• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 18

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
1.

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?I. Üretim faktörlerinin (girdilerin) belli bir teknolojinin kullanılması sonrasında nihai ürünlere (çıktılara) dönüştürülmesi işlemi mal ve hizmet üretimidir.II. Belli bir miktar ürünü farklı girdi bileşenlerini kullanarak üretmeyi mümkün kılan farklı girdi bileşenlerinin her biri ayrı bir üretim tekniğini oluşturur.III. Bir ürünü üretmeyi mümkün kılan üretim tekniklerinin tamamı üretim teknolojisini oluşturur.IV. Üretim sürecinde kullanılan kaynaklar (işgücü, sermaye malı, hammadde, ara malı, makine vb.) girdilerdir (üretim faktörleridir) ve üretim süreci sonrası elde edilen ürün miktarı da çıktıdır.V. Üretimde kullanılan girdilerden birinin miktarını azaltıp diğerinin miktarını artırmadan aynı çıktı düzeyini gerçekleştirmek mümkün değil ise bu üretim sürecinde kullanılan üretim tekniği teknolojik olarak etkin bir üretim tekniği olamaz.

Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Bu durumda teknolojik olarak etkin bir üretim tekniği söz konusudur. Cevap D'dir.

2.

 Birim fiyatı 18 TL olan  bir üründen firma 36 adet sattığında firmanın toplam hasılatı kaç  TL’dir?

Doğru Cevap: "A" 648
Soru Açıklaması

TR = P . Q

3.
Aşağıdakilerden hangisi ek bir emek faktörü istihdam eden firma için marjinal faktör maliyetini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" w
Soru Açıklaması
w, ek bir emek faktörü istihdam eden firma için marjinal faktör maliyetini ifade eder.
4.
Kaldor-Hicks ve Scitovsky sosyal refah kriterlerinin ortak yanı nedir?
Doğru Cevap: "A" Kazananların kaybedenlere potansiyel olarak parasal bir ödeme yapacakları varsayımı
Soru Açıklaması
Kazananların kaybedenlere potansiyel olarak parasal bir ödeme yapacakları varsayımı her iki varsayımında ortak noktasıdır.
5.
Ekonomik hayatta risk alan, üretim kaynaklarını bir araya getirerek mal ve hizmet üretiminin gerçekleşmesini sağlayan üretim faktörüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Girişimci
Soru Açıklaması

Girişimci, üretime kendi adına katılır ve bunu yaparken bazı riskleri ve belirsizlikleri üstlenir. Girişimcinin amacı, emek, sermaye ve doğal kaynakları bir araya getirerek mal ve hizmet üretimin gerçekleşmesini sağlamaktır. Diğer taraftan kâr amacı gütmekle beraber zarar etmeyi de göze alır.

6.

Aşağıdaki piyasalardan hangisi hem refah hem etkinlik açısından en ideal piyasadır?

Doğru Cevap: "A" Tam rekabet 
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasalarında hem tüketici hem de üretici açısından bakıldığında refahın sağlandığı ve bu tür piyasaların etkin olduğu söylenir. Bu tür piyasalar ideali oluşturduğu için bu konularda da karşılaştırma yapılmasına imkân sağlar. Fiyatın marjinal maliyete eşit olması etkinlik sebebidir çünkü bu noktada arz ve talep de birbirine eşittir. Fiyatın yükselmesi veya düşmesi hem tüketiciler hem de üreticiler açısından refah kaybına neden olur.

7.
Rekabetçi genel denge modelinde n sayıda farklı piyasa için bu piyasaların n-1 tanesinde denge sağlanmışsa, n'inci piyasada da dengenin otomatik olarak sağlanacağını ifade eden kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Walras Yasası
Soru Açıklaması
Rekabetçi genel denge modelinde n sayıda farklı piyasa için bu piyasaların n-1 tanesinde denge sağlanmışsa, n'inci piyasada da dengenin otomatik olarak sağlanacağını ifade eden kanun Walras Yasasıdır.
8.

Tam rekabet piyasasının refahı maksimize eden üretim düzeyini garanti etme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Fiyatın marjinal maliyete eşit olması
Soru Açıklaması

Fiyatın marjinal maliyete eşit olması hem üretici hem de tüketici rantını maksimum kılarak toplam refahın maksimize edilmesine neden olur.

9.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “Refah Ekonomisine” ilişkin doğru bir tespit yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Normatif teoridir.
Soru Açıklaması
Refah ekonomisi, değer yargılarını ön planda tuttuğu ve “ne olmalıdır” şeklinde iktisat politikalarını değerlendirdiği için, normatif bir teoridir.
10.

Tam rekabet piyasasında firma malına ait talep eğrisinin esnekliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Esnekliği sonsuzdur
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında firma malına ait talep eğrisinin esnekliği sonsuzdur.

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
11.
Faktör piyasasında karı maksimize eden emek miktarının belirlenmesine ilişkin eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" (MR).(MPL)=w
Soru Açıklaması
12.
Kısmi denge kavramı hangi isim ile anılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Marshall
Soru Açıklaması
Kısmi denge kavramı Alfred Marshall, genel denge kavramı ise Leon Walras adı ile anılmaktadır.
13.

Tam rekabet piyasasında bir firma kısa dönemde zarar etmesine rağmen üretime devam etme kararı alıyorsa aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

Doğru Cevap: "E" P=AVC
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında bir firma kısa dönemde zarar etmesine rağmen üretime devam etme kararı alıyorsa P=AVC eşitliği geçerlidir. Firmanın bu durumda kapanma kararı almamasının tek sebebi ileriki dönemlerde fiyatların artacağına ilişkin beklentisidir. 

14.

Tam rekabet piyasasında kısa dönemde firmanın kâr maksimizasyonu hangi üretim düzeyinde sağlanır?

 

Doğru Cevap: "C" MR = MCD
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu (MR = MR) üretim düzeyinde firmanın kısa dönem kârı maksimum üretim düzeyine ulaşmaktadır. Ayrıca, toplam hasılat ve toplam maliyet eğrileri arasındaki genişliğin maksimum olduğu alan kâr maksimizasyonu gösterir.

15.
Bir ekonomide K malının üretimi 30 birim artırıldığında L malının üretimi 20 birim azalmıştır. Buna göre marjinal dönüşüm oranı( MRTL,K) kaçtır?
Doğru Cevap: "C" -2/3
Soru Açıklaması

16.
 • Piyasaya giriş-çıkışın kolaylığı
 • Piyasada homojen malların üretilmesi
 • Piyasada tek satıcının bulunması
 • Firmaların fiyat belirleme gücünün olmaması
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri monopolcü rekabet piyasasının özellikleri arasında yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "A" Yalnız I
  Soru Açıklaması

  Eksik rekabet piyasalarından biri olan monopolcü rekabet piyasası, piyasaya giriş ve çıkışların kolay olduğu, benzer fakat farklılaştırılmış mallar üreten çok sayıda firmanın faaliyet gösterdiği ve firmaların belli ölçüde fiyat belirleme gücüne sahip olduğu piyasa yapısını ifade etmektedir. Bundan dolayı doğru cevap A’dır.

  17.
  Fayda maksimizasyonu problemi çözümünden hareket edilerek ulaşılan talep fonksiyonları seti içerisinde gelirin bir fonksiyonu olarak talep aşağıdakilerden hangisinde tanımlanır?
  Doğru Cevap: "A" Engel Eğrisi
  Soru Açıklaması
  Talep fonksiyonları için fayda maksimizasyonu problemi çözümünden hareket edilir ve talep fonksiyonları setine ulaşılır. Bu set içerisinde; üç tür talep fonksiyonu tanımlanır: • Fiyatın bir fonksiyonu olarak talep (geleneksel, alışılmış veya doğal talep eğrisi) • Gelirin bir fonksiyonu olarak talep (Engel Eğrisi) • Diğer bir malın fiyatının fonksiyonu olarak talep (Çapraz fiyat talep fonksiyonu)
  18.
  Politika değişikliğinin yol açtığı refah artışından söz edilebilmesi için, avantajlı duruma geçenlerin kazançları, kaybedenlerin zararlarından büyük olmalıdır. Bu açıklama aşağıdaki kriterlerden hangisine aittir?
  Doğru Cevap: "C" Scitovsky
  Soru Açıklaması
  19.

  Verilen eşitliklerden hangisi tam rekabet piyasasında fiyat eşitliğini doğru ve eksiksiz bir şekilde ifade etmiştir? (P fiyatı, TC toplam maliyeti, π karı, TR toplam hasılayı, Q miktarı, AR ortalama hasılayı, MR marjinal hasılayı ifade etmektedir)

  Doğru Cevap: "E" P = AR = MR 
  Soru Açıklaması

  Tam rekabet piyasasında firma malını sürekli aynı fiyata sattı- ğına göre ortalama hasılatının da değişmemesi ve satış fiyatına eşit olması gerekir. AR = TR / Q TR = P . Q AR = P .Q / Q Pay kısmında P ve Q çarpım şeklinde olduğundan pay ve paydadaki Q’lar birbirini götürecek ve geriye, AR = P kalacaktır. Tam rekabet piyasasında firma fiyatını değiştiremediğinden sattığı son birim maldan yine o malın sabit olduğu fiyatı kadar hasılat elde edecektir. Bir başka deyişle marjinal hasılat fiyata eşit olacaktır. MR = ∆TR / ∆Q MR = (Q2 . P) - (Q1 . P) / Q2 - Q1 MR = P(Q2 - Q1) / (Q2 - Q1) Pay çarpımdan oluştuğu için pay ve payda da yer alan (Q2 - Q1)ler birbirini götürecek ve geriye P kalacaktır. MR = P Yukarıdaki eşitliği de veri alarak firmanın talep eğrisinin aynı zamanda piyasa fiyatını, ortalama hasılatı ve marjinal hasılatı da temsil ettiğini söyleyebiliriz. AR = MR = P

  Cevap E şıkkıdır.

  20.

  Düzenli tercihleri yansıtan farksızlık eğrileri için optimal tercih noktalarında aşağıdakilerden hangilerinin eğimi eşit olmalıdır?

  Doğru Cevap: "D" Farksızlık eğrisi ve bütçe doğrusu
  Soru Açıklaması

  Farksızlık eğrisinin ve bütçe doğrusunun eğimi eşitlendiğinde optimal tercih yapılmış ve fayda maksimizasyonu sağlanmıştır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler