şeyi seçtiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerin değerini ifade eden kavram fırsat maliyetidir.

14.

Düşük mallara ilişkin gelir tüketim eğrisi ve Engel eğrisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "B" Gelir tüketim eğrisi ve Engel eğrisi negatif eğimlidir.
Soru Açıklaması

Normal mallar için gelir tüketim eğrisi ve Engel eğrisi pozitif eğimli iken, düşük mallarda ise gelir tüketim eğrisi ve Engel eğrisi negatif eğimlidir. 

15.
Belirli bir endüstride emek talebinin esnekliğini arttıran faktörleri açıklaya çalışan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hicks-Marshall Kuralları
Soru Açıklaması
Belirli bir endüstride emek talebinin esnekliğini arttıran faktörleri açıklaya çalışan kurallar Hicks-Marshall Kurallarıdır.
16.
Tek satıcı, yakın ikamesi olmayan mal, giriş engellerinin olması özellikleri aşağıda verilen piyasa türlerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Monopol
Soru Açıklaması
17.
Hiç kimsenin refahını azaltmaksızın bazı bireylerin refahını artıran her türlü değişikliğin toplumun refahını arttıracağını ortaya koyan refah kriteri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pareto optimalitesi
Soru Açıklaması
Pareto Optimalitesi Kriteri: Hiç kimsenin refahını azaltmaksızın bazı bireylerin refahını artıran her türlü değişikliğin toplumun refahını arttıracağını ortaya koyan refah kriteridir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi ücret düzeyindeki artışa bağlı olarak ortaya çıkan çıktı etkisi adımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ücret artışından kaynaklanan çıktı etkisinin satışları azaltması
Soru Açıklaması
19.

Firma AVC’nin ............. olduğu noktadan itibaren fiyat ............ üretimde bulunduğuna göre .............. maliyet eğrisinin bu nokta ve üzerindeki kısmı firmanın kısa dönem arz eğrisini oluşturacaktır.

Yukarıdaki ifadeyi doğru kılacak şekilde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" minimum; arttıkça; marjinal
Soru Açıklaması

Firma piyasada zarar etmesine rağmen kalma veya piyasadan çekilme kararını verirken hep ortalama değişken maliyetlerini (AVC) göz önünde bulundurur. Piyasa fiyatı, firmanın AVC’nin minimum noktasına eşit olduğunda üretime ara verir ancak piyasadan çekilmez. Fiyat AVC’nin minimum noktasının üzerine çıktığı anda firma da üretimde bulunmaya başlar. Fiyat AVC’nin minimum noktasının altına indiği anda ise firma artık ne sabit maliyetini ne de değişken maliyetini karşılayamayacağından ve gelecekte fiyatın tekrar yükseleceğine ilişkin bir beklentisi de olmadığından kapanma kararı alır. Buradan yola çıkarak firmanın üretime başlayıp başlamayacağı kararını ortalama değişken maliyete bakarak aldığı söylenebilir. Firma AVC’nin minimum olduğu noktadan itibaren fiyat arttıkça üretimde bulunduğuna göre marjinal maliyet eğrisinin bu nokta ve üzerindeki kısmı firmanın kısa dönem arz eğrisini oluşturacaktır.

20.

İnsanların sermayelerini kullanarak elde ettikleri gelir aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Faiz
Soru Açıklaması

ederler. ‹nsanlar›n topraklar›n› kullanarak elde ettikleri gelire rant, emekleriniarz ederek elde ettikleri gelire ücret, sermayelerini kullanarak elde ettikleri gelirefaiz ve giriflimcilerin gelirine de kâr denilmektedir. Kaynaklar› ellerinde bulunduranlar bu kaynaklar›n› satarak veya kiraya vererek elde ettikleri gelirle mal ve hizmet alabilmektedirler. Üreticiler de satt›klar› mal ve hizmetlerin bir karfl›l›¤› olarakelde ettikleri bu gelirle kaynaklar›n› kulland›klar› birimlerin gelirlerini ödemektedirler. Yani burada bir döngü söz konusudur

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler