• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.
Faktör piyasası içinde firmanın girdi için ödemek istediği fiyat ile bu faktörün kullanılması için ödenmesi gereken minimum harcama arasındaki farka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik rant
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi özellik “örtük maliyetlerin” temel özellikleri arasında yer alır? 
Doğru Cevap: "A" Muhasebe kaydı altına alınamazlar
Soru Açıklaması
3.

Bir firmanın toplam maliyeti (TC) şu eşitlikle ifade edilebilir:

TC = wL + rK

Eşitlikte; L emek girdisi miktarını ve wL emek girdisine yapılan toplam harcamayı, K sermaye girdisi miktarını ve rK sermaye girdisine yapılan toplam harcamayı göstermektedir. Bu maliyet fonksiyonuna göre, bu firmanın eş-maliyet doğrusunun eğimi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" -(w/r)
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, A şıkkıdır. Eş-maliyet doğrusunun eğimi -(w/r)’dir.

4.

Aynı çıktı düzeyinde kalabilmek için girdilerden birinin miktarını bir birim artırdığımızda diğer girdiden kaç birim vazgeçmek zorunda olduğumuzu gösteren orana ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Marjinal teknik ikame oranı
Soru Açıklaması

Aynı çıktı düzeyinde kalabilmek için girdilerden birinin miktarını bir birim artırdığımızda diğer girdiden kaç birim vazgeçmek zorunda olduğumuzu gösteren orana marjinal teknik ikame oranı denir.

5.

Bir firma üretimini 30 birimden 35 birime çıkartırken toplam maliyeti ise 150 liradan 200 liraya çıkıyorsa, ilgili firmanın uzun dönem marjinal maliyeti kaçtır?

Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması

Üretimi bir birim arttırmanın uzun dönem toplam maliyette meydan getirdiği artışla uzun dönem marjinal maliyet (LRMC) denir. LRMC flöyle gösterilir:

LRMC =  LRTC2-LRTC1/Q2-Q1

200-150/35-30

50/5=10 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir.

6.

Tam rekabet piyasalarında potansiyel firmaları kısa dönemde piyasaya girmeye cezbeden şey nedir? 

Doğru Cevap: "A" Normalüstü kar
Soru Açıklaması

Firmaların piyasaya girmesini cezbeden şey normalüstü kardır. 

7.

Tam Rekabetçi firmanın ortalama hasılat, marjinal hasılat ve fiyatla ilgili aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

 

Doğru Cevap: "A" AR=MR=P
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında ortalama hasılat(AR), Marjinal hasılat (MR) ve Piyasa fiyatı(P) birbirine eşittir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi iktisattaki sermaye tanımı içinde yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Toprak
Soru Açıklaması

Toprak bir başka "kaynak" yani "üretim faktörü"dür.

9.
Su ve elmas paradoksuna çözüm getiren ekonomist aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" A. Marshall
Soru Açıklaması
10.

Kardinal fayda yaklaşımına göre denge koşulu aşağıdaki durumlardan hangisinden sağlanır?

Doğru Cevap: "E" İki mal tüketen tüketici için 
Soru Açıklaması

Kardinalist yaklaşımın talep teorisini, birden fazla mal durumu içinde genelleştirebiliriz. Örneğin n mal için her malın marjinal faydasının fiyatına oranı tüm mallar için eşit olunca denge koşulu sağlanmaktadır. Formül ile açıklarsak:  MUx/Px = MUy/Py olmalıdır. Ancak bu tür bir eşitliğin sağlanması durumunda, tüketici toplam faydasını maksimize edebilecek, satın alacağı mallar arasında başka bir dağılım fayda maksimizasyonunu sağlamayacaktır.

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
11.
Tam rekabetçi piyasalarda uzun dönem arz eğrisi hangi durumda pozitif eğime sahip olur?
Doğru Cevap: "E" Üretim miktarındaki artış üretimde kullanılan önemli ara malların fiyatlarını da artırıyorsa
Soru Açıklaması
Üretim miktarındaki artış üretimde kullanılan önemli ara malların fiyatlarını da artırıyorsa veya piyasada faaliyette bulunan firmaların sayısı az ise uzun dönem arz eğrisi pozitif eğime sahip olabilir. Uzun dönem arz eğrisinin pozitif eğime sahip olmasına neden olacak bir başka etmense piyasada üretimi düşük maliyetlerle gerçekleştirecek az sayıda firmanın olmasıdır. Piyasa çıktısının artması için daha az etkin firmaların piyasaya girmesi gerekir.
12.
Üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir girdinin miktarındaki bir birimlik değişimin toplam fiziki üründe meydana getirdiği değişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Marjinal fiziki ürün
Soru Açıklaması
13.

Tam rekabet piyasası eğrileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" MR=AR=P=D
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında MR=AR=P=D dir.

14.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen durum emek talep eğrisinin kaymasına neden olmaz?
Doğru Cevap: "E" Üretim teknolojisinin sabit kalması
Soru Açıklaması
Üretim teknolojisinin sabit kalması, talep eğrisinin kaymasına neden olmaz.
15.
Monopolcünün farklı miktarlar için farklı fiyat talep etmesine kaçıncı derece fiyat farklılaştırması denilmektedir?
Doğru Cevap: "B" İkinci derece
Soru Açıklaması
16.

Tüketici, işçi, yönetici ve bir firma gibi bireyselekonomik karar vericilerin iktisadi davranışlarını inceleyen bilim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mikro ekonomi
Soru Açıklaması

Mikroekonomi, bireylerin ve firmalar›n seçimlerini, bu seçimlerin birbirleri ileetkileflimini ve devletin bu seçimlere etkisini araflt›rmay› kendisine konu edinmifltir. ‹simdeki mikro ön eki Yunanca “mikros” kelimesinden gelir ve küçük anlam›ndad›r. Dolay›s›yla mikroekonomi tüketici, iflçi, yönetici ve bir firma gibi bireyselekonomik karar vericilerin iktisadi davran›fllar›n› inceler. Ayn› zamanda hane halklar›, endüstriler, piyasalar, iflci birlikleri ve ticaret birlikleri gibi ajanlar›n davran›fllar›n› inceler. Mikroekonominin ilgilendi¤i baz› sorular flöyledir: Masaüstü bilgisayar m› alay›m yoksa dizüstü bilgisayar m›? Akaryak›t fiyatlar› artarsa insanlar dahaküçük arabalara yönelirler mi? Gelir vergisindeki azalma insanlar›n daha çok çal›flmas›n› teflvik eder mi?

17.
Tek satıcı yakın ikamesi olmayan mal giriş engellerinin olması hangi piyasa türünün temel özellikleridir?
Doğru Cevap: "B" Monopol
Soru Açıklaması
Tek satıcı yakın ikamesi olmayan mal giriş engellerinin olması monopol piyasa özelliklerindendir.
18.
Gerçek yaşamda tam rekabet piyasası yerine gözlemlediğimiz piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eksik rekabet piyasaları 
Soru Açıklaması
19.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi Cournot Modeli varsayımlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Piyasada sadece tek firma vardır
Soru Açıklaması
Piyasada sadece tek firma vardır. Yanlış seçenektir. Bu modelde iki firma söz konusudur.
20.

Bir firma üretimini 10 birimden 11 birime çıkardığında uzun dönem toplam maliyeti 200 liradan 240 liraya çıkıyorsa uzun dönem marjinal maliyeti kaçtır?

Doğru Cevap: "D" 40
Soru Açıklaması

LRMC = (240-200) / (11-10) = 40/1 =40 olarak bulunur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler