• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.
Aşağıdakilerden hangisi tek satıcı karşısında çok sayıda alıcının olduğu piyasa türüdür?
Doğru Cevap: "C" Monopol
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasında kısa dönem firma dengesinin ortaya konulmasında kullanılan yaklaşımlardan birisidir?
Doğru Cevap: "E" Toplam hasılat-toplam maliyet
Soru Açıklaması
Tam rekabet piyasasında kısa dönem firma dengesinin ortaya konulmasında kullanılan ilk yaklaşım toplam hasılat-toplam maliyet yaklaşımıdır.
3.

x ve y şeklinde iki mal tüketen bir tüketicinin denge koşulunu aşağıdakilerden hangi denklem verir?

Doğru Cevap: "C" MUx/Px = MUy/Py
Soru Açıklaması

Kardinalist yaklaşımın talep teorisini, birden fazla mal durumu içinde genelleştirebiliriz. Örneğin n mal için her malın marjinal faydasının fiyatına oranı tüm mallar için eşit olunca denge koşulu sağlanmaktadır. Formül ile açıklarsak: MUx/Px = MUy/Py=...=MUn/Pnolmalıdır. Ancak bu tür bir eşitliğin sağlanması durumunda, tüketici toplam faydasını maksimize edebilecek, satın alacağı mallar arasında başka bir dağılım fayda maksimizasyonunu sağlamayacaktır. Faydasını maksimize eden tüketici dengeye gelmiş olacaktır.

4.

Kardinalist görüşe göre, marjinal faydanın  pozitif kısmı aşağıdakilerden hangisinin elde edilmesinde kullanılır?

Doğru Cevap: "A" Bireysel talep eğrisi
Soru Açıklaması

Marjinal faydanın bu pozitif kısmı tüketici talebi ile ilişkilidir. Bir başka deyişle MUx’in bu pozitif kısmı bireyin talep eğrisidir

5.
Francis Y. Edgeworth ve Vilfredo Pareto’nun iktisat literatürüne yaptığı katkılar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Etkinlik kavramı
Soru Açıklaması
6.
Bir firma ürün piyasasında ya da faktör piyasasında monopolcü güce sahipse fiyatı nasıl belirler?
Doğru Cevap: "C" Marjinal maliyetin üzerinde
Soru Açıklaması
Bir firma ürün piyasasında ya da faktör piyasasında monopolcü güce sahipse fiyatı Marjinal maliyetin üzerinde belirler.
7.
MRT sabit ise “etkin üretim setinden” hareketle aşağıdaki seçeneklerde verilen eğrilerden hangisi elde edilebilir?
Doğru Cevap: "A" Doğrusal üretim imkanları sınır eğrisi
Soru Açıklaması
Etkin üretim setinin doğrusal olması durumunda, her malın üretimi için kullanılan sermaye-emek oranı aynı olacaktır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi Hicks-Marshall kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Emek talebinin ücret esnekliği, emeği diğer faktörlerle ikame etmenin göreceli olarak daha kolay olduğu durumlarda daha düşük olur
Soru Açıklaması
9.

eş ürün eğrileri ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "E" orijinden uzaklaştıkça bir sonraki eş ürün eğrisi daha düşük üretim düzeyini gösterir
Soru Açıklaması

a,b,c ve de şıklarında verilen ifadeler doğrudur, buna karşın e şıkkındaki ifade yanlıştır, orijinden uzaklaştıkça daha yüksek üretim düzeyini gösterir.

10.
Monopsoncu firmanın faktör talep eğrisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Eğri çizilememektedir
Soru Açıklaması
logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
11.

Ölçeğe göre sabit getiri olduğu durumda, LRMC'nin (uzun dönem marjinal maliyet) şekli nasıldır?

Doğru Cevap: "B" Miktar eksenine paralel bir doğru şeklindedir
Soru Açıklaması

Ölçeğe göre sabit getiri olduğu durumda, LRMC'nin (uzun dönem marjinal maliyet) şekli, miktar eksenine paralel bir doğru şeklindedir.

12.

Fiyatın marjinal maliyete eşit olması durumunda, tüketicilerin üretimin son birimine verdikleri değer, üretilen son birimin maliyetine eşittir. Eğer tüketiciler üretilen son birime, marjinal maliyetinden daha ......... değer verirlerse üretim .............. refah da artacaktır.

Yukarıdaki ifadeyi doğru kılacak şekilde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" fazla; arttırıldıkça
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasalarında refahın maksimize edilmesinin sebebi, tam rekabet dengesinde fiyatın marjinal maliyete eşit olmasıdır. Bu noktada arz ve talep birbirine eşittir ki bu da fiyatın marjinal maliyete eşit olduğunu garantiler. Fiyatın marjinal maliyete eşit olması durumunda, tüketicilerin üretimin son birimine verdikleri değer, üretilen son birimin maliyetine eşittir. Eğer tüketiciler üretilen son birime, marjinal maliyetinden daha fazla değer verirlerse üretim artırıldıkça refah da artacaktır. Aynı şekilde, eğer tüketiciler son birime marjinal maliyetinden daha az değer verirlerse daha düşük üretim düzeylerinde yine refah artacaktır. Fiyatın marjinal maliyetin üzerinde belirlenmesi durumunda tüketici refahı olumsuz etkileneceğinden tüketiciler de satın almaya niyetli oldukları mal ve hizmetler için marjinal maliyete eşit bir fiyat ödemekten memnundurlar. Bu bağlamda bakıldığında tam rekabet piyasaları hem refah hem de etkinlik açısından en ideal piyasadır.

13.
Bir tüketicinin iki mal tükettiği varsayımı altında malların her ikisinin de fiyatında %10 düzeyinde düşüş görülmesi aşağıdakilerden hangisine kesinlikle yol açar?
Doğru Cevap: "B" Malların ikisinden de daha fazla tüketilir.
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi üretimin ekonomik olmayan bölgesi için geçerlidir?

Doğru Cevap: "E" Eş ürün eğrisinin eğimi pozitiftir.
Soru Açıklaması

Eş ürün eğrisinin negatif eğimli olduğu bu bölge üretimin ekonomik bölgesi olarak adlandırılır. Her iki girdinin marjinal fiziki ürününün pozitif olduğu ve eş ürün eğrisinin eğiminin negatif olduğu bölgeye üretimin ekonomik bölgesi denir. Bununla birlikte eş ürün eğrilerinin pozitif eğimli olduğu bölgeler de vardır fakat bu bölgeler üretimin ekonomik olmayan bölgeleridir. Girdilerden birinin marjinal fiziki ürününün negatif olduğu ve eş ürün eğrisinin eğiminin pozitif olduğu bölgeye üretimin ekonomik olmayan bölgesi denir.

Kârını maksimize etme amacında olan firmaların, girdilerin israf edilmesine ve bundan ötürü de üretim maliyetlerinin artıp kârların azalmasına yol açan girdi bileşenlerinin olduğu bölgelerde, yani üretimin ekonomik olmadığı bölgelerde üretim yapması rasyonel değildir. Dolayısıyla kâr maksimizasyonu güdüsüyle hareket eden firmalar üretimlerini üretimin ekonomik bölgesinde gerçekleştirir. Özetle üretimin ekonomik olmayan bölgesinde eş ürün eğrisinin eğimi pozitif, tüm girdilerin marjinal fiziki ürünü negatif ve tüm girdiler için azalan toplam getiri vardır. Buna karşılık üretimin ekonomik bölgesinde ise eş ürün eğrisinin eğimi negatif ve her iki girdinin marjinal fiziki ürünü pozitiftir. Bu nedenle doğru şık e’dir.

15.

Buzdolabı üreten bir firma, bir buzdolabı üretmek için harcadığı kaynak ile üretebileceği 5 adet tost makinesini üretmekten vazgeçmiştir. Firmanın yüklendiği bu maliyet seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

 

Doğru Cevap: "D" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması

Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal harcamayı gerektiren ödemelere açık maliyet, bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal harcamayı gerektirmeyen fakat bir alternatiften vazgeçilmiş olması nedeniyle ortaya çıkan maliyetlere ise örtük maliyet adı verilir. Firmanın açık maliyetleri toplamına muhasebe maliyeti, firmanın açık ve örtük maliyetleri toplamına ise iktisadi maliyet adı verilir. Soruda verilen maliyet ise mevcut üretim alternatiflerinden bir tercih edildiğinde vazgeçmiş olunan diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine fırsat maliyeti denir. Firma 1 adet buzdolabı üretebilmek için 5 adet tost makinesinden vazgeçtiği için, buzdolabı üretmenin fırsat maliyeti 5 adet tost makinesidir.

16.

I. Sebze fiyatları daha ucuz olmalıdır.

II. Artan gelir talebi arttırır.

III. Ücret emek karşılığında elde edilen gelirdir.

Yukarıda yer alan maddelerde yer alan ifadelerden hangisi/hangileri pozitif ifadedir?

Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması

Mikroekonomik analizde hem pozitif hem de normatif analiz yöntemleri kullanılır. Pozitif analiz bir ekonomik sistemin nasıl çalıştığını açıklamaya ve zaman içinde nasıl değiştiğini tahmin etmeye çalışır. Pozitif analizde, nedir veya ne oluyor gibi açıklayıcı sorular yanında, öngörü yapmaya yönelik sorular da sorulur (eğer bazı dışsal değişkenler değişirse ne olacak gibi.).

Normatif analiz ise ne olmalı ya da nasıl olmalı gibi kelimeleri içeren değer yargıları ile ilgili ifadelerdir. Örneğin “gelir dağılımında daha adaletli olunmalıdır” ve ya “insanca bir yaşam için asgari ücret yükseltilmelidir” gibi önermeler normatif ifadelerdir. Pozitif önermenin tersine bu ifadeyi sınamamız mümkün değildir.

17.
Monopolcünün kısa dönem emek girdisi talep eğrisinin negatif eğimli olması kaç nedene bağlanabilir? 
Doğru Cevap: "B" İki
Soru Açıklaması
Monopolcü nün kısa dönem emek girdisi talep eğrisinin iki nedenle negatif eğimli olduğpunu söyleyebiliriz: ilki emeğin marjinal ürününün azalan olması , ikincisi ise firmanın marjinal hasılatının da azalan olmasıdır. Çünkü monopolcü ilave ürünü satabilmek için fiyat› düşürmek zorundadır.
18.
Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelebilecek bir değişiklik, arz eğrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur?
Doğru Cevap: "C" Malın kendi fiyatı
Soru Açıklaması
19.
Bir politika uygulamasından zarar görenler, bu politikanın uygulanmamasıiçin, önerdikleri parasal ödemelerle kazançlı çıkanları ikna edemiyorlarsa bu durum bir sosyal iyileşmedir. Bu açıklama aşağıdaki kriterlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Hicks
Soru Açıklaması
20.

Üretimde ölçeğe göre sabit getiri durumu sözkonusu ve eşürün eğrisi Q300 iken girdi miktarlarının 2 kat arttırıldığı durumda yeni üretim değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" =600
Soru Açıklaması

yeni eş ürün eğrisi Q600, bize aynı oranda  toplam ürünün 2 kat olacağını yani =600 olacağını ifade eder.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler