• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi üretim fonksiyonu girdileri içerisinde yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Maliyet
Soru Açıklaması

Üretim fonksiyonu dört farklı unsurdan oluşur. Bunlar emek,sermaye, doğal kaynak ve teknolojidir.

2.

"Bugün saat 09.00 da bir bardak çay içtim ve 12 birim fayda elde ettim. 10.00 da bir bardak çay daha içtim ve 20 birim fayda ilave ettim." diyen bir kişi için ikinci bardak çayın toplam faydasında meydana getirdiği değişim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Marjinal fayda
Soru Açıklaması

Marjinal fayda belirli bir zaman diliminde; bu maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişme olarak tanımlanır. Dolayısıyla ifade marjinal faydaya işaret etmektedir.

3.
Px=Py olması durumunda bütçe doğrusunun eğimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
Doğru Cevap: "E" Eğim -1 olur.
Soru Açıklaması
4.

Zeytin yağı ile Tereyağının tüketilmesi durumunda tüketici için optimal tercih ve farksızlık eğrisinin eğimi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Farksızlık eğrisinin eğimi (-1) olan doğru halini alır.

II.Optimal tercih sınırda oluşur.

III.Optimal seçim zeytinyağı=tereyağı noktasında oluşur.

IV. Optimal seçim MU zeytinyapı/P zeytinyağı= MU tereyağı/P tereyağı

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Soruda verilen iki ürün ikame mallardır. Mallar arasında tam ikame söz konusu ise tercihleri yansıtan farksızlık eğrileri eğimi (-1) olan doğru halini alır ve optimal tercih ise her zaman sınırda oluşur. Doğru cevap A seçeneğidir.

5.

Dışsal değişkenlerden birindeki değişimin, içsel değişkenler üzerindeki etkisinin incelenmesine ne denir?

Doğru Cevap: "E" Karşılaştırmalı durağan analiz
Soru Açıklaması

Dışsal değişkenlerden birindeki değişimin, içsel değişkenler üzerindeki etkisinin incelenmesine Karışılaştırmalı durağan analiz denir

6.

Diğer girdiler sabit iken emek miktarındaki her bir birim artış karşısında toplam fiziki ürün artarak artıyor ise bu durumda emeğe göre ------- var demektir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Emeğe göre artan marjinal getiri
Soru Açıklaması

Diğer girdiler sabit iken emek miktarındaki her bir birim artış karşısında toplam fiziki ürün artarak artıyor ise bu durumda emeğe göre artan marjinal getiri (verim)var demektir.

7.
MRTS faktör piyasaları için aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi değişkenleri ifade eder?
Doğru Cevap: "A" L,K
Soru Açıklaması
L,K
8.
Marjinal fiziki ürünün belli bir noktaya kadar artıp bu noktadan sonra azalmaya başlamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Azalan marjinal getiriler kanunu
Soru Açıklaması
9.

Aynı eş maliyet doğrusu üzerinde aşağıya doğru hareket edildiğinde toplam harcama miktarına ilişkin aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi geçerlidir?

Doğru Cevap: "E" Değişmez
Soru Açıklaması

Eş maliyet doğrusu üzerinde toplam harcamalar sabittir.

10.
Pareto koşullarına ulaşmak üzere geliştirilen kısmi politikaların gerekli olup olmadığını sorgulayan teoremin adı nedir?
Doğru Cevap: "E" İkinci En İyi Teorem
Soru Açıklaması
logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasında uzun dönem dengesini gösterir?

 

Doğru Cevap: "E" P=MR=AR=D=LRMC=LRAC=SRMC=SRAC
Soru Açıklaması

Tam rekabet firmasının ve endüstrisinin hem kısa dönemde (SRMC ve SRAC) hem de uzun dönem dönemde (LRMC ve LRAC) ortalama ve marjinal maliyetleri P fiyat ve Q üretim düzeyinde dengeye gelir

12.
Bireyler için anlaşma eğrisi ve firmalar için etkin üretim setini inceliyorsanız aşağıdaki analizlerden hangisini yapıyorsunuzdur?
Doğru Cevap: "A" Genel Denge Analizi
Soru Açıklaması
Genel denge analizi
13.
Gelir düzeyindeki artışın bütçe doğrusu üzerindeki etkisi nasıl olur?
Doğru Cevap: "A" Bütçe doğrusunu parelel sağa kaydırır.
Soru Açıklaması
14.

Kardinalist yaklaşıma göre fayda hangi birimle ölçülmektedir?

Doğru Cevap: "C" Util 
Soru Açıklaması

Doğru cevap C seçeneğin de yer almaktadır. 

15.
En çok kullanılan refah kriterlerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pareto optimalitesi
Soru Açıklaması
Pareto Optimalitesi: Hiç kimsenin refahını azaltmaksızın bazı bireylerin refahını artıran her türlü değişikliğin toplumun refahını arttıracağını ortaya koyan refah kriteridir.
16.
1883 yılında geliştirilen, Cournot modeli gibi düopol piyasasında dengeyi inceleyen ancak homojen mal üreten firmaların Cournot modelinden farklı olarak üretim düzeyi üzerinden değil, fiyat düzeyi üzerinden rekabet ettiği model aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bertrand Modeli
Soru Açıklaması
17.

Üretim sürecinde ölçeğe göre kaç çeşit getiri vardır?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması

Ölçeğe göre üç getiri vardır. Bunlar ölçeğe göre artan getiri, ölçeğe göre azalan getiri ve ölçeğe göre sabit getiridir.

18.

Tam rekabet piyasasında piyasa fiyatı nasıl belirlenir?

 

Doğru Cevap: "C" Piyasa fiyatı veridir (kabullenicidir)
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında her satıcı firma, piyasa fiyatını veri olarak kabul etmek zorundadır. Yani firma fiyatı etkileyemez ve fiyat kabullenicidir. Bu yüzden firmanın malı hiç talep edilmese veya çok talep edilse de fiyatı değişmeyecektir.

19.

Toplam hasılatından toplammaliyetini çıkararak bulabileceğimiz firma kârını maksimize eden üretim düzeyinene denilir?

Doğru Cevap: "A" Firma dengesi üretim düzeyi
Soru Açıklaması

Firmalar›n en önemli amaçlar›ndan birisi kâr maksimizasyonudur. Bir firman›n kâr›ç›kt› miktar›na ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterecektir. Toplam has›lat›ndan toplammaliyetini ç›kararak bulabilece¤imiz firma kâr›n› maksimize eden üretim düzeyine,firma dengesi üretim düzeyi de denilir.

20.
Monopolcünün karşı karşıya olduğu talep eğrisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Piyasa talep eğrisi ile aynıdır.
Soru Açıklaması
Piyasa Talep Eğrisi ile aynıdır
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok