• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 17

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
1.
Ekonomistlerin insanların seçimlerini nasıl yaptıklarını açıklamak için kullandıkları terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rasyonel Davranış
Soru Açıklaması

Rasyonel davranış, ekonomistlerin insanların seçimlerini nasıl yaptıklarını açıklamak için kullandıkları terimdir. Rasyonellik, insanların ulaşabildikleri mevcut bilgiler ışığında kendilerine en büyük tatmini sağlayacak tercihi yapacağını ifade etmektedir. Bir başka deyişle rasyonellik, bireylerin içinde bulundukları koşullar çerçevesinde ulaşabilecekleri en iyi seçimi (tercihi) yapma gayretleri anlamına gelmektedir.

2.
Etkin üretim seti üzerindeki bazı üretim düzeylerinin iki eksenli bir grafik üzerinde gösterilmesiyle elde edilen eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Üretim imkanları eğrisi
Soru Açıklaması
Etkin üretim seti üzerindeki bazı üretim düzeylerinin, X ve Y ekseninden oluşan bir şekil üzerinde gösterilmesiyle üretim imkânları sınırı eğrisi elde edilir.
3.
Boş zaman düşük mal olduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Bireysel emek arz eğrisi pozitif eğimlidir.
Soru Açıklaması
4.

Pozitif ölçek ekonomileri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" LRAC negatif eğimlidir
Soru Açıklaması

Pozitif ölçek ekonomilerinde LRAC (uzun dönem ortalama maliyet) negatif eğime sahiptir. Bundan dolayı doğru cevap A’dır.

5.
Aşağıdakilerden hangisi 2. derece fiyat farklılaştırması yapan bir firmanın reklamıdır?
Doğru Cevap: "A" 5 alana 1 bedava
Soru Açıklaması
6.

Tam rekabet piyasasında firmaların kısa dönem arz eğrisi hangi eğriyle özdeştir?

Doğru Cevap: "B" Marjinal maliyet
Soru Açıklaması

Kısa dönemde firmanın arz eğrisi marjinal maliyet eğrisidir. Doğru cevap B'dir.

7.
Bir maldan bir birim daha fazla üretmek için diğer maldan ne kadar kısılmasının gerektiğini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Marjinal dönüşüm oranı
Soru Açıklaması
Marjinal Dönüşüm Oranı: Bir maldan bir birim daha fazla üretmek için diğer maldan ne kadar kısılmasının gerektiğini açıklayan kavramdır.
8.

"Üretici firmaların pozitif kârı gördükçe piyasaya girmeleri veya negatif kârı görünce piyasadan çıkmalar aşamasında herhangi bir engelle karşı karşıya olmadıkları anlamına gelmektedir." ifadesi tam rekabet piyasasının hangi özelliği ile açıklanır?

Doğru Cevap: "A" Mobilite
Soru Açıklaması

Piyasan›n mobilite özelli¤i, üretici firmalar›n pozitif kâr› gördükçe piyasaya girmeleri veya negatif kâr› görünce piyasadan ç›kmalar› aflamas›nda herhangi bir engelle karfl› karfl›ya olmad›klar› anlam›na gelmektedir. Firmalar piyasaya girifl ve ç›-k›flta herhangi bir ücret veya vergi ödemek zorunda olmad›klar› gibi ne devlet taraf›ndan ne de rakip firmalar taraf›ndan oluflturulmufl herhangi bir girifl veya ç›k›fl engeli ile karfl› karfl›ya kalmazlar. Ayn› serbestlik, üretim faktörleri için de geçerlidir veonlar da herhangi bir engelle karfl›laflmadan tam bir hareket serbestli¤ine sahiptir

9.

Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemde tam rekabet piyasasında firmanın zarar etmesi sonucu kapatma noktasını verir?

Doğru Cevap: "C" P < AVC
Soru Açıklaması

Kısa dönemde tam rekabet piyasasında firmanın kapatma noktasını ortalama değişken maliyet (AVC) belirlemektedir. Eğer piyasada oluşan fiyat AVC’nin altında yani AVC>P ise firma zarar etmesi sonucu kapatma noktasını verir. Bundan dolayı doğru cevap C’dir

10.

İki tüketici için değişimin son bulduğu ve marjinal ikame oranlarının eşit olduğu Pareto optimum noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen eğriye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Anlaşma eğrisi
Soru Açıklaması

İki tüketici için değişimin son bulduğu ve marjinal ikame oranlarının eşit olduğu Pareto optimum noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen eğriye anlaşma (sözleşme) eğrisi adı verilir.

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
11.
I. Kahve mi alsam yoksa çay mı? II. Enflasyon artışının nedenleri nelerdir? III. Doğalgaz fiyatları artarsa insanlar kömür sobasına yönelirler mi? IV. Türkiye’nin ihracatı artmasına rağmen dış borç açığı neden azalmadı? V. Artık benzinli motor yerine hibrit motor mu üretsek? Mikroekonomi yukarıda verilen sorulardan hangilerine cevap arar?
Doğru Cevap: "C" I, III ve V
Soru Açıklaması

Mikroekonomi bireylerin ve firmaların seçimlerini ve bu seçimlerin birbirleri ile olan etkileşimini ve devletin bu seçimlere etkisini araştırmayı konu edinmiştir. Dolayısıyla, I, III ve V’ te verilenlerde birey ya da firmaların seçimlerine yer verilmiştir. II ve IV’ te verilenler ise makroekonominin konusudur.

12.
 • TFC
 • AFC
 • AVC
 • SRVC
 • Yukarıda verilenlerden hangi ikisini toplamı kısa dönem toplam maliyete eşit olur?

  Doğru Cevap: "B" I ve IV
  Soru Açıklaması

  Kısa dönem toplam maliyet= toplam sabit maliyet (TFC) + toplam değişken maliyet (SRVC) eşittir. Bu nedenden dolayı doğru cevap B seçeneğidir.

  13.

  Kardinalist yaklaşıma göre tüketilen tüm malların marjinal faydalarının fiyatlarına oranı eşitlendiğinde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

  Doğru Cevap: "E" Fayda maksimizasyonu
  Soru Açıklaması

  Tüm malların marjinal faydalarının fiyatlarına oranı eşitlendiği zaman fayda maksimizasyonu gerçekleşir.

  14.

  Kısa dönemde üretim düzeyi ile birlikte değişen üretim harcamaları toplamına ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Toplam değişken maliyet
  Soru Açıklaması

  Kısa dönemde üretim düzeyi ile birlikte değişen üretim harcamaları toplamına, toplam değişken maliyet denir.

  15.

  Tam rekabet piyasasında kısa dönemde başa baş noktasının konumu nedir?

  Doğru Cevap: "A" TR ve TC eğrilerinin kesiştiği nokta
  Soru Açıklaması

  Tam rekabet piyasasında kısa dönemde başa baş noktaları TR ile TC eğrilerinin kesiştikleri noktalardır. 

  16.

  "Free to choose" adlı yazısında "dünyada hiç kimse bir kurşun kalemin yapımını bilmez" sözü ile, bireysel davranışların sosyal sonuçlarına örnek verem ünlü iktisatçı kimdir? 

  Doğru Cevap: "A" Milton Friedman
  Soru Açıklaması

  Soruda verilen örneği gösteren ünlü iktisatçi Milton Friedman dır

  17.
  I. İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelir – KiraII. İnsanların emeklerini arz ederek elde ettikleri gelir – ÜcretIII. İnsanların sermayelerini kullanarak elde ettikleri gelir – KârIV. Girişimcilerin elde ettikleri gelir – FaizGelire ilişkin verilen eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "B" Yalnız II
  Soru Açıklaması

  İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelire rant; emeklerini arz ederek elde ettikleri gelire ücret; sermayelerini kullanarak elde ettikleri gelire faiz ve girişimcilerin gelirlerine de kâr adı verilir.

  18.

  Kısmi denge-genel denge kavramları sırasıyla aşağıdaki iktisatçıların hangileri ileanılmaktadır?

  Doğru Cevap: "D" A. Marshall-L. Warlas
  Soru Açıklaması

  Çözüm: Kısmi denge kavramı, Alfred Marshall genel denge kavramı ise Leon Walras adı ile anılmaktadır. Genel denge analizine ilişkin çalışmalar 19. yüzyılın son çeyreğinde L. Walras ile başlamış, 20. yüzyılın ortalarında K. J.Arrow ve G.Debreu gibi iktisatçıların katkılarıyla yeni boyutlar kazanmıştır.

  19.
  Bir maldan bir birim daha fazla üretmek için öteki maldanne kadar fedakârlık etmek gerektiğini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Marjinal dönüşüm oranı
  Soru Açıklaması
  20.
  Negatif eğimli bireysel arz eğrisi elde etmek için aşağıdaki seçeneklerde verilen durumlardan hangisinin geçerli olması gereklidir?
  Doğru Cevap: "A" Gelir etkisinin İkâme etkisinde daha büyük olması gerekir
  Soru Açıklaması
  Gelir etkisinin İkame etkisinden daha büyük olması durumunda negatif eğimli bireysel arz eğrisi elde edilir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler